Tłumaczenie:

Ten dokument opisuje klienta rozmów WeeChat, będącego częścią WeeChat.

Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na tej stronie .

1. Wprowadzenie

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient rozmów, szybki i lekki, przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych.

1.1. Cechy

Główne cechy to:

 • wsparcie dla wielu protokołów (mainly IRC)

 • połączenie z wieloma serwerami (z TLS, IPv6, proxy)

 • mały, szybki i lekki

 • konfigurowalny i rozszerzalny dzięki wtyczką i skryptom

 • zgodny z RFC dla IRC 1459 , 2810 , 2811 , 2812 , 2813  i 7194 

 • proxy IRC i pośrednik dla zdalnych interfejsów

 • wielo-platformowy (GNU/Linux, *BSD, macOS, Windows i inne)

 • 100% GPL, darmowe oprogramowanie

Listę wszystkich cech i możliwości można znaleźć na tej stronie .

1.2. Wymagania

Żeby zainstalować WeeChat, potrzebujesz:

 • działający system GNU/Linux (z narzędziami kompilatora dla kompilacji ze źródeł), lub kompatybilny system

 • przywileje roota (do instalacji w katalogu systemowym)

 • niektóre biblioteki (zobacz zależności).

2. Instalacja

2.1. Pakiety binarne

Pakiety binarne dostępne są dla wielu dystrybucji, wliczając:

 • Arch Linuxa: pacman -S weechat

 • Cygwin (Windows): wybierz pakiet WeeChat w setup.exe

 • Debiana/Ubuntu (lub dowolna kompatybilna): apt-get install weechat-curses weechat-plugins
  Najnowsze wersje i nocne buildy można znaleźć na stonie: Repozytoria Debiana 

 • Fedora Core: dnf install weechat

 • FreeBSD: pkg install weechat

 • Gentoo: emerge weechat

 • Mandrive/RedHata (lub dowolna kompatybilna): rpm -i /path/to/weechat-x.y.z-1.i386.rpm

 • openSUSE: zypper in weechat

 • Sourcemage: cast weechat

 • macOS (za pomocą Homebrew ): brew install weechat (w razie problemów: brew info weechat)

Niektóre dodatkowe pakiety mogą okazać się przydatne, jak weechat-plugins.

Dla innych dystrybucji, poszukaj w dokumentacji instrukcji na temat instalacji pakietów.

2.2. Kontenery

Kontenery z WeeChat mogą być zbudowane lub zainstalowane bezpośrednio z Docker Hub .
Więcej informacji można znaleźć w pliku README w repozytorium weechat-container .

2.3. Pakiety źródłowe

WeeChat musi być kompilowany przy użyciu CMake.

Na macOS możesz użyć Homebrew : brew install --build-from-source weechat.

Zależności

Poniższa tabela pokazuje listę pakietów wymaganych do skompilowania WeeChat:

Pakiet (1) Wersja Funkcje

kompilator C (gcc / clang)

Kompilacja źródeł C.

cmake

≥ 3.0

Kompilacja.

pkg-config

Wykrywa zainstalowane biblioteki.

libncurses-dev

Interfejs ncurses.

libcurl4-gnutls-dev

Transfer URL.

libgcrypt20-dev

Zabezpieczone dane, uwierzytelnianie IRC SASL.

libgnutls28-dev

≥ 2.2.0 (2)

Wtyczka IRC: wsparcie dla połączeń TLS, autentykacja IRC SASL (ECDSA-NIST256P-CHALLENGE).
Wtyczka relay: wsparcie dla połączeń TLS.

zlib1g-dev

Wtyczka logger: kompresja rotowanych plików z logami (gzip).
Wtyczka relay: kompresja wiadomości (WeeChat → klient) za pomocą zlib  (protokół weechat).
Wtyczka script: odczyt repozytorium ze skryptami (gzip).

libzstd-dev

≥ 0.8.1

Wtyczka logger: kompresja rotowanych plików z logami.
Wtyczka Relay: kompresja wiadomości (WeeChat → klient) za pomocą Zstandard  (protokół weechat).

(1) Nazwa pochodzi z repozytorium dystrybucji Debian GNU/Linux Bookworm distribution, wersja i nazwa mogą się różnić dla innych dystrybucji.
(2) GnuTLS ≥ 3.0.21 jest wymagany dla uwierzytelnienia IRC SASL za pomocą mechanizmu ECDSA-NIST256P-CHALLENGE.

The following table shows the list of packages that are optional to compile WeeChat:

Pakiet (1) Wersja Funkcje

kompilator C++ (g++ / clang++)

Kompilacja i uruchamianie testów, wtyczka JavaScript.

gettext

Internacjonalizacja (tłumaczenie wiadomości; język bazowy to Angielski).

ca-certificates

Certyfikaty dla połączeń TLS.

libaspell-dev / libenchant-dev

Wtyczka spell.

python3-dev

≥ 3.0

Wtyczka python.

libperl-dev

Wtyczka perl.

ruby3.1, ruby3.1-dev

≥ 1.9.1

Wtyczka ruby.

liblua5.4-dev

Wtyczka lua.

tcl-dev

≥ 8.5

Wtyczka tcl.

guile-3.0-dev

≥ 2.0

Wtyczka guile (scheme).

libv8-dev

≤ 3.24.3

Wtyczka javascript.

php-dev

≥ 7.0

Wtyczka PHP.

libphp-embed

≥ 7.0

Wtyczka PHP.

libxml2-dev

Wtyczka PHP.

libargon2-dev

Wtyczka PHP (jeśli PHP ≥ 7.2).

libsodium-dev

Wtyczka PHP (jeśli PHP ≥ 7.2).

asciidoctor

≥ 1.5.4

Tworzenie strony man i dokumentacji.

ruby-pygments.rb

Dokumentacja budowania.

libcpputest-dev

≥ 3.4

Kompilacja i uruchamianie testów.

(1) Nazwa pochodzi z repozytorium dystrybucji Debian GNU/Linux Bookworm distribution, wersja i nazwa mogą się różnić dla innych dystrybucji.

Jeśli używasz dystrybujci bazującej na Debianie/Ubuntu, oraz jeśli posiadasz wpisy "deb-src" w pliku /etc/apt/sources.list, możesz zainstalować wszytkie zależności za pomocą jednej komendy:

# apt-get build-dep weechat

Kompilacja

 • Instalacja w katalogach systemowych (wymaga uprawnień użytkownika root):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ sudo make install
 • Instalacja w wybranym katalogu (na przykład w katalogu domowym):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/ścieżka/do/katalogu
$ make
$ make install

Opcje mogą zostać przekazane do CMake, format -DOPCJA=WARTOŚĆ.

Lista popularnych opcji:

Opcja Wartość Wartość domyślna Opis

CMAKE_BUILD_TYPE

Debug, Release, RelWithDebInfo, MinSizeRel

Typ budowania pakietu: Debug (lub RelWithDebInfo) jest zalecany dla wersjrozwojowej WeeChat.

CMAKE_INSTALL_PREFIX

katalog

/usr/local

Katalog, do którego zostanie zainstalowany WeeChat.

WEECHAT_HOME

katalog

(pusty ciąg)

Domyślny katalog domowy dla WeeChat.
Bez ustawionej wartości (zalecane) domyślnie zostaną użyte wartości XDG. Jeśli wartość nie jest pusta zostanie użyty jeden katalog dla wszystkich plików. Wartością mogą być również 4 katalogi oddzielone dwukropkami, w takiej kolejności: config, data, cache, runtime.

ENABLE_ALIAS

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki alias.

ENABLE_BUFLIST

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki buflist.

ENABLE_CHARSET

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki charset.

ENABLE_MAN

ON, OFF

OFF

Generowanie strony manuala.

ENABLE_DOC

ON, OFF

OFF

Generowanie dokumentacji HTML.

ENABLE_DOC_INCOMPLETE

ON, OFF

OFF

Wymusza wygenerowanie dokumentacji nawet w przypadku jeśli nie wszystki wtyczki zostaną skompilowane (nie zalecane: dokumentacja nie będzie kompletna).

ENABLE_ENCHANT

ON, OFF

OFF

Kompilacja wtyczki spell z Enchant.

ENABLE_EXEC

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki exec.

ENABLE_FIFO

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki fifo.

ENABLE_FSET

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki fset.

ENABLE_GUILE

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki guile (Scheme).

ENABLE_IRC

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki IRC.

ENABLE_JAVASCRIPT

ON, OFF

OFF

Kompilacja wtyczki javascript.

ENABLE_LARGEFILE

ON, OFF

ON

Wsparcie dla dużych plików.

ENABLE_LOGGER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki logger.

ENABLE_LUA

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki lua.

ENABLE_NCURSES

ON, OFF

ON

Kompilacja interfejsu Ncurses.

ENABLE_NLS

ON, OFF

ON

Włączenie NLS (tłumaczenia).

ENABLE_PERL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki perl.

ENABLE_PHP

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki PHP.

ENABLE_PYTHON

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki Python.

ENABLE_RELAY

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki relay.

ENABLE_RUBY

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki ruby.

ENABLE_SCRIPT

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki script.

ENABLE_SCRIPTS

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczek skryptowych (Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Guile, PHP).

ENABLE_SPELL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki spell.

ENABLE_TCL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki tcl.

ENABLE_TRIGGER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki trigger.

ENABLE_TYPING

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki typing.

ENABLE_XFER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki xfer.

ENABLE_TESTS

ON, OFF

OFF

Kompiluje testy.

ENABLE_CODE_COVERAGE

ON, OFF

OFF

Kompilacja z opcja pokrycia kodu.
Ta opcja powinna być używana tylko dla testów, w celu pomiaru pokrycia kodu.

Pozostałe opcje można wyświetlić poleceniem:

$ cmake -LA

Lub z interfejsem Curses:

$ ccmake ..

Testy

Następujące pakiety są wymagane do kompilacji testów:

 • libcpputest-dev

 • kompilator C++

Testy muszą być włączone podczas kompilacji WeeChat:

$ cmake .. -DENABLE_TESTS=ON

Można je uruchomić po skompilowaniu z katalogu kompilacji:

$ ctest -V

2.4. Źródła z gita

Uwaga: źródła z gita przeznaczone są tylko dla zaawansowanych użytkowników: mogą się nie kompilować lub być niestabilne. Zostałeś ostrzeżony!

W celu pobrania źródeł z gita, wykonaj poniższą komendę:

$ git clone https://github.com/weechat/weechat.git

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dla pakietów źródłowych (zobacz pakiety źródłowe).

2.5. Zgłaszanie awarii

Jeśli doświadczyłeś awarii, lub chcesz zgłosić przyszłą awarię WeeChat, należy:

 • skompilować WeeChat z:

  • informacjami dla debuggera (albo zainstalować stosowną paczkę w systemie)

  • weryfikacją adresów w pamięci (opcjonalnie)

 • włączyć obsługę plików core w systemie

 • zainstalować gdb

Kompilacja w trybie debug

Jeśli kompilujesz z użyciem CMake:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

Weryfikacja adresów w pamięci

Możesz dodatowo włączyć weryfikację adresów, co spowoduje natychmiastową awarię WeeChat w przypadku wystąpienia problemu:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_C_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_CXX_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS=-fsanitize=address
Powinieneś włączyć tą opcję tylko jeśli chcesz wymusić awarię aplikacji, nie powinno się tego używać do codziennej pracy.

Po skompilowaniu i zainstalowaniu należy uruchamiać WeeChat w taki sposób:

$ ASAN_OPTIONS="detect_odr_violation=0 log_path=asan.log" weechat

W przypadku awarii plik logi znajdą się w pliku asan.log.

CPliki core

W celu włączenia plików core możesz użyć opcji weechat.startup.sys_rlimit:

/set weechat.startup.sys_rlimit "core:-1"

Dla WeeChat w wersji ≤ 0.3.8 albo jeśli chcesz włączyć obsługę plików core przed startem WeeChat, możesz użyć komendy ulimit.

Na przykład pod Linuksem używając powłoki bash, dodaj to do pliku ~/.bashrc:

ulimit -c unlimited

Lub z maksymalnym rozmiarem:

ulimit -c 200000

Pozyskiwanie logów za pomocą gdb

Kiedy WeeChat ulegnie awarii, Twój system stworzy plik core lub core.12345 (12345 to id procesu) jeśli zostało to włączone. Plik ten zostanie utworzony w katalogu, z którego uruchomiono WeeChat (nie jest to katalog, gdzie zainstalowano WeeChat!).

Na niektórych systemach jak Archlinux pliki te mogą znajdować się w innym katalogu jak /var/lib/systemd/coredump i należy użyć komendy coredumpctl do ich odczytania.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie wiki .

Na przykład jeśli weechat jest zainstalowany w /usr/bin/ i plik core znajduje się w /home/user/, uruchom gdb za pomocą tej komendy:

gdb /usr/bin/weechat /home/user/core

Następnie pod gdb użyj komendy bt full, aby wyświetlić log. Zobaczysz coś podobnego do tego:

(gdb) set logging file /tmp/crash.txt
(gdb) set logging on
Copying output to /tmp/crash.txt.
(gdb) bt full
#0 0x00007f9dfb04a465 in raise () from /lib/libc.so.6
#1 0x00007f9dfb04b8e6 in abort () from /lib/libc.so.6
#2 0x0000000000437f66 in weechat_shutdown (return_code=1, crash=1)
  at /some_path/src/core/weechat.c:351
#3 <signal handler called>
#4 0x000000000044cb24 in hook_process_timer_cb (arg_hook_process=0x254eb90,
  remaining_calls=<value optimized out>) at /some_path/src/core/wee-hook.c:1364
    hook_process = 0x254eb90
    status = <value optimized out>
#5 0x000000000044cc7d in hook_timer_exec ()
  at /some_path/src/core/wee-hook.c:1025
    tv_time = {tv_sec = 1272693881, tv_usec = 212665}
    ptr_hook = 0x2811f40
    next_hook = 0x0
#6 0x000000000041b5b0 in gui_main_loop ()
  at /some_path/src/gui/curses/gui-curses-main.c:319
    hook_fd_keyboard = 0x173b600
    tv_timeout = {tv_sec = 0, tv_usec = 0}
    read_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    write_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    except_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    max_fd = <value optimized out>

Musisz przekazać ten log developerom i powiedzieć im co spowodowało awarię.

Dziękujemy za pomoc!

Debugowanie działającego WeeChat

W celu debugowania działającego WeeChat (na przykład kiedy WeeChat wydaje się zawieszony), można użyć gdb podając in procesu (zastąp 12345 numerem PID procesu weechat):

gdb /usr/bin/weechat 12345

Następnie jak w przypadku awarii, użyj polecenia bt full:

(gdb) bt full

3. Uruchamianie WeeChat

Żeby uruchomić WeeChat, wykonaj polecenie:

$ weechat

Podczas pierwszego uruchomienia WeeChat tworzone są domyślne pliki konfiguracyjne w ~/.config/weechat z domyślnymi opcjami i wartościami (zobacz Pliki i foldery).

3.1. Argumenty linii poleceń

-a, --no-connect

Wyłącza automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

-c, --colors

Wyświetla domślne kolory w terminalu.

--daemon

Uruchamia WeeChat w tle jako demona (działa tylko z komendą weechat-headless).

--stdout

Wyświetla informacje z logów na standardowe wyjście zamiast zapisywać je do pliku z logami (działa tylko z opcją weechat-headless, nie kompatybilne z opcją "--daemon").

-d, --dir <ścieżka>

Wymusza użycie wskazanego katalogu na wszyskie pliki WeeChat (katalog zostanie utworzony jeśli nie istnieje). Można podać cztery katalogi oddzielając je dwukropkami (w kolejności: config, data, cache, runtime). Jeśli ta opcja nie zostanie podada, użyta zostanie zawartość zmiennej WEECHAT_HOME (jeśli została ustawiona).

-t, --temp-dir

Tworzy tymczasowy katalog dla ustawień WeeChat, który jest kasowany po wyłączeniu aplikacji (nie kompatybilne z opcją "-d").
Nazwa katalogu jest automatyczne tworzona według wzoru: "weechat_temp_XXXXXX" (gdzie "XXXXXX" jest losowe). Katalog jest tworzony w pierwszym dostępnym miejscu według tej listy: zmienna środowiskowa "TMPDIR", "/tmp" (może być inaczej na niektórych systemach operacyjnych), zmienna środowiskowa "HOME", obecny katalog.
Utworony katalog ma uprawnienia 0700 (tylko właściciel może czytać, pisać i wykonywać).

-h, --help

Wyświetla pomoc.

-l, --license

Wyświetla licencję.

-p, --no-plugin

Wyłącza automatyczne ładowanie wtyczek.

-P, --plugins <wtyczki>

Załaduje przy starcie tylko podane wtyczki (zobacz /help weechat.plugin.autoload). Jeśli ta opcja zotanie użyta, opcja weechat.plugin.autoload zostanie zignorowana.

-r, --run-command <komenda>

Uruchamia komende(-y) po uruchomieniu; kilka komend należy oddzielić średnikiem, ta opcja może zotać podana kilka razy.

-s, --no-script

Wyłącza automatyczne ładowanie skryptów.

--upgrade

Aktualizuje WeeChat z użyciem plików sesji wygenerowanych przez komende /upgrade -quit.

-v, --version

Wyświetla wersję WeeChat.

wtyczka:opcja

Opcja dla wtyczki.

Kilka dodatkowych opcji jest dostępne tylko do celu debugowania:

NIE używaj żadnej z nich podczas codziennej pracy!
--no-dlclose

Nie wołaj funkcji dlclose po wyładowaniu wtyczek. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind do wyświetlania stosu wyładowywanych wtyczek.

--no-gnutls

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki GnuTLS. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind i electric-fence, aby zapobiec błędą pamięci GnuTLS.

--no-gcrypt

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki Gcrypt. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind, aby zapobiec błędą pamięci Gcrypt.

3.2. Zmienne środowiskowe

Niektóre zmienne śwodowiskowe są używane przez WeeChat o ile zostały zdefiniowane:

Nazwa Opis

WEECHAT_HOME

Katalog domowy WeeChat (z plikami konfiguracyjnymi, logami, skryptami, …​). Działa tak samo jak opcja CMake WEECHAT_HOME.

WEECHAT_PASSPHRASE

Hasło używane do odszyfrowania zabezpieczonych danych.

WEECHAT_EXTRA_LIBDIR

Dodatkowy katalog do ładowania wtyczek (z katalogu "plugins" znajdującego się pod tą ścieżką).

3.3. Wsparcie kolorów

WeeChat może użyć do 32767 par kolorów do wyświetlania tekstu w paskach i obszarze rozmów (twój terminal musi wspierać do 256 par kolorów, aby użyć ich w WeeChat).

Zgodnie z wartością zmiennej środowiskowej TERM, możesz posiadać następujące limity dla kolorów w WeeChat:

$TERM Kolory Pary

"rxvt-unicode", "xterm", …​

88

32767

"rxvt-256color", "xterm-256color", …​

256

32767

"screen"

8

64

"screen-256color"

256

32767

"tmux"

8

64

"tmux-256color"

256

32767

Możesz wykonać weechat --colors lub użyć komendy /color w WeeChat, aby wyświetlić limity dla twojego środowiska.

Niektóre z zalecanych wartości dla TERM jeśli chcesz używać 256 kolorów:

 • dla screena: screen-256color

 • pod tmux: screen-256color lub tmux-256color

 • poza screenem/tmuxem: xterm-256color, rxvt-256color, putty-256color, …​

Być może konieczne jest zainstalowanie pakietu "ncurses-term", w celu użycia tych wartości dla zmiennej TERM.

Jeśli używasz screena, możesz dodać to do swojego ~/.screenrc:

term screen-256color

Jeśli wartość zmiennej TERM ma złą wartość, a WeeChat jest już uruchomiony, możesz ją zmienić za pomocą tych dwóch komend:

/set env TERM screen-256color
/upgrade

3.4. Pliki i foldery

Katalogi XDG

WeeChat domyślnie używa katalogów XDG (zgodnie ze specyfikacją: XDG Base Directory Specification ).
Pojedynczy katalog może zostać wymuszony przez opcję CMake WEECHAT_HOME, zmienną środowiskową WEECHAT_HOME lub parametr z linii polecań -d / --dir.

Kiedy jeden katalog domowy dla WeeChat nie zostanie wymuszony, używane zostają katalogi XDG z takim podziałem:

Katalog Domyślna wartość Wartość jeśli $XDG_XXX nie jest zdefiniowana

config

$XDG_CONFIG_HOME/weechat

$HOME/.config/weechat

data

$XDG_DATA_HOME/weechat

$HOME/.local/share/weechat

cache

$XDG_CACHE_HOME/weechat

$HOME/.cache/weechat

runtime

$XDG_RUNTIME_DIR/weechat

Taki sam jak katalog cache

Pliki konfiguracyjne z domyślnymi wartościami są tworzone przy pierwszym uruchomieniu WeeChat. The configuration files are created with default values the first time you run WeeChat.

Katalogi WeeChat

Katalogi używane przez WeeChat to:

Ścieżka (1) Opis

~/.config/weechat/

Pliki konfiguracyjne WeeChat: *.conf, certifikaty, itp.

~/.local/share/weechat/

Pliki z danymi WeeChat: logi, skrypty, dane skryptów, pliki xfer, itp.

   logs/

Pliki z logami (jeden na bufor).

   python/

Skrypty pythonowe.

      autoload/

Skrypty pythonowe automatycznie ładowane przy starcie (2).

   perl/

Skrypty perlowe.

      autoload/

Skrypty perlowe automatycznie ładowane przy starcie (2).

   ruby/

Skrypty ruby.

      autoload/

Skrypty ruby automatycznie ładowane przy starcie (2).

   lua/

Skrypty lua.

      autoload/

Skrypty lua automatycznie ładowane przy starcie (2).

   tcl/

Skrypty tcl.

      autoload/

Skrypty tcl automatycznie ładowane przy starcie (2).

   guile/

Skrypty guile.

      autoload/

Skrypry guile automatycznie ładowane przy starcie (2).

   javascript/

Skrypty JavaScript.

      autoload/

Skrypty JavaScript automatycznie ładowane przy starcie (2).

   php/

Skrypty PHP.

      autoload/

Skrypty PHP automatycznie ładowane przy starcie (2).

~/.cache/weechat/

Pliki pamięci podręcznej WeeChat: pliki pamięci podręcznej skryptów.

/run/user/1000/weechat/

Pliki uruchomieniowe WeeChat: kolejki FIFO, Gniazda UNIX pośrednika.

(1) Katalogi XDG mogą się różnić w zależności od wartości zmiennych XDG_*.
(2) Ten folder zawiera przewazine linki symboliczne do plików w folderze nadrzędnym.

Pliki WeeChat

Pliki tworzone w katalogu domowym WeeChat:

Plik Opis Wrażliwe dane

weechat.conf

Główny plik konfiguracyjny WeeChat

Możliwe (przykład: lista kanałów w zapisanym układzie buforów).

sec.conf

Plik konfiguracyjny z zabezpieczonymi danymi

Tak, bardzo wrażliwe: Tym plikiem nie powinno się z nikim dzielić.

plugins.conf

Plik konfiguracyjny wtyczek

Możliwe, zależy od wtyczki/skryptu.

alias.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki alias

Możliwe, zależy od aliasu.

buflist.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki buflist

Nie.

charset.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki charset

Nie.

exec.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki exec

Nie.

fifo.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki fifo

Nie.

fset.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki fset

Nie.

guile.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki guile

Nie.

irc.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki irc

Tak: może zawierać hasła dla serwerów, nickserva i kanałów (jeśli nie zostały zapisane w sec.conf).

javascript.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki javascript

Nie.

logger.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki logger

Nie.

lua.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki lua

Nie.

perl.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki perl

Nie.

php.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki php

Nie.

python.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki python

Nie.

relay.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki relay

Tak: może on zawierać hasła pośredników i sekrety TOTP (jeśli nie zostały zapisane w sec.conf), dozwolone adresy IP/websockety oraz otwarte porty.

ruby.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki ruby

Nie.

script.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki script

Nie.

spell.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki spell

Nie.

tcl.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki tcl

Nie.

trigger.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki trigger

Możliwe, zależy od triggerów.

typing.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki typing

Nie.

xfer.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki xfer

Nie.

weechat.log

Plik z logami WeeChat

Nie.

Nie zaleca się edytowania plików konfiguracyjnych ręcznie, ponieważ WeeChat może je nadpisać w dowolnym momencie (na przykład poprzez komende /quit) oraz po wprowadzeniu ręcznie zmian należy użyć komendy /reload (ryzykując utratę zmian, nie zapisanych za pomocą komendy /save).
Możesz użyć komendy /set, która sprawdza ustawianą wartość i od razu wprowadza zmiany.

4. Aktualizacja

Jeśli zostanie wydana nowa stabilna wersja WeeChat należy zaktualizować się do tej wersji.

Na samym początku musisz zainstalować nową wersje WeeChat albo za pomocą managera pakietów albo kompilując ją samemu, w taki sposób żeby plik wykonywalny weechat i wszystke wymagane pliki znajdowały się w tych samych ścieżkach.
Można to zrobić podczas działania WeeChat.

4.1. Komenda aktualizacji

WeeChat może zostać ponownie uruchomiony z nowego pliku binarnego bez potrzeby jego wyłączania za pomocą komendy /upgrade: zawartości buforów i połączenia nie TLS zostają zachowane.
Połączenia TLS są przerywane podczas aktualizacji i są automatycznie przywracane po jej zakończeniu (przeładowanie sesji TLS jest obecnie niemożliwe z użyciem GnuTLS).

Komenda ta może zostać użyta również w momencie restartu maszyny, na przykład w celu aktualizacji kernela albo przeniesienia WeeChat na nową maszynę:

/upgrade -quit

Zapisuje to obecny stan w plikach *.upgrade. Możesz następnie wykonać restart lub przenieść cały katalog WeeChat (konfiguracja, dane, cache) na inną maszynę, następnie uruchomić WeeChat za pomocą polecenia:

$ weechat --upgrade

4.2. Restart po aktualizacji

Informacje o wydaniu

Po aktualizacji zaleca się przeczytanie informacji o wydaniu , które zawierają ważne informacje o przełomowych zmianach i do zrobienia jakie mogą być wymagane.

Powinieneś przeczytać informacje o zmianach dla wyszystkich wersji pomiędzy obecną a tą, do której aktualizujesz.
Na przykład aktualizując z wersji 3.0 do 3.2, musisz przeczytać informacje dla wersj 3.1 i 3.2.

Aktualizacja konfiguracji

WeeChat potrafi automatycznie aktualizować pliki konfiguracyjne (*.conf):

 • nowe opcje są dodawane z domyślnymi wartościami

 • niepotrzebne już opcje są automatycznie kasowane i WeeChat wyświetla ostrzeżenie z wartościami odczytanymi z pliku.

Przykład ostrzeżenia o usuwanej opcji:

=!= Ostrzeżenie: /home/user/.config/weechat/sec.conf, linia 15: nieznana opcja dla sekcji "crypt": passphrase_file = ""

Oznaza to, że opcja sec.crypt.passphrase_file została usunięta i jej wartość była ustawiona na pusty ciąg, który był domyślną wartością w poprzednej wersji (w tym przypadku żadna dodatkowa akcja nie jest wymagana).

5. Interfejs

5.1. Układ ekranu

Przykład terminala z WeeChat:

 ▼ bar "buflist"  ▼ bar "title"
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #test, this is a test channel                  │
│ weechat│12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #test  │@Flashy│
│2. #test│12:52:27  -- | Nicks #test: [@Flashy @joe +weebot peter]     │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Channel #test: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal) │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009    │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                        │    │
│     │12:55:01 @joe | hello                       │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 2:#test(+n){4}* [H: 3:#abc(2,5), 5]        │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ▲ bars "status" and "input"                bar "nicklist" ▲

Domyślnie ekran jest podzielony na następujące obszary:

 • obszar rozmowy (środek ekranu) z liniami rozmowy, zawierającymi:

  • czas

  • prefiks (przed "|")

  • wiadomość (za "|")

 • paski dookoła obszaru rozmowy, domyślne paski to:

  • pasek buflist, po lewej

  • pasek title, nad obszarem rozmowy

  • pasek status, pod obszarem rozmowy

  • pasek input, pod paskiem statusu

  • pasek nicklist, po prawej

Pasek buflist posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buflist

1.weechat

Lista buforów.

Pasek title posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buffer_title

Witaj na #test

Tytuł buforu.

Pasek status posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

time

[12:55]

Czas.

buffer_last_number

[5]

Numer ostatniego buforu na liście.

buffer_plugin

[irc/libera]

Wtyczka dla obecnego bufora (wtyczka irc może dodać nazwę serwera IRC używanego przez bufor).

buffer_number

2

Numer obecnego buforu.

buffer_name

#test

Nazwa obecnego buforu.

buffer_modes

+n

Tryby kanału IRC.

buffer_nicklist_count

{4}

Ilość nicków wyświetlanych na liście nicków.

buffer_zoom

!

! oznacza, że połączony bufor jest przybliżony (tylko ten jest wyświetlany), pusta wartość oznacza, że wszystkie połączone bufory są wyświetlane.

buffer_filter

*

Wskaźnik filtrowania: * oznacza, że niektóre linie zostały odfiltrowywane (ukryte), pusta wartość oznacza, że wszystkie linie są wyświetlane.

scroll

-Więcej(50)-

Wskaźnik przewijania, z numerem linii poniżej ostatniej wyświetlanej.

lag

[Lag: 2.5]

Wskaźnik opóźnienia, w sekundach (ukryty dla niskich opóźnień).

hotlist

[H: 3:#abc(2,5), 5]

Lista buforów z aktywnością (nieprzeczytane wiadomości) (w przykładzie, 2 podświetlenia i 5 nieprzeczytanych wiadomości w #abc, jedna wiadomość w buforze #5).

completion

abc(2) def(5)

Lista słów do dopełnienia, z ilością możliwych dopełnień dla każdego słowa.

Pasek input posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

input_prompt

[@Flashy(i)]

Input prompt, dla irc: nick i tryby (tryb "+i" oznacza niewidzialny na libera).

away

(away)

Wskaźnik nieobecności.

input_search

[Szukam (~ str,msg)]

Wskaźnik wyszukiwania (“~”: wielkość liter ma znaczenie, “==”: wielkość liter nie ma znaczenia, “str”: wyszukiwanie ciągu, “regex”: wyszukiwanie wyrażenia regularnego, “msg”: wyszukiwanie w wiadomościach, “pre”: wyszukiwanie w prefiksach, “pre|msg”: wyszukiwanie w prefiksach i wiadomościach).

input_paste

[Wkleić 7 linii ? [ctrl-y] Tak [ctrl-n] Nie]

Pyta użytkownika podczas wklejania kilku linii tekstu.

input_text

hi peter!

Wprowadzony tekst.

Pasek nicklist posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buffer_nicklist

@Flashy

Lita nicków w obecnym buforze.

Inne dostępne elementy (nie używane domyślnie w paskach):

Element Przykład Opis

buffer_count

10

Liczba otwartych buforów.

buffer_last_number

10

Liczba najnowszych buforów (może się różnić od buffer_count jeśli opcja weechat.look.buffer_auto_renumber jest ustawiona na off).

buffer_nicklist_count_all

4

Liczba widocznych grup i nicków na nickliście.

buffer_nicklist_count_groups

0

Liczba widocznych grup na nickliście.

buffer_short_name

#test

Skrócona nazwa obecnego buforu.

buflist2

1.weechat

Lista buforów, drugi element paska (zobacz opcję buflist.look.use_items).

buflist3

1.weechat

Lista buforów, trzeci element paska (zobac opcję buflist.look.use_items).

buflist4

1.weechat

List of buffers, fourth bar item (see option buflist.look.use_items).

buflist5

1.weechat

List of buffers, fifth bar item (see option buflist.look.use_items).

fset

buflist.look.sort: …

Pomoc dla obecnie wybranej opcji w buforze fset.

irc_channel

#test

Nazwa bieżącego kanału IRC.

irc_host

user@host.com

Aktualny host IRC.

irc_nick

Flashy

Aktualny nick IRC.

irc_nick_host

Flashy!user@host.com

Aktualny nick i host IRC.

irc_nick_modes

i

Atrybuty IRC dla własnego nicka.

irc_nick_prefix

@

Prefiks nicku na kanale IRC.

mouse_status

M

Status obsługi myszy (pusty jeśli obsługa myszy jest wyłączona).

spell_dict

fr,en

Słowniki używane w obecnym buforze.

spell_suggest

print,prone,prune

Sugestie dla słowa pod kursorem (jeśli zawiera błąd).

tls_version

TLS1.3

Wersja TLS używana przez obecny serwer IRC.

window_number

2

Numer obecnego okna.

Każdy aspekt układu może zostać spersonalizowany za pomocą komend: /bar do dostosowania pasków, /buffer i /window do dostosowania budorów i okien, i /layout żeby nazwać, zapisać i przywrócić układ ekranu i powiązania między oknami i buforami.

5.2. Linia poleceń

Linia poleceń WeeChat (na dole okna) pozwala na wykonywanie komend lub wysłanie tekstu do bufora.

Składnia

Komendy zaczynają się od znaku "/", następnie wpisujemy komendę. Na przykład, aby zobaczyć listę wszystkich opcji:

/set

Tekst wysłany do buforu to dowolny tekst, który nie zaczyna się od znaku "/". Na przykład, żeby wysłać tekst hello do obecnego buforu wystarczy:

hello

Jednak możliwe jest rozpoczęcie tekstu znakiem "/", wpisując go podwójnie. Na przykład, żeby wysłać tekst /set do obecnego buforu:

//set

Kody kolorów

Dla niektórych wtyczek jak IRC, można użyć kolorów i atrybutów w następujący sposób (wciśnij Ctrl+c następnie literę z opcjonalną wartością):

Klawisz Opis

Ctrl+c, b

pogrubiony tekst

Ctrl+c, c, xx

kolor tekstu xx (zgodnie z poniższą listą kolorów)

Ctrl+c, c, xx, ,, yy

kolor tekstu xx i tła yy (zgodnie z poniższą listą kolorów)

Ctrl+c, i

pochyły tekst

Ctrl+c, o

wyłącza kolory i atrybuty

Ctrl+c, v

odwróć video (przywraca kolor tekstu i tła)

Ctrl+c, _

podkreślony tekst

Ten sam sktót (bez numeru dla Ctrl+c, c) może zostać użyty do zatrzymania atrybutu.

Kody kolorów dla Ctrl+c, c:

Kolory IRC Kolory WeeChat

00

white

01

black

02

blue

03

green

04

lightred

05

red

06

magenta

07

brown

08

yellow

09

lightgreen

10

cyan

11

lightcyan

12

lightblue

13

lightmagenta

14

darkgray

15

gray

16

52

17

94

18

100

19

58

20

22

21

29

22

23

23

24

24

17

25

54

26

53

27

89

28

88

29

130

30

142

31

64

32

28

33

35

34

30

35

25

36

18

37

91

38

90

39

125

40

124

41

166

42

184

43

106

44

34

45

49

46

37

47

33

48

19

49

129

50

127

51

161

52

196

53

208

54

226

55

154

56

46

57

86

58

51

59

75

60

21

61

171

62

201

63

198

64

203

65

215

66

227

67

191

68

83

69

122

70

87

71

111

72

63

73

177

74

207

75

205

76

217

77

223

78

229

79

193

80

157

81

158

82

159

83

153

84

147

85

183

86

219

87

212

88

16

89

233

90

235

91

237

92

239

93

241

94

244

95

247

96

250

97

254

98

231

99

default

W celu wyświetlenia wszystkich dostępnych kolorów dla terminala możesz wykonać komendę /color następnie Alt+c (w WeeChat) lub wywołać w terminalu: weechat --colors.

Przykład: wyświetlenie "hello Alice!" z pogrubionym jasno niebieskim "hello" i podkreślonym jasno czerwonym "Alice":

^Cc12^Cbhello ^Cb^Cc04^C_Alice^C_^Cc!

Skróty klawiszowe:

Ctrl+c c 1 2 Ctrl+c b
h e l l o Space
Ctrl+c b Ctrl+c c 0 4 Ctrl+c _
A l i c e
Ctrl+c _ Ctrl+c c
!

We wtyczce irc, można zmienić przypisania tych kolorów za pomocą opcji irc.color.mirc_remap.

5.3. Bufory i okna

Bufor posiada numer, nazwę, wyświetlane linie (i trochę innych danych).

Przykłady buforów:

 • główny bufor (tworzony po uruchomieniu WeeChat, nie może zostać zamknięty)

 • serwer irc (wyświetla informacje z serwera)

 • kanał irc

 • prywatna rozmowa irc

Okno to obszar ekranu, w którym wyświetlane są bufory. Nie jest możliwe podzielenie ekranu na kilka okien (przykłady poniżej, szczegóły komenda /window).

Każde okno wyświetla jeden bufor. Bufor może zostać ukryty (nie wyświetlany w oknie) lub wyświetlany w jednym lub więcej oknach.

Układy ekranu i powiązania między oknami i buforami mogą być zapisywane i przywracane.

Przykłady

Przykład podziału poziomego (/window splith):

                ▼ window #2 (buffer #4)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #def                               │
│ weechat│12:55:12   Max | hi                        │@Flashy│
│2. #test│12:55:20 @Flashy | hi Max!                     │Max  │
│3. #abc │                                  │    │
│4. #def │                                  │    │
│5. #ghi │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n){2}                   │
│     │[@Flashy]                                  │
│     │────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│     │Welcome to #abc                               │
│     │12:54:15 peter | hey!                        │@Flashy│
│     │12:55:01 @joe | hello                       │@joe  │
│     │                                  │+weebot│
│     │                                  │peter │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n){4}                   │
│     │[@Flashy] hi peter!█                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                ▲ window #1 (buffer #3)

Przykład podziału pionowego (/window splitv):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #abc           │Welcome to #def            │
│ weechat│12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:12   Max | hi     │@Flashy│
│2. #test│12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n) │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n)  │
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ window #1 (buffer #3)        ▲ window #2 (buffer #4)

Przykład podziałów pionowego i poziomego:

                            ▼ window #3 (buffer #5)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #abc           │Welcome to #ghi            │
│ weechat│12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:42 @Flashy | hi     │@Flashy│
│2. #test│12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:56  alex | hi Flashy │alex  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │[12:55] [5] [irc/libera] 5:#ghi(+n)  │
│     │               │    │[@Flashy]               │
│     │               │    │──────────────────────────────────────│
│     │               │    │Welcome to #def            │
│     │               │    │12:55:12   Max | hi     │@Flashy│
│     │               │    │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n) │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n)  │
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ window #1 (buffer #3)        ▲ window #2 (buffer #4)

Niesformatowany ekran

Specjalny ekran nazywany "bare display" może zostać użyty do łatwego kliknięcia w długi adres URL i zaznaczania tekstu (za pomocą myszy).

Tryb niesformatowanego ekranu posiada następujące cechy:

 • wyświetlana jest tylko zawartość obecnego bufora: bez podziału okna i pasków (brak tematu, listy nicków, statusu, wejścia, …​)

 • wsparcie dla myszy w WeeChat jest wyłączone (jeśli zostało włączone): możesz używać myszy jak w normalnym terminalu do klikania w adresy URL i zaznaczania tekstu

 • ncurses nie jest używane, dlatego URLe nie są obcinane z końcem linii.

Domyślnym skrótem uruchamiającym ten tryb jest Alt+l (L), tak jak wyłączającym go (lub domyślnie dowolna zmiana wejścia spowoduje wyjście z tego trybu, zobacz weechat.look.bare_display_exit_on_input).

Format czasu może zostać dostosowany za pomocą opcji weechat.look.bare_display_time_format.

Tryb ten może być włączony również na specyficzny czas za pomocą komendy /window.

Jeśłi WeeChat wygląda następująco:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #abc                               │
│ weechat│12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #abc   │@Flashy│
│2. #test│12:52:27  -- | Nicks #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]      │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Channel #abc: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal)  │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009    │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                        │    │
│     │12:55:01 @joe | peter: hook_process: https://weechat.org/files/doc │    │
│     │        | /weechat/devel/weechat_plugin_api.en.html#_weechat │    │
│     │        | _hook_process                   │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n){4}                   │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ekran w trybie niesformatowanego wyświetlania będzie wyglądać tak:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│12:52 --> Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #abc               │
│12:52 -- Nicks #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]                   │
│12:52 -- Channel #abc: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal)               │
│12:52 -- Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009                 │
│12:54 <peter> hey!                                  │
│12:55 <@joe> peter: hook_process: https://weechat.org/files/doc/weechat/devel/weechat_│
│plugin_api.en.html#_weechat_hook_process                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Możesz więc kliknąć w URL od joe bez żadnych problemów w swoim terminalu (jeśli twój terminal wspiera klikanie w URLe).

5.4. Buforów

Format linii

Linie wyświetlane w formatowanych buforach maja następujące pola:

Pole Wyświetlane Opis

data/czas (wiadomość)

Tak

Data/czas wiadomości (może być przeszła).

data/czas (wywietlenie)

Nie

Data/time, kiedy WeeChat wyświetlił wiadomość.

prefiks

Tak

Prefiks wiadomości, zazwyczaj nick.

wiadomość

Tak

Wiadomość.

wyświetlone

Nie

Boolean: true jeśli linia została wyświetlona, false jeśli linia została odfiltrowana komendą /filter.

podświetlenie

Nie

Boolean: true jeśli linia ma podświetlenie, false w przeciwnym wypadku.

tagi

Przez /debug tags

Tagi powiązane z linią (zobacz tagi linii).

Wyświetlanie linni może być zmienione za pomoćą wielu opcji wyglądu (weechat.look.*) oraz koloru (weechat.color.chat_*).

Tagi linii

WeeChat używa tagów w liniach dla różnych celów:

 • podświetleń

 • poziomu powiadomień

 • logowaia

 • użycia komendy /filter

Tagi można wyświetlić używając komendy /debug tags (tą samą komendą można je ukryć).

Popularnie używane tagi (niepełna lista):

Tag Opis

no_filter

Linia nie może być filtrowana.

no_highlight

Podświetlenia nie są dozwolone w tej linii.

no_log

Linia nie jest zapisywana w logu.

log0 … log9

Poziom logowania dla linii (zobacz /help logger).

notify_none

Linia nie może być dodana do hotlisty. (1)

notify_message

Linia jest wiasomością użytkownika. (1)

notify_private

Linia jest wiadomością prywatną. (1)

notify_highlight

Linia jest wiadomością z podświetleniem. (1)

self_msg

Własna wiadomość.

nick_xxx

Wiadomość od nicku "xxx".

prefix_nick_ccc

Prefiks to nick o kolorze "ccc".

host_xxx

Nazwa użytkowniak i host w wiadomości.

irc_xxx

Wiadomość IRC "xxx" (komenda, albo 3 cyfrowy numer).

irc_numeric

Wiadomość numeryczna IRC.

irc_error

Błąd od erwera IRC.

irc_action

Akcja nicka (komenda /me).

irc_ctcp

Wiadomość CTCP.

irc_ctcp_reply

Odpowiedź na wiadomość CTCP.

irc_smart_filter

Wiadomość IRC, która może być filtrowana przez "inteligentny filtr".

away_info

Wiadomość z powodem nieobecności.

(1) Kiedy brak jest taga "notify_xxx", poziom jest ustawiony domyślnie na "low". Jeśli tag "notify_xxx" jest obecny, można zdefiniować odpowiedni poziom powiadomień, na przykład jeśli maksymalna hotlista jest używana dla nicku, poziom powiadomień może być niższy niż wartość dla tagu.

Zmienne lokalne

Zmienne lokalne mogą być definiowane dla wsystkich buforów.

Zmienna lokalna posiada:

 • nazwę (ciąg)

 • wartość (ciąg, może być pusty).

Zmienne lokalne mogą być tworzone przez WeeChat, wtyczki, skrypty lub ręcznie w linii poleceń bufora.

Na przykład, żeby dodać zmienna lokalną „completion_default_template” wystarczy polecenie:

/buffer setvar completion_default_template %(my_completion)

Żeby wyświetlić zmienne lokalne dla obecnego bufora:

/buffer listvar

Usunięcie zmiennej lokalnej „completion_default_template”:

/buffer delvar completion_default_template

WeeChat i jego wtyczki domyślnie tworzą następujące zmienne:

Nazwa Wartość Opis

away

dowolny ciąg

Powód nieobecności na serwerze, ustawiane przez wtyczkę irc.

channel

dowolny ciąg

Nazwa kanału, ustawiana przez wtyczki irc/xfer i bufory z informacjami do debugowania wtyczek relay/trigger.

charset_modifier

dowolny ciąg

Modyfikacja kodowania używanego na kanale, ustawiane przez wtyczkę irc.

completion_default_template

dowolny ciąg

Domyślny szablon dopełnień dla bufora, nadpisuje zmienną weechat.completion.default_template.

filter

dowolny ciąg

Filter defined on some buffers like /fset, /list (irc), /server raw (irc) and /script.

host

dowolny ciąg

Własny host (jeśli jest znany), ustawiane przez wtyczkę irc.

lag

dowolny ciąg

Opóźnienie serwera, ustawiane przez wtyczkę irc.

name

dowolny ciąg

Nazwa bufora (uważaj, nie jest to pełna nazwa i nie wystarczy ona do zidentyfikowania i wyszukania bufora).

nick

dowolny ciąg

Nazwa użytkownika, ustawiane przez wtyczki irc i xfer.

no_log

1 (lub dowolny niepusty ciąg)

Jeśli jest ustawiona, wiadomości z bufora nie są logowane.

plugin

dowolny ciąg

Nazwa wtyczki, która stworzyła bufor (core dla buforów WeeChat).

script_close_cb

dowolny ciąg

Callback zamykania bufora zdefiniowany przez skrypt.

script_close_cb_data

dowolny ciąg

Dane dla callbacka zamykania bufora zdefiniowane przez skrypt.

script_input_cb

dowolny ciąg

Callback wprowadzania danych w buforze zdefiniowany przez skrypt.

script_input_cb_data

dowolny ciąg

Dane dla callbacka wprowadzania danych w buforze zdefiniowane przez skrypt.

script_name

dowolny ciąg

Nazwa skryptu, który stworzył bufor.

server

dowolny ciąg

Nazwa serwera ustawiana przez wtyczkę irc albo bufor z informacjami do debugowania wtyczki relay/trigger.

spell_suggest

dowolny ciąg

Źle napisane słowo i sugestie (format: "słowo:sugestie"), ustawiane przez wtyczkę spell.

trigger_filter

dowolny ciąg

Filtr triggerów, ustawiany przez wtyczkę trigger.

type

dowolny ciąg, na przykład: channel, debug, exec, option, private, relay, script, server, user, xfer

Typ bufora ustawiany przez WeeChat i wiele wtyczek.

External plugins and scripts can define and use other local variables.

5.5. Lista buforów

Wtyczka buflist wyświetla listę buforów w elemencie paska nazwanym "buflist" (four other bar items "buflist2", "buflist3", "buflist4" and "buflist5" are available as well).
Domyślny pasek "buflist" jest tworzony podczas uruchomieina z włączoną wtyczką.

Komendy

 • buflist: element paska z listą buforów

/buflist enable|disable|toggle
     bar
     refresh

 enable: enable buflist
disable: disable buflist
 toggle: toggle buflist
  bar: add the "buflist" bar
refresh: force the refresh of the bar items (buflist, buflist2 buflist3, buflist4 and buflist5)

The lines with buffers are displayed using string evaluation (see /help eval for the format), with these options:
 - buflist.look.display_conditions: conditions to display a buffer in the list
 - buflist.format.buffer: format for a buffer which is not current buffer
 - buflist.format.buffer_current: format for the current buffer

The following variables can be used in these options:
 - bar item data (see hdata "bar_item" in API doc for a complete list), for example:
  - ${bar_item.name}
 - window data, where the bar item is displayed (there's no window in root bars, see hdata "window" in API doc for a complete list), for example:
  - ${window.number}
  - ${window.buffer.full_name}
 - buffer data (see hdata "buffer" in API doc for a complete list), for example:
  - ${buffer.number}
  - ${buffer.name}
  - ${buffer.full_name}
  - ${buffer.short_name}
  - ${buffer.nicklist_nicks_count}
 - irc_server: IRC server data, defined only on an IRC buffer (see hdata "irc_server" in API doc)
 - irc_channel: IRC channel data, defined only on an IRC channel buffer (see hdata "irc_channel" in API doc)
 - extra variables added by buflist for convenience:
  - ${format_buffer}: the evaluated value of option buflist.format.buffer; this can be used in option buflist.format.buffer_current to just change the background color for example
  - ${current_buffer}: a boolean ("0" or "1"), "1" if this is the current buffer; it can be used in a condition: ${if:${current_buffer}?...:...}
  - ${merged}: a boolean ("0" or "1"), "1" if the buffer is merged with at least another buffer; it can be used in a condition: ${if:${merged}?...:...}
  - ${format_number}: indented number with separator (evaluation of option buflist.format.number)
  - ${number}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers; for merged buffers, this variable is set with number for the first buffer and spaces for the next buffers with same number
  - ${number2}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers
  - ${number_displayed}: "1" if the number is displayed, otherwise "0"
  - ${indent}: indentation for name (channel, private and list buffers are indented) (evaluation of option buflist.format.indent)
  - ${format_nick_prefix}: colored nick prefix for a channel (evaluation of option buflist.format.nick_prefix)
  - ${color_nick_prefix}: color of nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
  - ${nick_prefix}: nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
  - ${format_name}: formatted name (evaluation of option buflist.format.name)
  - ${name}: the short name (if set), with a fallback on the name
  - ${color_hotlist}: the color depending on the highest hotlist level for the buffer (evaluation of option buflist.format.hotlist_xxx where xxx is the level)
  - ${format_hotlist}: the formatted hotlist (evaluation of option buflist.format.hotlist)
  - ${hotlist}: the raw hotlist
  - ${hotlist_priority}: "none", "low", "message", "private" or "highlight"
  - ${hotlist_priority_number}: -1 = none, 0 = low, 1 = message, 2 = private, 3 = highlight
  - ${format_lag}: the lag for an IRC server buffer, empty if there's no lag (evaluation of option buflist.format.lag)
  - ${format_tls_version}: indicator of TLS version for a server buffer, empty for channels (evaluation of option buflist.format.tls_version)

Options

Sekcje w pliku buflist.conf:

Sekcja Komenda Opis

format

/set buflist.format.*

Formaty użyte do wyświetlania listy buforów.

look

/set buflist.look.*

Wygląd elementów na liście buforów.

Opcje:

 • buflist.format.buffer

  • opis: format of each line with a buffer (note: content is evaluated, see /help buflist); example: standard format for bar item "buflist" and only the buffer number between square brackets for other bar items ("buflist2" to "buflist5"): "${if:${bar_item.name}==buflist?${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}:[${number}]}"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}"

 • buflist.format.buffer_current

  • opis: format linii z obecnym buforem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:,17}${format_buffer}"

 • buflist.format.hotlist

  • opis: format hotlisty (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " ${color:green}(${hotlist}${color:green})"

 • buflist.format.hotlist_highlight

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "highlight" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:magenta}"

 • buflist.format.hotlist_low

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "low" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:white}"

 • buflist.format.hotlist_message

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "message" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:brown}"

 • buflist.format.hotlist_none

  • opis: format dla bufora nie znajdującego się na hotliście (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:default}"

 • buflist.format.hotlist_private

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "private" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:green}"

 • buflist.format.hotlist_separator

  • opis: separator dla zliczeń na hotliście (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:default},"

 • buflist.format.indent

  • opis: string displayed to indent channel, private and list buffers (note: content is evaluated, see /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " "

 • buflist.format.lag

  • opis: format dla opóźnienia dla buforu serwera IRC (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " ${color:green}[${color:brown}${lag}${color:green}]"

 • buflist.format.name

  • opis: format dla nazwy bufora (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${name}"

 • buflist.format.nick_prefix

  • opis: format dla prefiksu nicka na kanale (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color_nick_prefix}${nick_prefix}"

 • buflist.format.number

  • opis: format dla numeru bufora, ${number} to wyrównany numr (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:green}${number}${if:${number_displayed}?.: }"

 • buflist.format.tls_version

  • opis: format dla wersji TLS w buforze serwera IRC (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " ${color:default}(${if:${tls_version}==TLS1.3?${color:green}:${if:${tls_version}==TLS1.2?${color:yellow}:${color:red}}}${translate:${tls_version}}${color:default})"

 • buflist.look.add_newline

  • opis: dodaje pustą linię pomiędzy wyświetlanymi buforami, każdy bufor jest wyświetlany w oddzielnej linii (zalecane); jeśli wyłączone, nowe linie muszą być manualnie dodawane w formatach za pomocą "${\n}", oraz akcje myszy przestają być możliwe

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.auto_scroll

  • opis: automatycznie przewiń litę kanałów, żeby zawsze wyświetlała obecny bufor (działa tylko, kiedy lita kanałów ma pozycję lewo/prawo z uzupełnianiem "vertical"); ta wartość określa procentowo ilość linii wyświetlanych przed obecnym buforem podczas przewijania (-1 = wyłącz przewijanie); na przykład 50 oznacza, że po przewinięciu obecny bufor jest na środku listy, 0 oznacza górę listy, 100 dół listy

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 100

  • domyślna wartość: 50

 • buflist.look.display_conditions

  • opis: warunki do wyświetlenia buforu (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist); na przykład w celu ukrycia buforów serwerów, kiedy są połączone z głównym buforem: "${buffer.hidden}==0 && ((${type}!=server && ${buffer.full_name}!=core.weechat) || ${buffer.active}==1)"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${buffer.hidden}==0"

 • buflist.look.enabled

  • opis: włącza listę buforów; zaleca się użycie tej opcji zamiast ukrywania paska, usuwa także wewnętrzne hooki, które nie są potrzebne kiedy pasek jest ukryty; możesz użyć komendy "/buflist toggle" lub domyślnego skrótu klawiszowego alt+shift+b

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.mouse_jump_visited_buffer

  • opis: jeśli włączone, kliknięcie lewym/prawym przyciskiem na linii z obecnym buforem przeskakuje do poprzedniego/następnego odwiedzonego buforu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • buflist.look.mouse_move_buffer

  • opis: jeśli włączone, gesty myszy (przeciągnij i upuść) przesuwają bufory na liście

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.mouse_wheel

  • opis: jeśli włączone, ruch rolką myszy w góre/dół przeskakuje do poprzedniego/następnego bufora na liście

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.nick_prefix

  • opis: pobiera prefiks i kolor nicka na liście nicków, dzięki czemu ${nick_prefix} może byc użyte w formacie; może to być wolne w buforach z duża ilością nicków widocznych na licie nicków, opcja domyślnie wyłączona

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • buflist.look.nick_prefix_empty

  • opis: kiedy prefiks nicka jet włączony, wywietla spacje, kiedy nick nie ma prefiksu w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.signals_refresh

  • opis: oddzielona przecinkami lista dodatkowych podłączonych sygnałów i wyzwalających odświeżenie listy buforów; może to być przydatne jeśli ustawione są jakieś zmienne używane do formatowania wymagające odpowiedniego odświeżania

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • buflist.look.sort

  • opis: comma-separated list of fields to sort buffers; each field is a hdata variable of buffer ("var"), a hdata variable of IRC server ("irc_server.var") or a hdata variable of IRC channel ("irc_channel.var"); char "-" can be used before field to reverse order, char "~" can be used to do a case insensitive comparison; examples: "-~short_name" for case insensitive and reverse sort on buffer short name, "-hotlist.priority,hotlist.creation_time.tv_sec,number,-active" for sort like the hotlist then by buffer number for buffers without activity (note: the content is evaluated, before being split into fields, but at that time "bar_item" is the only variable that can be used, to distinguish between different buflist items, for example "${bar_item.name}")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "number,-active"

 • buflist.look.use_items

  • opis: number of buflist bar items that can be used; the item names are: "buflist", "buflist2", "buflist3", "buflist4" and "buflist5"; be careful, using more than one bar item slows down the display of buffers list

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 5

  • domyślna wartość: 1

5.6. Cursor mode

The cursor mode allows you to move freely the cursor anywhere on screen, in chat area and bars, and lets you perform actions at the given position.
You can enter in cursor mode either with the command /cursor or with a mouse middle click (mouse must have been enabled with key Alt+m or command /mouse enable).

Typical use is to quote messages (chat area) or interact with nicks (nicklist bar).

See command /cursor and key bindings in cursor context for the list of actions you can perform in this mode.

6. Skróty klawiszowe

WeeChat posiada wiele domyślnych skrótów opisanych w poniższych rozdziałach.
Można je zmienić oraz dodać nowe za pomocą komendy /key.

6.1. Skróty dla linii poleceń

Poruszanie kursora

Skrót Opis Komenda


Shift+
Ctrl+b

Idź do poprzedniego znaku w linii poleceń.

/input move_previous_char


Shift+
Ctrl+f

Idź do następnego znaku w linii poleceń.

/input move_next_char

Shift+

Idź do poprzedniej linii.

/input move_previous_line

Shift+

Idź do następnej linii.

/input move_next_line

Ctrl+
Alt+b

Idź do poprzedniego słowa w linii poleceń.

/input move_previous_word

Ctrl+
Alt+f

Idź do następnego słowa w linii poleceń.

/input move_next_word

Home
Ctrl+a

Idź na początek obecnej linii.

/input move_beginning_of_line

Shift+Home

Idź na początek lini poleceń.

/input move_beginning_of_input

End
Ctrl+e

Idź na koniec obecnej linii.

/input move_end_of_line

Shift+End

Idż na koniec linii poleceń.

/input move_end_of_input

Edycja

Skrót Opis Komenda

Del
Ctrl+d

Usuń następny znak w linii poleceń.

/input delete_next_char

Backspace
Ctrl+h

Usuń poprzedni znak w linii poleceń.

/input delete_previous_char

Ctrl+k

Usuń wszystko od kursora do końca obecnej linii (skasowany ciąg zostanie skopipowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_end_of_line

Alt+Ctrl+k

Usuń wszystko od kursora do końca linii poleceń (skasowany ciąg zostanie skopipowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_end_of_input

Ctrl+t

Przestaw znaki.

/input transpose_chars

Ctrl+u

Usuń wszystko od kursora do początku obecnej linii (skasowany ciąg zostanie skopipowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_beginning_of_line

Alt+Ctrl+u

Usuń wszystko od kursora do początku linii poleceń (skasowany ciąg zostanie skopipowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_beginning_of_input

Alt+Backspace

Usuń poprzednie słowo w linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_previous_word

Ctrl+w

Usuń poprzednie słowo w linii poleceń do białego znaku (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_previous_word_whitespace

Ctrl+y

Wkleja zawartość wewnętrznego schowka.

/input clipboard_paste

Ctrl+_

Cofnij poprzednia akcję w linii poleceń.

/input undo

Alt+_

Powtórz ostatnią akcję w linii poleceń.

/input redo

Tab

Dopełnij komendę lub nick (ponowne wciśnięcie Tab: znajdź następne dopełnienie).

/input complete_next

Shift+Tab

Bez dopełnienia: wykonaj częściowe dopełnienie, z oczekującym dopełnieniem: dopełnij z poprzednim dopełnieniem.

/input complete_previous

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Wykonaj komendę lub wyślij wiadomość (w trybie wyszukiwania: przerwij wyszukiwanie).

/input return

Alt+Enter

Wstawia nową linię.

/input insert \n

Alt+d

Usuń następne słowo w linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_next_word

Alt+k

Przechwyć wciśnięte klawisze i zwróć ich kod (i przypisaną komendę, jeśli istnieje) w linii poleceń.

/input grab_key_command

Alt+r

Usuń obecną linię.

/input delete_line

Alt+R

Usuń całą linię poleceń.

/input delete_input

Kolory

Skrót Opis Komenda

Ctrl+c, b

Wstaw kod dla pogrubionego tekstu.

/input insert \x02

Ctrl+c, c

Wstaw kod dla kolorowego tekstu.

/input insert \x03

Ctrl+c, i

Wstaw kod dla pochyłego tekstu.

/input insert \x1D

Ctrl+c, o

Wstaw kod dla zresetowania koloru.

/input insert \x0F

Ctrl+c, v

Wstaw kod dla odwrócenia koloru.

/input insert \x16

Ctrl+c, _

Wstaw kod dla podkreślonego tekstu.

/input insert \x1F

Historia poleceń

Skrót Opis Komenda

Pokaż poprzednią komendę/wiadomość (w trybie wyszukiwania: szukaj w górę).

/input history_previous

Pokaż następną komendę/wiadomość (w trybie wyszukiwania: szukaj w dół).

/input history_next

Ctrl+

Pokaż poprzednią komendę/wiadomość w historii globalnej (wspólnej dla wszystkich buforów).

/input history_global_previous

Ctrl+

Pokaż następną komendę/wiadomość w historii globalnej (wspólnej dla wszystkich buforów).

/input history_global_next

System

Skrót Opis Komenda

Ctrl+z

Suspend WeeChat process.

/sys suspend

6.2. Bufory

Skrót Opis Komenda

Ctrl+r

Wyszukaj tekst w historii bufora (zobacz skróty dla kontekstu wyszukiwania).

/input search_text_here

Ctrl+s, Ctrl+u

Ustaw znacznik nieprzeczytania we wszystkich buforach.

/allbuf /buffer set unread

Ctrl+x

Przełącz obecny bufor jeśli bufory są połączone pod tym samym numerem, na przykład przełącz na bufor innego serwera IRC.

/buffer switch

Alt+x

Pokaż wybrany z połączonych buforów (naciśnij Alt+x ponownie: wyświetl wszystkie połączone bufory).

/buffer zoom

PgUp

Przewiń jedną stronę w górę w historii bufora.

/window page_up

PgDn

Przewiń jedną stronę w dół w historii bufora.

/window page_down

Alt+PgUp

Przewiń w górę kilka linii w historii bufora.

/window scroll_up

Alt+PgDn

Przewiń w dół kilka linii w historii bufora.

/window scroll_down

Alt+Home

Przewiń na górę bufora.

/window scroll_top

Alt+End

Przewiń na dół bufora.

/window scroll_bottom

Alt+
Alt+
Ctrl+p
F5

Przełącz na poprzedni bufor.

/buffer -1

Alt+
Alt+
Ctrl+n
F6

Przełącz na następny bufor.

/buffer +1

Alt+j, Alt+f

Przełącz na pierwszy bufor.

/buffer -

Alt+j, Alt+l (L)

Przełącz na ostatni bufor.

/buffer +

Alt+j, Alt+r

Przełącz na bufor IRC raw.

/server raw

Alt+j, Alt+s

Przełącz na bufor serwera IRC.

/server jump

Alt+0…​9

Przełącz na bufor za pomocą liczb (0 = 10).

/buffer *N

Alt+j, 01…​99

Przełącz na bufor za pomocą liczb.

/buffer *NN

Alt+n

Przewiń do następnego powiadomienia.

/window scroll_next_highlight

Alt+p

Przewiń do poprzedniego powiadomienia.

/window scroll_previous_highlight

Alt+u

Przewiń do pierwszej nieprzeczytanej linii w buforze.

/window scroll_unread

Alt+<

Przełącz na poprzedni bufor z listy odwiedzonych buforów.

/buffer jump prev_visited

Alt+>

Przełącz na następny bufor z listy odwiedzonych buforów.

/buffer jump next_visited

Alt+/

Przełącz na ostatnio wyświetlony bufor (przed ostatnią zmianą bufora).

/buffer jump last_displayed

6.3. Okna

Skrót Opis Komenda

Ctrl+l (L)

Przerysuj całe okno.

/window refresh

Alt+l (L)

Przełącz tryb niesformatowanego wyświetlania.

/window bare

F7

Przełącz na poprzednie okno.

/window -1

F8

Przełącz na następne okno.

/window +1

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno wyżej.

/window up

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno niżej.

/window down

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno z lewej.

/window left

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno z prawej.

/window right

Alt+w, Alt+b

Balansuj rozmiar wszystkich okien.

/window balance

Alt+w, Alt+s

Zamień bufory między dwoma oknami.

/window swap

Alt+z

Pokaż obecne okno (ponowne wciśnięcie Alt+z: przywraca wcześniejszy układ okien).

/window zoom

6.4. Paski

Skrót Opis Komenda

F1
Ctrl+F1

Przewiń do góry jedną stronę na liście buforów.

/bar scroll buflist * -100%

F2
Ctrl+F2

Przewiń w dół jedną stronę na liście buforów.

/bar scroll buflist * +100%

Alt+F1

Idź na początek listy buforów.

/bar scroll buflist * b

Alt+F2

Idź na koniec listy buforów.

/bar scroll buflist * e

F9

Przewiń tytuł bufora w lewo.

/bar scroll title * -30%

F10

Przewiń tytuł bufora w prawo.

/bar scroll title * +30%

F11
Ctrl+F11

Przewiń w górę jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist * -100%

F12
Ctrl+F12

Przewiń w dół jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist * +100%

Alt+F11

Idź na początek listy nicków.

/bar scroll nicklist * b

Alt+F12

Idź na koniec listy nicków.

/bar scroll nicklist * e

Alt+Shift+B

Przełącz widoczność listy buforów.

/buflist toggle

Alt+Shift+N

Przełącza widoczność paska z listą nicków.

/bar toggle nicklist

6.5. Hotlista

Skrót Opis Komenda

Alt+a

Przełącz na następny bufor z aktywnością (z priorytetem: powiadomienie, wiadomość, inne).

/buffer jump smart

Alt+h, Alt+c

Wyczyść hotliste (powiadomienia o aktywności w buforach).

/hotlist clear

Alt+h, Alt+m

Usuń obecny bufor z hotlisty.

/hotlist remove

Alt+h, Alt+r

Przywróć ostatnią usuniętą hotlistę w obecnym buforze.

/hotlist restore

Alt+h, Alt+Shift+R

Przywróć ostatnią hotlistę usuniętą we wszystkich buforach.

/hotlist restore -all

6.6. Włącz/wyłącz

Skrót Opis Komenda

Alt+m

Włącz/wyłącz obsługę myszy.

/mouse toggle

Alt+s

Włącz/wyłącz sprawdzenie pisowni.

/mute spell toggle

Alt+=

Włącz/wyłącz filtry.

/filter toggle

Alt+-

Włącz/wyłącz filtry w bieżącym buforze.

/filter toggle @

6.7. Wyszukiwanie

Te skróty są używane w kontekście wyszukiwania (kiedy kombinacja Ctrl+r zostanie wciśnięta w buforze tekstowym).

Skrót Opis Komenda

Ctrl+r

Przełącz rodzaj wyszukiwania: ciąg (domyślne), wyrażenie regularne.

/input search_switch_regex

Alt+c

Przełącz dopasowywanie wielości liter podczas wyszukiwania.

/input search_switch_case

Tab

Przełącz miejsce wyszukiwania: wiadomości (domyślne), prefiksy, prefiksy + wiadmości.

/input search_switch_where

Poprzednie wystąpienie.

/input search_previous

Następne wystąpienie.

/input search_next

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Zatrzymaj wyszukiwanie na obecnej pozycji.

/input search_stop_here

Ctrl+q

Zatrzymaj wyszukiwanie i przywróć ekran do stanu z przed wyszukiwania.

/input search_stop

6.8. Kursor

Te skróty są używane w kontekście kursora (dowolne przemieszczanie kursora na ekranie), see Cursor mode.

Skrót Obszar Opis Komenda

-

Przesuń kursor linię wyżej.

/cursor move up

-

Przesuń kursor linię niżej.

/cursor move down

-

Przesuń kursor kolumnę w lewo.

/cursor move left

-

Przesuń kursor kolumnę w prawo.

/cursor move right

Alt+

-

Move cursor to the first line of the area.

/cursor move edge_top

Alt+

-

Move cursor to the last line of the area.

/cursor move edge_bottom

Alt+

-

Move cursor to the first column of the area.

/cursor move edge_left

Alt+

-

Move cursor to the last column of the area.

/cursor move edge_right

Alt+Home

-

Move cursor to the top left corner of the area.

/cursor move top_left

Alt+End

-

Move cursor to the bottom right corner of the area.

/cursor move bottom_right

Alt+Shift+

-

Przesuń kursor obszar do góry.

/cursor move area_up

Alt+Shift+

-

Przesuń kursor obszar w dół.

/cursor move area_down

Alt+Shift+

-

Przesuń kursor obszar w lewo.

/cursor move area_left

Alt+Shift+

-

Przesuń kursor obszar w prawo.

/cursor move area_right

m

chat

Cytuj wiadomość.

hsignal:chat_quote_message;/cursor stop

l

chat

Cytuj zaznaczoną linię.

hsignal:chat_quote_focused_line;/cursor stop

q

chat

Cytuj prefiks i wiadomość.

hsignal:chat_quote_prefix_message;/cursor stop

Q

chat

Cytuj czas, prefiks i wiadomość.

hsignal:chat_quote_time_prefix_message;/cursor stop

b

nicklist

Zbanuj osobę.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

k

nicklist

Wykop osobę.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

K

nicklist

Wykop i zbanuj osobę.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

q

nicklist

Otwórz rozmowę z osobą.

/window ${_window_number};/query ${nick};/cursor stop

w

nicklist

Wykonaj whois dla osoby.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

-

Wyłącz tryb kursora.

/cursor stop

6.9. Mysz

Te akcje myszą mogą zostać użyte tylko jeśli obsługa myszy została włączona za pomocą skrótu Alt+m (komenda: /mouse toggle).

Klawisz/Wheel (1) Gest Obszar Opis Komenda

■ □ □

-

chat

Przełącz na okno.

/window ${_window_number}

■ □ □

lewo

chat

Przełącz na poprzedni bufor.

/window ${_window_number};/buffer +1

■ □ □

prawo

chat

Przełącz na następny bufor.

/window ${_window_number};/buffer +1

■ □ □

lewo (długo)

chat

Przełącz na pierwszy bufor.

/window ${_window_number};/buffer 1

■ □ □

prawo (długo)

chat

Przełącz na ostatni bufor.

/window ${_window_number};/buffer +

-

chat

Przewiń w górę kilka linii w historii bufora.

/window scroll_up -window ${_window_number}

-

chat

Przewiń w dół kilka linii w historii bufora.

/window scroll_down -window ${_window_number}

Ctrl+

-

chat

Przewiń poziomo w lewo.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%

Ctrl+

-

chat

Przewiń poziomo w prawo.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%

-

chat: bufor fset

Przewiń pięć linii w góre w buforze fset.

/fset -up 5

-

chat: bufor fset

Przewiń pięć linii w dół w buforze fset.

/fset -down 5

■ □ □

-

chat: bufor fset

Zaznacz linię b buforze fset.

/window ${_window_number};/fset -go ${fset_option_index}

□ □ ■

-

chat: bufor fset

Przełącz (włącz/wyłącz) lub edytuj wartośc opcji.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

left

chat: bufor fset

Zmniejsz wartość zmiennej liczbowej / koloru / enum, ustaw/rozszerz wartośc innego typu.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

right

chat: bufor fset

Zwiększ wartość zmiennej liczbowej / koloru / enum, ustaw/rozszerz wartośc innego typu.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

up / down

chat: bufor fset

Zaznacz/odznacz wiele opcji.

hsignal:fset_mouse

-

chat: /list buffer

Move five lines up in /list buffer.

/list -up 5

-

chat: /list buffer

Move five lines down in /list buffer.

/list -down 5

■ □ □

-

chat: /list buffer

Select line in /list buffer.

/window ${_window_number};/list -go ${_chat_line_y}

□ □ ■

-

chat: /list buffer

Join IRC channel on selected line.

hsignal:irc_list_mouse

-

chat: bufor skryptów

Przejdź 5 linii w górę w buforze skryptów.

/script up 5

-

chat: bufor skryptów

Przejdź 5 linii w dół w buforze skryptów.

/script down 5

■ □ □

-

chat: bufor skryptów

Zaznacz linię w buforze skryptów.

/script go ${_chat_line_y}

□ □ ■

-

chat: bufor skryptów

Zainstaluj/usuń skrypt.

/script go ${_chat_line_y};/script installremove -q ${script_name_with_extension}

■ □ □

góra / lewo

buflist

Przenieś bufor na niższy numer.

Sygnał buflist_mouse.

■ □ □

dół / prawo

buflist

Przenieś bufor na wyższy numer.

Sygnał buflist_mouse.

■ □ □

-

buflist

Przełącz na bufor (poprzednio odwiedzony bufor, jeśli jest to obecny bufor).

Sygnał buflist_mouse.

□ □ ■

-

buflist

Przełącz na następny odwiedzony bufor, jeśli jest to obecny bufor.

Sygnał buflist_mouse.

Ctrl+

-

buflist

Przełącz na poprzedni bufor.

Sygnał buflist_mouse.

Ctrl+

-

buflist

Przełącz na następny bufor.

Sygnał buflist_mouse.

■ □ □

góra

lista nicków

Przewiń w górę jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%

■ □ □

dół

lista nicków

Przewiń w dół jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%

■ □ □

góra (długo)

lista nicków

Idź na początek listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} b

■ □ □

dół (długo)

lista nicków

Idź na koniec listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} e

■ □ □

-

lista nicków

Otwórz prywatną rozmowę z nick.

/window ${_window_number};/query ${nick}

□ □ ■

-

lista nicków

Wykonaj whois dla nicka.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

■ □ □

lewo

lista nicków

Wykop nick.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

■ □ □

lewo (długo)

lista nicków

Wykop i zbanuj nick.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

□ □ ■

lewo

lista nicków

Zbanuj nick.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

□ □ ■

-

linia poleceń

Przechwyć zdarzenie myszy i wstaw jego kod w linii poleceń.

/input grab_mouse_area

-

dowolny pasek

Przewiń pasek o -20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} -20%

-

dowolny pasek

Przewiń pasek o +20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} +20%

□ ■ □

-

gdziekolwiek

Włącz tryb kursora w tym miejscu.

/cursor go ${_x},${_y}

(1) Buttons:
◼ □ □: click on left button
□ ◼ □: click on middle button
□ □ ◼: click on right button
Wheel:
: wheel up
: wheel down

6.10. Bufor fset

Poniższe skróty i akcje mogą zostać użyte w buforze fset (zobacz wtyczka fset).

Skrót Akcja (1) Opis Komenda

Przejdź linię wyżej.

/fset -up

Przejdź linię niżej.

/fset -down

PgUp

Przejdź stronę do góry.

/window page_up

PgDn

Przejdź stronę w dół.

/window page_down

Alt+Home

<<

Przejdź do pierwszej linii.

/fset -go 0

Alt+End

>>

Przejdź do ostatniej linii.

/fset -go end

F11

<

Przewiń poziomo w lewo.

/fset -left

F12

>

Przewiń poziomo w prawo.

/fset -right

Alt+Space

t

Przełącz zmienną boolowską.

/fset -toggle

Alt+-

-

Odejmij 1 od wartości liczbowej/koloru/enum, ustaw wartość pozostałych typów.

/fset -del -1

Alt++

+

Dodaj 1 do wartości liczbowej/koloru/enum, dodaj to wartości pozostałych typów.

/fset -add 1

Alt+f, Alt+r

r

Zresetuj wartość.

/fset -reset

Alt+f, Alt+u

u

Skasuj wartość.

/fset -unset

Alt+Enter

s

Ustaw wartość.

/fset -set

Alt+f, Alt+n

n

Ustaw nową wartość.

/fset -setnew

Alt+f, Alt+a

a

Dodaj do wartości.

/fset -append

Alt+,

,

Zaznacz/odznacz opcję.

/fset -mark 1

Shift+

Przejdź do linii wyżej oraz zaznacz/odznacz opcję.

/fset -up; /fset -mark

Shift+

Przejdź do linii niżej oraz zaznacz/odznacz opcję.

/fset -mark; /fset -down

m:xxx

Zaznacz wyświetlane opcje pasujące do filtra "xxx" (dowolny filtr na opcję albo wartość, zobacz komenda /fset).

u:xxx

Odznacz zaznaczone opcje pasujące do filtra "xxx" (dowolny filtr an opcję lub wartość, zobacz komenda /fset).

Ctrl+l (L)

Odświerz opcje i cały ekran.

/fset -refresh

$

Odświerz opcje (zachowuje zaznaczone opcje).

$$

Odświerz opcje (odznacza zaznaczone kompilację).

Alt+p

p

Przełącz opcje opisu wtyczki (plugins.desc.*).

/mute /set fset.look.show_plugins_desc toggle

Alt+v

v

Przełącz pasek pomocy.

/bar toggle fset

s:x,y

Sortuj opcje po polach x,y (zobacz opcję fset.look.sort).

/mute /set fset.look.sort x,y

s:

Zresetuj soerowanie do domyślnej wartości (zobacz opcję fset.look.sort).

/mute /unset fset.look.sort

w:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx".

/fset -export xxx

w-:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx" bez dodatkowych informacji.

/fset -export -nohelp xxx

w+:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx" z dodatkowymi informacjami.

/fset -export -help xxx

Ctrl+x

x

Zmień format w jakim wyświetlane są opcje.

/fset -format

q

Zamkknij bufor fset.

/buffer close

(1) Akcja musi zostać wprowadzona z linii poleceń i potwierdzona przez Enter.

6.11. IRC /list buffer

These keys and actions are used on the IRC /list buffer (see command /list).

Skrót Akcja (1) Opis Komenda

Przejdź linię wyżej.

/list -up

Przejdź linię niżej.

/list -down

PgUp

Przejdź stronę do góry.

/window page_up

PgDn

Przejdź stronę w dół.

/window page_down

Alt+Home

<<

Przejdź do pierwszej linii.

/list -go 0

Alt+End

>>

Przejdź do ostatniej linii.

/list -go end

F11

<

Przewiń poziomo w lewo.

/list -left

F12

>

Przewiń poziomo w prawo.

/list -right

Ctrl+j

j

Join IRC channel on selected line.

/list -join

xxx

Show only channels with "xxx" in name or topic (case insensitive).

n:xxx

Show only channels with "xxx" in name (case insensitive).

t:xxx

Show only channels with "xxx" in topic (case insensitive).

u:n

Show only channels with at least "n" users.

u:>n

Show only channels with more than "n" users.

u:<n

Show only channels with less than "n" users.

c:xxx

Show only channels matching the evaluated condition "xxx", using following variables: name, name2, users, topic.

s:x,y

Sort channels by fields x,y (see command /list).

s:

Reset sort to its default value (see command /list).

$

Refresh list (run again command /list).

q

Close buffer.

/buffer close

(1) Akcja musi zostać wprowadzona z linii poleceń i potwierdzona przez Enter.

6.12. Bufor skryptów

Te skróty klawiszowe i akcje mogą zostać użyte w buforze skryptów (zobacz manager skryptów).

Skrót Akcja (1) Opis Komenda

Przejdź linię wyżej.

/script up

Przejdź linię niżej.

/script down

PgUp

Przewiń stronę do góry.

/window page_up

PgDn

Przewiń stronę w dół.

/window page_down

Alt+i

i

Zainstaluj skrypt.

/script install

Alt+r

r

Usuń skrypt.

/script remove

Alt+l

l

Załaduj skrypt.

/script load

Alt+L

L

Reload script.

/script reload

Alt+u

u

Wyładuj skrypt.

/script unload

Alt+Shift+A

A

Automatycznie ładuj skrypt.

/script toggleautoload

Alt+h

h

Zablokuj/odblokuj skrypt.

/script hold

Alt+v

v

Pokarz skrypt.

/script show

s:x,y

Sort scripts by fields x,y (see option script.look.sort).

s:

Reset sort to its default value (see option script.look.sort).

$

Refresh list.

q

Close buffer.

/buffer close

(1) Akcja musi zostać wprowadzona z linii poleceń i potwierdzona przez Enter.

7. Konfiguracja

7.1. Fset

Wtyczka Fast Set wyświetla listę opcji w buforze i pomaga w ustawianiu opcji WeeChat i wtyczek.

Przykład bufora fset wyświetlający opcje zaczynające się od weechat.look :

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.weechat│1/121 | Filter: weechat.look.* | Sort: ~name | Key(input): alt+space=toggle │
│2.fset  │weechat.look.bare_display_exit_on_input: exit the bare display mode on any c│
│     │hanges in input [default: on]                        │
│     │----------------------------------------------------------------------------│
│     │ weechat.look.align_end_of_lines          enum   message    │
│     │ weechat.look.align_multiline_words        boolean on       │
│     │ weechat.look.bar_more_down            string  "++"      │
│     │ weechat.look.bar_more_left            string  "<<"      │
│     │ weechat.look.bar_more_right            string  ">>"      │
│     │ weechat.look.bar_more_up             string  "--"      │
│     │ weechat.look.bare_display_exit_on_input      boolean on       │
│     │ weechat.look.bare_display_time_format       string  "%H:%M"    │
│     │ weechat.look.buffer_auto_renumber         boolean on       │
│     │ weechat.look.buffer_notify_default        enum   all      │
│     │ weechat.look.buffer_position           enum   end      │
│     │ weechat.look.buffer_search_case_sensitive     boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_force_default     boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_regex         boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_where         enum   prefix_message │
│     │ weechat.look.buffer_time_format          string  "%H:%M:%S"   │
│     │ weechat.look.buffer_time_same           string  ""       │
│     │[12:55] [2] [fset] 2:fset                          │
│     │█                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Komendy

 • fset: szybkie ustawianie opcji WeeChat i wtyczek

/fset -bar
    -refresh
    -up|-down [<ilość>]
    -left|-right [<procent>]
    -go <linia>|end
    -toggle
    -add [<wartość>]
    -reset
    -unset
    -set
    -setnew
    -append
    -mark
    -format
    -export [-help|-nohelp] <nazwa pliku>
    <filtr>

    -bar: add the help bar
  -refresh: refresh list of options, then whole screen (command: /window refresh)
    -up: move the selected line up by "number" lines
   -down: move the selected line down by "number" lines
   -left: scroll the fset buffer by "percent" of width on the left
   -right: scroll the fset buffer by "percent" of width on the right
    -go: select a line by number, first line number is 0 ("end" to select the last line)
  -toggle: toggle the boolean value
    -add: add "value" (which can be a negative number) for integers, colors and enums, set/append to value for other types (set for a negative value, append for a positive value)
   -reset: reset the value of option
   -unset: unset the option
    -set: add the /set command in input to edit the value of option (move the cursor at the beginning of value)
  -setnew: add the /set command in input to edit a new value for the option
  -append: add the /set command to append something in the value of option (move the cursor at the end of value)
   -mark: toggle mark
  -format: switch to the next available format
  -export: export the options and values displayed in a file (each line has format: "/set name value" or "/unset name")
   -help: force writing of help on options in exported file (see /help fset.look.export_help_default)
  -nohelp: do not write help on options in exported file (see /help fset.look.export_help_default)
   filter: set a new filter to see only matching options (this filter can be used as input in fset buffer as well); allowed formats are:
        *    show all options (no filter)
        xxx   show only options with "xxx" in name
        f:xxx  show only configuration file "xxx"
        t:xxx  show only type "xxx" (bool/int/str/col/enum or boolean/integer/string/color/enum)
        d    show only changed options
        d:xxx  show only changed options with "xxx" in name
        d=xxx  show only changed options with "xxx" in value
        d==xxx show only changed options with exact value "xxx"
        h=xxx  show only options with "xxx" in description (translated)
        he=xxx show only options with "xxx" in description (in English)
        =xxx  show only options with "xxx" in value
        ==xxx  show only options with exact value "xxx"
        c:xxx  show only options matching the evaluated condition "xxx", using following variables: file, section, option, name, parent_name, type, type_en, type_short (bool/int/str/col/enum), type_tiny (b/i/s/c/e), default_value, default_value_undef, value, quoted_value, value_undef, value_changed, parent_value, min, max, description, description2, description_en, description_en2, string_values, allowed_values

The lines with options are displayed using string evaluation (see /help eval for the format), with these options:
 - fset.format.option1: first format for an option
 - fset.format.option2: second format for an option

The following variables can be used in these options:
 - option data, with color and padded by spaces on the right:
  - ${file}: configuration file (for example "weechat" or "irc")
  - ${section}: section
  - ${option}: option name
  - ${name}: full option name (file.section.option)
  - ${parent_name}: parent option name
  - ${type}: option type (translated)
  - ${type_en}: option type (in English)
  - ${type_short}: short option type (bool/int/str/col/enum)
  - ${type_tiny}: tiny option type (b/i/s/c/e)
  - ${default_value}: option default value
  - ${default_value_undef}: "1" if default value is null, otherwise "0"
  - ${value}: option value
  - ${value_undef}: "1" if value is null, otherwise "0"
  - ${value_changed}: "1" if value is different from default value, otherwise "0"
  - ${value2}: option value, with inherited value if null
  - ${parent_value}: parent option value
  - ${min}: min value
  - ${max}: max value
  - ${description}: option description (translated)
  - ${description2}: option description (translated), "(no description)" (translated) if there's no description
  - ${description_en}: option description (in English)
  - ${description_en2}: option description (in English), "(no description)" if there's no description
  - ${string_values}: string values allowed for set of an enum option
  - ${allowed_values}: allowed values
  - ${marked}: "1" if option is marked, otherwise "0"
  - ${index}: index of option in list
 - option data, with color but no spaces:
  - same names prefixed by underscore, for example: ${_name}, ${_type}, ...
 - option data, raw format (no colors/spaces):
  - same names prefixed by two underscores, for example: ${__name}, ${__type}, ...
 - option data, only spaces:
  - same names prefixed with "empty_", for example: ${empty_name}, ${empty_type}
 - other data:
  - ${selected_line}: "1" if the line is selected, otherwise "0"
  - ${newline}: insert a new line at point, so the option is displayed on multiple lines

Keys and input to move in on fset buffer:
 up            move one line up
 down           move one line down
 pgup           move one page up
 pgdn           move one page down
 alt-home     <<   move to first line
 alt-end      >>   move to last line
 F11        <    scroll horizontally on the left
 F12        >    scroll horizontally on the right

Keys and input to set options on fset buffer:
 alt+space     t    toggle boolean value
 alt+'-'      -    subtract 1 from value for integer/color/enum, set value for other types
 alt+'+'      +    add 1 to value for integer/color/enum, append to value for other types
 alt+f, alt+r   r    reset value
 alt+f, alt+u   u    unset value
 alt+enter     s    set value
 alt+f, alt+n   n    set new value
 alt+f, alt+a   a    append to value
 alt+','      ,    mark/unmark option
 shift+up         move one line up and mark/unmark option
 shift+down        mark/unmark option and move one line down
          m:xxx  mark options displayed that are matching filter "xxx" (any filter on option or value is allowed, see filters above)
          u:xxx  unmark options displayed that are matching filter "xxx" (any filter on option or value is allowed, see filters above)

Other keys and input on fset buffer:
 ctrl+l          refresh options and whole screen (command: /fset -refresh)
          $    refresh options (keep marked options)
          $$   refresh options (unmark all options)
 alt+p       p    toggle plugin description options (plugins.desc.*)
 alt+v       v    toggle help bar
          s:x,y  sort options by fields x,y (see above)
          s:   reset sort to its default value (see above)
          w:xxx  export options in file "xxx"
          w-:xxx export options in file "xxx" without help
          w+:xxx export options in file "xxx" with help
 ctrl+x      x    switch the format used to display options
          q    close fset buffer

Mouse actions on fset buffer:
 wheel up/down          move line up/down
 left button           move line here
 right button          toggle boolean (on/off) or edit the option value
 right button + drag left/right increase/decrease value for integer/color/enum, set/append to value for other types
 right button + drag up/down   mark/unmark multiple options

Note: if input has one or more leading spaces, the following text is interpreted as a filter, without the spaces. For example " q" searches all options with "q" inside name while "q" closes the fset buffer.

Examples:
 show IRC options changed:
  /fset d:irc.*
 show all options with "nicklist" in name:
  /fset nicklist
 show all values which contain "red":
  /fset =red
 show all values which are exactly "red":
  /fset ==red
 show all integer options in irc plugin:
  /fset c:${file} == irc && ${type_en} == integer

Opcje

Sekcje w pliku fset.conf:

Sekcja Komenda Opis

color

/set fset.color.*

Kolory.

format

/set fset.format.*

Formaty używane do wyświetlenia listy opcji.

look

/set fset.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • fset.color.allowed_values

  • opis: kolor dozwolonych wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.allowed_values_selected

  • opis: color for allowed values on the selected line

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.color_name

  • opis: color for color name when option fset.look.use_color_value is enabled

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 246

 • fset.color.color_name_selected

  • opis: color for color name on the selected line when option fset.look.use_color_value is enabled

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.default_value

  • opis: kolor dla wartości domyślnej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.default_value_selected

  • opis: kolor dla wartości domyślnej w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.description

  • opis: kolor dla opisu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 242

 • fset.color.description_selected

  • opis: kolor dla opisu w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.file

  • opis: kolor dla pliku

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.file_changed

  • opis: kolor dla pliku, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.file_changed_selected

  • opis: kolor dla pliku w zaznaczonej linii, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.file_selected

  • opis: kolor dla pliku w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_default_value

  • opis: kolor dla domyślnej wartości w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_description

  • opis: kolor opisu w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.help_name

  • opis: kolor nazwy w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_quotes

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości słownej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: darkgray

 • fset.color.help_values

  • opis: kolor dozwolonych wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.index

  • opis: kolor indeksu opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.index_selected

  • opis: kolor indeksu opcji dla opcji w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.line_marked_bg1

  • opis: kolor tła zaznaczonej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option1)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 17

 • fset.color.line_marked_bg2

  • opis: kolor tła zaznaczonej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option2)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 17

 • fset.color.line_selected_bg1

  • opis: kolor tła wybranej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option1)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 24

 • fset.color.line_selected_bg2

  • opis: kolor tła wybranej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option2)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 24

 • fset.color.marked

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.marked_selected

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.max

  • opis: kolor maksymalnej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.max_selected

  • opis: kolor maksymalnej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.min

  • opis: kolor minimalnej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.min_selected

  • opis: kolor minimalnej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.name

  • opis: kolor nazwy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.name_changed

  • opis: kolor nazwy jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 185

 • fset.color.name_changed_selected

  • opis: kolor nazwy jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.name_selected

  • opis: kolor nazwy w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.option

  • opis: kolor opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.option_changed

  • opis: kolor opcji jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.option_changed_selected

  • opis: kolor opcji jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.option_selected

  • opis: kolor opcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.parent_name

  • opis: kolor nazwy opcji nadrzędnej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.parent_name_selected

  • opis: kolor opcji nadrzędnej w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.parent_value

  • opis: kolor wartości wybranej opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.parent_value_selected

  • opis: kolor wartości wybranej opcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.quotes

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości słownej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: darkgray

 • fset.color.quotes_changed

  • opis: kolor dla cudzysłowów do okoła wartości, które uległy zmianie

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.quotes_changed_selected

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła zmienionych wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.quotes_selected

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.section

  • opis: kolor zaznaczenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.section_changed

  • opis: kolor sekcji, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.section_changed_selected

  • opis: kolor sekcji, jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.section_selected

  • opis: kolor sekcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.string_values

  • opis: kolor dla wartości ciągów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.string_values_selected

  • opis: kolor dla wartości ciągów w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.title_count_options

  • opis: kolor liczby znalezionych opcji z użyciem obecnego filtra w tytule bofora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.title_current_option

  • opis: kolor obecnego numeru opcji w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.title_filter

  • opis: kolor filtru w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.title_marked_options

  • opis: kolor numeru zaznaczonych opcji w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • fset.color.title_sort

  • opis: kolor sortowania w tytule okna

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.type

  • opis: kolor typu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 138

 • fset.color.type_selected

  • opis: kolor typu w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 216

 • fset.color.unmarked

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia, kiedy opcja nie jest zaznaczona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.unmarked_selected

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia w wybranej linii, kiedy opcja nie jest zaznaczona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.value

  • opis: kolor wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 38

 • fset.color.value_changed

  • opis: kolor dla zmienionej wartości (inny niż domyślny)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 185

 • fset.color.value_changed_selected

  • opis: kolor dla zmienionej wartości (inny niż domyślny) w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.value_selected

  • opis: kolor wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 159

 • fset.color.value_undef

  • opis: kolor niezdefiniowanej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • fset.color.value_undef_selected

  • opis: kolor niezdefiniowanej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • fset.format.export_help

  • opis: format linii z pomocą zapisanej przed każdą opcją eskportowaną do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "# ${description2}"

 • fset.format.export_option

  • opis: format każdej opcji eskportowanej do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/set ${name} ${quoted_value}"

 • fset.format.export_option_null

  • opis: format każdej opcji z wartością "null" eksportowanej do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/unset ${name}"

 • fset.format.option1

  • opis: first format of each line, used when option fset.look.format_number is set to 1 (note: content is evaluated, see /help fset); an empty string uses the default format ("${marked} ${name} ${type} ${value2}"), which is without evaluation of string and then much faster; formats can be switched with key ctrl-x

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • fset.format.option2

  • opis: second format of each line, used when option fset.look.format_number is set to 2 (note: content is evaluated, see /help fset); an empty string uses the default format ("${marked} ${name} ${type} ${value2}"), which is without evaluation of string and then much faster; formats can be switched with key ctrl-x

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${marked} ${name} ${type} ${value2}${newline} ${empty_name} ${_default_value}${color:244} -- ${_allowed_values}${newline} ${empty_name} ${_description}"

 • fset.look.auto_refresh

  • opis: oddzielona przecinkami lista opcji odświeżanych automatycznie w buforze fset (jeśli jest on otwarty); "*" oznacza wszystkie opcje (zalecane), nazwa zaczynająca się od "!" oznacza wartość negatywną i zapobiega odświeżeniu opcji, "*" jest dozwolone w nazwach (przykład: "*,!plugin.section.*")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • fset.look.auto_unmark

  • opis: automatycznie odznacza wszystkie opcje po akcji na zaznaczonych opcjach lub po odświerzeniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • fset.look.condition_catch_set

  • opis: warunek do zlapania polecenia /set i wyświetlenia jego wyniku w buforze fset; następujące zmienne mogą zostać użyte: ${name} (nazwa opcji podana w komendzie /set), ${count} (ilość opcji znalezionych dla argumentu funkcji /set); pusty ciąg wyłącza przechwytywanie; wartość "1" oznacza przechwytywanie wszytkich użyć komendy /set przez bufor fset

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${count} >= 1"

 • fset.look.export_help_default

  • opis: domyślnie wypisz pomoc dla każdej eksportowanej opcji (może to zostać zmienione poprzez argumenty "-help" i "-nohelp" dla komendy /fset -export)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fset.look.format_number

  • opis: number of format used to display options; this is dynamically changed by the key ctrl-x on the fset buffer

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2

  • domyślna wartość: 1

 • fset.look.marked_string

  • opis: ciąg wyświetlany, kiedy opcja jest zaznaczona (w celu wykonania akcji na wielu opcjach)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • fset.look.scroll_horizontal

  • opis: przewinięcie w lewo/prawo w buforze fset (procent szerokości)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 10

 • fset.look.show_plugins_desc

  • opis: pokazuje opis opcji wtyczki (plugins.desc.*)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • fset.look.sort

  • opis: oddzielona przecinkami lista pól do sortowania opcji (listę pól można znaleźć w wyniku polecenia /help fset); znak "-" użyty przed nazwą pola odwraca kolejność , znak "~" może zostać użyty do porównania bez uwzględniania wielkości znaków; na przykład: "-~name" dla odwrócenia wyniku sortowania z porównaniem nazwy bez uwzględnienia wielkości znaków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "~name"

 • fset.look.unmarked_string

  • opis: ciąg znaków wyświetlany dla niezaznaczonej opcji

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " "

 • fset.look.use_color_value

  • opis: użyj koloru do wyświetlenia wartości dla opcji koloru

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fset.look.use_keys

  • opis: użyj skrótu alt+X w buforze fset, aby wykonać akcję na opcji; jeśli wyłączone dozwolone jest tylko używanie linii poleceń

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fset.look.use_mute

  • opis: użyj komendy /mute do ustawienia opcji

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

7.2. Kolory

Podstawowe kolory

Podstawowe kolory w WeeChat to:

Nazwa Kolor

default

Domyślny kolor terminala (przezroczysty dla tła)

black

Czarny

darkgray

Ciemny szary

red

Ciemny czerwony

lightred

Jasny czerwony

green

Ciemny zielony

lightgreen

Jasny zielony

brown

Brązowy

yellow

Żółty

blue

Ciemny niebieski

lightblue

Jasny niebieski

magenta

Ciemny karmazynowy

lightmagenta

Jasny karmazynowy

cyan

Ciemny błękitny

lightcyan

Jasny błękitny

gray

Szary

white

Biały

Rozszerzone kolory

WeeChat dynamicznie alokuje pary kolorów, kiedy kolory są używane na ekranie (do wyświetlania buforów i pasków).

W dodatku do podstawowych kolorów, możesz użyć numer koloru pomiędzy 1 a limitem twojego terminala.

Użyj komendy /color, aby zobaczyć obecne kolory i limity. Za pomocą Alt+c możesz tymczasowo przełączyć się na kolory terminala, żeby wybrać kolor.

Na przykład jeśli chcesz wyświetlać czas na pomarańczowo w buforze:

/set weechat.color.chat_time 214

Lub jeśli chcesz mocno ciemno zielonego tła dla pasku statusu:

/set weechat.bar.status.color_bg 22

Aliasy

Możesz dodać aliasy do kolorów za pomocą komendy /color alias i używać ich w dowolnej opcji jako koloru.

Na przykład:

/color alias 214 orange
/set weechat.color.chat_delimiters orange

Atrybuty

Możliwe jest użycie niektórych atrybutów dla kolorów. Jeden lub więcej z nich może zostać użyty przed nazwą lub numerem koloru:

 • %: mruganie

 • .: "przyciemnienie" (połowa jasności)

 • * : pogrubiony tekst

 • ! : odwrócenie video

 • / : pochyły

 • _ : podkreślony tekst

 • |: zachowuje atrybuty: nie resetuje blink/dim/bold/reverse/italic/underlined przy zmianie koloru

Na przykład jeśli chcesz, żeby twój nick był biały i podkreślony:

/set weechat.color.chat_nick_self _white

Lub jeśli chcesz, żeby czas w pasku statusu był pomarańczowy, podkreślony i pogrubiony:

/set weechat.color.status_time *_214

Aby użyć atrybutu z domyślnym kolorem terminala (-1), należy użyć numeru większego od ostatniego koloru terminala, na przykład maksymalny kolor w WeeChat: 99999.

Przykład pogrubienia z domyślnym kolorem terminala:

/set weechat.color.status_time *99999

7.3. Charset

Wtyczka charset pozwala na zmianę kodowania dla wysyłanych i otrzymywanych danych.

Można zdefiniować domyślne kodowanie, oraz dla poszczególnych buforów (lub grup buforów).

Ta wtyczka jest opcjonalna, jednak zalecana: jeśli nie jest załadowana WeeChat może odczytywać/zapisywać dane tylko w UTF-8.

Ta wtyczka powinna zostać automatycznie załadowana przy uruchomieniu WeeChat. Aby się upewnić, że została załadowana, spróbuj:

/charset

Jeśli komenda nie zostanie znaleziona, załaduj tą wtyczkę za pomocą:

/plugin load charset

Jeśli wtyczka nie zostanie znaleziona, powinieneś skompilować ponownie WeeChat z wtyczkami i wsparciem dla charset.

Kiedy wtyczka charset zostanie uruchomiona wyświetla kodowanie terminala i. wewnętrzne. Kodowanie terminala zależy od ustawień systemu, a wewnętrzne to UTF-8.

Na przykład:

charset: terminal: ISO-8859-15, internal: UTF-8

Ustawianie kodowania

Żeby ustawić globalne kodowanie dla wysyłanych i otrzymywanych danych należy użyć komendy /set.

Na przykład:

/set charset.default.decode ISO-8859-15
/set charset.default.encode ISO-8859-15

Jeżeli globalna wartość dla kodowania nie jest ustawiona (na przykład podczas pierwszego zaladowania wtyczki), zostanie automatycznie ustawione na kodowanie terminala (jeśli jest inne niż UTF-8), lub domyślnie na ISO-8859-1.

Domyślnie kodowanie dla wysyłanych danych nie jest ustawione, dane domyślnie wysyłane są w kodowaniu wewnętrznym (UTF-8).

W celu ustawienia kodowania dla serwera IRC, należy wywołać komendę /charset w buforze serwera. Jeśli zostanie podane tylko kodowanie, zostanie ono użyte dla wysyłania i odbioru.

Na przykład:

/charset ISO-8859-15

Jest równoważne z:

/charset decode ISO-8859-15
/charset encode ISO-8859-15

Aby ustawić kodowanie dla kanału (lub prywatnej rozmowy) należy wykonać to samo, co w przypadku serwera, tylko w buforze kanału (lub prywatnej rozmowy).

Aby ustawić kodowanie dla wszystkich kanałów/rozmów prywatnych na danym serwerze:

/set charset.encode.irc.libera ISO-8859-15

W celu wyświetlenia wszystkich ustawionych kodowań, wykonaj:

/set charset.*

Rozwiązywanie problemów

W razie jakichś problemów z kodowaniem, zajrzyj do WeeChat FAQ / Charset .

Komendy

 • charset: zmienia kodowanie dla obecnego bufora

/charset decode|encode <kodowanie>
     reset

 decode: zmienia dekodowany zestaw znaków
 encode: zmienia kodowany zestaw znaków
kodowanie: nowe kodowanie dla obecnego bufora
 reset: resetuje kodowanie dla obecnego bufora

Opcje

Sekcje w pliku charset.conf:

Sekcja Komenda Opis

default

/set charset.default.*

Domyślne kodowanie.

decode

/charset decode
/set charset.decode.*

Kodowanie dla wiadomości przychodzących w buforach (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

encode

/charset encode
/set charset.encode.*

Kodowanie dla wiadomości wychodzących w buforach (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • charset.default.decode

  • opis: globalne dekodowanie: kodowanie użyte do dekodowania przychodzących wiadomości, kiedy nie są one zgodne z UTF-8

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "iso-8859-1"

 • charset.default.encode

  • opis: globalne dekodowanie: kodowanie użyte do dekodowania wychodzących wiadomości (jeśli się nie powiedzie, zostanie przywrócone UTF-8, ponieważ jest to domyślne kodowanie w WeeChat)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

7.4. Poziomy powiadomień

Ustawienia poziomu powiadomień

Dostępne są cztery poziomy dla wiadomości wyświetlanych w buforach, od najniższego do najwyższego:

 • low: wiadomości mało istotne (na przykład dla irc join/part/quit)

 • message: wiadomość od użytkownika

 • private: wiadomość w buforze prywatnym

 • highlight: wiadomość z powiadomieniem

Każdy bufor posiada poziom powiadomień, który decyduje o tym, jakie wiadomości zostaną dodane do bufora w hotliście.

Domyślny poziom powiadomień można ustawić za pomocą opcji weechat.look.buffer_notify_default, domyślna wartość to all.

Poziom powiadomień Poziom wiadomości dodawanej do hotlisty

none

(brak)

highlight

highlight + private

message

highlight + private + message

all

highlight + private + message + low

Poziom powiadomień może być definiowany dla zestawu buforów, na przykład dla wszystkich buforów serwera irc "libera":

/set weechat.notify.irc.libera message

Ustawienie poziomu powiadomień na highlight tylko dla kanału "#weechat":

/set weechat.notify.irc.libera.#weechat highlight

Poziom powiadomień dla bufora może zostać ustawiony za pomocą komendy /buffer:

/buffer notify highlight

Maksymalny poziom hotlisty dla nicków

Jest możliwe ustawienie maksymalnego poziomu hotlist dla nicków, dla bufora lub grupy buforów (jak erwery IRC).

Właściwość bufora "hotlist_max_level_nicks" może być ustawiona na listę nicków, z ustawonym dla każdego z nich maksymalnym poziomem hotlisty, możliwe poziomy to:

 • -1: brak zmiany hotlisty dla nicka

 • 0: niski priorytet (jak wiadomości join/part)

 • 1: wiadomość

 • 2: prywatna wiadomość

 • 3: podświetlenie (mało przydatne, jest to domyślny poziom dla wszytkich wiadomości)

Na przykład, żeby wyłączyć podświetlenia od "joe" oraz "mike" w obecnym buforze:

/buffer setauto hotlist_max_level_nicks_add joe:2,mike:2

7.5. Podświetlenia

Wyłączenie podświetleń

Możesz wyłączyć podświetlenia za pomocą opcji weechat.look.highlight_disable_regex (wyrażenie regularne).
Kiedy podświetlenie jest wyłączone za pomocą tej opcji wszystkie pozostałe opcje podświetleń są ignorowane.

Na przykład żeby wyłączyć wszystkie podświetlenia wiadomości ze słowem zaczynającym się od "flash" pomiędzy nawiasami trójkątnymi:

/set weechat.look.highlight_disable_regex "<flash.*>"

Można to także osiągnąć za pomocą właściwości bufora "highlight_disable_regex".

Ten sam przykład, tylko dla konkretnego bufora:

/buffer setauto highlight_disable_regex <flash.*>

Dodawanie słów do podświetleń

Domyślnie WeeChat podświetla wiadomości od innych użytkowników zawierające Twój nick, dlatego podświetlenia zależą od buforu (nick może być inny w zależności od buforu).

Możesz dodawać inne słowa do podświetlen używając opcji weechat.look.highlight, na przykład, żeby podświetlać Twój nick oraz słowa "słowo1", "słowo2" oraz wszystko co zaczyna się od "test":

/set weechat.look.highlight "słowo1,słowo2,test*"

Jeżeli potrzebujesz bardziej przecyzyjnej reguły, możesz użyć wyrażenia reglarnego używając opcji weechat.look.highlight_regex, na przydład do podświetlania słów "flashcode", "flashcöde" i "flashy":

/set weechat.look.highlight_regex "flashc[oö]de|flashy"

Separatory do okoła podświetlanych słów można zmienić za pomocą opcji weechat.look.word_chars_highlight.

Dodawanie tagów do podświetleń

Wyświetlane linie moga zawierać "tagi", które dają troche informacji o pochodzeniu wiasomości lub o samej wiadmości.
Możesz wyświetlić tagi za pomocą komendy /debug tags (ta sama komenda je ukrywa).

Możesz dodać konkretne tagi do podświetleń za pomocą opcji weechat.look.highlight_tags. Tagi są oddzielane przecinkami, kilka tagów może być oddzielone przez + dla wykonania logicznego "i" między nimi.

Na przykład dla podświetlenia wszytkich wiadomości od nicka "FlashCode" oraz powiadomień od nicków zaczynających się od "toto":

/set weechat.look.highlight_tags "nick_flashcode,irc_notice+nick_toto*"

Ustawianie dodatkowych podświetleń dla bufora

Możesz wymusić podświetlenia używając wyrażenia regularnego z właściwościa bufora "highlight_regex".

Na przykład żeby wymusić podświetlenie dla wszytkich wiadomości w obecnym buforze:

/buffer setauto highlight_regex .*

7.6. Bufor logera

Wtyczka logger pozwala zapisywać zawartość bufora do pliku, oraz wybrać co i jak ma być zapisywane.

Poziomy logowania

Logowanie odbywa się dla odpowiedniego poziomu dla każdego bufora. Domyślny poziom to 9 (logowane są wszystkie wiadomości wyświetlane w buforze). Możesz zmienić poziom dla pojedynczego bufora lub grupy buforów.

Dostępne są poziomy od 0 do 9. Zero oznacza "nic nie loguj", a 9 oznacza "loguj wszystko".

Wtyczki wykorzystują różne poziomy dla wyświetlanych wiadomości. Wtyczka IRC używa następujących:

 • poziom 1: wiadomość od użytkownika (na kanale lub prywatnie)

 • poziom 2: zmiana nicka (twojego lub innego)

 • poziom 3: dowolna wiadomość serwera (poza wejściem/opuszczeniem/wyjściem z kanału)

 • poziom 4: wiadomości serwera o wejściu/opuszczeniu/wyjściu z kanału

Zatem jeśli ustawisz poziom 3 dla kanału IRC, WeeChat będzie logować wszystkie wiadomości, poza tymi o wejściu/opuszczeniu/wyjściu z kanału.

Kilka przykładów:

 • ustawienie poziomu 3 dla kanału IRC #weechat:

/set logger.level.irc.libera.#weechat 3
 • ustawienie poziomu 3 dla buforu serwera libera:

/set logger.level.irc.server.libera 3
 • ustawienie poziomu 3 dla wszystkich kanałów na serwerze libera:

/set logger.level.irc.libera 3
 • ustawienie poziomu 2 dla wszystkich buforów IRC:

/set logger.level.irc 2

Maski dla nazw plików

Możliwe jest zdefiniowanie maski dla nazwy pliku z logiem dla każdego bufora i użycie do tego zmiennych lokalnych bufora. W celu wyświetlenia listy dostępnych zmiennych dla bufora wykonaj:

/buffer listvar

Maski zostaną dopasowane do opcji w kolejności malejącej specyficznie dla logger.mask.$plugin.*, z logger.file.mask jako opcją zapasową.

Na przykład, w buforze "irc.libera.#weechat", WeeChat będzie szukał maski dla nazwy w takiej kolejności:

logger.mask.irc.libera.#weechat
logger.mask.irc.libera
logger.mask.irc
logger.file.mask

Oznacza to, że można mieć maski specyficzne tylko dla niektórych serwerów IRC ("logger.mask.irc.libera") lub dla wtyczek ("logger.mask.irc").

Pliki z logami uporządkowane według daty

Żeby mieć pliki z logami uporządkowane według daty, możesz użyć specyfikatorów daty/czasu w masce (obsługiwane formaty można znaleźć w man strftime), na przykład:

/set logger.file.mask "%Y/%m/$plugin.$name.weechatlog"

Spowoduje powstanie następującej struktury:

~/.local/share/weechat
└── logs
  ├── 2010
  │  ├── 11
  │  │  ├── irc.server.libera.weechatlog
  │  │  └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  │  └── 12
  │    ├── irc.server.libera.weechatlog
  │    └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  ├── 2011
  │  ├── 01
  │  │  ├── irc.server.libera.weechatlog
  │  │  └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  │  ├── 02
  ...
Pliki z logami IRC uporządkowane według serwera i daty

Jeśli chcesz mieć oddzielne katalogi dla serwerów IRC z oddzielnym plikiem dla każdego kanału:

/set logger.mask.irc "irc/$server/$channel.weechatlog"

Spowoduje powstanie następującej struktury:

~/.local/share/weechat
└── logs
  └── irc
    ├── libera
    │  ├── libera.weechatlog
    │  ├── #weechat.weechatlog
    │  └── #mychan.weechatlog
    ├── oftc
    │  ├── oftc.weechatlog
    │  ├── #channel1.weechatlog
    │  └── #channel2.weechatlog
    ...

Rotowanie i kompresja

Istnieje możliwość zdefiniowania rozmiaru pliku z logami, po przekroczeniu którego nastąpi automatyczne zrotowanie pliku z logiem.

Zrotowany plik z logami może być skompresowany za pomocą gzip lub zstd .

Jako że kompresowanie pliku może zająć chwilę jest wykonywane w tle.

Przykład dla maksymalnej wielkości pliku 2GB i włączonej kompresji gzip, z użyciem dobrego poziomu kompresji (wolniejsze od domyślnego):

/set logger.file.rotation_compression_type gzip
/set logger.file.rotation_compression_level 80
/set logger.file.rotation_size_max "2g"

Jeśli chcesz użyć liczby dziesiętnej, możesz użyć poniższej jednostki i pomnożyć przez 1000, na przykład aby ustwić maksymalny rozmiar na 2.5GB:

/set logger.file.rotation_size_max "2500m"

Z tymi ustawieniami, uzyskasz strukturę plików podobną do poniższej (w tym przykładzie rotowany jest tylko plik z logiem kanału #weechat):

~/.local/share/weechat
└── logs
  ├── core.weechat.weechatlog
  ├── irc.server.libera.weechatlog
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog.1.gz
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog.2.gz
  └── irc.libera.#weechat.weechatlog.3.gz

Komendy

 • logger: konfiguracja wtyczki logera

/logger list
     set <poziom>
     flush
     disable

  list: pokazuje status logów dla otwartych buforów
  set: ustawia poziom logowania dla obecnego bufora
 poziom: poziom logowanych wiadomości (0 = wyłączone, 1 = kilka wiadomości (najważniejsze) .. 9 = wszystkie wiadomości)
 flush: zapisuje natychmiast wszystkie pliki z logami
disable: wyłącza logowanie dla obecnego bufora (ustawia poziom na 0)

Opcje "logger.level.*" oraz "logger.mask.*" mogą być użyte do ustawienia poziomu lub maski dla bufora lub buforów zaczynających się od nazwy.

Poziomy logowania używane przez wtyczkę IRC:
 1: wiadomości użytkowników (z kanałów i prywatne), powiadomienia (od serwerów i kanałów)
 2: zmiany nicków
 3: wiadomości serwera
 4: wejścia/opuszczenia/wyjścia
 9: wszystkie pozostałe wiadomości

Przykłady:
 ustawia poziom na 5 dla obecnego bufora:
  /logger set 5
 wyłącza logowanie w obecnym buforze:
  /logger disable
 ustawia poziom na 3 dla wszystkich buforów IRC:
  /set logger.level.irc 3
 wyłącza logowanie głównego bufora WeeChat:
  /set logger.level.core.weechat 0
 użyj oddzielnych katalogów dla serwerów IRC, oraz oddzielnych plików dla kanałów:
  /set logger.mask.irc "$server/$channel.weechatlog"

Opcje

Sekcje w pliku logger.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set logger.look.*

Wygląd.

color

/set logger.color.*

Kolory.

file

/set logger.file.*

Opcje dla plików z logami.

level

/set logger.level.*

Poziomy logowania dla buforów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

mask

/set logger.mask.*

Maski dla nazw plików dla buforów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • logger.color.backlog_end

  • opis: kolor linii kończącej backloga

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 246

 • logger.color.backlog_line

  • opis: kolor linii backloga, używany tylko jeśli opcja logger.file.color_lines jest wyłączona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 246

 • logger.file.auto_log

  • opis: automatycznie zapisuj zawartość buforów do plików (chyba, że bufor ma wyłączone logowanie); jeśli wyłączone logowanie jest wyłączone we wszystkich buforach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • logger.file.color_lines

  • opis: użyj kodów kolorów ANSI w liniach zapisywanych do plików z logami oraz wyświetlaj linie backloga z tymi kolorami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.flush_delay

  • opis: ilość sekund pomiędzy zapisywaniem plików z logami (0 = zapisuj pliki natychmiast po pojawieniu sie każdej nowej linii)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 3600

  • domyślna wartość: 120

 • logger.file.fsync

  • opis: użyj fsync do synchronizacji plików z logami z zewnętrznym nośnikiem (zobacz man fsync); jest to wolniejsze ale powinno zapobiec utracie danych w przypadku zaniku napięcia podczas zapisu plików z logami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.info_lines

  • opis: zapisuje informacje w pliku z logami o rozpoczęciu i zakończeniu logowania buforu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.log_conditions

  • opis: conditions to save content of buffers to files (note: content is evaluated, see /help eval); empty value saves content on all buffers; for example to log only private buffers: "${type} == private"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • logger.file.mask

  • opis: domyślna maska nazw plików z logami (format to "ścieżka/do/pliku" lub "plik", bez pierwszego "/" ponieważ opcja "path" jest użyta do stworzenia kompletnej ścieżki do pliku); lokalne zmienne buforów dozwolone; (powinno się używać tylko zmiennych zdefiniowanych dla wszytkich buforów, na przykład nie należy używać $server ani $channel); określenia dla daty są dozwolone (zobacz man strftime)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$plugin.$name.weechatlog"

 • logger.file.name_lower_case

  • opis: używaj tylko małych liter dla nazw plików z logami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • logger.file.nick_prefix

  • opis: tekst wyświetlany przed nickiem w przedrostku wiadomości, przykład: "<"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • logger.file.nick_suffix

  • opis: tekst wyświetlany za nickiem w przedrostku wiadomości, przykład: ">"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • logger.file.path

  • opis: ścieżka do plików z logami WeeChat; specyfikatory daty są dozwolone (zobacz man strftime) (ścieżka jest przetwarzana, zobacz funkcje string_eval_path_home w opisie API wtyczek)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${weechat_data_dir}/logs"

 • logger.file.replacement_char

  • opis: znak zastępczy dla znaków specjalnych w plikach stworzonych przy użyciu maski (jak separator katalogów)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "_"

 • logger.file.rotation_compression_level

  • opis: poziom kompresji dla rotowanych plików logów (z rozszerzeniem ".1", ".2", etc.), jeśli opcja logger.file.rotation_compression_type jest włączona: 1 = niska kompresja / szybkie ... 100 = najlepsza kompresja / wolne; wartość procentowa przeliczana na 1-9 dla gzip i 1-19 dla zstd; zalecana jest domyślna wartość, oferuje ona dobry kompromis pomiędzy kompresją i szybkością

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 20

 • logger.file.rotation_compression_type

  • opis: typ kompresji dla rotowanych plików logów; jeśli ustawiona na "none" rotowane pliki logów nie będą kompresowane; UWAGA: jeśli rotacja była włączona z innym typem kompresji (lub bez), musisz najpierw wyładować wtyczkę logger, skompresować pliki na nowo (lub rozpakować), następnie zmienić opcję w pliku logger.conf, następnie załadować wtyczkę logger

  • typ: enum

  • wartości: none, gzip, zstd

  • domyślna wartość: none

 • logger.file.rotation_size_max

  • opis: kiedy plik osiągnie podany rozmiar, zostanie on zrotowany: nazwy istniejących plików zostaną zmienione (.1 stanie się .2, .2 stanie się .3, etc.) i obecny plik otrzyma rozszerzenie .1; liczba całkowita z sufiksem jest dozwolona: b = bajty (domyślnie jeśli nie podamy jednostki), k = kilobajty, m = megabajty, g = gigabajty, t = terabajty; przykład "2g" spowoduje rotację jeśli rozmiar pliku przekroczy 2 000 000 000 bajtów; jeśli ustawione na "0" pliki nie będą rotowane (nieograniczony rozmiar); UWAGA: przed zmianą tej opcji powinieneś najpierw ustawić typ kompresji za pomocą opcji logger.file.rotation_compression_type

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "0"

 • logger.file.time_format

  • opis: format czasu użyty w plikach z logami (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

 • logger.look.backlog

  • opis: maksymalna ilość linii wyświetlana z logu podczas tworzenia nowego bufora (0 = bez historii)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 20

 • logger.look.backlog_conditions

  • opis: warunki do wyświetlania backlogu (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval); pusta wartość wyświetla backlog we wszystkich buforach; na przykład żeby wyświetlić backlog tylko w prywatnych buforach: "${type} == private"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

7.7. Wsparcie myszy

WeeChat obsługuje kliknięcia myszy i gesty. Działa to z lokalnym terminalem, jak i zdalnie przez połączenie ssh z lub bez użycia screena/tmuxa.

Włączenie obsługi myszy

Żeby włączyć obsługę myszy podczas uruchamiania:

/set weechat.look.mouse on

Żeby włączyć obsługę myszy teraz, wciśnij Alt+m lub wykonaj komendę:

/mouse enable

Możliwe jest czasowe wyłączenie obsługi myszy i przypisanie tego do skrótu. Na przykład skrót Alt+% wyłączający obsługę myszy na 10 sekund:

/key bind meta-% /mouse toggle 10
Kiedy obsługa myszy jest włączona w WeeChat, wszystkie zdarzenia myszy są przechwytywane przez WeeChat. Dlatego akcje jak kopiowanie/wklejanie lub klikanie w URLe nie są przesyłane do terminala.
Użycie klawisza Shift sprawia, że te zdarzenia są przesyłane bezpośrednio do terminala, tak jakby obsługa myszy była wyłączona (w niektórych terminalach jak iTerm, należy użyc klawisza Alt zamiast Shift).
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą myszy, zajrzyj do WeeChat FAQ / Obsługa myszy .

Przypisanie zdarzeń myszy do komend

Wiele domyślnych zdarzeń myszy jest już zdefiniowanych w WeeChat (zobacz obsługa myszy).

Możesz zmienić lub dodać przypisania za pomocą komendy /key używając kontekstu "mouse" (dla składni zobacz komenda /key).

Nazwa zdarzenia zawiera modyfikator (opcjonalny), nazwę klawisza/rolki i gest (opcjonalny). Różne elementy są rozdzielane przez -.

Lista modyfikatorów:

Modyfikator Opis

ctrl

Klawisz Ctrl

alt

Klawisz Alt

ctrl-alt

Klawisze Ctrl + Alt

Lista klawiszy/rolek:

Klawisz/rolka Opis

button1

Lewy klawisz myszy

button2

Prawy klawisz myszy

button3

Środkowy klawisz myszy (często naciśnięcie rolki)

button4 …​ button9

Dodatkowe klawisze

wheelup

Rolka (w górę)

wheeldown

Rolka (w dół)

Lista gestów (tylko dla klawiszy, nie rolki):

Gest Odległość

gesture-up

3 …​ 19

gesture-up-long

≥ 20

gesture-down

3 …​ 19

gesture-down-long

≥ 20

gesture-left

3 …​ 39

gesture-left-long

≥ 40

gesture-right

3 …​ 39

gesture-right-long

≥ 40

Lista niedkończonych zdarzeń (tylko dla przycisków, użyteczne dla wtyczek/skryptów):

Zdarzenie Opis

event-down

Klawisz został wciśnięty ale jeszcze nie puszczony

event-drag

Mysz została przesunięta z wciśniętym klawiszem

Przykłady zdarzeń:

 • button1

 • ctrl-button1

 • button1-gesture-right

 • button1-event-down

 • button1-event-drag

 • alt-button2-gesture-down-long

 • wheelup

 • ctrl-alt-wheeldown

 • …​

Podczas przypisywania skrótów w kontekście myszy, możliwe jest dopasowanie wielu zdarzeń używając * na początku lub końcu nazwy, na przykład button1-gesture-* będzie pasować do gestów wykonanych z użyciem lewego przycisku myszy.
Możesz znaleźć nazwę zdarzenia za pomocą komendy /input grab_mouse wykonując następnie zdarzenie za pomocą myszy. Umieści to zdarzenie w linii poleceń.

7.8. Sprawdzanie pisowni

Wtyczka spell pozwala na sprawdzanie pisowni w linii poleceń. Możliwe jest ustawienie wielu języków dla bufora.

Sprawdzenie pisowni jest domyślnie wyłączone i możę być przełączone za pomocą Alt+s.

Słowniki

Przed użyciem sprawdzania pisowni należy zdefiniować słowniki można to zrobić zarówno globalnie jak i dla poszczególnych buforów.

Możliwe jest użycie kilku słowników równocześnie: WeeChat sprawdzi słowa we wszystkich słownikach.

Na przykład dla angielskiego i francuskiego:

/set spell.check.default_dict "en,fr"

Możliwe jest użycie innego słownika dla konkretnego buforu, na przykład na kanale niemieckojęzycnzym:

/spell setdict de

Możesz również ustawić słownik dla grupy buforów, na przykład angielski dla wsystkich kanałów na serwerze IRC libera:

/set spell.dict.irc.libera en

Więcej informacji można znaleźć w opisie komendy /spell.

Opcje słowników

Opcje słowników mogą zostać zdefiniowane poprzez dodanie opcji w sekcji "option" dla konfiguracji aspell.

Nazwa opcji to nazwa opcji konfiguracyjnej aspell. Listę opcji można uzyskać wykonując w powłoce następującą komendę:

$ aspell config

Na przykład, aby włączyć opcję "ignore-case":

/set spell.option.ignore-case "true"

Sugestie

Sugestie są wyświetlane w elemencie paska "spell_suggest". Ilość wyświetlanych sugestii można ustawić za pomocą opcji spell.check.suggestions.

Aby włączyć sugestie trzeba ustawić opcję spell.check.suggestions na liczbę ≥ 0 i dodać element "spell_suggest" do jakiegoś paska, jak status.

Przykład sugestii z angielskim słownikiem (en):

│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune]           │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Przykład sugestii ze słownikami angielskim i francuskim (en,fr):

│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune/prime,primer,primé]  │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Komendy

 • spell: konfiguracja wtyczki spell

/spell enable|disable|toggle
    listdict
    setdict -|<słownik>[,<słownik>...]
    deldict
    addword [<słownik>] <słowo>

 enable: włącza sprawdzanie pisowni
 disable: wyłącza sprawdzanie pisowni
 toggle: przełącza sprawdzanie pisowni
listdict: pokazuje zainstalowane słowniki
 setdict: ustawia słownik dla obecnego buforu (kilka słowników może być podanych po przecinku, znak specjalny „-” wyłącza sprawdzanie pisowni z obecnym buforze)
 deldict: usuwa słownik używany w obecnym buforze
 addword: dodaje słowo do osobistego słownika

Jeśli wprowadzany tekst zaczyna się od '/' nie będzie on sprawdzany, za wyjątkiem kilku komend (zobacz /set spell.check.commands).

W celu włączenia sprawdzania pisowni dla wszystkich buforów, należy użyć opcji "default_dict", następnie włączyć sprawdzanie pisowni, na przykład:
 /set spell.check.default_dict "en"
 /spell enable

W celu wyświetlenia listy sugestii na pasku, użyj elementu "spell_suggest".

Domyślny skrót klawiszowy przełączający sprawdzanie pisowni to alt-s.

Opcje

Sekcje w pliku spell.conf:

Sekcja Komenda Opis

color

/set spell.color.*

Kolory.

check

/set spell.check.*

Opcje do kontrolowania sprawdzania pisowni.

dict

/spell setdict
/set spell.dict.*

Słowniki używane w buforze (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

look

/set spell.look.*

Wygląd.

option

/set spell.option.*

Opcje słowników (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • spell.check.commands

  • opis: oddzielona przecinkiem lista komend, dla których sprawdzana jest poprawna pisownia (sprawdzanie pisowni jest wyłączone dla pozostałych komend)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "away,command,cycle,kick,kickban,me,msg,notice,part,query,quit,topic"

 • spell.check.default_dict

  • opis: domyślny słownik (lub oddzielona przecinkami lista słowników) używany, kiedy bufor nie ma zdefiniowanego słownika (zostaw puste, aby wyłączyć sprawdzanie pisowni w buforach, w których nie zostało to włączone)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • spell.check.during_search

  • opis: sprawdzaj słowa podczas wyszukiwania tekstu w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.enabled

  • opis: włącza sprawdzanie pisowni dla linii komend

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.real_time

  • opis: sprawdzanie pisowni w czasie rzeczywistym (wolniejsze, wyłączone domyślnie: słowa są sprawdzane tylko jeśli za nimi znajduje się separator)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.suggestions

  • opis: numer podpowiedzi wyświetlanych w elemencie paska "spell_suggest" dla każdego słownika ustawionego w buforze (-1 = wyłącza podpowiedzi, 0 = wyświetla wszystkie możliwe podpowiedzi dla każdego języka)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: -1

 • spell.check.word_min_length

  • opis: minimalna długość słowa do sprawdzenia ( 0 - sprawdzaj wszystkie słowa)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 2

 • spell.color.misspelled

  • opis: kolor używany dla błędnie zapisanych słów (pasek wprowadzania)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • spell.color.suggestion

  • opis: kolor tekstu sugestii dla błędnie wprowadzonego słowa w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • spell.color.suggestion_delimiter_dict

  • opis: kolor tekstu separatorów wyświetlanych pomiędzy dwoma słownikami w elemenci paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • spell.color.suggestion_delimiter_word

  • opis: kolor tekstu dla separatorów wyświetlanych pomiędzy dwoma słowami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • spell.look.suggestion_delimiter_dict

  • opis: separator wyświetlany pomiędzy dwoma słownikami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " / "

 • spell.look.suggestion_delimiter_word

  • opis: separator wyświetlany pomiędzy dwoma słowami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ","

7.9. Paski

Pasek to obszar poza rozmową, mogący zawierać dowolny rodzaj tekstu.

Opcje paska mogą być ustawiane za pomocą opcji weechat.bar.nazwa.opcja, gdzie nazwa to nazwa paska i opcja to opcja dla tego paska.

Lista opcji dla pasków:

Opcja Wartości Opis

type

root, window

Pasek z typem root jest wyświetlany dokładnie jeden raz na ekranie, poza wszystkimi oknami. Domyślny pasek buflist ma typ root.
Pasek z typem window wyświetlany jest w każdym oknie, na przykład jeśli podzielisz jednorazowo ekran (używając /window splith lun /window splitv) otrzymasz po jednym pasku w każdym oknie. Domyślnie paski title, status, input i nicklist mają typ window.

position

top, bottom, left, right

Pozycja paska: powyżej/poniżej ekranu rozmowy, po jego lewej/prawej stronie.

priority

integer ≥ 0

Priorytet wyświetlania paska: jest on używany do uporządkowania pasków na ekranie, kiedy więcej niż jeden pasek posiada ten sam typ i położenie.
Paski są wyświetlane od brzegu do środka ekranu. Paski z wyższym priorytetem zostaną wyświetlone na początku, czyli bliżej krawędzi.
Przykład: pasek input ma priorytet 1000, dlatego jest wyświetlany przed paskiem status, który ma priorytet 500.

size

integer ≥ 0

Rozmiar paska: ilość kolumn dla pozycji lewo/prawo, numer linii dla pozycji góra/dół. Rozmiar 0 oznacza automatyczny - rozmiar zostanie wyliczony zgodnie z wyświetlaną zawartością.

size_max

integer ≥ 0

Maksymalny rozmiar paska, 0 = brak limitu (opcja ta jest używana tylko jeśli size = 0).

color_bg

color

Domyślny kolor tła paska.

color_fg

color

Domyślny kolor tekstu na pasku.

color_delim

color

Kolor separatorów na pasku.

hidden

on, off

Kiedy ta opcja jest ustawiona na on, pasek jest ukrywany.
Uwaga: zamiast zmiany tej opcji zaleca się użycie komendy /bar, na przykład: /bar toggle nicklist (zobacz komendę /bar po więcej informacji).

separator

on, off

Kiedy ta opcja jest ustawiona na on, separator (linia) jest wyświetlany pomiędzy tym paskiem a pozostałymi (lub oknem rozmowy).

items

string

Lista elementów (zobacz elementy po więcej informacji).

filling_left_right

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Typ wypełnienia paska dla pozycji o pozycji left lub right (zobacz wypełnienie po więcej informacji).

filling_top_bottom

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Typ wypełnienia paska dla pozycji o pozycji top lub bottom (zobacz wypełnienie po więcej informacji).

conditions

string

Warunki wyświetlania paska (zobacz warunki po więcej informacji).

Elementy

Opcja items jest ciągiem z listą elementów paska oddzielonych przecinkiem (spacja pomiędzy elementami na ekranie) lub + (elementy sklejone).

Lista wszystkich elementów paska jest wyświetlana za pomocą komendy /bar listitems.

Przed i za nazwą elementu można używać znaków (nie będących alfanumerycznymi, - lub _). Będą one wyświetlane przed/za elementem z kolorem separatorów zdefiniowanych dla paska (opcja color_delim).

Przykład paska z elementami "[time],buffer_number+:+buffer_plugin+.+buffer_name,[buffer_last_number]":

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[12:55] 3:irc/libera.#weechat [9]                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Odstęp

Element paska spacer może być użyty do wyrównywania elementów (lewo, środek, prawo).

Kiedy przynajmniej jeden element spacer jest użyty na pasku, użyta jest cała szerokość: odstępy same się skalują do tego samego rozmiaru (albo prawie).
Kiedy pasek nie jest dostatecznie duży dla wszystkich elementów odstępy nie są wyświetlane.

Elementy spacer mogą być tylko użyte w paskach z pozycją top lub bottom, wypełnieniem horizontal i rozmiarem 1.

Example of bar with items "[time],spacer,buffer_number+:+buffer_plugin+.+buffer_name,spacer,[buffer_last_number]":

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[12:55]           3:irc/libera.#weechat           [9]│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Wymuszenie bufora

Specjalna składnia może zostać użyta, żeby wymusić bufor używany do wyświetlenia elementów paska: "@bufor:element" (gdzie "bufor" to pełna nazwa bufora i "element" to nazwa elementu paska).

Jest to przydatne w paskach typu root do wyświetlania elementów dla konkretnych buforów, które nie są wyświetlane w obecnym oknie (lub nawet nie wyświetlanych w ogóle).

Przykład: lista nicków dla bitlbee w pasku root (jeśli pasek nazywa się bitlist i serwer bitlbee nazywa sie bitlbee):

/set weechat.bar.bitlist.items "@irc.bitlbee.&bitlbee:buffer_nicklist"
Niestandardowe elementy

Niestandardowe elementy paska mogą zostać oddane za pomocą komendy /item, każdy nowy element posiada dwie właściwości zdefiniowanymi przez opcje konfiguracyjne:

 • conditions: warunki do wyświetlenia elementu paska, na przykład wyświetlenie elementu paska tylko w specyficznych buforach (jeśli nie zostanie podany pasek jest wyświetlany wszędzie)

 • content: przetworzona zawartość elementu paska.

W obu opcjach mogą zostać użyte następujące zmienne:

 • window: wskaźnik do okna, w którym pasek jest wyświetlany (NULL dla pasków typu root)

 • buffer: wskaźnik do buforu, w którym wyświetlany jest pasek (obecny bufor dla pasków typu root).

Przykłady warunków:

Warunek Opis

${window}

Wyświetlany tylko w paskach okien

${buffer.number} == 1

Wyświetlany we wszystkich buforach z numerem = 1.

${buffer.plugin.name} == irc

Wyświetlany tylko w buforach IRC

${type} == channel

Wyświetlany tylko w buforach, w których zmienna lokalna type ma wartość channel (przykład: wszystkie kanały IRC)

${type} == private

Wyświetlany tylko w buforach, w których zmienna lokalna type ma wartość private (przykład: wszystkie bufory prywatne IRC)

Nie istnieje wbudowany sposób na odświerzenie niestandardowych elementów paska. Możesz użyć wtyczki Trigger do wymuszenia odświerzenia, na przykład przez ostrzymanie jednego lub więcej sygnałów.

Więcej informacji i przykładów można otrzymać wykonując komendę /item.

Wypełnienie

Są cztery typy wypełnień:

 • horizontal: elementy są wyświetlane poziomo, od lewej do prawej. Jeśli w elementach występują nowe linie, odstęp jest używany do ich oddzielenia.

 • vertical: elementy są wyświetlane od góry do dołu. Jeśli w elementach występują nowe linie, do ich oddzielenia używana jest nowa linia.

 • columns_horizontal: elementy są wyświetlane z użyciem kolumn, gdzie tekst tekst jest wyrównany do lewej. Pierwszy element znajduje się na górze z lewej, kolejny w tej samej linii z prawej.

 • columns_vertical: elementy są wyświetlane z użyciem kolumn, gdzie tekst tekst jest wyrównany do lewej. Pierwszy element znajduje się na górze z lewej, kolejny jest linię niżej.

Domyślne paski title, status i input mają wypełnienie horizontal, domyślny pasek nicklist ma wypełnienie vertical.

Przykłady wypełnień paska nicklist:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Welcome to #test, this is a test channel                │
│12:54:15 peter | hey!                     │@carl  │
│12:55:01 +Max | hello                    │@jessika│
│                               │@maddy │
│                               │%Diego │
│                               │%Melody │
│                               │+Max  │
│                               │ celia │
│                               │ Eva  │
│                               │ freddy │
│                               │ Harold^│
│                               │ henry4 │
│                               │ jimmy17│
│                               │ jodie ▼│
│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){24}                │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   filling_left_right = vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Welcome to #test, this is a test channel                │
│12:54:15 peter | hey!                │@carl   lee  │
│12:55:01 +Max | hello                │@jessika louise │
│                           │@maddy  mario │
│                           │%Diego  mark  │
│                           │%Melody  peter │
│                           │+Max   Rachel │
│                           │ celia  richard│
│                           │ Eva   sheryl │
│                           │ freddy  Vince │
│                           │ Harold^ warren │
│                           │ henry4  zack  │
│                           │ jimmy17     │
│                           │ jodie      │
│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){24}                │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
               filling_left_right = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  %Diego  celia  Harold^ jodie  mario  Rachel  Vince │
│@jessika %Melody  Eva   henry4  lee   mark   richard warren │
│@maddy  +Max   freddy  jimmy17 louise  peter  sheryl  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
    filling_top_bottom = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  @jessika @maddy  %Diego  %Melody +Max   celia  Eva  │
│ freddy  Harold^ henry4  jimmy17 jodie  lee   louise  mario │
│ mark   peter  Rachel  richard sheryl  Vince  warren  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
   filling_top_bottom = columns_horizontal ▲

Warunki

Opcja conditions jest jest przetwarzana w celu sprawdzenia czy pasek ma być wyświetlony czy nie.

Dostępne opcje:

 • active: okno musi być aktywne

 • inactive: okno musi być nieaktywne

 • nicklist: bufor wyświetlany w oknie musi mieć listę nicków

 • wyrażenie: jest wykonywane jako wyrażenie logiczne (zobacz komendę /eval)

Dla wyrażeń dostępne są następujące zmienne:

 • ${active}: prawda, jeśli okno jest aktywne

 • ${inactive}: prawda, jeśli okno jest nieaktywne

 • ${nicklist}: prawda, jeśli okno posiada listę nicków

Następujące wskaźniki są dostępne:

 • ${window}: okno, dla którego warunek jest sprawdzany

 • ${buffer}: bufor okna, dla którego warunek jest sprawdzany

Przykład pokazujący pasek z listą nicków we wszystkich buforach, które mają ją włączoną i tylko jeśli szerokość terminala jest > 100:

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && ${info:term_width} > 100"

Ten sam warunek, ale lista nicków jest zawsze wyświetlana w buforze &bitlbee (nawet jeśli jest mały):

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && (${info:term_width} > 100 || ${buffer.full_name} == irc.bitlbee.&bitlbee)"

7.10. Zabezpieczone dane

Przechowywanie

WeeChat umie szyfrować hasła lub prywatne dane i przechowuje je w pliku sec.conf.

Plik ten jest odczytywany przed wszystkimi innymi plikami i wartości przechowywane w nim mogą być użyte w różnych opcjach WeeChat jak i wtyczek/skryptów.

Możesz ustawić hasło dla danych zaszyfrowanych w pliku sec.conf. Nie jest to obowiązkowe ale wysoce zalecane, w przeciwnym wypadku dane są zapisywane jako zwykły tekst.

/secure passphrase to jest moje hasło
Hasło przy uruchomieniu

Kiedy ustawione jest hasło WeeChat poprosi o nie podczas uruchomieina (ale nie podczas /upgrade).

Jeśli używasz managera haseł, możesz uruchomić zewnętrzny program do odczytania hasła bez konieczności wprowadzania go ręcznie przy utuchomieniu WeeChat.
Na przykład dla password-store (komenda pass):

/set sec.crypt.passphrase_command "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"

Program może poprosić o odblokowanie klucza GPG lub wprowadzenie innego hasła, aby odczytać sekret. WeeChat poczeka do zakończenia komendy i odczyta hasło ze standardowego wyjścia (musi to być w pierwszej linii bez żadnych dodatkowych znaków).
Jeśli wyjście programu nie zawiera hasla lub jest ono błęde, WeeChat poprosi i jego wprowadzenie.

Szyfrowanie

Szyfrowanie danych odbywa się w 3 krokach:

 1. Pozyskanie klucza z hasła (z opcjonalną solą).

 2. Wyliczenia hasha danych do zaszyfrowania.

 3. Szyfrowanie hash + dane (wynik to: sól + zaszyfrowany hash/dane).

Tryb blokowy szyfru to CFB.

Wynik jest zapisywany jako ciąg heksadecymalny w pliku sec.conf, na przykład:

[data]
__passphrase__ = on
libera = "53B1C86FCDA28FC122A95B0456ABD79B5AB74654F21C3D099A6CCA8173239EEA59533A1D83011251F96778AC3F5166A394"
Deszyfrowanie

Deszyfrowanie danych odbywa się w 3 krokach:

 1. Pozyskanie klucza za pomocą soli i hasła.

 2. Deszyfrowanie hash + dane.

 3. Sprawdzenie czy odszyfrowany hash == hash danych.

Zarządzanie zabezpieczonymi danymi

W celu dodania bezpiecznych danych użyj /secure set, na przykład hasło dla serwera IRC libera:

/secure set libera mojehasło

Dla wygody, zabezpieczone dane mogą być wyświetlone w dedykowanym buforze (Alt+v w buforze, w celu wyświetlenia wartości), po prostu wykonaj:

/secure

Bezpieczne dane mogą zostać użyte w opcjach zawierających prywatne dane jak hasła, za pomocą formatu: "${sec.data.xxx}", gdzie "xxx" to nazwa zabezpieczonych danych (utworzone za pomocą /secure set xxx …​).
Pełną listę dostępnych opcji można uzyskać wykonując /help secure.

W celu użycia hasła libera, na przykład z uwierzytelnianiem SASL:

/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"

7.11. Aliasy

Wtyczka alias pozwala tworzyć aliasy dla komend (z WeeChat lub innych wtyczek).

Niektóre aliasy tworzone są domyślnie z nazwami pisanymi wielkimi literami (żeby można było je odróżnić od standardowch poleceń); komendy w WeeChat nie rozróżniają wielkości znaków dlatego na przykład /close wywoła alias /CLOSE.

Lista domyślnych aliasów:

Alias Komenda Dopełnienie

/aaway

/allserv /away

-

/anick

/allserv /nick

-

/beep

/print -beep

-

/bye

/quit

-

/c

/buffer clear

-

/cl

/buffer clear

-

/close

/buffer close

-

/chat

/dcc chat

-

/exit

/quit

-

/ig

/ignore

-

/j

/join

-

/k

/kick

-

/kb

/kickban

-

/leave

/part

-

/m

/msg

-

/mub

/unban *

-

/msgbuf

/command -buffer $1 * /input send $2-

%(buffers_plugins_names)

/n

/names

-

/q

/query

-

/redraw

/window refresh

-

/say

/msg *

-

/signoff

/quit

-

/t

/topic

-

/ub

/unban

-

/umode

/mode $nick

-

/v

/command core version

-

/w

/who

-

/wc

/window close

-

/wi

/whois

-

/wii

/whois $1 $1

-

/wm

/window merge

-

/ww

/whowas

-

Komendy

 • alias: wyświetla, dodaje lub usuwa aliasy komend

/alias list [<alias>]
    add <alias> [<command>[;<command>...]]
    addcompletion <completion> <alias> [<command>[;<command>...]]
    del <alias> [<alias>...]
    rename <alias> <new_alias>
    missing

     list: list aliases (without argument, this list is displayed)
     add: add an alias
addcompletion: add an alias with a custom completion
     del: delete an alias
    rename: rename an alias
   missing: add missing aliases (using default aliases)
  completion: completion for alias: by default completion is done with target command
        note: you can use %%command to use completion of an existing command
    alias: name of alias
   command: command name with arguments (many commands can be separated by semicolons)

Note: in command, special variables are replaced:
    $n: argument 'n' (between 1 and 9)
    $-m: arguments from 1 to 'm'
    $n-: arguments from 'n' to last
   $n-m: arguments from 'n' to 'm'
    $*: all arguments
    $&: all arguments, with " replaced by \"
    $~: last argument
   $var: where "var" is a local variable of buffer (see /buffer listvar)
      examples: $nick, $channel, $server, $plugin, $name

Examples:
 alias /split to split window horizontally:
  /alias add split /window splith
 alias /hello to say "hello" on all channels but not on #weechat:
  /alias add hello /allchan -exclude=#weechat hello
 rename alias "hello" to "Hello":
  /alias rename hello Hello
 alias /forcejoin to send IRC command "forcejoin" with completion of /sajoin:
  /alias addcompletion %%sajoin forcejoin /quote forcejoin

Options

Ssekcje w pliku alias.conf:

Sekcja Komenda Opis

cmd

/alias
/set alias.cmd.*

Commands for aliases.

completion

/alias
/set alias.completion.*

Completions for aliases.

7.12. Komendy i opcje

Komendy WeeChat

 • allbuf: wykonuje komendę we wszystkich buforach

/allbuf <komenda>

komenda: komenda do wykonania (lub tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')

Przykłady:
 ustawia znacznik nieprzeczytanych wiadomości we wszystkich buforach:
  /allbuf /buffer set unread
 • away: ustawia lub kasuje status nieobecności

/away [-all] [<wiadomość>]

  -all: ustawia lub kasuje stan nieobecności na wszystkich połączonych serwerach
wiadomość: powód nieobecności (jeśli nie podano wiadomości status nieobecności zostaje usunięty)
 • bar: zarządzaj paskami

/bar list|listfull|listitems
   add <name> <type>[,<conditions>] <position> <size> <separator> <item1>[,<item2>...]
   default [input|title|status|nicklist]
   rename <name> <new_name>
   del <name>|-all
   set <name> <option> <value>
   hide|show|toggle <name>
   scroll <name> <window> <scroll_value>

     list: list all bars
   listfull: list all bars (verbose)
  listitems: list all bar items
     add: add a new bar
     name: name of bar (must be unique)
     type:  root: outside windows,
        window: inside windows, with optional conditions (see below)
  conditions: the conditions to display the bar:
         active: on active window
        inactive: on inactive windows
        nicklist: on windows with nicklist
        other condition: see /help weechat.bar.xxx.conditions and /help eval
        without conditions, the bar is always displayed
   position: bottom, top, left or right
     size: size of bar (in chars)
  separator: 1 for using separator (line), 0 or nothing means no separator
  item1,...: items for this bar (items can be separated by comma (space between items) or "+" (glued items))
   default: create a default bar (all default bars if no bar name is given)
    rename: rename a bar
     del: delete a bar (or all bars with -all)
     set: set a value for a bar property
    option: option to change (for options list, look at /set weechat.bar.<barname>.*)
    value: new value for option
     hide: hide a bar
     show: show an hidden bar
    toggle: hide/show a bar
    scroll: scroll bar
    window: window number (use '*' for current window or for root bars)
 scroll_value: value for scroll: 'x' or 'y' (optional), followed by '+', '-', 'b' (beginning) or 'e' (end), value (for +/-), and optional % (to scroll by % of width/height, otherwise value is number of chars)

Examples:
 create a bar with time, buffer number + name, and completion:
  /bar add mybar root bottom 1 0 [time],buffer_number+:+buffer_name,completion
 hide a bar:
  /bar hide mybar
 scroll nicklist 10 lines down on current buffer:
  /bar scroll nicklist * y+10
 scroll to end of nicklist on current buffer:
  /bar scroll nicklist * ye
 • buffer: zarządzaj buforami

/buffer list
     add [-free] [-switch] <name>
     clear [<number>|<name>|-merged|-all [<number>|<name>...]]
     move <number>|-|+
     swap <number1>|<name1> [<number2>|<name2>]
     cycle <number>|<name> [<number>|<name>...]
     merge <number>|<name>
     unmerge [<number>|-all]
     hide [<number>|<name>|-all [<number>|<name>...]]
     unhide [<number>|<name>|-all [<number>|<name>...]]
     switch [-previous]
     zoom
     renumber [<number1> [<number2> [<start>]]]
     close [<n1>[-<n2>]|<name>...]
     notify [<level>]
     listvar [<number>|<name>]
     setvar <name> [<value>]
     delvar <name>
     set <property> [<value>]
     setauto <property> [<value>]
     get <property>
     jump smart|last_displayed|prev_visited|next_visited
     <number>|-|+|<name>

  list: list buffers (without argument, this list is displayed)
   add: add a new buffer (it can be closed with "/buffer close" or input "q")
  clear: clear buffer content (number for a buffer, -merged for merged buffers, -all for all buffers, or nothing for current buffer)
  move: move buffer in the list (may be relative, for example -1); "-" = move to first buffer number, "+" = move to last buffer number + 1
  swap: swap two buffers (swap with current buffer if only one number/name given)
  cycle: jump loop between a list of buffers
  merge: merge current buffer to another buffer (chat area will be mix of both buffers)
     (by default ctrl-x switches between merged buffers)
 unmerge: unmerge buffer from other buffers which have same number
  hide: hide the buffer
 unhide: unhide the buffer
 switch: switch to next merged buffer (or to previous buffer with "-previous")
  zoom: zoom on merged buffer
renumber: renumber buffers (works only if option weechat.look.buffer_auto_renumber is off)
  close: close buffer (number/range or name is optional)
 notify: display or set notify level for current buffer: this level determines whether buffer will be added to hotlist or not:
        none: never
     highlight: for highlights only
      message: for messages from users + highlights
        all: all messages
       reset: reset to default value (all)
 listvar: display local variables in a buffer
 setvar: set a local variable in the current buffer
 delvar: delete a local variable from the current buffer
   set: set a property in the current buffer
 setauto: like "set" and also define option "weechat.buffer.<name>.<property>" so that the property is saved in configuration and applied each time this buffer is opened
   get: display a property of current buffer
  jump: jump to another buffer:
     smart: next buffer with activity
     last_displayed: last buffer displayed (before last jump to a buffer)
     prev_visited: previously visited buffer
     next_visited: jump to next visited buffer
 number: jump to buffer by number, possible prefix:
     '+': relative jump, add number to current
     '-': relative jump, sub number to current
     '*': jump to number, using option "weechat.look.jump_current_to_previous_buffer"
    -: jump to first buffer number
    +: jump to last buffer number
  name: jump to buffer by (partial) name

Examples:
 clear current buffer:
  /buffer clear
 move buffer to number 5:
  /buffer move 5
 swap buffer 1 with 3:
  /buffer swap 1 3
 swap buffer #weechat with current buffer:
  /buffer swap #weechat
 jump on #chan1, #chan2, #chan3 and loop:
  /buffer cycle #chan1 #chan2 #chan3
 merge with core buffer:
  /buffer merge 1
 merge with #weechat buffer:
  /buffer merge #weechat
 unmerge buffer:
  /buffer unmerge
 close current buffer:
  /buffer close
 close buffers 5 to 7:
  /buffer close 5-7
 jump to #weechat:
  /buffer #weechat
 jump to next buffer:
  /buffer +1
 jump to last buffer number:
  /buffer +
 • color: definiuje aliasy i wyświetla paletę kolorów

/color alias <kolor> <nazwa>
    unalias <kolor>
    reset
    term2rgb <kolor>
    rgb2term <rgb> [<limit>]
    -o

 alias: dodaje alias dla koloru
unalias: usuwa alias
 kolor: numer koloru (większy lub równy 0, maksymalna wartość zależy od terminala, zazwyczaj 63 lub 255)
  nazwa: nazwa aliasu dla koloru (na przykład: "orange")
 reset: resetuje wszystkie pary kolorów (wymagane jeśli nie ma dostępnej większej ilości par kolorów, jeśli automatyczny reset jest wyłączony, zobacz opcję "weechat.look.color_pairs_auto_reset")
term2rgb: konwersja koloru terminala (0-255) na kolor RGB
rgb2term: konwersja koloru RGB na kolor terminala (0-255)
  limit: liczba kolorów w tabeli kolorów terminala (numerowane od 0); domyślnie 256
   -o: wysyła informacje o terminalu/kolorach do obecnego bufora

Bez podania argumentu komenda wyświetli kolory w nowym buforze.

Przykłady:
 dodaje alias "orange" dla koloru 214:
  /color alias 214 orange
 usuwa kolor 214:
  /color unalias 214
 • command: wywołaj wyraźnie komendę WeeChat lub wtyczki

/command [-buffer <nazwa>] <wtyczka> <komenda>

-buffer: wykonaj komendę na tym buforze
 wtyczka: wykonaj komendę z tej wtyczki;'core' dla wewnętrznych komend WeeChat, '*' wykryj wtyczkę (zależy od bufora, gdzie komenda jest wykonywana)
komenda: komenda do wywołania ( '/' jest automatycznie dodawane jeśli nie występuje na początku komendy)
 • cursor: wolne poruszanie kursora na ekranie, w celu wykonania akcji na konkretnych obszarach ekranu

/cursor go chat|<bar> [top_left|top_right|bottom_left|bottom_right]
     go <x>,<y>
     move up|down|left|right|top_left|top_right|bottom_left|bottom_right|edge_top|edge_bottom|edge_left|edge_right|area_up|area_down|area_left|area_right
     stop

 go: move cursor to chat area, a bar (using bar name) or coordinates "x,y"
move: move cursor with direction
stop: stop cursor mode

Without argument, this command toggles cursor mode.

When mouse is enabled (see /help mouse), by default a middle click will start cursor mode at this point.

Default keys in cursor mode on chat messages:
 m quote message
 q quote prefix + message
 Q quote time + prefix + message

Default keys in cursor mode on nicklist:
 b ban nick (/ban)
 k kick nick (/kick)
 K kick and ban nick (/kickban)
 q open query with nick (/query)
 w query information about user (/whois)

Other default keys in cursor mode:
 arrow   move cursor
 alt+arrow move cursor to the next area
 enter   exit cursor mode

Examples:
 go to the bottom left corner of chat area:
  /cursor go chat bottom_left
 go to nicklist:
  /cursor go nicklist
 go to coordinates x=10, y=5:
  /cursor go 10,5
 • debug: funkcje debugujące

/debug list
    set <plugin> <level>
    dump|hooks [<plugin>]
    buffer|certs|color|dirs|infolists|libs|memory|tags|term|url|windows
    callbacks <duration>[<unit>]
    mouse|cursor [verbose]
    hdata [free]
    time <command>
    unicode <string>

   list: list plugins with debug levels
   set: set debug level for plugin
  plugin: name of plugin ("core" for WeeChat core)
  level: debug level for plugin (0 = disable debug)
   dump: save memory dump in WeeChat log file (same dump is written when WeeChat crashes)
  hooks: display infos about hooks (with a plugin: display detailed info about hooks created by the plugin)
  buffer: dump buffer content with hexadecimal values in WeeChat log file
callbacks: write hook and bar item callbacks that took more than "duration" in the WeeChat log file (0 = disable), where optional unit is one of:
       us: microseconds (default)
       ms: milliseconds
       s: seconds
       m: minutes
       h: hours
  certs: display number of loaded trusted certificate authorities
  color: display infos about current color pairs
  cursor: toggle debug for cursor mode
   dirs: display directories
  hdata: display infos about hdata (with free: remove all hdata in memory)
infolists: display infos about infolists
   key: enable keyboard and mouse debug: display raw codes, expanded key name and associated command ('q' to quit this mode)
   libs: display infos about external libraries used
  memory: display infos about memory usage
  mouse: toggle debug for mouse
   tags: display tags for lines
   term: display infos about terminal
   url: toggle debug for calls to hook_url (display output hashtable)
 windows: display windows tree
   time: measure time to execute a command or to send text to the current buffer
 unicode: display information about string and unicode chars (evaluated, see /help eval)

Examples:
 /debug set irc 1
 /debug mouse verbose
 /debug time /filter toggle
 /debug unicode ${chars:${\u26C0}-${\u26CF}}
 • eval: przetwórz wyrażenie

/eval [-n|-s] [-d] <wyrażenie>
    [-n] [-d [-d]] -c <wyrażenie1> <operator> <wyrażenie2>

    -n: display result without sending it to buffer (debug mode)
    -s: split expression before evaluating it (many commands can be separated by semicolons)
    -d: display debug output after evaluation (with two -d: more verbose debug)
    -c: evaluate as condition: use operators and parentheses, return a boolean value ("0" or "1")
expression: expression to evaluate, variables with format ${variable} are replaced (see below); many commands can be separated by semicolons
 operator: a logical or comparison operator:
      - logical operators:
        &&  boolean "and"
        ||  boolean "or"
      - comparison operators:
        ==  equal
        !=  not equal
        <=  less or equal
        <  less
        >=  greater or equal
        >  greater
        =~  is matching POSIX extended regex
        !~  is NOT matching POSIX extended regex
        ==* is matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
        !!* is NOT matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
        =*  is matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
        !*  is NOT matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
        ==- is included, case sensitive
        !!- is NOT included, case sensitive
        =-  is included, case insensitive
        !-  is NOT included, case insensitive

An expression is considered as "true" if it is not NULL, not empty, and different from "0".
The comparison is made using floating point numbers if the two expressions are valid numbers, with one of the following formats:
 - integer (examples: 5, -7)
 - floating point number (examples: 5.2, -7.5, 2.83e-2)
 - hexadecimal number (examples: 0xA3, -0xA3)
To force a string comparison, you can add double quotes around each expression, for example:
 50 > 100   ==> 0
 "50" > "100" ==> 1

Some variables are replaced in expression, using the format ${variable}, variable can be, by order of priority:
 - the string itself without evaluation (format: "raw:xxx")
 - a user-defined variable (format: "name")
 - an evaluated sub-string (format: "eval:xxx")
 - an evaluated condition (format: "eval_cond:xxx")
 - a string with escaped chars (format: "esc:xxx" or "\xxx")
 - a string with a range of chars (format: "chars:xxx" or "chars:c1-c2" where "xxx" is one of: "digit", "xdigit", "lower", "upper", "alpha", "alnum")
 - a string converted to lower case (format: "lower:xxx")
 - a string converted to upper case (format: "upper:xxx")
 - a string with chars to hide (format: "hide:char,string")
 - a string with max chars (format: "cut:max,suffix,string" or "cut:+max,suffix,string")
   or max chars displayed on screen (format: "cutscr:max,suffix,string" or "cutscr:+max,suffix,string")
 - a reversed string (format: "rev:xxx" or "revscr:xxx")
 - a repeated string (format: "repeat:count,string")
 - length of a string (format: "length:xxx" or "lengthscr:xxx")
 - split of a string (format: "split:number,separators,flags,xxx")
 - split of shell argmuents (format: "split_shell:number,xxx")
 - a color (format: "color:xxx", see "Plugin API reference", function "color")
 - a modifier (format: "modifier:name,data,string")
 - an info (format: "info:name,arguments", arguments are optional)
 - a base 16/32/64 encoded/decoded string (format: "base_encode:base,xxx" or "base_decode:base,xxx")
 - current date/time (format: "date" or "date:format")
 - an environment variable (format: "env:XXX")
 - a ternary operator (format: "if:condition?value_if_true:value_if_false")
 - result of an expression with parentheses and operators + - * / // % ** (format: "calc:xxx")
 - a random integer number (format: "random:min,max")
 - a translated string (format: "translate:xxx")
 - define a user variable (format: "define:name,value")
 - an option (format: "file.section.option")
 - a local variable in buffer
 - a hdata name/variable (the value is automatically converted to string), by default "window" and "buffer" point to current window/buffer.
Format for hdata can be one of following:
 hdata.var1.var2...: start with a hdata (pointer must be known), and ask variables one after one (other hdata can be followed)
 hdata[list].var1.var2...: start with a hdata using a list/pointer/pointer name, for example:
  ${buffer[gui_buffers].full_name}: full name of first buffer in linked list of buffers
  ${plugin[weechat_plugins].name}: name of first plugin in linked list of plugins
 hdata[pointer].var1.var2...: start with a hdata using a pointer, for example:
  ${buffer[0x1234abcd].full_name}: full name of the buffer with this pointer (can be used in triggers)
  ${buffer[my_pointer].full_name}: full name of the buffer with this pointer name (can be used in triggers)
 hdata[pointer].var1.method(): when var1 is a hashtable, methods "keys()", "values()", "keys_sorted()", "keys_values()" and "keys_values_sorted()" can be called
For name of hdata and variables, please look at "Plugin API reference", function "weechat_hdata_get".

Examples (simple strings):
 /eval -n ${raw:${info:version}}         ==> ${info:version}
 /eval -n ${eval_cond:${window.win_width}>100}  ==> 1
 /eval -n ${info:version}             ==> 0.4.3
 /eval -n ${env:HOME}               ==> /home/user
 /eval -n ${weechat.look.scroll_amount}      ==> 3
 /eval -n ${sec.data.password}          ==> secret
 /eval -n ${window}                ==> 0x2549aa0
 /eval -n ${window.buffer}            ==> 0x2549320
 /eval -n ${window.buffer.full_name}       ==> core.weechat
 /eval -n ${window.buffer.number}         ==> 1
 /eval -n ${buffer.local_variables.keys_values()} ==> plugin:core,name:weechat
 /eval -n ${buffer.local_variables.plugin}    ==> core
 /eval -n ${\t}                  ==> <tab>
 /eval -n ${chars:digit}             ==> 0123456789
 /eval -n ${chars:J-T}              ==> JKLMNOPQRST
 /eval -n ${lower:TEST}              ==> test
 /eval -n ${upper:test}              ==> TEST
 /eval -n ${hide:-,${relay.network.password}}   ==> --------
 /eval -n ${cut:3,+,test}             ==> tes+
 /eval -n ${cut:+3,+,test}            ==> te+
 /eval -n ${date:%H:%M:%S}            ==> 07:46:40
 /eval -n ${if:${info:term_width}>80?big:small}  ==> big
 /eval -n ${rev:Hello}              ==> olleH
 /eval -n ${repeat:5,-}              ==> -----
 /eval -n ${length:test}             ==> 4
 /eval -n ${split:1,,,abc,def,ghi}        ==> abc
 /eval -n ${split:-1,,,abc,def,ghi}        ==> ghi
 /eval -n ${split:count,,,abc,def,ghi}      ==> 3
 /eval -n ${split:random,,,abc,def,ghi}      ==> def
 /eval -n ${split_shell:1,"arg 1" arg2}      ==> arg 1
 /eval -n ${split_shell:-1,"arg 1" arg2}     ==> arg2
 /eval -n ${split_shell:count,"arg 1" arg2}    ==> 2
 /eval -n ${split_shell:random,"arg 1" arg2}   ==> arg2
 /eval -n ${calc:(5+2)*3}             ==> 21
 /eval -n ${random:0,10}             ==> 3
 /eval -n ${base_encode:64,test}         ==> dGVzdA==
 /eval -n ${base_decode:64,dGVzdA==}       ==> test
 /eval -n ${translate:Plugin}           ==> Extension
 /eval -n ${define:len,${calc:5+3}}${len}x${len} ==> 8x8

Examples (conditions):
 /eval -n -c ${window.buffer.number} > 2 ==> 0
 /eval -n -c ${window.win_width} > 100  ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) || (5 > 2)     ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) && (5 > 2)     ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ ^ABC        ==> 1
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^ABC      ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^abc      ==> 1
 /eval -n -c abcd !~ abc         ==> 0
 /eval -n -c abcd =* a*d         ==> 1
 /eval -n -c abcd =- bc         ==> 1
 • filter: filtruje wiadomości w buforach, aby je ukryć/pokazać w zależności do tagów lub wyrażeń regularnych

/filter list
     enable|disable|toggle [<nazwa>|@]
     add|addreplace<nazwa> <bufor>[,<bufor>...] <tagi> <regex>
     rename <nazwa> <nowa_nazwa>
     recreate <nazwa>
     del <nazwa>|-all [<nazwa>...]

   list: wyświetla wszystkie filtry
  enable: włącza filtry (filtry są domyślnie włączone)
  disable: wyłącza filtry
  toggle: przełącza filtry
   nazwa: nazwa filtru ("@" = włącza/wyłącza wszystkie filtry w obecnym buforze)
    add: dodaje filtr
addreplace: dodaje lub nadpisuje istniejący filtr
  rename: zmienia nazwę filtru
 recreate: ustawia linie poleceń na komendę filtra umożliwiając edycję
    del: usuwa filtr
   -all: usuwa wszystkie filtry
  bufor: oddzielona przecinkami lisa buforów, dla których filtr jest aktywny:
      - jest to pełna nazwa zawierająca wtyczkę (przykład: "irc.libera.#weechat" lub "irc.server.libera")
      - "*" oznacza wszystkie bufory
      - nazwa zaczynająca się od '!' jest wykluczana
      - dozwolony jest znak "*"
  tagi: lista tagów oddzielona przecinkiem, np: "irc_join,irc_part,irc_quit"
      - logiczne "i": użyj "+" pomiędzy tagami (na przykład: "nick_toto+irc_action")
      - dozwolony jest znak "*"
      - jeśli tag zaczyna się od '!', wtedy jest on wykluczony i NIE może znajdować się w wiadomości
 regex: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX do wyszukania w linii
      - użyj '\t' do oddzielenia prefiksu od wiadomości, znaki specjalne jak '|' muszą zostać poprzedzone '\' np: '\|'
      - jeśli wyrażenie zaczyna się od '!', wtedy pasujący wynik jest odwracany (użyj '\!', aby zacząć od '!')
      - dwa wyrażenia są tworzone: jedno dla prefiksu, drugie dla wiadomości
      - wielkość znaków nie ma znaczenia dla wyrażeń, jeśli zaczynają się od "(?-i)" wielkość znaków ma znaczenie

Domyślny skrót klawiszowy alt+'=' włącza/wyłącza filtrowanie globalnie i alt+'-' włącza/wyłącza filtrowanie w obecnym buforze.

Najczęściej używane tagi:
 no_filter, no_highlight, no_log, log0..log9 (poziom logowania),
 notify_none, notify_message, notify_private, notify_highlight,
 self_msg, nick_xxx (xxx to nick w wiadomości), prefix_nick_ccc (ccc to kolor nicka),
 host_xxx (xxx to użytkownik + host w wiadomości),
 irc_xxx (xxx to nazwa komendy, lub numer; zobacz /server raw lub /debug tags),
 irc_numeric, irc_error, irc_action, irc_ctcp, irc_ctcp_reply, irc_smart_filter, away_info.
Aby zobaczyć listę tagów w liniach buforów wykonaj: /debug tags

Przykłady:
 użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC:
  /filter add irc_smart * irc_smart_filter *
 użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC poza tymi zawierającymi "#weechat" w nazwie:
  /filter add irc_smart *,!*#weechat* irc_smart_filter *
 filtruj wszystkie wiadomości IRC o join/part/quit:
  /filter add joinquit * irc_join,irc_part,irc_quit *
 filtruj nicki wyświetlane przy wejściu na kanał albo za pomocą /names:
  /filter add nicks * irc_366 *
 filtruj nick "toto" na kanale IRC #weechat:
  /filter add toto irc.libera.#weechat nick_toto *
 filtruj wejścia/akcje IRC od użytkownika "toto":
  /filter add toto * nick_toto+irc_join,nick_toto+irc_action *
 filtruj linie zawierające frazę "weechat sucks" na kanale IRC #weechat:
  /filter add sucks irc.libera.#weechat * weechat sucks
 filtruj linie "WeeChat sucks" we wszystkich buforach:
  /filter add sucks2 * * (?-i)^WeeChat sucks$
 • help: wyświetl pomoc na temat komend i opcji

/help -list|-listfull [<wtyczka> [<wtyczka>...]]
    <komenda>
    <komenda>

  -list: wyświetla komendy dla wtyczek (bez podania argumentu wyświetlana jest ta lista)
-listfull: wyświetla komendy dla wtyczek z opisami
  plugin: lista komend dla wtyczki
 komenda: nazwa komendy
  opcja: nazwa opcji (użyj /set aby zobaczyć listę)
 • history: pokaż historię komend bufora

/history clear
     <wartość>

clear: czyści historie
Wartość: ilość elementów historii do pokazania
 • hotlist: zarządzaj hotlistami

/hotlist add [low|message|private|highlight]
     clear [<poziom>]
     remove
     restore [-all]

  add: dodaje obecny bufor do hotlisty (domyślny poziom: "low", warunki zdefiniowane w opcji weechat.look.hotlist_add_conditions NIE są sprawdzane)
 clear: czyści hotlistę
 poziom: "lowest" czyści tylko najniższy poziom w hotliście, "highest" czyści tylko najwyższy poziom w hotliście, lub maska poziomu: liczba całkowita będąca kombinacją 1=join/part, 2=message, 4=private, 8=highlight)
 remove: usuwa obecny bufor z hotlisty
restore: przywraca ostatnią usuniętą hostlistę w obecnym buforze (albo wszystkich buforach przez dodanie -all)
 • input: funkcje linii komend

/input <akcja> [<argumenty>]

list of actions:
 return: simulate key "enter"
 split_return: split input on newlines then simulate key "enter" for each line
 complete_next: complete word with next completion
 complete_previous: complete word with previous completion
 search_text_here: search text in buffer at current position
 search_text: search text in buffer
 search_switch_case: switch exact case for search
 search_switch_regex: switch search type: string/regular expression
 search_switch_where: switch search in messages/prefixes
 search_previous: search previous line
 search_next: search next line
 search_stop_here: stop search at current position
 search_stop: stop search
 delete_previous_char: delete previous char
 delete_next_char: delete next char
 delete_previous_word: delete previous word
 delete_previous_word_whitespace: delete previous word (until whitespace)
 delete_next_word: delete next word
 delete_beginning_of_line: delete from beginning of line until cursor
 delete_beginning_of_input: delete from beginning of input until cursor
 delete_end_of_line: delete from cursor until end of line
 delete_end_of_input: delete from cursor until end of input
 delete_line: delete current line
 delete_input: delete entire input
 clipboard_paste: paste from the internal clipboard
 transpose_chars: transpose two chars
 undo: undo last command line action
 redo: redo last command line action
 move_beginning_of_line: move cursor to beginning of line
 move_beginning_of_input: move cursor to beginning of input
 move_end_of_line: move cursor to end of line
 move_end_of_input: move cursor to end of input
 move_previous_char: move cursor to previous char
 move_next_char: move cursor to next char
 move_previous_word: move cursor to previous word
 move_next_word: move cursor to next word
 move_previous_line: move cursor to previous line
 move_next_line: move cursor to next line
 history_previous: recall previous command in current buffer history
 history_next: recall next command in current buffer history
 history_global_previous: recall previous command in global history
 history_global_next: recall next command in global history
 grab_key: grab a key (optional argument: delay for end of grab, default is 500 milliseconds)
 grab_key_command: grab a key with its associated command (optional argument: delay for end of grab, default is 500 milliseconds)
 grab_mouse: grab mouse event code
 grab_mouse_area: grab mouse event code with area
 insert: insert text in command line (escaped chars are allowed, see /help print)
 send: send text to the buffer

This command is used by key bindings or plugins.
 • item: zarządza niestandardowymi elementami pasków

/item list
    add|addreplace <nazwa> "<warunki>" "<zawartość>"
    rename <nazwa> <nowa_nazwa>
    refresh <nazwa> [<nazwa>...]
    recreate <nazwa>
    del <nazwa>|-all

   list: wyświetla wszystkie niestandardowe elementy paska
    add: dodaje niestandardowy element paska
addreplace: dodaje lub zastępuje istniejący niestandardowy element paska
   name: nazwa niestandardowego elementu paska
conditions: zewaluowane warunki do wyświetlenia elementu na pasku (na przykład dla wyświetlania elementu tylko w konkretnych buforach)
  content: zawartość (ewaluowana, zobacz /help eval)
  rename: zmienia nazwę niestandardowego elementu paska
  refresh: aktualizue zawartość elementu we wszystkich paskach, gdzie jest on wyświetlany; dowolny element może zostać odświeżony: default/plugin/niestandardowe elementy pasków
 recreate: kopiuje do wiersza poleceń komendę użytą do edycji niestandardowego elementu paska
    del: usuwa niestandardowy element paska
   -all: usuwa wszystkie niestandardowe elementy paska

Przykłady:
 dodaje element z rozmiarem terminala, wyświetlany tylko w buforach z numerem = 1:
  /item add terminfo "${buffer.number} == 1" "term:${info:term_width}x${info:term_height}"
 dodaje element z informacjami o buforze:
  /item add bufinfo "" "${buffer.number}:${buffer.name}${if:${buffer.zoomed}?(Z)}"
 dodaje element z datą/czasem w formacie "Dec 25, 12:34 +0100", aktualizowanym co minutę:
  /item add datetime "" "${date:%b %d, %H:%M %z}"
  /trigger add datetime_refresh timer "60000;60" "" "" "/item refresh datetime"
 dodaje element z numerem linii w buforze (wyświetlane/wszystkie), odświeżane za każdym razem jak zostanie wyświetlona nowa linia lub jeśli liczba filtrowanych linii się zmieni:
  /item add lines_count "" "${calc:${buffer.lines.lines_count}-${buffer.lines.lines_hidden}}/${buffer.lines.lines_count} linii"
  /trigger add lines_count_refresh_print print "" "" "" "/item refresh lines_count"
  /trigger add lines_count_refresh_signal signal "window_switch;buffer_switch;buffer_lines_hidden;filters_*" "" "" "/item refresh lines_count"
 wymusza odświeżenie elementu "lines_count":
  /item refresh lines_count
 odtwarza element "lines_count" z innymi warunkami lub zawartością:
  /item recreate lines_count
 usuwa element "lines_count":
  /item del lines_count
 • key: dodaj/usuń przypisanie klawiszy

/key [list|listdefault|listdiff] [<context>]
   bind <key> [<command> [<args>]]
   bindctxt <context> <key> [<command> [<args>]]
   unbind <key>
   unbindctxt <context> <key>
   reset <key>
   resetctxt <context> <key>
   resetall -yes [<context>]
   missing [<context>]
   legacy <key> [<key>...]

    list: list all current keys
listdefault: list default keys
  listdiff: list differences between current and default keys (keys added, redefined or deleted)
  context: name of context ("default" or "search")
    bind: bind a command to a key or display command bound to key (for context "default")
  bindctxt: bind a command to a key or display command bound to key, for given context
  command: command (many commands can be separated by semicolons); quotes can be used to preserve spaces at the beginning/end of command
   unbind: remove a key binding (for context "default")
 unbindctxt: remove a key binding for given context
   reset: reset a key to default binding (for context "default")
 resetctxt: reset a key to default binding, for given context
  resetall: restore bindings to the default values and delete ALL personal bindings (use carefully!)
  missing: add missing keys (using default bindings), useful after installing new WeeChat version
   legacy: display new name for legacy keys

When binding a command to a key, it is recommended to use key alt+k (or Esc then k), and then press the key to bind: this will insert key name in command line.

For some keys you might need to use /debug key, this displays the raw key code that can be used (for example the key ctrl+backspace could be "ctrl-h" or "ctrl-?", depending on your terminal and other settings).

Modifiers allowed (in this order when multiple are used):
 meta- (alt key)
 ctrl- (control key)
 shift- (shift key, can only be used with key names below)

Key names allowed: f0 to f20, home, insert, delete, end, backspace, pgup, pgdn, up, down, right, left, tab, return, comma, space.

Combo of keys must be separated by a comma.

For context "mouse" (possible in context "cursor" too), key has format: "@area:key" or "@area1>area2:key" where area can be:
     *: any area on screen
    chat: chat area (any buffer)
 chat(xxx): chat area for buffer with name "xxx" (full name including plugin)
   bar(*): any bar
  bar(xxx): bar "xxx"
  item(*): any bar item
 item(xxx): bar item "xxx"
Wildcard "*" is allowed in key to match many mouse events.
A special value for command with format "hsignal:name" can be used for context mouse, this will send the hsignal "name" with the focus hashtable as argument.
Another special value "-" can be used to disable key (it will be ignored when looking for keys).

Examples:
 key alt-r to jump to #weechat IRC channel:
  /key bind meta-r /buffer #weechat
 restore default binding for key alt-r:
  /key reset meta-r
 key meta-v then f1 to run /help:
  /key bind meta-v,f1 /help
 key "tab" to stop search in buffer:
  /key bindctxt search tab /input search_stop
 middle button of mouse on a nick to retrieve info on nick:
  /key bindctxt mouse @item(buffer_nicklist):button3 /msg nickserv info ${nick}
 • layout: zarządzaj układami buforów/okien

/layout store [<nazwa>] [buffers|windows]
     apply [<nazwa>] [buffers|windows]
     leave
     del [<nazwa>] [buffers|windows]
     rename <nazwa> <nowa nazwa>

 store: zachowuje układ używając obecnych buforów/okien
 apply: stosuje zapisany układ
 leave: opuszcza obecny układ (nie aktualizuje żadnego układu)
  del: usuwa bufory i/lub okna w zapisanym układzie
     (jeśli zarówno "buffers" jak i "windows" nie zostaną podane po nazwie, układ jest kasowany)
 rename: zmienia nazwę układu
  nazwa: nazwa zapisanego układu (domyślnie "default")
buffers: zapisuje/stosuje tylko bufory (kolejność buforów)
windows: zapisuje/stosuje tylko okna (bufory wyświetlane w każdym oknie)

Komenda wywołana bez argumentów wyświetli zapisane układy.

Obecny układ można zapisać podczas wykonywania komendy /quit za pomocą opcji "weechat.look.save_layout_on_exit".

Uwaga: zapamiętywany jest tylko podział okien i numery buforów. Bufory nie są otwierane. Oznacza to, że musisz na przykład samemu wejść na kanały IRC w celu otwarcia buforów, zapisany układ zostanie zastosowany po otwarciu buforów.
 • mouse: kontrola myszy

/mouse enable|disable|toggle [<opóźnienie>]

 enable: włącza obsługę myszy
disable: wyłącza obsługę myszy
 toggle: przełącza obsługę myszy
 opóźnienie: czas (w sekundach), po którym początkowy stan obsługi myszy jest przywracany (przydatne do tymczasowego wyłączenia obsługi myszy)

Stan myszy jest zapisywany w opcji "weechat.look.mouse".

Przykłady:
 włączenie obsługi myszy:
  /mouse enable
 zmiana obsługi myszy na 5 sekund:
  /mouse toggle 5
 • mute: wykonuje komendę po cichu

/mute [-core | -current | -buffer <nazwa>] <komenda>

  -core: bez wyświetlania wyjścia w głównym buforze WeeChat
-current: bez wyświetlania wyjścia na obecnym kanale
 -buffer: bez wyświetlania wyjścia w podanym buforze
  nazwa: pełna nazwa bufora (przykłady: "irc.server.libera", "irc.libera.#weechat")
 komenda: komenda do cichego wykonania ( '/' jest dodawane automatycznie jeśli nie znalezione na początku komendy)

Jeżeli nie podano celu (-core, -current lub -buffer), wtedy domyślnie jest wyciszane są wszystkie bufory.

Przykłady:
 zapisanie konfiguracji:
  /mute save
 wiadomość do obecnego kanału IRC:
  /mute -current msg * hej!
 wiadomość na kanał #weechat:
  /mute -buffer irc.libera.#weechat msg #weechat hej!
 • plugin: lista/załaduj/wyładuj wtyczkę

/plugin list [-o|-ol|-i|-il|<nazwa>]
     listfull [<nazwa>]
     load <nazwapliku> [<argumenty>]
     autoload [<argumenty>]
     reload [<nazwa>|* [<argumenty>]]
     unload [<nazwa>]

   list: lista załadowanych wtyczek
    -o: wyślij listę załadowanych wtyczek do bufora (ciąg po angielsku)
   -ol: wyślij listę załadowanych wtyczek do bufora (przetłumaczony ciąg)
    -i: skopiuj listę załadowanych wtyczek do linii poleceń (do wysłania do bufora) (ciąg po angielsku)
   -il: skopiuj listę załadowanych wtyczek do linii poleceń (do wysłania do bufora) (przetłumaczony ciąg)
   nazwa: nazwa wtyczki
 listfull: lista załadowanych wtyczek (ze szczegółami)
   load: załaduj wtyczkę
 nazwa_pliku: wtyczka (plik) do załadowania
argumenty: argumenty przekazywane do wtyczki przy ładowaniu
 autoload: automatycznie ładuj wtyczki z katalogu systemowego lub użytkownika
  reload: przeładuj wtyczkę (bez podania nazwy wyładuje wszystkie wtyczki, następnie załaduje te ładowane automatycznie)
  unload: wyłącza wtyczkę (bez podania nazwy wyłącza wszystkie wtyczki)

Bez argumentów polecenie pokaże listę załadowanych wtyczek.
 • print: wyświetl tekst w buforze

/print [-buffer <numer>|<nazwa>] [-newbuffer <nazwa>] [-free] [-switch] [-core|-current] [-y <linia>] [-escape] [-date <data>] [-tags <tagi>] [-action|-error|-join|-network|-quit] [<tekst>]
    -stdout|-stderr [<tekst>]
    -beep

  -buffer: bufor, w którym zostanie wyświetlony tekst (domyślnie: obecny bufor)
-newbuffer: tworzy nowy bufor i wyświetla w nim tekst
   -free: tworzy nowy bufor z dowolną zawartością (tylko z -newbuffer)
  -switch: przełącza się do bufora
   -core: alias dla bufora "-buffer core.weechat"
 -current: wyświetl tekst w obecnym buforze
    -y: wyświetla niestandardową linię (tylko dla buforów z dowolną zawartością)
   line: numer linii bufora z dowolną zawartością (pierwsza linia to 0, wartość ujemna wyświetla linie od ostatniej: -1 = przedostatnia linia, -2 = dwie linie po ostatniej, ...)
  -escape: interpretuj znaki poprzedzone \ (na przykład \a, \07, \x07)
   -date: data wiadomości, możliwe formaty:
       -n: 'n' sekund wcześniej
       +n: 'n' sekund później
       n: 'n' sekund od Epoch (zobacz man time)
       data/czas (ISO 8601): yyyy-mm-ddThh:mm:ss, przykład: 2014-01-19T04:32:55
       czas: hh:mm:ss (przykład: 04:32:55)
   -tags: oddzielona przecinkami lista tagów (zobacz /help filter w celu wyświetlenia listy najczęstszych tagów)
   tekst: tekst do wyświetlenia (prefiks i wiadomość muszą być oddzielone za pomocą "\t", jeśli tekst zaczyna się od "-" dodaj "\" przed nim)
  -stdout: wyświetl tekst na standardowe wyjście (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
  -stderr: wyświetl tekst na standardowe wyjście błędów (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
   -beep: alias dla "-stderr \a"

Opcje -action ... -quit używają prefiksów zdefiniowanych w opcjach "weechat.look.prefix_*".

Wspierane znaczniki specjalne:
 \" \\ \a \b \e \f \n \r \t \v \0ooo \xhh \uhhhh \Uhhhhhhhh

Przykłady:
 wyświetla przypomnienie w buforze głównym z higlightem:
  /print -core -tags notify_highlight Reminder: kup mleko
 wyświetla błąd w głównym buforze:
  /print -core -error Jakiś błąd
 wyświetla wiadomość w głównym buforze z prefiksem "abc":
  /print -core abc\tWiadomość
 wyświetla wiadomość na kanale #weechat:
  /print -buffer irc.libera.#weechat Message on #weechat
 wyświetla bałwana (U+2603):
  /print -escape \u2603
 wysyła alert (BEL):
  /print -beep
 • proxy: zarządzanie proxy

/proxy list
    add <nazwa> <typ> <adres> <port> [<użytkownik> [<hasło>]]
    del <nazwa>|-all
    set <nazwa> <opcja> <wartość>

  list: wyświetla wszystkie proxy
   add: dodaje nowe proxy
  nazwa: nazwa proxy (musi być unikalna)
  typ: http, socks4 lub socks5
 adres: adres IP lub nazwa hosta
  port: port
użytkownik: nazwa użytkownika (opcjonalne)
hasło: hasło (opcjonalne)
   del: usuwa proxy (albo wszystkie zdefiniowane proxy z -all)
   set: ustawia wartość dla właściwości proxy
 opcja: właściwość do zmiany (aby uzyskać listę dostępnych opcji spójrz na /set weechat.proxy.<nazwa proxy>.*)
  wartość: nowa wartość dla opcji

Przykłady:
 tworzy proxy http, uruchomione na hoście lokalnym i porcie 8888:
  /proxy add local http 127.0.0.1 8888
 tworzy proxy http wykorzystujące protokół IPv6:
  /proxy add local http ::1 8888
  /proxy set local ipv6 on
 tworzy proxy socks5 z nazwą użytkownika/hasłem:
  /proxy add myproxy socks5 sample.host.org 3128 myuser mypass
 usuwa proxy:
  /proxy del myproxy
 • quit: zakończ WeeChat

/quit [-yes][<argumenty>]

   -yes: wymagane jeśli opcja weechat.look.confirm_quit jest włączona
argumenty: tekst wysłany na sygnał "quit"
      (na przykład wtyczka irc używa tego tekstu do wysłania wiadomości pożegnalnej na serwer)

Domyślnie pliki konfiguracyjne są zapisywane przy wyjściu z aplikacji (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit") zapisany może byc też obecny układ okien (zobacz opcję "weechat.look.save_layout_on_exit").
 • reload: przeładuj pliki konfiguracyjne z dysku

/reload [<plik> [<plik>...]]

plik: plik konfiguracyjny do przeładowania (bez rozszerzenia ".conf")

Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną przeładowane.
 • repeat: wykonuje komendę kilka razy

/repeat [-interval <opóźnienie>[<jednostka>]] <ilość> <komenda>

 delay: delay between execution of commands (minimum: 1 millisecond)
  unit: optional, values are:
      us: microseconds
      ms: milliseconds
      s: seconds (default)
      m: minutes
      h: hours
 count: number of times to execute command
command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/'), evaluated and the following variables are set each time the command is executed:
      ${buffer}: buffer pointer
      ${repeat_count}: number of times the command is executed
      ${repeat_index}: current index (from 1 to "count")
      ${repeat_index0}: current index (from 0 to "count" - 1)
      ${repeat_revindex}: current index from the end (from "count" to 1)
      ${repeat_revindex0}: current index from the end (from "count" - 1 to 0)
      ${repeat_first}: "1" for the first execution, "0" for the others
      ${repeat_last}: "1" for the last execution, "0" for the others

Note: the command is executed on buffer where /repeat was executed (if the buffer does not exist any more, the command is not executed).

Example:
 scroll 2 pages up:
  /repeat 2 /window page_up
 print a countdown, starting at 5:
  /repeat -interval 1 6 /print ${if:${repeat_last}?Boom!:${repeat_revindex0}}
 • reset: reset config options

/reset <opcja>
    -mask <opcja>

option: name of an option
 -mask: use a mask in option (wildcard "*" is allowed to mass-reset options, use carefully!)

Examples:
 reset one option:
  /reset weechat.look.item_time_format
 reset all color options:
  /reset -mask weechat.color.*
 • save: zapisuje pliki konfiguracyjne na dysku

/save [<plik> [<plik>...]]

plik: plik konfiguracyjny do zapisania (bez rozszerzenia ".conf")

Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną zapisane.

Domyślnie zapisywane na dysku są wszystkie pliki konfiguracyjne podczas wykonywania komendy /quit (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit").
 • secure: zarządzanie zabezpieczonymi danymi (hasła lub dane poufne zaszyfrowane w pliku sec.conf)

/secure passphrase <hasło>|-delete
     decrypt <hasło>|-discard
     set <nazwa> <wartość>
     del <nazwa>

passphrase: zmienia hasło (bez hasła dane są przechowywane w postaci tekstu w pliku sec.conf)
  -delete: kasuje hasło
  decrypt: rozszyfrowuje dane będące ciągle zaszyfrowane (zdarza się to tylko jeśli hasło nie zostało podane przy uruchomieniu)
 -discard: odrzuca wszystkie nadal zaszyfrowane dane
    set: dodaje lub zmienia zaszyfrowane dane
    del: kasuje zaszyfrowane dane

Bez argumentu, komenda wyświetli zabezpieczone dane w nowym buforze.

Kombinacje klawiszy w bezpiecznym buforze:
 alt+v przełącza wartości

Jeśli używane jest hasło (dane zaszyfrowane), należy je podać podczas startu WeeChat.
Jest możliwe ustawienie zmiennej środowiskowej "WEECHAT_PASSPHRASE", aby nie podawać hasła przy uruchomieniu (ta sama zmienna jest używana przez WeeChat podczas wykonywania /upgrade), lub ustawienie opcji sec.crypt.passphrase_command żeby odczytać hasło z wyjścia zewnętrznego polecenia jak managera haseł (zobacz /help sec.crypt.passphrase_command).

Zabezpieczone dane w formacie ${sec.data.xxx} można użyć w:
 - komendzie /eval
 - argumencie w linii poleceń "--run-command"
 - opcjach weechat.startup.command_{before|after}_plugins
 - innych opcjach, które mogą zawierać hasło lub wrażliwe dane (na przykład proxy, serwer irc i relay); zobacz /help na opcjach żeby sprawdzić czy są przetwarzane.

Przykłady:
 ustawienie hasła:
  /secure passphrase to jest moje hasło
 użyj programu "pass" do odczytania hasła przy uruchomieniu:
  /set sec.crypt.passphrase_command "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"
 zaszyfrowanie hasła dla libera SASL:
  /secure set libera mojehasło
  /set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"
 zaszyfrowanie hasła dla nickserva na serwerze oftc:
  /secure set oftc mojehasło
  /set irc.server.oftc.command "/msg nickserv identify ${sec.data.oftc}"
 alias dla polecenia ghost dla nicka "mójnick":
  /alias ghost /eval /msg -server libera nickserv ghost mójnick ${sec.data.libera}
 • set: ustaw opcje konfiguracyjne i zmienne środowiskowe

/set [<opcja> [<wartość>]]
   diff [<opcja> [<opcja>...]]
   env [<zmienna> [<wartość>]]

opcja: nazwa opcji (może zawierać wildcard "*" jeśli nie podano żadnej wartości)
 wartość: nowa wartość opcji, zgodnie z typem:
     boolean: on, off lub toggle
     integer: numer, ++numer lub --numer
      string: dowolny ciąg ("" dla pustego ciągu)
      color: nazwa koloru, ++numer lub --numer
    Uwaga: dla wszystkich typów, można użyć null dla usunięcia wartości opcji (niezdefiniowana wartość). Działa to tylko z niektórymi specjalnymi zmiennymi wtyczek.
 diff: wyświetla tylko zmienione opcje
  env: wyświetla lub ustawia zmienne środowiskowe (użyj "" żeby skasować zmienną)

Przykłady:
 wyświetla opcje dotyczące podświetleń:
  /set *highlight*
 dodaje słowo do podświetlenia:
  /set weechat.look.highlight "słowo"
 wyświetla zmienione opcje:
  /set diff
 wyświetla zmienione opcje dla wtyczki irc:
  /set diff irc.*
 wyświetla wartość zmiennej środowiskowej LANG:
  /set env LANG
 ustawia zmienną środowiskową LANG i używa jej:
  /set env LANG fr_FR.UTF-8
  /upgrade
 kasuje zmienną środowiskową ABC:
  /set env ABC ""
 • sys: system actions

/sys get rlimit|rusage
   suspend

  get: display system info
 rlimit: display resource limits (see /help weechat.startup.sys_rlimit and "man getrlimit")
 rusage: display resource usage (see "man getrusage")
suspend: suspend WeeChat and go back to the shell, by sending signal SIGTSTP to the WeeChat process
 • toggle: przełącza wartość opcji konfiguracyjnej

/toggle <opcja> [<wartość> [<wartość>...]]

opcja: nazwa opcji
 vartość: możliwe wartości dla opcji (wartości są dzielone jak argumenty komendy powłoki: można użyć cudzysłowów żeby zachować spacje na początku/końcu wartości)

Zachowanie:
 - tylko opcje typu boolowskiego lub ciągi mogą być przełączane bez wartości:
   - boolowskie: przełączanie pomiędzy włączony/wyłączony zgodnie z obecną wartością
   - ciąg: przełącza między pustym ciągiem a domyślną wartością (działa tylko jeśli pusty ciąg może być użyty jako wartość opcji)
 - jeśli podano pojedynczą wartość, przełącza między nią a wartością domyślną dla danej opcji
 - jeśli podano wiele wartości, przełącza pomiędzy nimi; użyta wartość jest jedną z obecnych wartości dla opcji; jeśli obecna wartość nie znajduje się na liście, użyta zostanie pierwsza wartość z listy
 - specjalna wartość "null" może zostać podana, ale tylko jako pierwsza wartość na liście, bez cudzysłowów.

Przykłady:
 przełącza wyświetlanie czasu w obszarze czatu (bez wyświetlania nowej, użytej wartości):
  /mute /toggle weechat.look.buffer_time_format
 przełącza format czasu w obszarze czatu (z sekundami, bez sekund, wyłączone):
  /toggle weechat.look.buffer_time_format "%H:%M:%S" "%H:%M" ""
 przełącza automatyczne dołączenie do kanału #weechat na serwerze libera:
  /toggle irc.server.libera.autojoin null #weechat
 • unset: skasuj/zresetuj zmienną konfiguracyjną

/unset <opcja>
    -mask <opcja>

opcja: nazwa opcji
 -mask: używa maski w opcji (wildcard "*" jest dozwolony do masowego resetowania opcji, używaj ostrożnie!)

W zależności od opcji, jest resetowana (dla standardowych opcji) lub usuwana (dla opcjonalnych ustawień, jak wartości dotyczące serwerów).

Przykłady:
 resetowanie jednej opcji:
  /unset weechat.look.item_time_format
 resetowanie wszystkich opcji dotyczących kolorów:
  /unset weechat.color.*
 • upgrade: zapisz sesje WeeChat i przeładuj plik binarny WeeChat bez rozłączania z serwerami

/upgrade [-yes] [<ścieżka_do_binarki>|-save|-quit]

     -yes: wymagane, jeśli "weechat.look.confirm_upgrade" jest włączona
ścieżka_do_binarki: ścieżka do pliku binarnego WeeChat (domyślnie jest to obecny plik)
    -dummy: nic nie rób (opcja użyta w celu zapobiegnięcia przypadkowego dopełnienia za pomocą"-quit")
     -save: tylko zapisz sesję, nie wyłączaj ani nie przeładowuj WeeChat; pliki konfiguracyjne nie są zapisywane (w razie potrzeby możesz wykonać /save przed tą komendą)
     -quit: zamyka *WSZYSTKIE* połączenia, zapisuje sesję i wyłącza WeeChat, umożliwia to późniejsze przywrócenie (zobacz niżej)

Ta komenda uaktualnia i przeładowuje działającą sesję WeeChat. Nowy plik binarny WeeChat powinien zostać skompilowany lub zainstalowany za pomocą managera pakietów przed uruchomieniem tej komendy.

Uwaga: połączenia TLS są przerywane podczas uaktualniania, ponieważ przeładowanie sesji TLS nie jest obecnie możliwe za pomocą GnuTLS. Po uaktualnieniu nastąpi ponowne ich połączenie.

Ważne: użycie opcji -save może być niebezpieczne, zaleca się używanie samego /upgrade (lub z -quit) dla standardowej aktualizacji i restartu; opcja -save może być używana do regularnego zapisu sesji i przywrócenia jej w razie nieoczekiwanego wyjścia z programu (brak prądu, crash, etc.)

Proces uaktualnienia składa się z 4 kroków:
 1. zapisania sesji do plików dla rdzenia i wtyczek (bufory, historia, ..)
 2. wyładowanie wszystkich wtyczek (zapisanie plików konfiguracyjnych *.conf)
 3. zapisanie konfiguracji WeeChat (weechat.conf)
 4. uruchomienie nowego pliku binarnego WeeChat i przeładowanie sesji.

Z opcją "-quit", proces ten przebiega następująco:
 1. zamknięcie *WSZYSTKICH* połączeń (irc, xfer, relay, ...)
 2. zapisanie sesji do plików (*.upgrade)
 3. wyładowanie wszystkich wtyczek
 4. zapisanie konfiguracji WeeChat
 5. wyłączenie WeeChat

Z opcją "-save", proces to:
 1. zapisanie sesji do plików (*.upgrade) ze stanem rozłączonym dla serwerów IRC i klientów Relay (nic nie zostaje rozłączone)

Z opcjami -quit oraz -save można przywrócić sesję za pomocą komendy: weechat --upgrade
WAŻNE: należy przywracać sesję z identyczną konfiguracją (pliki *.conf) oraz w miarę możliwości z tą samą wersją WeeChat (lub nowszą).
Jest możliwe przywrócenie sesji WeeChat na innej maszynie, jeśli skopiujemy zawartość katalogów domowych WeeChat (zobacz /debug dirs).
 • uptime: pokazuje czas pracy WeeChat

/uptime [-o|-ol]

 -o: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)
 • version: pokazuje wersję i datę, kiedy skompilowano WeeChat

/version [-o|-ol]

 -o: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)

Domyślny alias /v może zostać użyty do wykonania tej komendy we wszystkich buforach (w przeciwnym wypadku wykonywana jest komenda /version w buforach irc).
 • wait: planuje komendę do wykonania w przyszłości

/wait <liczba>[<jednostka>] <komenda>

 number: amount of time to wait (minimum: 1 millisecond)
  unit: optional, values are:
      us: microseconds
      ms: milliseconds
      s: seconds (default)
      m: minutes
      h: hours
command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/')

Note: the command is executed on buffer where /wait was executed (if the buffer does not exist any more, the command is not executed).

Examples:
 join channel in 10 seconds:
  /wait 10 /join #test
 set away in 15 minutes:
  /wait 15m /away -all I'm away
 say 'hello' in 2 minutes:
  /wait 2m hello
 • window: zarządza oknami

/window list
     -1|+1|b#|up|down|left|right [-window <numer>]
     <numer>
     splith|splitv [-window <numer>] [<pct>]
     resize [-window <numer>] [h|v][+|-]<pct>
     balance
     merge [-window <numer>] [all]
     close [-window <numer>]
     page_up|page_down [-window <numer>]
     refresh
     scroll [-window <numer>] [+|-]<wartość>[s|m|h|d|M|y]
     scroll_horiz [-window <numer>] [+|-]<wartość>[%]
     scroll_up|scroll_down|scroll_top|scroll_bottom| scroll_beyond_end|scroll_previous_highlight|scroll_next_highlight| scroll_unread [-window <numer>]
     swap [-window <numer>] [up|down|left|right]
     zoom [-window <numer>]
     bare [<opóźnienie>]

     list: lista otwartych okien (bez argumentu wyświetlana jest ta lista)
      -1: skok do poprzedniego okna
      +1: skok do następnego okna
      b#: skok do następnego okna pokazującego bufor o numerze #
      up: przełączenie na okno ponad obecnym
     down: przełączenie na okno pod obecnym
     left: przełączenie na okno po lewej
    right: przełączenie na okno po prawej
    numer: okno numer (zobacz /window list)
    splith: dzieli obecne okno poziomo
    splitv: dzieli obecne okno pionowo
    resize: zmienia rozmiar okna, nowy rozmiar to <pct> procent okna nadrzędnego
        jeśli "h" lub "v" są podane, zmiana rozmiaru wpływa na najbliższe nadrzędne okno z podziałem tego typu (poziomy/pionowy)
   balance: balansuje rozmiary pomiędzy oknami
    merge: łączy okno z innym (all = posiadanie tylko jednego okna)
    close: zamyka okno
   page_up: przewija stronę do góry
  page_down: przewija stronę w dół
   refresh: odświeża ekran
    scroll: przewija ilość linii (+/-N) lub o czas: s=sekundy, m=minuty, h=godziny, d=dni, M=miesiące, y=lata
 scroll_horiz: przewija poziomo ilość kolumn (+/-N) lub procent rozmiaru okna (takie przewijanie jest możliwe tylko w buforach z wolną zawartością)
  scroll_up: przewija kilka linii w gorę
 scroll_down: przewija kilka linii w dół
  scroll_top: przewija na samą górę bufora
scroll_bottom: przewija na spód bufora
scroll_beyond_end: przewija poza koniec bufora
scroll_previous_highlight: przewija do poprzedniego highlighta
scroll_next_highlight: przewija do następnego highlighta
scroll_unread: przewija do znacznika nie przeczytania
     swap: zamienia bufory między dwoma oknami (z opcjonalnym kierunkiem dla docelowego okna)
     zoom: powiększa okno
     bare: przełącza niesformatowane wyświetlanie (z opcjonalnym czasem, po jakim nastąpi automatyczny powrót do standardowego trybu)

Dla splith i splitv, pct oznacza procent reprezentujący rozmiar nowego okna, wyliczony z obecnego okna jako odniesieniem. Na przykład 25 oznacza utworzenie nowego okna o rozmiarze = obecny_rozmiar / 4

Przykłady:
 skok do okna wyświetlającego bufor #1:
  /window b1
 przewiń 2 linie do góry:
  /window scroll -2
 przewiń 2 dni do góry:
  /window scroll -2d
 przewiń do początku obecnego dnia:
  /window scroll -d
 powiększ okno 2 #2:
  /window zoom -window 2
 podziel okno poziomo dając 30%% miejsca oknu na górze:
  /window splith 30
 zmienia rozmiar okna do 75% rozmiaru okna nadrzędnego:
  /window resize 75
 zmienia rozmiar pionowego podziału, dodaje 10% do rozmiaru:
  /window resize v+10
 usuń podział, zachowując obecne okno:
  /window merge
 zamyka obecne okno:
  /window close
 włączenie trybu niesformatowanego na 2 sekundy:
  /window bare 2

Opcje dla bezpiecznych danych

Sekcje w pliku sec.conf:

Sekcja Komenda Opis

crypt

/set sec.crypt.*

Opcje szyfrowania.

data

/secure

Zabezpieczone dane.

Opcje:

 • sec.crypt.cipher

  • opis: szyfr używany do szyfrowania danych (numer za nazwą algorytmu to długość klucza w bitach)

  • typ: enum

  • wartości: aes128, aes192, aes256

  • domyślna wartość: aes256

 • sec.crypt.hash_algo

  • opis: hash algorithm used to check the decrypted data; some of them require a specific libgcrypt version: sha3-*: libgcrypt >= 1.7.0, blake2*: libgcrypt >= 1.8.0, sha512-*: libgcrypt >= 1.9.4

  • typ: enum

  • wartości: sha224, sha256, sha384, sha512, sha512-224, sha512-256, sha3-224, sha3-256, sha3-384, sha3-512, blake2b-160, blake2b-256, blake2b-384, blake2b-512, blake2s-128, blake2s-160, blake2s-224, blake2s-256

  • domyślna wartość: sha256

 • sec.crypt.passphrase_command

  • opis: czyta hasło z wyjścia komendy systemowej (tylko pierwsza linia jest używana i nie może zawierać żadnych dodatkowych znaków); ta opcja jest używana tylko podczas odczytu pliku sec.conf i jeśli zmienna środowiskowa "WEECHAT_PASSPHRASE" nie jest ustawiona (zmienna środowiskowa ma wyższy priorytet); przykład z magazynem haseł: "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • sec.crypt.salt

  • opis: użyj "solenia" podczas generowania klucza używanego w szyfrowaniu (zalecane dla maksimum bezpieczeństwa); jeśli włączone zawartość zaszyfrowanych danych w pliku sec.conf będzie się zmieniać z każdym zapisem pliku; jeśli plik sec.conf zostanie umieszczony w systemie kontroli wersji, można wyłączyć tą opcję (zawartość pliku będzie zawsze taka sama)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

Opcje WeeChat

Sekcje w pliku weechat.conf:

Sekcja Komenda Opis

debug

/debug set
/set weechat.debug.*

Poziom debugowania dla rdzenia i wtyczek (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

startup

/set weechat.startup.*

Opcje dla startu aplikacji.

look

/set weechat.look.*

Wygląd.

palette

/color alias
/set weechat.palette.*

Aliasy kolorów (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

color

/set weechat.color.*

Kolory.

completion

/set weechat.completion.*

Opcje dopełnień.

history

/set weechat.history.*

Opcje historii (komend i buforów).

proxy

/proxy
/set weechat.proxy.*

Opcje proxy.

network

/set weechat.network.*

Opcje sieci/TLS.

plugin

/set weechat.plugin.*

Opcje wtyczek.

signal

/set weechat.signal.*

Opcje sygnałów.

bar

/bar
/set weechat.bar.*

Opcje pasków.

layout

/layout

Układy.

buffer

/buffer setauto

Properties auto-applied on buffers when they are opened.

notify

/buffer notify

Poziomy powiadomień dla buforów (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

filter

/filter

Filtry.

key

/key

Skróty klawiszowe dla domyślnego kontekstu.

key_search

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu wyszukiwania.

key_cursor

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu kursora.

key_mouse

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu myszy.

Opcje:

 • weechat.color.bar_more

  • opis: kolor tekstu dla "+" przy przewijaniu pasków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat

  • opis: kolor tekstu czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_bg

  • opis: kolor tła czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_buffer

  • opis: kolor nazw buforów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_channel

  • opis: kolor nazw kanałów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_day_change

  • opis: kolor tekstu dla wiadomości o zmianie daty

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_delimiters

  • opis: kolor separatorów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 22

 • weechat.color.chat_highlight

  • opis: kolor przedrostka podświetlenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_highlight_bg

  • opis: kolor tła przedrostka podświetlenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 124

 • weechat.color.chat_host

  • opis: kolor nazw hostów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_inactive_buffer

  • opis: kolor tekstu dla rozmowy, kiedy linia nie jest aktywna (bufor jest połączony z innymi i nie został wybrany)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_inactive_window

  • opis: kolor tekstu dla rozmowy, kiedy okno jest nieaktywne (obecnie nie wybrane okno)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 240

 • weechat.color.chat_nick

  • opis: kolor tekstu dla nicków w ekranach rozmów: używane w niektórych wiadomościach serwera i w wypadku nie znalezieniu koloru nicka; w większości przypadków kolor nicka jest brany z opcji weechat.color.chat_nick_colors

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • weechat.color.chat_nick_colors

  • opis: kolor tekstu nicków (oddzielona przecinkami lista kolorów, tło jest dozwolone za pomocą formatu: "fg:bg" na przykład: "lightred:blue")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "cyan,magenta,green,brown,lightblue,lightcyan,lightmagenta,lightgreen,31,35,38,40,49,63,70,80,92,99,112,126,130,138,142,148,160,162,167,169,174,176,178,184,186,210,212,215,248"

 • weechat.color.chat_nick_offline

  • opis: kolor tekstu dla nieobecnego nicka (nie występuje już na liście nicków); ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 242

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight

  • opis: kolor tekstu dla podświetlenia nieobecnego nicka; ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight_bg

  • opis: kolor tła dla podświetlenia nieobecnego nicka; ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 17

 • weechat.color.chat_nick_other

  • opis: kolor innego nicka w prywatnym buforze

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_nick_prefix

  • opis: kolor przedrostka nicka (przedrostek to ciąg wyświetlany przed nickiem w prafiksie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_nick_self

  • opis: kolor lokalnego nicka w oknie rozmowy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_nick_suffix

  • opis: kolor przyrostka nicka (przyrostek to ciąg wyświetlany za nickiem w prefiksie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_prefix_action

  • opis: kolor przedrostka akcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_prefix_buffer

  • opis: kolor nazwy bufora (przed przedrostkiem, kiedy wiele buforów jest połączonych)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 180

 • weechat.color.chat_prefix_buffer_inactive_buffer

  • opis: kolor tekstu dla nazwy nieaktywnego bufora (przed przedrostkiem, kiedy wiele buforów jest połączonych z tym samym numerem, oraz jeśli bufor nie jest wybrany)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_prefix_error

  • opis: kolor przedrostka błędu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_prefix_join

  • opis: kolor przedrostka wejścia na kanał

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.chat_prefix_more

  • opis: kolor tekstu dla "+" dla za długich przedrostków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat_prefix_network

  • opis: kolor przedrostka sieci

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.chat_prefix_quit

  • opis: kolor przedrostka wyjścia z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • weechat.color.chat_prefix_suffix

  • opis: kolor przyrostka (po przedrostku)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 24

 • weechat.color.chat_read_marker

  • opis: kolor znacznika nieprzeczytanych wiadomości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.chat_read_marker_bg

  • opis: kolor tła znacznika nieprzeczytanych wiadomości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_server

  • opis: kolor nazw serwerów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.chat_status_disabled

  • opis: text color for "disabled" status

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • weechat.color.chat_status_enabled

  • opis: text color for "enabled" status

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_tags

  • opis: kolor tekstu dla tagów po wiadomościach (wyświetlanych za pomocą komendy /debug tags)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • weechat.color.chat_text_found

  • opis: kolor znacznika linii, w których znaleziono szukany tekst

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_text_found_bg

  • opis: kolor tła znacznika linii, w których znaleziono szukany tekst

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat_time

  • opis: kolor czasu w oknie czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_time_delimiters

  • opis: kolor separatora czasu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.chat_value

  • opis: kolor wyświetlania wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_value_null

  • opis: kolor wyświetlania wartości null (niezdefiniowane)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: blue

 • weechat.color.emphasized

  • opis: kolor dla wyróżnionego tekstu (na przykład podczas wyszukiwania); opcja używana tylko jeśli opcja weechat.look.emphasized_attributes jest pustym ciągiem (wartość domyślna)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.emphasized_bg

  • opis: kolor tła dla wyróżnionego tekstu (na przykład podczas wyszukiwania tekstu); opcja używana tylko jeśli opcja weechat.look.emphasized_attributes jest pustym ciągiem (wartość domyślna)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 54

 • weechat.color.input_actions

  • opis: kolor akcji w wprowadzonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.input_text_not_found

  • opis: kolor nieudanego wyszukiwania tekstu w wprowadzonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • weechat.color.item_away

  • opis: kolor elementu nieobecności

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.nicklist_away

  • opis: kolor nicków ze statusem nieobecności

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 240

 • weechat.color.nicklist_group

  • opis: kolor grup na liście nicków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.separator

  • opis: kolor tła dla separatorów (kiedy podzielone) i separatorów obok pasków (jak lista nicków)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 236

 • weechat.color.status_count_highlight

  • opis: kolor tekstu dla licznika podświetleń w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.status_count_msg

  • opis: kolor tekstu dla licznika wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.status_count_other

  • opis: kolor tekstu dla licznika innych wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_count_private

  • opis: kolor tekstu dla licznika prywatnych wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.status_data_highlight

  • opis: kolor bufora z podświetleniem (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.status_data_msg

  • opis: kolor bufora z nowymi wiadomościami (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_data_other

  • opis: kolor bufora z nowymi zdarzeniami (nie wiadomościami) (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_data_private

  • opis: kolor bufora z prywatną wiadomością (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.status_filter

  • opis: kolor wskaźnika filtru w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.status_more

  • opis: kolor bufora z nowymi zdarzeniami (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_mouse

  • opis: kolor wskaźnika myszy w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.status_name

  • opis: kolor nazwy obecnego bufora w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.status_name_insecure

  • opis: text color for current buffer name in status bar, if data are exchanged and not secured with a protocol like TLS

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.status_name_tls

  • opis: text color for current buffer name in status bar, if data are exchanged and secured with a protocol like TLS

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.status_nicklist_count

  • opis: kolor tekstu dla numeru nicków w liście nicków (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_number

  • opis: kolor numeru obecnego bufora w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_time

  • opis: kolor czasu (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.completion.base_word_until_cursor

  • opis: jeśli włączone, bazowe słowo do dopełniania kończy się na znaku przed kursorem; w innym wypadku słowo bazowe kończy się na pierwszej spacji po kursorze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.command_inline

  • opis: jeśli włączone, komendy wewnątrz linii komend są dopełniane (komenda na początku linii ma wyższy priorytet i zostanie użyta pierwsza); uwaga: włączenie tej opcji wyłącza automatyczne dopełnianie ścieżek zaczynających się od "/" (poza argumentami komend)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.default_template

  • opis: domyślny szablon dopełnień (zajrzyj do dokumentacji w celu uzyskania kodów i wartości szablonów: opis API wtyczek, funkcja "weechat_hook_command")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%(nicks)|%(irc_channels)"

 • weechat.completion.nick_add_space

  • opis: dodaj spację po dopełnionym nicku (kiedy nick nie jest pierwszym słowem w linii poleceń)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.nick_case_sensitive

  • opis: dopełnienie dla nicków (rozróżniana jest wielkość liter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.nick_completer

  • opis: ciąg wstawiany po dopełnionym nicku (kiedy nick jest pierwszym słowem w linii poleceń)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ": "

 • weechat.completion.nick_first_only

  • opis: dopełniaj tylko pierwszym znalezionym nickiem

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.nick_ignore_chars

  • opis: znaki ignorowane przy dopełnieniu nicków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "[]`_-^"

 • weechat.completion.partial_completion_alert

  • opis: wyślij alarm (BEL), kiedy nastąpi częściowe dopełnienie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.partial_completion_command

  • opis: częściowe dopełnienie nazwy komend (zatrzymaj, kiedy wiele komend zaczyna się od tych samych liter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_command_arg

  • opis: częściowe dopełnienie argumentów komend (zatrzymaj, gdy wiele argumentów zaczyna się jednakowym przedrostkiem)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_count

  • opis: wyświetlaj ilość wszystkich częściowych dopełnień w elemencie paska

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.partial_completion_other

  • opis: częściowe dopełnienie zewnętrznych komend (zatrzymaj, kiedy wiele słów zaczyna się takimi samymi literami)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_templates

  • opis: oddzielona przecinkiem lista wzorców, dla których częściowe doprłnienia są domyślnie włączone (za pomocą klawisza Tab zamiast shift-Tab); listę wzorców wzorców można znaleźć w dokumentacji: opis API wtyczek, funkcja "weechat_hook_command"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "config_options"

 • weechat.history.display_default

  • opis: maksymalna ilość komend domyślnie wyświetlanych w listingu historii (0 = bez ograniczeń)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 5

 • weechat.history.max_buffer_lines_minutes

  • opis: maksymalna ilość minut w historii każdego bufora (0 = bez ograniczeń); przykłady: 1440 = dzień, 10080 = tydzień, 43200 = miesiąc, 525600 = rok; 0 można użyć TYLKO jeśli opcja weechat.history.max_buffer_lines_number NIE JEST ustawiona na 0

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.history.max_buffer_lines_number

  • opis: maksymalna ilość linii w historii każdego bufora (0 = bez ograniczeń); 0 można użyć TYLKO jeśli opcja weechat.history.max_buffer_lines_minutes NIE JEST ustawiona na 0

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 4096

 • weechat.history.max_commands

  • opis: maksymalna ilość komend użytkownika w historii (0 = bez ograniczeń, NIE ZALECANE: brak limitu w zajmowanej pamięci)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.history.max_visited_buffers

  • opis: maksymalna ilość odwiedzonych buforów trzymana w pamięci

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 1000

  • domyślna wartość: 50

 • weechat.key.backspace

  • opis: touche "backspace" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_previous_char"

 • weechat.key.ctrl-_

  • opis: touche "ctrl-_" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input undo"

 • weechat.key.ctrl-a

  • opis: touche "ctrl-a" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_beginning_of_line"

 • weechat.key.ctrl-b

  • opis: touche "ctrl-b" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.ctrl-c,_

  • opis: touche "ctrl-c,_" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x1F"

 • weechat.key.ctrl-c,b

  • opis: touche "ctrl-c,b" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x02"

 • weechat.key.ctrl-c,c

  • opis: touche "ctrl-c,c" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x03"

 • weechat.key.ctrl-c,i

  • opis: touche "ctrl-c,i" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x1D"

 • weechat.key.ctrl-c,o

  • opis: touche "ctrl-c,o" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x0F"

 • weechat.key.ctrl-c,v

  • opis: touche "ctrl-c,v" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \x16"

 • weechat.key.ctrl-d

  • opis: touche "ctrl-d" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_next_char"

 • weechat.key.ctrl-down

  • opis: touche "ctrl-down" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input history_global_next"

 • weechat.key.ctrl-e

  • opis: touche "ctrl-e" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_end_of_line"

 • weechat.key.ctrl-f

  • opis: touche "ctrl-f" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_char"

 • weechat.key.ctrl-f1

  • opis: touche "ctrl-f1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * -100%"

 • weechat.key.ctrl-f11

  • opis: touche "ctrl-f11" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * -100%"

 • weechat.key.ctrl-f12

  • opis: touche "ctrl-f12" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * +100%"

 • weechat.key.ctrl-f2

  • opis: touche "ctrl-f2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * +100%"

 • weechat.key.ctrl-k

  • opis: touche "ctrl-k" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_end_of_line"

 • weechat.key.ctrl-l

  • opis: touche "ctrl-l" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window refresh"

 • weechat.key.ctrl-left

  • opis: touche "ctrl-left" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_word"

 • weechat.key.ctrl-n

  • opis: touche "ctrl-n" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer +1"

 • weechat.key.ctrl-p

  • opis: touche "ctrl-p" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer -1"

 • weechat.key.ctrl-r

  • opis: touche "ctrl-r" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_text_here"

 • weechat.key.ctrl-right

  • opis: touche "ctrl-right" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_word"

 • weechat.key.ctrl-s,ctrl-u

  • opis: touche "ctrl-s,ctrl-u" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/allbuf /buffer set unread"

 • weechat.key.ctrl-t

  • opis: touche "ctrl-t" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input transpose_chars"

 • weechat.key.ctrl-u

  • opis: touche "ctrl-u" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_beginning_of_line"

 • weechat.key.ctrl-up

  • opis: touche "ctrl-up" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input history_global_previous"

 • weechat.key.ctrl-w

  • opis: touche "ctrl-w" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_previous_word_whitespace"

 • weechat.key.ctrl-x

  • opis: touche "ctrl-x" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer switch"

 • weechat.key.ctrl-y

  • opis: touche "ctrl-y" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input clipboard_paste"

 • weechat.key.ctrl-z

  • opis: touche "ctrl-z" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/sys suspend"

 • weechat.key.delete

  • opis: touche "delete" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_next_char"

 • weechat.key.down

  • opis: touche "down" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input history_next"

 • weechat.key.end

  • opis: touche "end" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_end_of_line"

 • weechat.key.f1

  • opis: touche "f1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * -100%"

 • weechat.key.f10

  • opis: touche "f10" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll title * +30%"

 • weechat.key.f11

  • opis: touche "f11" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * -100%"

 • weechat.key.f12

  • opis: touche "f12" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * +100%"

 • weechat.key.f2

  • opis: touche "f2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * +100%"

 • weechat.key.f5

  • opis: touche "f5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer -1"

 • weechat.key.f6

  • opis: touche "f6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer +1"

 • weechat.key.f7

  • opis: touche "f7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window -1"

 • weechat.key.f8

  • opis: touche "f8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window +1"

 • weechat.key.f9

  • opis: touche "f9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll title * -30%"

 • weechat.key.home

  • opis: touche "home" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_beginning_of_line"

 • weechat.key.left

  • opis: touche "left" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.meta--

  • opis: touche "meta--" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/filter toggle @"

 • [[option_weechat.key.meta-/]] weechat.key.meta-/

  • opis: touche "meta-/" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer jump last_displayed"

 • weechat.key.meta-0

  • opis: touche "meta-0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *10"

 • weechat.key.meta-1

  • opis: touche "meta-1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *1"

 • weechat.key.meta-2

  • opis: touche "meta-2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *2"

 • weechat.key.meta-3

  • opis: touche "meta-3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *3"

 • weechat.key.meta-4

  • opis: touche "meta-4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *4"

 • weechat.key.meta-5

  • opis: touche "meta-5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *5"

 • weechat.key.meta-6

  • opis: touche "meta-6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *6"

 • weechat.key.meta-7

  • opis: touche "meta-7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *7"

 • weechat.key.meta-8

  • opis: touche "meta-8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *8"

 • weechat.key.meta-9

  • opis: touche "meta-9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *9"

 • [[option_weechat.key.meta-<]] weechat.key.meta-<

  • opis: touche "meta-<" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer jump prev_visited"

 • [[option_weechat.key.meta-=]] weechat.key.meta-=

  • opis: touche "meta-=" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/filter toggle"

 • [[option_weechat.key.meta→]] weechat.key.meta->

  • opis: touche "meta->" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer jump next_visited"

 • weechat.key.meta-B

  • opis: touche "meta-B" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buflist toggle"

 • weechat.key.meta-N

  • opis: touche "meta-N" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar toggle nicklist"

 • weechat.key.meta-R

  • opis: touche "meta-R" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_input"

 • weechat.key.meta-_

  • opis: touche "meta-_" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input redo"

 • weechat.key.meta-a

  • opis: touche "meta-a" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer jump smart"

 • weechat.key.meta-b

  • opis: touche "meta-b" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_word"

 • weechat.key.meta-backspace

  • opis: touche "meta-backspace" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_previous_word"

 • weechat.key.meta-ctrl-k

  • opis: touche "meta-ctrl-k" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_end_of_input"

 • weechat.key.meta-ctrl-u

  • opis: touche "meta-ctrl-u" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_beginning_of_input"

 • weechat.key.meta-d

  • opis: touche "meta-d" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_next_word"

 • weechat.key.meta-down

  • opis: touche "meta-down" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer +1"

 • weechat.key.meta-end

  • opis: touche "meta-end" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_bottom"

 • weechat.key.meta-f

  • opis: touche "meta-f" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_word"

 • weechat.key.meta-f1

  • opis: touche "meta-f1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * b"

 • weechat.key.meta-f11

  • opis: touche "meta-f11" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * b"

 • weechat.key.meta-f12

  • opis: touche "meta-f12" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist * e"

 • weechat.key.meta-f2

  • opis: touche "meta-f2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll buflist * e"

 • weechat.key.meta-h,meta-R

  • opis: touche "meta-h,meta-R" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/hotlist restore -all"

 • weechat.key.meta-h,meta-c

  • opis: touche "meta-h,meta-c" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/hotlist clear"

 • weechat.key.meta-h,meta-m

  • opis: touche "meta-h,meta-m" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/hotlist remove"

 • weechat.key.meta-h,meta-r

  • opis: touche "meta-h,meta-r" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/hotlist restore"

 • weechat.key.meta-home

  • opis: touche "meta-home" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_top"

 • weechat.key.meta-j,0,1

  • opis: touche "meta-j,0,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *1"

 • weechat.key.meta-j,0,2

  • opis: touche "meta-j,0,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *2"

 • weechat.key.meta-j,0,3

  • opis: touche "meta-j,0,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *3"

 • weechat.key.meta-j,0,4

  • opis: touche "meta-j,0,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *4"

 • weechat.key.meta-j,0,5

  • opis: touche "meta-j,0,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *5"

 • weechat.key.meta-j,0,6

  • opis: touche "meta-j,0,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *6"

 • weechat.key.meta-j,0,7

  • opis: touche "meta-j,0,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *7"

 • weechat.key.meta-j,0,8

  • opis: touche "meta-j,0,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *8"

 • weechat.key.meta-j,0,9

  • opis: touche "meta-j,0,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *9"

 • weechat.key.meta-j,1,0

  • opis: touche "meta-j,1,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *10"

 • weechat.key.meta-j,1,1

  • opis: touche "meta-j,1,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *11"

 • weechat.key.meta-j,1,2

  • opis: touche "meta-j,1,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *12"

 • weechat.key.meta-j,1,3

  • opis: touche "meta-j,1,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *13"

 • weechat.key.meta-j,1,4

  • opis: touche "meta-j,1,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *14"

 • weechat.key.meta-j,1,5

  • opis: touche "meta-j,1,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *15"

 • weechat.key.meta-j,1,6

  • opis: touche "meta-j,1,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *16"

 • weechat.key.meta-j,1,7

  • opis: touche "meta-j,1,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *17"

 • weechat.key.meta-j,1,8

  • opis: touche "meta-j,1,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *18"

 • weechat.key.meta-j,1,9

  • opis: touche "meta-j,1,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *19"

 • weechat.key.meta-j,2,0

  • opis: touche "meta-j,2,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *20"

 • weechat.key.meta-j,2,1

  • opis: touche "meta-j,2,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *21"

 • weechat.key.meta-j,2,2

  • opis: touche "meta-j,2,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *22"

 • weechat.key.meta-j,2,3

  • opis: touche "meta-j,2,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *23"

 • weechat.key.meta-j,2,4

  • opis: touche "meta-j,2,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *24"

 • weechat.key.meta-j,2,5

  • opis: touche "meta-j,2,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *25"

 • weechat.key.meta-j,2,6

  • opis: touche "meta-j,2,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *26"

 • weechat.key.meta-j,2,7

  • opis: touche "meta-j,2,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *27"

 • weechat.key.meta-j,2,8

  • opis: touche "meta-j,2,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *28"

 • weechat.key.meta-j,2,9

  • opis: touche "meta-j,2,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *29"

 • weechat.key.meta-j,3,0

  • opis: touche "meta-j,3,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *30"

 • weechat.key.meta-j,3,1

  • opis: touche "meta-j,3,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *31"

 • weechat.key.meta-j,3,2

  • opis: touche "meta-j,3,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *32"

 • weechat.key.meta-j,3,3

  • opis: touche "meta-j,3,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *33"

 • weechat.key.meta-j,3,4

  • opis: touche "meta-j,3,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *34"

 • weechat.key.meta-j,3,5

  • opis: touche "meta-j,3,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *35"

 • weechat.key.meta-j,3,6

  • opis: touche "meta-j,3,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *36"

 • weechat.key.meta-j,3,7

  • opis: touche "meta-j,3,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *37"

 • weechat.key.meta-j,3,8

  • opis: touche "meta-j,3,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *38"

 • weechat.key.meta-j,3,9

  • opis: touche "meta-j,3,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *39"

 • weechat.key.meta-j,4,0

  • opis: touche "meta-j,4,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *40"

 • weechat.key.meta-j,4,1

  • opis: touche "meta-j,4,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *41"

 • weechat.key.meta-j,4,2

  • opis: touche "meta-j,4,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *42"

 • weechat.key.meta-j,4,3

  • opis: touche "meta-j,4,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *43"

 • weechat.key.meta-j,4,4

  • opis: touche "meta-j,4,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *44"

 • weechat.key.meta-j,4,5

  • opis: touche "meta-j,4,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *45"

 • weechat.key.meta-j,4,6

  • opis: touche "meta-j,4,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *46"

 • weechat.key.meta-j,4,7

  • opis: touche "meta-j,4,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *47"

 • weechat.key.meta-j,4,8

  • opis: touche "meta-j,4,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *48"

 • weechat.key.meta-j,4,9

  • opis: touche "meta-j,4,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *49"

 • weechat.key.meta-j,5,0

  • opis: touche "meta-j,5,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *50"

 • weechat.key.meta-j,5,1

  • opis: touche "meta-j,5,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *51"

 • weechat.key.meta-j,5,2

  • opis: touche "meta-j,5,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *52"

 • weechat.key.meta-j,5,3

  • opis: touche "meta-j,5,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *53"

 • weechat.key.meta-j,5,4

  • opis: touche "meta-j,5,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *54"

 • weechat.key.meta-j,5,5

  • opis: touche "meta-j,5,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *55"

 • weechat.key.meta-j,5,6

  • opis: touche "meta-j,5,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *56"

 • weechat.key.meta-j,5,7

  • opis: touche "meta-j,5,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *57"

 • weechat.key.meta-j,5,8

  • opis: touche "meta-j,5,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *58"

 • weechat.key.meta-j,5,9

  • opis: touche "meta-j,5,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *59"

 • weechat.key.meta-j,6,0

  • opis: touche "meta-j,6,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *60"

 • weechat.key.meta-j,6,1

  • opis: touche "meta-j,6,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *61"

 • weechat.key.meta-j,6,2

  • opis: touche "meta-j,6,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *62"

 • weechat.key.meta-j,6,3

  • opis: touche "meta-j,6,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *63"

 • weechat.key.meta-j,6,4

  • opis: touche "meta-j,6,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *64"

 • weechat.key.meta-j,6,5

  • opis: touche "meta-j,6,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *65"

 • weechat.key.meta-j,6,6

  • opis: touche "meta-j,6,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *66"

 • weechat.key.meta-j,6,7

  • opis: touche "meta-j,6,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *67"

 • weechat.key.meta-j,6,8

  • opis: touche "meta-j,6,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *68"

 • weechat.key.meta-j,6,9

  • opis: touche "meta-j,6,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *69"

 • weechat.key.meta-j,7,0

  • opis: touche "meta-j,7,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *70"

 • weechat.key.meta-j,7,1

  • opis: touche "meta-j,7,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *71"

 • weechat.key.meta-j,7,2

  • opis: touche "meta-j,7,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *72"

 • weechat.key.meta-j,7,3

  • opis: touche "meta-j,7,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *73"

 • weechat.key.meta-j,7,4

  • opis: touche "meta-j,7,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *74"

 • weechat.key.meta-j,7,5

  • opis: touche "meta-j,7,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *75"

 • weechat.key.meta-j,7,6

  • opis: touche "meta-j,7,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *76"

 • weechat.key.meta-j,7,7

  • opis: touche "meta-j,7,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *77"

 • weechat.key.meta-j,7,8

  • opis: touche "meta-j,7,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *78"

 • weechat.key.meta-j,7,9

  • opis: touche "meta-j,7,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *79"

 • weechat.key.meta-j,8,0

  • opis: touche "meta-j,8,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *80"

 • weechat.key.meta-j,8,1

  • opis: touche "meta-j,8,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *81"

 • weechat.key.meta-j,8,2

  • opis: touche "meta-j,8,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *82"

 • weechat.key.meta-j,8,3

  • opis: touche "meta-j,8,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *83"

 • weechat.key.meta-j,8,4

  • opis: touche "meta-j,8,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *84"

 • weechat.key.meta-j,8,5

  • opis: touche "meta-j,8,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *85"

 • weechat.key.meta-j,8,6

  • opis: touche "meta-j,8,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *86"

 • weechat.key.meta-j,8,7

  • opis: touche "meta-j,8,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *87"

 • weechat.key.meta-j,8,8

  • opis: touche "meta-j,8,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *88"

 • weechat.key.meta-j,8,9

  • opis: touche "meta-j,8,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *89"

 • weechat.key.meta-j,9,0

  • opis: touche "meta-j,9,0" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *90"

 • weechat.key.meta-j,9,1

  • opis: touche "meta-j,9,1" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *91"

 • weechat.key.meta-j,9,2

  • opis: touche "meta-j,9,2" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *92"

 • weechat.key.meta-j,9,3

  • opis: touche "meta-j,9,3" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *93"

 • weechat.key.meta-j,9,4

  • opis: touche "meta-j,9,4" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *94"

 • weechat.key.meta-j,9,5

  • opis: touche "meta-j,9,5" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *95"

 • weechat.key.meta-j,9,6

  • opis: touche "meta-j,9,6" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *96"

 • weechat.key.meta-j,9,7

  • opis: touche "meta-j,9,7" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *97"

 • weechat.key.meta-j,9,8

  • opis: touche "meta-j,9,8" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *98"

 • weechat.key.meta-j,9,9

  • opis: touche "meta-j,9,9" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer *99"

 • weechat.key.meta-j,meta-f

  • opis: touche "meta-j,meta-f" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer -"

 • weechat.key.meta-j,meta-l

  • opis: touche "meta-j,meta-l" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer +"

 • weechat.key.meta-j,meta-r

  • opis: touche "meta-j,meta-r" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/server raw"

 • weechat.key.meta-j,meta-s

  • opis: touche "meta-j,meta-s" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/server jump"

 • weechat.key.meta-k

  • opis: touche "meta-k" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input grab_key_command"

 • weechat.key.meta-l

  • opis: touche "meta-l" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window bare"

 • weechat.key.meta-left

  • opis: touche "meta-left" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer -1"

 • weechat.key.meta-m

  • opis: touche "meta-m" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/mute mouse toggle"

 • weechat.key.meta-n

  • opis: touche "meta-n" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_next_highlight"

 • weechat.key.meta-p

  • opis: touche "meta-p" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_previous_highlight"

 • weechat.key.meta-pgdn

  • opis: touche "meta-pgdn" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_down"

 • weechat.key.meta-pgup

  • opis: touche "meta-pgup" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_up"

 • weechat.key.meta-r

  • opis: touche "meta-r" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input delete_line"

 • weechat.key.meta-return

  • opis: touche "meta-return" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input insert \n"

 • weechat.key.meta-right

  • opis: touche "meta-right" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer +1"

 • weechat.key.meta-s

  • opis: touche "meta-s" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/mute spell toggle"

 • weechat.key.meta-u

  • opis: touche "meta-u" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_unread"

 • weechat.key.meta-up

  • opis: touche "meta-up" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer -1"

 • weechat.key.meta-w,meta-b

  • opis: touche "meta-w,meta-b" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window balance"

 • weechat.key.meta-w,meta-down

  • opis: touche "meta-w,meta-down" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window down"

 • weechat.key.meta-w,meta-left

  • opis: touche "meta-w,meta-left" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window left"

 • weechat.key.meta-w,meta-right

  • opis: touche "meta-w,meta-right" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window right"

 • weechat.key.meta-w,meta-s

  • opis: touche "meta-w,meta-s" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window swap"

 • weechat.key.meta-w,meta-up

  • opis: touche "meta-w,meta-up" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window up"

 • weechat.key.meta-x

  • opis: touche "meta-x" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/buffer zoom"

 • weechat.key.meta-z

  • opis: touche "meta-z" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window zoom"

 • weechat.key.pgdn

  • opis: touche "pgdn" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window page_down"

 • weechat.key.pgup

  • opis: touche "pgup" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window page_up"

 • weechat.key.return

  • opis: touche "return" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input return"

 • weechat.key.right

  • opis: touche "right" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_char"

 • weechat.key.shift-down

  • opis: touche "shift-down" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_line"

 • weechat.key.shift-end

  • opis: touche "shift-end" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_end_of_input"

 • weechat.key.shift-home

  • opis: touche "shift-home" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_beginning_of_input"

 • weechat.key.shift-left

  • opis: touche "shift-left" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.shift-right

  • opis: touche "shift-right" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_next_char"

 • weechat.key.shift-tab

  • opis: touche "shift-tab" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input complete_previous"

 • weechat.key.shift-up

  • opis: touche "shift-up" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input move_previous_line"

 • weechat.key.tab

  • opis: touche "tab" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input complete_next"

 • weechat.key.up

  • opis: touche "up" dans le contexte "default"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input history_previous"

 • weechat.key_cursor.@chat:Q

  • opis: touche "@chat:Q" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:chat_quote_time_prefix_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:l

  • opis: touche "@chat:l" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:chat_quote_focused_line;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:m

  • opis: touche "@chat:m" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:chat_quote_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:q

  • opis: touche "@chat:q" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:chat_quote_prefix_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):K

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):K" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/kickban ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):b

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):b" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/ban ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):k

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):k" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/kick ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):q

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):q" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/query ${nick};/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):w

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):w" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/whois ${nick}"

 • weechat.key_cursor.down

  • opis: touche "down" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move down"

 • weechat.key_cursor.left

  • opis: touche "left" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move left"

 • weechat.key_cursor.meta-down

  • opis: touche "meta-down" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move edge_bottom"

 • weechat.key_cursor.meta-end

  • opis: touche "meta-end" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move bottom_right"

 • weechat.key_cursor.meta-home

  • opis: touche "meta-home" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move top_left"

 • weechat.key_cursor.meta-left

  • opis: touche "meta-left" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move edge_left"

 • weechat.key_cursor.meta-right

  • opis: touche "meta-right" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move edge_right"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-down

  • opis: touche "meta-shift-down" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move area_down"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-left

  • opis: touche "meta-shift-left" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move area_left"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-right

  • opis: touche "meta-shift-right" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move area_right"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-up

  • opis: touche "meta-shift-up" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move area_up"

 • weechat.key_cursor.meta-up

  • opis: touche "meta-up" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move edge_top"

 • weechat.key_cursor.return

  • opis: touche "return" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.right

  • opis: touche "right" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move right"

 • weechat.key_cursor.up

  • opis: touche "up" dans le contexte "cursor"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor move up"

 • weechat.key_mouse.@*:button3

  • opis: touche "@*:button3" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/cursor go ${_x},${_y}"

 • weechat.key_mouse.@bar(buflist):ctrl-wheeldown

  • opis: touche "@bar(buflist):ctrl-wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@bar(buflist):ctrl-wheelup

  • opis: touche "@bar(buflist):ctrl-wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@bar(input):button2

  • opis: touche "@bar(input):button2" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input grab_mouse_area"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-down

  • opis: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-down" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-down-long

  • opis: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-down-long" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist ${_window_number} e"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-up

  • opis: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-up" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-up-long

  • opis: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-up-long" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll nicklist ${_window_number} b"

 • weechat.key_mouse.@bar:wheeldown

  • opis: touche "@bar:wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} +20%"

 • weechat.key_mouse.@bar:wheelup

  • opis: touche "@bar:wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} -20%"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):button1

  • opis: touche "@chat(fset.fset):button1" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/fset -go ${fset_option_index}"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):button2*

  • opis: touche "@chat(fset.fset):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:fset_mouse"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):wheeldown

  • opis: touche "@chat(fset.fset):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/fset -down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):wheelup

  • opis: touche "@chat(fset.fset):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/fset -up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):button1

  • opis: touche "@chat(irc.list_*):button1" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/list -go ${_chat_line_y}"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):button2*

  • opis: touche "@chat(irc.list_*):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:irc_list_mouse"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):wheeldown

  • opis: touche "@chat(irc.list_*):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/list -down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):wheelup

  • opis: touche "@chat(irc.list_*):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/list -up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):button1

  • opis: touche "@chat(script.scripts):button1" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/script go ${_chat_line_y}"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):button2

  • opis: touche "@chat(script.scripts):button2" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/script go ${_chat_line_y};/script installremove -q ${script_name_with_extension}"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):wheeldown

  • opis: touche "@chat(script.scripts):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/script down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):wheelup

  • opis: touche "@chat(script.scripts):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/script up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1

  • opis: touche "@chat:button1" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-left

  • opis: touche "@chat:button1-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/buffer -1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-left-long

  • opis: touche "@chat:button1-gesture-left-long" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/buffer 1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-right

  • opis: touche "@chat:button1-gesture-right" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/buffer +1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-right-long

  • opis: touche "@chat:button1-gesture-right-long" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/buffer +"

 • weechat.key_mouse.@chat:ctrl-wheeldown

  • opis: touche "@chat:ctrl-wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%"

 • weechat.key_mouse.@chat:ctrl-wheelup

  • opis: touche "@chat:ctrl-wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%"

 • weechat.key_mouse.@chat:wheeldown

  • opis: touche "@chat:wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_down -window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@chat:wheelup

  • opis: touche "@chat:wheelup" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window scroll_up -window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):button1" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/query ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/kick ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left-long

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left-long" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/kickban ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button2

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):button2" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/whois ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button2-gesture-left

  • opis: touche "@item(buffer_nicklist):button2-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/window ${_window_number};/ban ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist):button1*

  • opis: touche "@item(buflist):button1*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist):button2*

  • opis: touche "@item(buflist):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist2):button1*

  • opis: touche "@item(buflist2):button1*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist2):button2*

  • opis: touche "@item(buflist2):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist3):button1*

  • opis: touche "@item(buflist3):button1*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist3):button2*

  • opis: touche "@item(buflist3):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist4):button1*

  • opis: touche "@item(buflist4):button1*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist4):button2*

  • opis: touche "@item(buflist4):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist5):button1*

  • opis: touche "@item(buflist5):button1*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist5):button2*

  • opis: touche "@item(buflist5):button2*" dans le contexte "mouse"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_search.ctrl-q

  • opis: touche "ctrl-q" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_stop"

 • weechat.key_search.ctrl-r

  • opis: touche "ctrl-r" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_switch_regex"

 • weechat.key_search.down

  • opis: touche "down" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_next"

 • weechat.key_search.meta-c

  • opis: touche "meta-c" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_switch_case"

 • weechat.key_search.return

  • opis: touche "return" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_stop_here"

 • weechat.key_search.tab

  • opis: touche "tab" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_switch_where"

 • weechat.key_search.up

  • opis: touche "up" dans le contexte "search"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/input search_previous"

 • weechat.look.align_end_of_lines

  • opis: wyrównanie dla końca linii (wszystkie po pierwszej): zaczynają się od tego (time, buffer, prefix, suffix, message (domyślnie))

  • typ: enum

  • wartości: time, buffer, prefix, suffix, message

  • domyślna wartość: message

 • weechat.look.align_multiline_words

  • opis: wyrównanie dla wielolinijkowych słów zgodnie z opcją weechat.look.align_end_of_lines; jeśli wyłączone wieloliniowe słowa nie będą wyrównane, co może być przydatne do nie dzielenia długich adresów URL

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.bar_more_down

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w dół (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "+"+

 • weechat.look.bar_more_left

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w lewo (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<<"

 • weechat.look.bar_more_right

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w prawo (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ">>"

 • weechat.look.bar_more_up

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w górę (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "--"

 • weechat.look.bare_display_exit_on_input

  • opis: wyjście z trybu niesformatowanego wyświetlania po każdej zmianie wejścia

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.bare_display_time_format

  • opis: format czasu dla trybu niesformatowanego wyświetlania (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M"

 • weechat.look.buffer_auto_renumber

  • opis: automatyczna zmiana numerów buforów, aby uzyskać tylko kolejne numery i zaczynać od numeru 1; jeśli wyłączone dozwolone są przerwy między numerami buforów i pierwszy bufor może mieć numer większy od 1

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.buffer_notify_default

  • opis: domyślny poziom powiadomień dla buforów (używany do powiedzenia WeeChat czy bufor musi być wyświetlany na hotliście czy nie, w zależności od wagi wiadomości): all=wszystkie wiadomości (domyślnie), message=wiadomości+podświetlenia, highlight=tylko podświetlenia, none=nigdy nie wyświetlany na hotliście

  • typ: enum

  • wartości: none, highlight, message, all

  • domyślna wartość: all

 • weechat.look.buffer_position

  • opis: pozycja nowego bufora: end = na końcu listy (numer = ostatni +1)(domyślne), first_gap = na pierwszym wolnym miejscu w liście (na końcu listy, jeśli nie ma wcześniej wolnego miejsca); ta opcja używana jest tylko, jeśli bufor nie ma numeru układu

  • typ: enum

  • wartości: end, first_gap

  • domyślna wartość: end

 • weechat.look.buffer_search_case_sensitive

  • opis: domyślne wyszukiwanie w buforze: uwzględniające wielkość liter lub nie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_force_default

  • opis: wymusza domyślne wartości dla wyszukiwań tekstowych w buforze (zamiast wartości z poprzedniego wyszukiwania)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_regex

  • opis: domyślne wyszukiwanie w buforze: jeśli włączone szukane jest rozszerzone wyrażenie regularne POSIX, w przeciwnym wypadku prosty ciąg

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_where

  • opis: domyślny tekst do wyszukiwania w buforze: w wiadomości, prefiksie, prefiksie i wiadomości

  • typ: enum

  • wartości: prefix, message, prefix_message

  • domyślna wartość: prefix_message

 • weechat.look.buffer_time_format

  • opis: time format for each line displayed in buffers (see man strftime for date/time specifiers) (note: content is evaluated, so you can use colors with format "${color:xxx}", see /help eval); for example time using grayscale: "${color:252}%H${color:243}%M${color:237}%S"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.buffer_time_same

  • opis: czas wyświetlany dla wiadomości z takim samym czasem jak poprzednia wiadomość: spacja " " chowa czas, inny ciąg wyświetlany zamiast czasu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, możesz użyć kolorów w formacie "$(color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.chat_space_right

  • opis: zastawia miejsce po prawej stronie chatu w przypadku jak jest wyświetlany tam jakiś pasek (na tekst i znacznik przeczytania)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_basic_force_bold

  • opis: wymusza atrybut "bold" dla jasnych kolorów oraz "darkgray" w kolorach podstawowych (ta opcja jest domyślnie wyłączona: pogrubienie jest używane tylko jeśli terminal obsługuje poniżej 16 kolorów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_inactive_buffer

  • opis: użycie rożnych kolorów dla linii w nieaktywnym buforze (kiedy linia pochodzi z niewybranego połączonego bufora)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_message

  • opis: używa innego koloru dla nieaktywnych wiadomości (dla okien nie będących obecnie wybranych lub jeśli linia pochodzi z niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix

  • opis: użyj różnych kolorów dla nieaktywnych prefiksów (kiedy okno nie jest obecnym oknem lub linia pochodzi z niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix_buffer

  • opis: użycie rożnych kolorów dla przedrostka nazwy nieaktywnego bufora (kiedy okno nie jest obecnym, lub linia w połączonych buforach nie pochodzi z wybranego)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_time

  • opis: używaj różnych kolorów dla czasu (dla okien poza obecnym lub jeśli linia pochodzi niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_window

  • opis: użycie rożnych kolorów dla linii w nieaktywnym oknie (kiedy okno nie jest obecnym oknem)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_nick_offline

  • opis: użyj innego koloru dla nieobecnych nicków (nie znajdujących się na liście nicków)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_pairs_auto_reset

  • opis: automatycznie resetuje tablicę par kolorów, kiedy ilość dostępnych par jest niższa lub równa tej wartości ( -1 = wyłączone, wymagane jest ręczne wykonywanie polecenia "/color reset", kiedy tablica jest pełna)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 256

  • domyślna wartość: 5

 • weechat.look.color_real_white

  • opis: jeśli ustawiona, używa prawdziwego białego koloru, domyślnie wyłączona dla terminali z białym tłem (jeśli biały kolor tła nigdy nie jest używany powinno się włączyć tę opcję, aby zobaczyć prawdziwy biały zamiast domyślnego koloru czcionki w terminalu)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.command_chars

  • opis: znaki użyte do określenia czy wprowadzony ciąg jest komendą czy nie: wprowadzony ciąg musi się zaczynać od jednego z tych znaków; slash ("/") jest zawsze uważany za prefiks komendy (np: ".$")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.command_incomplete

  • opis: jeśli ustawione, niekompletne i jednoznaczne komendy są dozwolone, na przykład /he dla /help

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.confirm_quit

  • opis: jeśli ustawione, komenda /quit musi być potwierdzona dodatkowym argumentem "-yes" (zobacz /help quit)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.confirm_upgrade

  • opis: jeśli ustawione, komenda /upgrade musi być potwierdzona dodatkowym argumentem "-yes" (zobacz /help upgrade)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.day_change

  • opis: wyświetlaj specjalną wiadomość, kiedy zmienia się dzień

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.day_change_message_1date

  • opis: wiadomość wyświetlana po zmianie dnia, wyświetlając tylko jedną datę (na przykład na początku bufora) (zobacz man strftime dla listy specyfikatorów daty/czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można używać kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-- %a, %d %b %Y --"

 • weechat.look.day_change_message_2dates

  • opis: wiadomość wyświetlana po zmianie dnia, wyświetlając dwie daty (pomiędzy wiadomościami); specyfikatory drugiej daty muszą zaczynać się od dwóch "%" ponieważ strftime jest wywoływane dwa razy dla tego ciągu (zobacz man strftime dla listy specyfikatorów daty/czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można używać kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-- %%a, %%d %%b %%Y (%a, %d %b %Y) --"

 • weechat.look.eat_newline_glitch

  • opis: jeśli ustawione eat_newline_glitch zostanie ustawione na 0; używa się tego w celu nie dodawania znaku nowej linii na końcu każdej linii, powoduje to nie łamanie tekstu podczas kopiowania/wklejania tekstu z WeeChat do innej aplikacji (domyślnie ta opcja jest wyłączona, ponieważ może spowodować poważne błędy wyświetlania)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.emphasized_attributes

  • opis: atrybuty dla wyróżnionego tekstu: jeden lub więcej znaków atrybutu ("%" dla mrygania, "." dla "przyciemnienia" (połowa jasności), "*" dla pogrubienia, "!" dla odwrócenia, "/" dla pochylenia, "_" dla podkreślenia); jeśli ciąg jest pusty, używane są kolory weechat.color.emphasized*

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight

  • opis: lista słów do podświetlania oddzielona przecinkami; wielkość znaków nie ma znaczenia przy porównywaniu (użyj "(?-i)" na początku słów, aby wielkość znaków miała znaczenie), słowa mogą zaczynać się od "*" dla częściowego dopasowania; przykład: "test,(?-i)*toto*,flash*"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight_disable_regex

  • opis: Rozszerzone wyrażenie regularne POSIX używane do wyłączenia podświetleń od wiadomości: ta opcja ma priorytet nad pozostałymi opcjami dotyczącymi podświetleń (jeśli ciąg zostanie znaleziony w wiadomości, podświetlenie zostanie wyłączone i pozostałe opcje są ignorowane), wyrażenie regularne ignoruje wielkość znaków (użyj „(?-i)” na początku, aby wielość znaków nie była ignorowana), przykłady: „”, „(?-i)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight_regex

  • opis: Rozszerzone wyrażenie regularne POSIX używane do sprawdzenia, czy wiadomość posiada podświetlenie czy nie, przynajmniej jedno dopasowanie w ciąg musi być otoczone separatorami (znaki inne niż: alfanumeryczne, "-", "_" lub "|"), wielkość znaków nie ma wpływu na wyrażenie (użyj "(?-i)" na początku, aby wielkość znaków miała znaczenie), przykłady: "flashcode|flashy", "(?-i)FlashCode|flashy"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów do podświetleń; porównywanie bez uwzględnienia wielkości znaków; wildcard "*" jest dozwolony w każdym tagu; wiele tagów może być oddzielonych "+" jako logicznym "i" pomiędzy tagami; przykłady: "nick_flashcode" dla wiadomości od nicka "FlashCode", "irc_notice+nick_toto*" dla powiadomień od nicka zaczynającego się na "toto"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.hotlist_add_conditions

  • opis: warunki dla dodania buforu na hotlistę (jeśli poziom powiadomień jest OK dla bufora); możesz użyć następujących warunków: "window" (wskaźnik obecnego okna), "buffer" (wskaźnik bufora do dodania na hotlistę), "priority" (0 = niski, 1 = wiadomość, 2 = rozmowa prywatna, 3 = highlight); domyślnie bufor jest dodawany do hotlisty jeśli jesteś niedostępny lub jeśli bufor nie jest widoczny na ekranie (nie jest wyświetlany w żadnym oknie), lub jeśli przynajmniej jeden klient relay jest podłączony za pomocą protokołu weechat

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${away} || ${buffer.num_displayed} == 0 || ${info:relay_client_count,weechat,connected} > 0"

 • weechat.look.hotlist_buffer_separator

  • opis: ciąg znaków wyświetlany pomiędzy buforami w hotliście

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ", "

 • weechat.look.hotlist_count_max

  • opis: maksymalna ilość wiadomości do wyświetlenia w hotliście dla bufora: 0 = nigdy nie wyświetlaj, inna liczba = wyświetlaj maksymalnie N ilości wiadomości (od najwyższego do najniższego priorytetu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 4

  • domyślna wartość: 2

 • weechat.look.hotlist_count_min_msg

  • opis: wyświetla licznik wiadomości jeśli ilość wiadomości jest większa lub równa tej wartości

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 2

 • weechat.look.hotlist_names_count

  • opis: maksymalna ilość nazw w hotliście (0 = żadna nazwa nie zostanie wyświetlona, tylko numery buforów)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10000

  • domyślna wartość: 3

 • weechat.look.hotlist_names_length

  • opis: maksymalna długość nazwy w hotliście (0 = brak limitu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 32

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.hotlist_names_level

  • opis: poziom wyświetlania nazw w hotlście (kombinacja: 1 = join/part, 2 = wiadomość, 4 = prywatne, 8 = podświetlenie, na przykład: 12 = prywatne+podświetlenie)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 15

  • domyślna wartość: 12

 • weechat.look.hotlist_names_merged_buffers

  • opis: jeśli ustawione, wymusza wyświetlanie nazw w hotliście dla połączonych buforów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.hotlist_prefix

  • opis: ciąg znaków wyświetlany na początku hotlisty

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "H: "

 • weechat.look.hotlist_remove

  • opis: usuwa bufor z hotlisty: buffer = usuwa bufor po buforze, merged = usuwa wszystkie widoczne połączone bufory

  • typ: enum

  • wartości: buffer, merged

  • domyślna wartość: merged

 • weechat.look.hotlist_short_names

  • opis: jeśli ustawione, używa krótkich nazw do wyświetlania nazw buforów w hotliście (zaczyna po pierwszym wystąpieniu '.' w nazwie)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.hotlist_sort

  • opis: sortowanie hotlisty: group_time_*: grupuj po poziomie powiadomień (powiadomienia pierwsze) następnie sortuj po czasie, group_number_*: grupuj po poziomie powiadomień (powiadomienia pierwsze) następnie sortuj po numerze, number_*: sortuj po numerze; asc = sortowanie rosnące, desc = sortowanie malejące

  • typ: enum

  • wartości: group_time_asc, group_time_desc, group_number_asc, group_number_desc, number_asc, number_desc

  • domyślna wartość: group_time_asc

 • weechat.look.hotlist_suffix

  • opis: ciąg znaków wyświetlany na końcu hotlisty

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.hotlist_unique_numbers

  • opis: zatrzymaj unikalne numery na hotliście (stosowane tylko dla elementów hotlisty, w których nazwa NIE jest wyświetlana po numerze)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.hotlist_update_on_buffer_switch

  • opis: aktualizuj hotlistę podczas przełączania buforów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.input_cursor_scroll

  • opis: ilość znaków wyświetlanych po końcu linii wejściowej, kiedy przewijamy do wyświetlenia końca linii

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 100

  • domyślna wartość: 20

 • weechat.look.input_multiline_lead_linebreak

  • opis: start the input text on a new line when the input contains multiple lines, so that the start of the lines align

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.input_share

  • opis: udostępnia komendy, tekst lub oba w wejściach dla wszystkich buforów (nadal każdy bufor posiada lokalną historię)

  • typ: enum

  • wartości: none, commands, text, all

  • domyślna wartość: none

 • weechat.look.input_share_overwrite

  • opis: jeśli ustawiono i wejście jest dzielone, zawsze nadpisuje wejście w danym buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.input_undo_max

  • opis: maksymalna ilość "cofnięć" dla linii poleceń dla bufora (0 = wyłączone)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 65535

  • domyślna wartość: 32

 • weechat.look.item_away_message

  • opis: wyświetla wiadomość o nieobecności dla serwera w elemencie paska

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.item_buffer_filter

  • opis: ciąg użyty do pokazania, że część linii jest filtrowana w obecnym buforze (element paska "buffer_filter")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • weechat.look.item_buffer_zoom

  • opis: ciąg użyty do pokazania przybliżenia w połączonym buforze (element paska "buffer_zoom")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!"

 • weechat.look.item_mouse_status

  • opis: ciąg użyty do pokazania czy obsługa myszy jest włączona (element paska "mouse_status")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "M"

 • weechat.look.item_time_format

  • opis: format czasu dla elementu paska "time" (listę dostępnych specyfikatorów daty/czasu można znaleźć w man strftime) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M"

 • weechat.look.jump_current_to_previous_buffer

  • opis: skocz do poprzednio wyświetlanego bufora, podczas skoku do obecnego bufora o numerze za pomocą /buffer *N (gdzie N jest numerem bufora), aby łatwo przełączyć się do kolejnego bufora, następnie wracając do obecnego

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.jump_previous_buffer_when_closing

  • opis: skocz do poprzedniego buforu, po zamknięciu obecnego (jeśli wyłączona, wtedy skocz do buforu numer -1)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.jump_smart_back_to_buffer

  • opis: wróć do początkowego buforu po dotarciu na koniec hotlisty

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.key_bind_safe

  • opis: pozwala przypisać tylko "bezpieczne" skróty (zaczynające się od kodu ctrl albo meta)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.key_grab_delay

  • opis: domyślne opóźnienie (w milisekundach) do przechwycenia klawiszy (za pomocą domyślnego skrótu alt-k); to opóźnienie może zostać nadpisane przez komendę /input (zobacz /help input)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10000

  • domyślna wartość: 800

 • weechat.look.mouse

  • opis: włącza wsparcie dla myszy

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.mouse_timer_delay

  • opis: odstęp (w milisekundach) przechwytywania zdarzeń myszy: WeeChat zawsze poczeka ten czas przed obsługą zdarzenia

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10000

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.look.nick_color_force

  • opis: wymusza kolory dla niektórych nicków: hash połączony z nickiem w celu znalezienia koloru nie zostanie użyty dla tych nicków (format: "nick1:kolor1;nick2:kolor2"); wyszukiwanie nicków odbywa się na zasadzie dopasowania porównania dokładnego, następnie z małych liter, jest więc możliwe używanie tylko małych liter w tej opcji; kolor może zawierać tło w formacie "tekst,tło", na przykład "yellow,red"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_color_hash

  • opis: algorytm haszujący używany do znalezienia koloru dla nicka: djb2 = odmiana djb2 (pozycja liter ma znaczenie: anagramy nicka mają różne kolory), djb2_32 = wariant djb2 używający 32 bitowej liczby zamiast 64 bitowej, sum = suma liter, sum_32 = suma liter używając 32 bitowej liczby zamiast 64 bitowej

  • typ: enum

  • wartości: djb2, sum, djb2_32, sum_32

  • domyślna wartość: djb2

 • weechat.look.nick_color_hash_salt

  • opis: sól dla algorytmu haszującego używanego do wyszukiwania kolorów nicków (nick jest dodawany do tej soli i algorytm pracuje na tym ciągu); zmiana wartości powoduje przetasowanie kolorów nicków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_color_stop_chars

  • opis: znaki używane do zatrzymania odczytywania koloru nicka (przynajmniej jeden znak poza tą listą musi się znajdować przed zatrzymaniem) (przykład: nick "|nick|away" ze znakami "|" zwróci kolor nicka "|nick"); ta opcja ma wpływ na opcję weechat.look.nick_color_force, nick z wymuszonym kolorem nie może zawierać znaków ignorowanych przez tą opcję

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "_|["

 • weechat.look.nick_prefix

  • opis: teks wyświetlany przed nickiem w prefiksie wiadomości, przykład: "<"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_suffix

  • opis: teks wyświetlany za nickiem w prefiksie wiadomości, przykład: przykład: ">"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.paste_bracketed

  • opis: włącza tryb terminala "bracketed paste mode" (nie wszystkie terminale/multiplexery ją wspierają): w tym trybie, wklejany tekst jest otoczony sekwencją kontrolna, dzięki czemu WeeChat może odróżnić tekst wklejony od wpisanego ("ESC[200~", wklejony tekst, "ESC[201~")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.paste_bracketed_timer_delay

  • opis: wymusza zakończenie ograniczenia wklejanego tekstu po upływie określonego czasu (w sekundach) jeśli sekwencja kontrolna zakańczająca wklejany tekst ("ESC[201~") nie została otrzymana na czas

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 60

  • domyślna wartość: 10

 • weechat.look.paste_max_lines

  • opis: maksymalna ilość linii do wklejenia bez pytania użytkownika (-1 = wyłącz tą opcję); ta opcja jest używana tylko jesli element "input_paste" jest użyty w przynajmniej jednym pasku (domyślnie używany jest w pasku "input")

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.look.prefix_action

  • opis: przedrostek dla wiadomości o akcjach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " *"

 • weechat.look.prefix_align

  • opis: wyrównanie przedrostków (none, left, right (domyślne))

  • typ: enum

  • wartości: none, left, right

  • domyślna wartość: right

 • weechat.look.prefix_align_max

  • opis: maksymalny rozmiar przedrostka (0 = brak maksymalnego rozmiaru)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_align_min

  • opis: minimalny rozmiar przedrostka

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_align_more

  • opis: znak wyświetlany jeśli przedrostek został obcięty (dokładnie jeden znak na ekranie)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""+

 • weechat.look.prefix_align_more_after

  • opis: znak wyświetlany jako skrócenie (domyślnie "+") po tekście (zamiast spacji, która powinna zostać wyświetlona); jeśli wyłączone, znak zastępuje ostatni znak tekstu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.prefix_buffer_align

  • opis: wyrównanie przedrostków nazw buforów, kiedy wiele buforów jest połączonych z tą samą nazwą (none, left, right (domyślnie))

  • typ: enum

  • wartości: none, left, right

  • domyślna wartość: right

 • weechat.look.prefix_buffer_align_max

  • opis: maksymalna długość nazwy bufora, kiedy wiele buforów jest połączonych z identycznym numerem (0 = brak maksymalnej długości)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more

  • opis: znak wyświetlany jeśli nazwa bufora została obcięta (kiedy wiele buforów jest scalonych z takim samym numerem)(dokładnie jeden znak na ekranie)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""+

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more_after

  • opis: znak wyświetlany jako skrócenie (domyślnie "+") po tekście (zamiast spacji, która powinna zostać wyświetlona); jeśli wyłączone, znak zastępuje ostatni znak tekstu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.prefix_error

  • opis: przedrostek dla wiadomości o błędach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "=!="

 • weechat.look.prefix_join

  • opis: prefiks dla wiadomości o wejściach na kanał (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-->"

 • weechat.look.prefix_network

  • opis: przedrostek dla wiadomości sieciowych (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "--"

 • weechat.look.prefix_quit

  • opis: prefiks dla wiadomości o wyjściach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<--"

 • weechat.look.prefix_same_nick

  • opis: prefiks wyświetlany dla wiadomości z takim samym nickiem jak poprzednia ale nie jak następna wiadomość: spacja " " chowa prefiks, inny ciąg wyświetlany zamiast prefiksu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie przedrostka)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.prefix_same_nick_middle

  • opis: prefiks wyświetlany dla wiadomości z takim samym nickiem jak poprzednia i następna wiadomość: spacja " " chowa prefiks, inny ciąg wyświetlany zamiast prefiksu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie przedrostka)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.prefix_suffix

  • opis: ciąg wyświetlany po przedrostku

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "│"

 • weechat.look.quote_nick_prefix

  • opis: teks wyświetlany przed nickiem podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<"

 • weechat.look.quote_nick_suffix

  • opis: teks wyświetlany za nickiem podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ">"

 • weechat.look.quote_time_format

  • opis: format czasu podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.read_marker

  • opis: używaj znacznika (linii albo znaku) do zaznaczania pierwszej nieprzeczytanej linii w buforze

  • typ: enum

  • wartości: none, line, char

  • domyślna wartość: line

 • weechat.look.read_marker_always_show

  • opis: zawsze pokazuj wskaźnik przeczytania, nawet jeśli jest po ostatniej linii w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.read_marker_string

  • opis: ciąg używany do rysowania znacznika przeczytanej linii (ciąg jest powtarzany do końca linii)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "- "

 • weechat.look.read_marker_update_on_buffer_switch

  • opis: aktualizuj wskaźnik przeczytania podczas przełączania buforów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.save_config_on_exit

  • opis: zapisz plik konfiguracyjny przy wyjściu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.save_config_with_fsync

  • opis: użyj fsync do synchronizacji konfiguracji na zewnętrznym nośniku (zobacz man fsync); jest to wolniejsze ale powinno zapobiec utracie danych w przypadku zaniku napięcia podczas zapisu danych konfiguracyjnych

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.save_layout_on_exit

  • opis: zapisz układ przy wyjściu (bufory, okna lub oba)

  • typ: enum

  • wartości: none, buffers, windows, all

  • domyślna wartość: none

 • weechat.look.scroll_amount

  • opis: ile linii przewijać za pomocą scroll_up i scroll_down

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 3

 • weechat.look.scroll_bottom_after_switch

  • opis: przewiń na spód okna po przełączeniu do innego bufora (nie zapamiętuj pozycji w oknie); przewijanie wykonywane jest tylko w buforach ze sformatowaną zawartością

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.scroll_page_percent

  • opis: procent ekranu do przewinięcia podczas przewijania strony w górę lub w dół (na przykład 100 oznacza jedną stronę, 50 pół strony)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.look.search_text_not_found_alert

  • opis: powiadamia użytkownika, kiedy wyszukiwany tekst nie został znaleziony w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.separator_horizontal

  • opis: znak używany do rysowania poziomych separatorów dookoła pasków i okien (pusta wartość oznacza rysowanie prawdziwych linii za pomocą ncurses, jednak może powodować błędy w zaznaczaniu URLi w niektórych terminalach); szerokość na ekranie musi wynosić dokładnie jeden znak

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-"

 • weechat.look.separator_vertical

  • opis: znak używany do rysowania poziomych separatorów dookoła pasków i okien (pusta wartość oznacza rysowanie prawdziwych linii za pomocą ncurses); szerokość na ekranie musi wynosić dokładnie jeden znak

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.tab_width

  • opis: liczba spacji używana do wyświetlania tabulacji w wiadomościach

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 64

  • domyślna wartość: 1

 • weechat.look.time_format

  • opis: format czasu dla dat, konwertowany do ciągu i wyświetlany w wiadomościach (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%a, %d %b %Y %T"

 • weechat.look.window_auto_zoom

  • opis: automatycznie skup się na obecnym oknie jeśli terminal stanie się zbyt mały do wyświetlenia wszystkich okien (użyj alt-z w celu oddalenia okien, kiedy terminal będzie dostatecznie duży)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.window_separator_horizontal

  • opis: wyświetl poziomy separator pomiędzy oknami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.window_separator_vertical

  • opis: wyświetl pionowy separator pomiędzy oknami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.window_title

  • opis: tytuł dla okna (terminal dla GUI Curses), ustawiany na starcie; pusty ciąg pozostawi tytuł bez zmian (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval); przykład: "WeeChat ${info:version}"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.word_chars_highlight

  • opis: oddzielona przecinkami lista znaków (lub zakres znaków) rozważanych jako część słowa podświetlenia; każdy element może być pojedynczym znakiem, zakresem znaków (format: a-z), klasą znaków (przykład "alnum", zobacz man wctype); znak "!" przed elementem neguje go (znak NIE jest uznawany za część słowa); wartość "*" pasuje do dowolnego znaku; znaki unikodu są dozwolone w formacie \u1234, na przykład \u00A0 dla niełamliwej spacji (wspierane formaty można znaleźć w /help print)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.look.word_chars_input

  • opis: oddzielona przecinkami lista znaków (lub zakres znaków) rozważanych jako część słowa linii poleceń; każdy element może być pojedynczym znakiem, zakresem znaków (format: a-z), klasą znaków (przykład "alnum", zobacz man wctype); znak "!" przed elementem neguje go (znak NIE jest uznawany za część słowa); wartość "*" pasuje do dowolnego znaku; znaki unikodu są dozwolone w formacie \u1234, na przykład \u00A0 dla niełamliwej spacji (wspierane formaty można znaleźć w /help print)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.network.connection_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) na połączenie ze zdalnym serwerem (wykonywane w procesie potomnym)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 60

 • weechat.network.gnutls_ca_system

  • opis: load system's default trusted certificate authorities on startup; this can be turned off to save some memory only if you are not using TLS connections at all

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.network.gnutls_ca_user

  • opis: dodatkowy plik(i) z urzędami certyfikacji; wiele plików można oddzielić dwukropkiem (każda ścieżka jest przetwarzana, zobacz funkcję string_eval_path_home w opisie API wtyczek)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.network.gnutls_handshake_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) na uwierzytelnienie gnutls

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 30

 • weechat.network.proxy_curl

  • opis: nazwa pośrednika używanego do pobierania URLi za pomocą Curl (używane do pobierania listy skryptów oraz w skryptach wywołujących funkcję hook_process); pośrednik musi być zdefiniowany za pomocą komendy /proxy

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.plugin.autoload

  • opis: oddzielona przecinkami lista wtyczek do automatycznego załadowania podczas startu, "*" oznacza wszystkie znalezione wtyczki, nazwa zaczynająca się od "!" powoduje nie ładowanie tej wtyczki, wildcard "*" jest dozwolony w nazwach (przykłady: "*" lub "*,!lua,!tcl")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • weechat.plugin.extension

  • opis: oddzielona przecinkami lista rozszerzeń nazw plików dla wtyczek

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ".so,.dll"

 • weechat.plugin.path

  • opis: ścieżka do wtyczek (ścieżka jest przetwarzana, zobacz funkcje string_eval_path_home w opisie API wtyczek)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${weechat_data_dir}/plugins"

 • weechat.plugin.save_config_on_unload

  • opis: zapisuj pliki konfiguracyjne przy wyładowywaniu wtyczek

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.signal.sighup

  • opis: komenda wykonana po otrzymaniu sygnału, wiele komend można oddzielić średnikiem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${if:${info:weechat_headless}?/reload:/quit -yes}"

 • weechat.signal.sigquit

  • opis: komenda wykonana po otrzymaniu sygnału, wiele komend można oddzielić średnikiem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/quit -yes"

 • weechat.signal.sigterm

  • opis: komenda wykonana po otrzymaniu sygnału, wiele komend można oddzielić średnikiem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/quit -yes"

 • weechat.signal.sigusr1

  • opis: komenda wykonana po otrzymaniu sygnału, wiele komend można oddzielić średnikiem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.signal.sigusr2

  • opis: komenda wykonana po otrzymaniu sygnału, wiele komend można oddzielić średnikiem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.startup.command_after_plugins

  • opis: komenda wykonana kiedy WeeChat jest uruchamiany, po załadowaniu wtyczek; wiele komend można oddzielić średnikami (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.startup.command_before_plugins

  • opis: komenda wykonana kiedy WeeChat jest uruchamiany, przed załadowaniem wtyczek; wiele komend można oddzielić średnikami (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.startup.display_logo

  • opis: wyświetl logo WeeChat podczas uruchamiania

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.startup.display_version

  • opis: wyświetl wersję WeeChat podczas uruchamiania

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.startup.sys_rlimit

  • opis: ustawia limit zasobów dla procesu WeeChat, format: "res1:limit1,res2:limit2"; nazwa zasobu to końcówka stałej (RLIMIT_XXX) pisana małymi literami (wartości można znaleźć w man setrlimit); limit -1 oznacza "nieograniczone"; przykład ustawienie braku limitu dla rdzenia i maksymalnie 1 GB dla pamięci wirtualnej: "core:-1,as:1000000000"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

8. IRC

Wtyczka IRC jest zaprojektowana do prowadzenia rozmów z innymi osobami przez protokół IRC.

Jest multi-serwerowa i oferuje wszystkie wspierane komendy IRC włącznie z rozmowami DCC i transferami plików (poprzez wtyczkę xfer, zobacz Wtyczka xfer).

8.1. Opcje z linii poleceń

Możliwe jest podanie adresu URL do jednego lub wielu serwerów IRC:

irc[6][s]://[nick[:hasło]@]adres.serwera.irc[:port][/kanał][,kanał[...]]

Przykład wejścia na kanały #weechat i #weechat-fr na serwerze irc.libera.chat, na domyślnym porcie (6667), z nickiem alice:

$ weechat irc://alice@irc.libera.chat/#weechat,#weechat-fr

8.2. Serwery

Dodanie serwera

Domyślnie nie są zdefiniowane żadne serwery. Możesz dodać ich tyle ile chcesz za pomocą polecenia /server.

Na przykład w celu połączenia się do libera.chat  używając TLS (szyfrowane połączenie):

/server add libera irc.libera.chat/6697 -tls

Możesz powiedzieć WeeChat, aby automatycznie łączył się z tym serwerem po uruchomieniu:

/set irc.server.libera.autoconnect on

W celu uwierzytelnienia zalecane jest używanie SASL (jeśli wspiera to serwer), za pomocą hasła przechowaywanego w bezpieczny sposób (więcej w rozdziale Uwierzytelnianie SASL):

/set irc.server.libera.sasl_username "alice"
/secure set libera xxxxxxx
/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"

Jeśli SASL nie jest wspierane możesz użyć komendy, aby wysłać wiadomość do nickserva:

/set irc.server.libera.command "/msg nickserv identify ${sec.data.libera}"
Wysyłając wiadomość do nickserva możesz sie uwierzytelnić po wejściu na kanały, co może być problemem na kanałach, na które mogą wejść tylko uwierzytelnione osoby. W takim przypadku możesz ustawić opóźnienie dla komendy: /set irc.server.libera.command_delay 5.

Opcje serwerów

Opcje serwerów są nazywane w taki sposób irc.server.<serwer>.<opcja>, gdzie <serwer> to zdefiniowana nazwa serwera, <opcja> to nazwa opcji.
Wartość opcji jest dziedziczona z irc.server_default.xxx w przypadku kiedy opcja ma specalną wartość null.

Na przykład jeśli stworzyłeś serwer libera za pomocą po wyższych komend zobaczysz to po wykonaniu /fset libera:

irc.server.libera.addresses       string  "irc.libera.chat/6697"
irc.server.libera.anti_flood_prio_high integer null -> 2
irc.server.libera.anti_flood_prio_low  integer null -> 2
irc.server.libera.autoconnect      boolean on
irc.server.libera.autojoin       string  null -> ""
irc.server.libera.autojoin_dynamic   boolean null -> off
irc.server.libera.autoreconnect     boolean null -> on
irc.server.libera.autoreconnect_delay  integer null -> 10
irc.server.libera.autorejoin      boolean null -> off
irc.server.libera.autorejoin_delay   integer null -> 30
irc.server.libera.away_check      integer null -> 0
irc.server.libera.away_check_max_nicks integer null -> 25
irc.server.libera.capabilities     string  null -> "*"
irc.server.libera.charset_message    enum   null -> message
irc.server.libera.command        string  null -> ""
irc.server.libera.command_delay     integer null -> 0
irc.server.libera.connection_timeout  integer null -> 60
irc.server.libera.default_chantypes   string  null -> "#&"
irc.server.libera.ipv6         boolean null -> on
irc.server.libera.local_hostname    string  null -> ""
irc.server.libera.msg_kick       string  null -> ""
irc.server.libera.msg_part       string  null -> "WeeChat ${info:version}"
irc.server.libera.msg_quit       string  null -> "WeeChat ${info:version}"
irc.server.libera.nicks         string  null -> "alice,alice1,alice2,alice3,alice4"
irc.server.libera.nicks_alternate    boolean null -> on
irc.server.libera.notify        string  null -> ""
irc.server.libera.password       string  null -> ""
irc.server.libera.proxy         string  null -> ""
irc.server.libera.realname       string  null -> ""
irc.server.libera.sasl_fail       enum   null -> reconnect
irc.server.libera.sasl_key       string  null -> ""
irc.server.libera.sasl_mechanism    enum   null -> plain
irc.server.libera.sasl_password     string  "${sec.data.libera}"
irc.server.libera.sasl_timeout     integer null -> 15
irc.server.libera.sasl_username     string  "alice"
irc.server.libera.split_msg_max_length integer null -> 512
irc.server.libera.tls          boolean on
irc.server.libera.tls_cert       string  null -> ""
irc.server.libera.tls_dhkey_size    integer null -> 2048
irc.server.libera.tls_fingerprint    string  null -> ""
irc.server.libera.tls_password     string  null -> ""
irc.server.libera.tls_priorities    string  null -> "NORMAL:-VERS-SSL3.0"
irc.server.libera.tls_verify      boolean null -> on
irc.server.libera.usermode       string  null -> ""
irc.server.libera.username       string  null -> "alice"

Na przykład jeśli chcesz automatycznie połączyć się ze wszystkimi zdefiniowanym serwerami bez potrzeby ustawiania tej opcji dla każdego z serwerów, możesz to zrobić za pomocą:

/set irc.server_default.autoconnect on

Następnie możesz zresetować opcję serwera do jej domyślnej (dziedziczonej) wartości, która teraz ma wartość on zamiast domyślnego off:

/unset irc.server.libera.autoconnect

Certyfikaty TLS

Podczas łączenia się z serwerem IRC, WeeChat domyślnie sprawdza czy połączenie jest w pełni zaufane.

Niektóre opcje są używane do kontroli połączenia TLS:

weechat.network.gnutls_ca_system

ładuje domyślne systemowe zaufane urzędy cetyfikujące

weechat.network.gnutls_ca_user

dodatkowy plik(i) urzędów certyfikacyjnych

irc.server.xxx.tls_cert

certyfikat TLS używany do automatycznej identyfikacji twojego nicka (na przykład CertFP w sieci oftc, zobacz niżej)

irc.server.xxx.tls_dhkey_size

rozmiar klucza użytego podczas wymiany kluczy Diffie-Hellman (domyślnie: 2048)

irc.server.xxx.tls_verify

sprawdź, że połączenie TLS jest w pełni zaufane (domyślnie włączone)

Opcja "tls_verify" jest domyślnie włączona, weryfikacja jest restrykcyjna i może się nie powieść, nawet jeśli wszystko było OK w wersjach przed 0.3.1.
Pierwszy przykład: połączenie z oftc i sprawdzenie certyfikatu
 • Import certyfikatu w kosoli:

$ mkdir -p ~/.config/weechat/tls
$ wget -O ~/.config/weechat/tls/CAs.pem https://www.spi-inc.org/ca/spi-cacert.crt
Musisz zamienić ~/.config/weechat na ścieżkę do katalogu z konfiguracją WeeChat, który może być ustawiony na przykład na ~/.weechat.
Możliwe jest umieszczenie wielu certyfikatów w pliku CAs.pem.
 • W WeeChat z dodanym wcześniej serwerem "oftc":

/connect oftc
Drugi przykład: połączenie z oftc używając CertFP
 • Tworzenie certyfikatu w konsoli:

$ mkdir -p ~/.config/weechat/tls
$ cd ~/.config/weechat/tls
$ openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout nick.pem -x509 -days 365 -out nick.pem
Musisz zamienić ~/.config/weechat na ścieżkę do katalogu z konfiguracją WeeChat, który może być ustawiony na przykład na ~/.weechat.
 • W WeeChat z dodanym wcześniej serwerem "oftc":

/set irc.server.oftc.tls_cert "${weechat_config_dir}/tls/nick.pem"
/connect oftc
/msg nickserv cert add

Więcej informacji można znaleźć odwiedzając tą stronę .

Uwierzytelnianie SASL

WeeChat wspiera uwierzytelnianie SASL, używając różnych mechanizmów:

 • plain: hasło w czystym tekście (domyślne)

 • scram-sha-1: SCRAM z użyciem algorytmu SHA-1

 • scram-sha-256: SCRAM z użyciem algorytmu SHA-256

 • scram-sha-512: SCRAM z użyciem algorytmu SHA-512

 • ecdsa-nist256p-challenge: klucz prywatny/publiczny

 • external: certyfikat TLS po stronie klienta

Opcje dla serwerów to:

 • sasl_mechanism: mechanizm do użycia (zobacz wyżej)

 • sasl_timeout: limit czasu (w sekundach) na uwierzytelnienie

 • sasl_fail: akcja wykonywana jeśli uwierzytelnienie się nie powiedzie

 • sasl_username: nazwa użytkownika (nick)

 • sasl_password: hasło

 • sasl_key: plik z kluczem prywatnym ECc (dla mechanizmu ecdsa-nist256p-challenge)

SASL ECDSA-NIST256P-CHALLENGE

Musisz wygenerować klucz prywatny w celu uwierzytelnienia za pomocą mechanizmu ECDSA-NIST256P-CHALLENGE (hasło nie potrzebne do połączenia).

Klucz można wygenerować za pomocą komendy:

$ openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out ~/.config/weechat/ecdsa.pem
Musisz zamienić ~/.config/weechat na ścieżkę do katalogu z konfiguracją WeeChat, który może być ustawiony na przykład na ~/.weechat.

Klucz publiczny (zakodowany za pomocą base64) uzyskujemy wywołując komendę:

$ openssl ec -noout -text -conv_form compressed -in ~/.config/weechat/ecdsa.pem | grep '^pub:' -A 3 | tail -n 3 | tr -d ' \n:' | xxd -r -p | base64

Połącz się do serwera, zidentyfikuj (na przykład za pomocą "nickserv identify") i ustaw swój klucz publiczny dla swojego konta, za pomocą nickserva (zamień wartość base64 wartościa dla swojego klucza):

/connect libera
/msg nickserv identify your_password
/msg nickserv set pubkey Av8k1FOGetUDq7sPMBfufSIZ5c2I/QYWgiwHtNXkVe/q

Konfiguracja opcji SASL dla serwera:

/set irc.server.libera.sasl_mechanism ecdsa-nist256p-challenge
/set irc.server.libera.sasl_username "twój_nick"
/set irc.server.libera.sasl_key "${weechat_config_dir}/ecdsa.pem"

Ponowne połączenie z serwerem:

/reconnect libera

Łączenie się z serwerem

Możesz połączyć się z serwerem za pomocą komendy /connect:

/connect libera

Aby się rozłączyć:

/disconnect libera

Lub tylko to jeśli jesteś w buforze należącym do serwera libera (serwer, kanał, wiadomości prywatne):

/disconnect

Jeśli łączysz się do wielu serwerów na raz, bufory serwerów są domyślnie połączone i możesz się między nimi przełączać za pomocą klawiszy Ctrl+x.
Możliwe jest wyłączenie automatycznego łączenia buforów serwerów i posiadania oddzielnych buforów dla serwerów:

/set irc.look.server_buffer independent

Połączenie za pomocą Tora i SASL

Niekróre serwery wspierają połączenia z sieci Tor , sieci wirtualnych tuneli, które umożliwają poprawienie swojej prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Pierwszym krokiem jest instalacja Tora. Dla Debiana (i pochodnych):

$ sudo apt-get install tor

W WeeChat należy stworzyć proxy socks5 dla serwisu Tor (nazwa hosta/IP i port zależą od twojej konfiguracji Tora):

/proxy add tor socks5 127.0.0.1 9050

Teraz należy dodać nowy serwer (zastąp nazwę serwera "irc-tor" i andres właściwymi wartościami):

/server add irc-tor adres.serwera.onion

Ustaw proxy dla Tor:

/set irc.server.irc-tor.proxy "tor"

Ustaw uwierzytelnianie SASL z użyciem ECDSA-NIST256P-CHALLENGE (zobacz rozdział SASL ECDSA-NIST256P-CHALLENGE żeby dowiedzieć się jak wygenerować klucz prywatny):

/set irc.server.irc-tor.sasl_mechanism ecdsa-nist256p-challenge
/set irc.server.irc-tor.sasl_username "twój_użytkownik"
/set irc.server.irc-tor.sasl_key "${weechat_config_dir}/ecdsa.pem"

Teraz pozostaje już się tylko połączyć z serwerem:

/connect irc-tor

8.3. Wsparcie dla IRCv3

WeeChat wspiera następujące rozszerzenia IRCv3 :

Domyślnie wszystkie możliwości wspierane przez serwer i WeeChat są automatycznie włączone (opcja irc.server_default.capabilities).

Tabele z porównaniem różnych klientów IRC, także WeeChat, można znaleźć na tej stronie .

account-notify

Specyfikacja: account-notify 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie wiadomości po tym jak użytkownik zostanie zidentyfikwany lub niezidentyfikowany na serwerze.
WeeChat wyświetla takie wiadomości jeśli opcja irc.look.display_account_message jest włączona (domyślna wartość).

Przykłady:

-- alice zidentyfikował się jako Alice01

-- alice został niezidentyfikowany

account-tag

Specyfikacja: account-tag 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie komend konta jako tagów wiadomości do komend wysyłanych do klienta.
WeeChat parsuje te tagi i zapisuje je w wiadomości ale nie jest on używany ani wyświetlany. Można ich użyć w komendzie /filter do filtrowania wiadmości pasujących do konkretnych kont:

Przykład otrzymanej nieprzetworzonej wiadomości:

@account=Alice01 :user@example.com PRIVMSG #test :Hello!

Wiadomość wyświetlana na kanale:

<alice> Hello!

Wiadomość z tagami:

<alice> Hello! [irc_privmsg,irc_tag_account_Alice01,notify_message,prefix_nick_lightcyan,nick_alice,host_user@example.com,log1]

away-notify

Specyfikacja: away-notify 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie powiadomień o nieobecności do użytkowników znajdujących się na tych samych kanałach co ty.

Kiedy status nieobecności zmienia się dla użytkownika, jest to odzwierciedlane konkretnym kolorze na liście nicków, za pomocą następujących opcji:

batch

Specifikacja: batch 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie seri zdarzeń (pogrupowane kilka powiązanych wiadomości).

Obecnie WeeChat tylko przechowuje wiadomości odebrane w seri i przetwarza je w normalny sposób, po zakończeniu seri.

cap-notify

Specyfikacja: cap-notify 

Ta właściwość pozwala serwerowi na ogłaszanie nowych lub usuniętych możliwości na serwerze (za pomocą komend CAP NEW i `CAP DEL`i).

Przykłady:

-- irc: możliwości klienta, teraz dostępne: sasl

-- irc: możliwości klienta, usunięte: sasl

chghost

Specyfikacja: chghost 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie wiadomości, kiedy użytkownik zmienia nazwę lub hosta. Kiedy opcja irc.look.smart_filter_chghost jest włączona (domyślna wartość), zmiany hosta są domyślnie ukrywane jeśli dany nick nie odzywał się od kilku minut.
Kolor wiadomości o zmianie hosta można ustawić za pomocą opcji irc.color.message_chghost.

Przykłady:

-- alice (user@example.com) zmienił hosta na test.com

draft/multiline

Specifikacja: multiline 

Ta właściwość pozwala klientowi i serwerowi wysyłać wieloliniowe wiadomości, za pomocą właściwości batch, która również musi być włączona.

Istnieje limit bajtów lub ilości lini tych wiadomości podawane dla tej właściwości wysyłanej przez serwer, na przykład:

CAP alice LS * :draft/multiline=max-bytes=4096,max-lines=24

Ustawia to limit na 4096 bajtów i 24 linie dla zawartości wieloliniowej serii.

Jeśli serwer nie ustawia limitu, domyślne wartości dla WeeChat to:

 • ilość bajtów: 4096

 • ilość lin: 24

Tylko standardowe wiadmości oraz te wysyłane przez polecenie /notice mogą mieć wiele linii.
Ta właściwość nie ma wpływu na wiadomości ACTION CTCP wysyłane przez polecenie /me. Oznacza to ze wieloliniowe akcje wysyłane są jako wiele akcji.

Ponieważ specyfikacja jest "szkicem" może się zmienić i wsparcie dla tej właściwości w WeeChat może się zepsuć w dowolnym momencie.
Wsparcie dla tej właściwości jest automatycznie włączane jeśli serwer ją wspiera, można ją wyłączyć za pomocą polecenia: /set irc.server_default.capabilities "*,!draft/multiline".
Kiedy wsparcie jest wyłączone, wieloliniowe wiadomości są wysyłane jako wiele wiadomości, tak jakby były wysyłane sekwencyjnie do serwera.

Przykład wiadomości IRC wysłanych dla wiadomości użytkownika z dwoma liniami (this is a test / on two lines), wysłane na kanał #test:

BATCH +i8Je7M7gquddoyC9 draft/multiline #test
@batch=i8Je7M7gquddoyC9 PRIVMSG #test :this is a test
@batch=i8Je7M7gquddoyC9 PRIVMSG #test :on two lines
BATCH -i8Je7M7gquddoyC9

Wiadomość wyświetlana w WeeChat:

19:01:45 alice | this is a test
        | on two lines

echo-message

Specifikacja: echo-message 

Ta właściwość wymusza na serwerze wysyłanie wiadomości PRIVMSG, NOTICE i TAGMSG spowrotem do WeeChat.

WeeChat wyświetla tylko otrzymane wiadomości, dlatego można zaobserwować pewne opóźnienia pomiędzy wysłaniem a wyświetleniem wiadomości. Kiedy wiadomość zostanie wyświetlona, oznacza to, że została ona poprawnie odebrana przez serwer i przesłana do innych połączonych klientów.

extended-join

Specyfikacja: extended-join 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie konta i prawdziwej nazwy, kiedy użytkownicy wchodzą na kanały.
WeeChat wyświetla te dodatkowe informacje jeśli opcja irc.look.display_extended_join jest włączona (domyślna wartość).

Przykład:

--> john [John01] (John Doe) (~user@example.com) wszedł na #test

invite-notify

Specyfikacja: invite-notify 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie wiadomości zaproszeń, kiedy użytkownicy są zapraszani na kanały.

Przykłady:

-- alice zaprosił bob na #test

message-tags

Specyfikacja: message-tags 

Ta właściwość pozwala dodawać metdane do wiadomości.
Tagi te mogą być wyświetlone za pomocą komendy /debug tags.

Musi to być włączone, żeby używać powiadomień o pisaniu.

monitor

Specyfikacja: monitor 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie powiadomień kiedy klient stanie się online lub offline.
WeeChat automatycznie użyje tego rozszerzenia jeśli jest dostępne podczas użycia komendy /notify.

multi-prefix

Specyfikacja: multi-prefix 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie wszystkich trybów użytkownika na raz w odpowiedziach na /names i /whois.

Obecnie WeeChat nie wyświetla wszystkich prefuksów w wyniku komendy /names, nawet jeśli zostały poprawnie otrzmane i zapisane wewnętrznie.

Przykład: wynik /whois alice:

-- [alice] @%+#test

SASL

Specyfikacja: SASL 3.2 

Zobacz dedykowany rozdział autentykacja SASL.

server-time

Specyfikacja: server-time 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie czasu dla wiadomości w tagach.
Po otrzymaniu czasu w wiadomości WeeChat używa go do jej wyświetlenia (może zostać wyświetlona z wrześniejszym czasem).

IRC proxy we wtyczce Relay wspiera tą właściwość, każdy klient IRC połączony z Relay powinien włączyć tą właściwość jeśli chce wyświetlać prawdziwi czas wysłania wiadomości.

setname

Specyfikacja: setname 

Ta właściwość pozwala zmienić prawdziwą nazwę za pomocą komendy /setname.

typing

Specyfikacja: typing 

Zobacz dedykowany rozdział Powiadomienia o pisaniu.

userhost-in-names

Specyfikacja: userhost-in-names 

Ta właściwość pozwala serwerowi na wysyłanie nazwy kostów w odpowiedzi na komendę /names.

WeeChat nie wyświetla nazwy hostów w wyjściu komendy /names.

Przykład nieprzetworzonych wiadomości IRC otrzymanych bez tej właściwości:

:irc.server 353 alice = #test :@alice bob +carol

Przykład nieprzetworzonych wiadomości IRC z tą właściwością:

:irc.server 353 alice = #test :@alice!user1@host1 bob!user2@host2 +carol!user3@host3

WHOX

Specyfikacja: WHOX 

Ta właściwość pozwala na zarządanie dodatkowych pól w odpowiedzi na WHO (przez komendę /who).
WeeChat wyświetla wszystkie dodatkowe informacje otrzymane w odpowiedzi na WHO.

8.4. Kanały

Możesz dołączać do kanałów za pomocą komendy /join:

/join #channel

Wyjście z kanału (zostawiając otwarty bufor):

/part [quit message]

Kanały do których dołączyłeś nie są zapisywane. Jeśli chcesz automatycznie do nich dołączać podczas łączenia się z serwerem, należy ustawić opcje serwera autojoin:

/set irc.server.libera.autojoin "#weechat"
Niektóre skrypty mogą pomóc w automatycznym ustawianiu tej opcji, zobacz /script search autojoin.

Bądź ostrożny, spacje mogą być używane tylko do oddzielenia listy kanałów od ich haseł, na przykład jeśli #kanał1 wymaga hasła ale #kanał2 już nie:

/set irc.server.libera.autojoin "#kanał1,#kanał2 hasło1"

Informacje na temat formatu można uzyskać za pomocą /help irc.server.libera.autojoin.

8.5. Prywatne wiadomości

Możesz wysłać prywatną wiadomość za pomocą polecenia /query, co otwiera oddzielny bufor:

/query bob cześć, co tam?

Bez argumentów to polecenie otwiera bufor (lub przechodzi do niego jeśli już jest otwarty):

/query bob

W celu zamknięcia prywatnego buforu możesz wykonać to polecenie w prywatnym buforze:

/close

8.6. Inteligentne filtry

Inteligentne filtry są dostępne dla filtrowania części wiadomości w przypadku, kiedy ktoś nic nie napisał na kanale w określonym czasie:

 • join: user joins the channel

 • part: user leaves the channel

 • quit: user quits the server

 • account: user changes its account

 • chghost: user changes name or host

 • mode: mode changes on channel

 • nick: user changes its nick

 • setname: user changes its real name

Intgeligentne filtry są domyślnie włączone, ale musisz dodać filtr ukrywający wiadomości w buforach, na przydład:

/filter add irc_smart * irc_smart_filter *

Można stworzyć filtry dla pojedynczego kanału lub kanałów, których nazwy zaczynają się tak samo (zobacz /help filter):

/filter add irc_smart_weechat irc.libera.#weechat* irc_smart_filter *

Możesz ustawić dłuższe opóźnienie (w minutach):

/set irc.look.smart_filter_delay 10

Jeśli ktoś nie napiał nic w ciągu ostatnich 10 minut, jego wiadomości jak join/part/quit zostaną domyślnie ukryte na kanale. Można użyć skrótu Alt+= (przełącz filtry) żeby je zobaczyć.

8.7. Odpowiedzi CTCP

Możliwe jest dostosowywanie odpowiedzi CTCP, lub blokowanie niektórych zapytań CTCP (brak odpowiedzi).

Na przykład, ustawianie własnej odpowiedzi na CTCP "VERSION", możliwe jest za pomocą polecenia:

/set irc.ctcp.version "I'm running WeeChat ${version}, it rocks!"
Nazwa wiadomości CTCP musi być pisana małymi literami. Oznacza to, że ustawienie opcji irc.ctcp.VERSION nie zadziała.

Jeśli chcesz zablokować CTCP "VERSION" (nie odpowiadać na zapytanie), ustaw pusty ciąg:

/set irc.ctcp.version ""

Nawet odpowiedzi na nieznane zapytania CTCP mogą być dostosowywane, na przykład odpowiedź na CTCP "BLABLA":

/set irc.ctcp.blabla "This is my answer to CTCP BLABLA"

Możliwe jest dostosowywanie odpowiedzi na CTCP tylko w obrębie serwera, używając jego wewnętrznej nazwy przed nazwą zapytania CTCP:

/set irc.ctcp.libera.version "WeeChat ${version} (for libera)"

Jeśli chcesz przywrócić standardowe odpowiedzi dla CTCP usuń opcję:

/unset irc.ctcp.version

The CTCP replies are evaluated (see command /eval) and the following extra variables are available:

Variable Opis Wartość/Przykład

${clientinfo}

Lista wspieranych CTCP

ACTION DCC CLIENTINFO PING SOURCE TIME VERSION

${version}

Wersja WeeChat

4.1.0-dev

${versiongit}

Wersja WeeChat + wersja Git (1)

4.1.0-dev (git: v4.0.0-51-g8f98b922a)

${git}

Wersja git (1)

v4.0.0-51-g8f98b922a

${compilation}

Data kompilacji WeeChat

Jul 8 2023 20:14:23

${osinfo}

Informacje o systemie operacyjnym

Linux 5.10.0-23-amd64 / x86_64

${site}

Strona WeeChat

https://weechat.org/

${download}

Strona WeeChat, pobieranie

https://weechat.org/download/

${time}

Obecna data/czas

Sat, 08 Jul 2023 21:11:19 +0200

${username}

Nazwa użytkownika na serwerze IRC

name

${realname}

Prawdziwa nazwa na serwerze IRC

John Doe

(1) Wersja git jest wynikiem komendy git describe. Jest dostępna tylko jeśli WeeChat został skompilowany wewnątrz repozytorium Git i Git był zainstalowany.

The default CTCP replies are:

CTCP Format odpowiedzi Przykład

CLIENTINFO

${clientinfo}

ACTION DCC CLIENTINFO PING SOURCE TIME VERSION

SOURCE

${download}

https://weechat.org/download/

TIME

${time}

Sat, 08 Jul 2023 21:11:19 +0200

VERSION

WeeChat ${version}

WeeChat 4.1.0-dev

8.8. Bufor dla wiadomości IRC

Jest możliwe dostosowanie buforu docelowego dla wiadomości IRC (bufor użyty do wyświetlania wiadomości) za pomocą opcji irc.msgbuffer.*.

Dla niektórych wiadomości IRC (Zobacz poniższa listę), można ustawić wartość:

current

obecny bufor (jeśli jest to bufor IRC, lub domyślnie bufor serwera)

private

prywatny bufor dla osoby, lub bufor obecny/serwera jeśli nie zostanie znaleziony (zgodnie z opcją irc.look.msgbuffer_fallback)

server

bufor serwera

weechat

Bufor "rdzeń" WeeChat

Kiedy opcja nie jest ustawiona (domyślnie), WeeChat wybiera odpowiedni bufor, zazwyczaj bufor serwera albo kanału.

Niepełna lista wiadomości IRC lub aliasów jakie można dostosować:

wiadomość alias opis

error

błąd

invite

zaproszono na kanał

join

wejście

kick

wykopanie

kill

zabicie

mode

tryb

notice

powiadomienie

part

opuszczenie

quit

wyjście

topic

temat

wallops

wallops

ctcp

ctcp (wysłane lub otrzymane, w wiadomości prywatnej lub powiadomieniu)

221

ciąg trybu użytkownika

275

whois

whois (bezpieczne połączenie)

301

whois

whois (away)

303

ison

305

unaway

unaway

306

away

away

307

whois

whois (zarejestrowany nick)

310

whois

whois (tryb pomocy)

311

whois

whois (użytkownik)

312

whois

whois (serwer)

313

whois

whois (operator)

314

whowas

whowas

315

who

who (koniec)

317

whois

whois (idle)

318

whois

whois (koniec)

319

whois

whois (kanały)

320

whois

whois (zidentyfikowany użytkownik)

321

list

list (start)

322

list

list (kanał)

323

list

list (koniec)

326

whois

whois (ma uprawnienia operatora)

327

whois

whois (host)

328

URL kanału

329

data utworzenia kanału

330

whois

whois (zalogowany jako)

331

brak tematu na kanale

332

temat kanału

333

informacje o temacie

335

whois

whois (jest botem na)

338

whois

whois (host)

341

zaproszenie

343

whois

whois (is opered as)

344

reop

reop dla kanału

345

reop

reop dla kanału (koniec)

346

invitelist

lista zaproszonych

347

invitelist

lista zaproszonych (koniec)

348

exceptionlist

lista wyjątków

349

exceptionlist

lista wyjątków (koniec)

351

wersja serwera

352

who

who

353

names

lista osób na kanale

366

names

koniec listy osób na kanale

367

banlist

lista zbanowanych

368

banlist

koniec listy zbanowanych

369

whowas

whowas (koniec)

378

whois

whois (łączy się z)

379

whois

whois (używa trybów)

401

whois

brak nicka/kanału

402

whois

brak serwera

432

błędna nazwa użytkownika

433

nazwa użytkownika już zajęta

438

brak uprawnień do zmiany nicka

671

whois

whois (bezpieczne połączenie)

728

quietlist

cicha lista

729

quietlist

koniec cichej listy

732

monitor

lista monitorowanych nicków

733

monitor

lista monitorowanych nicków (koniec)

901

jesteś teraz zalogowany

Inne numeryczne komendy mogą również zostać spersonalizowane.

Wiadomość może być poprzedzona nazwą serwera, żeby być specyficzna dla danego serwera irc (na przykład: libera.whois).

Kilka przykładów:

 • wyświetlaj wynik komendy /whois w prywatnym buforze:

/set irc.msgbuffer.whois private
 • przywróć domyślny bufor dla komendy /whois (bufor serwera):

/unset irc.msgbuffer.whois
 • wyświetlaj zaproszenia w obecnym buforze, tylko na serwerze "libera":

/set irc.msgbuffer.libera.invite current
 • wyświetlaj wiadomość "303" (ison) w buforze "core" WeeChat:

/set irc.msgbuffer.303 weechat

8.9. Komendy

 • action: send a CTCP action to a nick or channel

/action [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <tekst>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał (może być maska, '*' = aktualny kanał)
 tekst: wiadomość do wysłania
 • admin: wyszukuje informacje o administratorze serwera

/admin [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • allchan: wykonuje komendę na wszystkich kanałach na połączonych serwerach

/allchan [-current] [-parted] [-exclude=<kanał>[,<kanał>...]] <komenda>
     [-current] [-parted] -include=<kanał>[,<kanał>...] <komenda>

 -current: wykonuje komendę tylko na kanałach obecnego serwera
 -parted: wykonaj tylko na opuszczonych kanałach
 -exclude: wyklucza niektóre kanały (wildcard "*" jest dozwolony)
 -include: uwzględnia tylko niektóre znaki (wildcard "*" est dozwolony)
 komenda: komenda do wykonania (albo tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')

Komenda i argumenty są przetwarzane (zobacz /help eval), następujące zmienne są podmieniane:
 $server       nazwa serwera
 $channel      nazwa kanału
 $nick        nick na serwerze
 ${irc_server.xxx}  zmienna xxx na serwerze
 ${irc_channel.xxx} zmienna xxx w kanalel

Przykłady:
 wykonuje '/me testuje' na wszystkich kanałach:
  /allchan /me testuje
 wysyła 'witam' wszędzie tylko nie na #weechat:
  /allchan -exclude=#weechat witam
 wysyła 'witam' wszędzie poza #weechat oraz kanałami zaczynającymi się od #linux:
  /allchan -exclude=#weechat,#linux* witam
 wysyła 'witam' na wszytkich kanałach zaczynających się od #linux:
  /allchan -include=#linux* witam
 zamyka wszystkie bufory opuszczonych kanałów:
  /allchan -parted /close
 • allpv: wykonuje komendę na wszystkich prywatnych buforach wszystkich połączonych serwerów

/allpv [-current] [-exclude=<nick>[,<nick>...]] <komenda>
    [-current] -include=<nick>[,<nick>...] <komenda>

 -current: wykonuje komendę tylko na prywatnych buforach obecnego serwera
 -exclude: wyklucza niektóre nicki (wildcard "*" jest dozwolony)
 -include: uwzględnia tylko niektóre znaki (wildcard "*" est dozwolony)
 komenda: komenda do wykonania (albo tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')

Komenda i argumenty są przetwarzane (zobacz /help eval), następujące zmienne są podmieniane:
 $server       nazwa serwera
 $channel      nazwa kanału
 $nick        nick na serwerze
 ${irc_server.xxx}  zmienna xxx na serwerze
 ${irc_channel.xxx} zmienna xxx w kanalel

Przykłady:
 wykonuje '/me testuje' we wszystkich prywatnych buforach:
  /allpv /me testuje
 wysyła wszędzie 'witam' tylko nie nickowi foo:
  /allpv -exclude=foo witam
 wysyła wszędzie 'witam' tylko nie nickowi foo i nickom zaczynającym się od bar:
  /allpv -exclude=foo,bar* witam
 wysyła 'witam' do wszystkich nicków zaczynających się od bar:
  /allpv -include=bar* witam
 zamyka wszystkie prywatne bufory:
  /allpv /close
 • allserv: wykonuje komendę na wszystkich połączonych serwerach

/allserv [-exclude=<serwer>[,<serwer>...]] <komenda>
     -include=<serwer>[,<serwer>...] <komenda>

 -exclude: wyklucza niektóre serwery (wildcard "*" jest dozwolony)
 -include: uwzględnia tylko niektóre znaki (wildcard "*" jest dozwolony)
 komenda: komenda do wykonania (albo tekst do wysłania do bufora jeśli komenda nie zaczyna się od '/')

Komenda i argumenty są przetwarzane (zobacz /help eval), następujące zmienne są podmieniane:
 $server       nazwa serwera
 $nick        nick na serwerze
 ${irc_server.xxx}  zmienna xxx na serwerze

Przykłady:
 zmienia nick na wszystkich serwerach:
  /allserv /nick nowy_nick
 ustawia stan nieobecności na wszystkich serwerach:
  /allserv /away Jestem nieobecny
 wykonuje whois na własnym nicku na wszystkich serwerach:
  /allserv /whois $nick
 • auth: uwuerzytelnienie za pomocą SASL

/auth [<użytkownik> <hasło>]

użytkownik: nazwa użytkownika SASL (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera są dostępne przez ${irc_server.xxx} i ${server} jest zastępowane nazwą serwera)
hasło: hasło SASL albo ścieżka do pliku z kluczem prywatnym (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera są dostępne przez ${irc_server.xxx} i ${server} jest zastępowane nazwą serwera)

Jeśli nazwa użytkownika i hasło nie zostaną podane, wtedy będą użyte wartości opcji serwera "sasl_username" i "sasl_password" (lub "sasl_key").

Przykłady:
 uwierzytelnienie z nazwą użytkownika/hasłem zdefiniowanymi dla serwera:
  /auth
 uwierzytelnienie jako inny użytkownik:
  /auth user2 password2
 uwierzytelnienie jako inny użytkownik za pomocą mechanizmu ecdsa-nist256p-challenge:
  /auth user2 ${weechat_config_dir}/ecdsa2.pem
 • autojoin: konfiguruje opcje serwera "autojoin"

/autojoin add [<channel1> [<channel2>...]]
      addraw <channel1>[,<channel2>...] [<key1>[,<key2>...]]
      del [<channel1> [<channel2>...]]
      apply
      join
      sort [buffer]

  add: add current channel or a list of channels (with optional keys) to the autojoin option; if you are on the channel and the key is not provided, the key is read in the channel
 addraw: use the IRC raw format (same as /join command): all channels separated by commas, optional keys separated by commas
  del: delete current channel or a list of channels from the autojoin option
channel: channel name
  key: key for the channel
 apply: set currently joined channels in the autojoin option
  join: join the channels in the autojoin option
  sort: sort alphabetically channels in the autojoin option; with "buffer": first sort by buffer number, then alphabetically

Examples:
 /autojoin add
 /autojoin add #test
 /autojoin add #chan1 #chan2
 /allchan /autojoin add
 /autojoin addraw #chan1,#chan2,#chan3 key1,key2
 /autojoin del
 /autojoin del #chan1
 /autojoin apply
 /autojoin join
 /autojoin sort
 /autojoin sort buffer
 • ban: banuje nick albo host

/ban [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host

Bez podania argumentu komenda wyświetla listę banów na obecnym kanale.
 • cap: negocjacja możliwości klienta

/cap ls
   list
   req|ack [<opcja> [<opcja>...]]
   end

  ls: list the capabilities supported by the server
 list: list the capabilities currently enabled
 req: request a new capability or remove a capability (if starting with "-", for example: "-multi-prefix")
 ack: acknowledge capabilities which require client-side acknowledgement
 end: end the capability negotiation

Without argument, "ls" and "list" are sent.

Capabilities supported by WeeChat are: account-notify, account-tag, away-notify, batch, cap-notify, chghost, draft/multiline, echo-message, extended-join, invite-notify, message-tags, multi-prefix, server-time, setname, userhost-in-names.

The capabilities to automatically enable on servers can be set in option irc.server_default.capabilities (or by server in option irc.server.xxx.capabilities).

Examples:
 display supported and enabled capabilities:
  /cap
 request capabilities multi-prefix and away-notify:
  /cap req multi-prefix away-notify
 request capability extended-join, remove capability multi-prefix:
  /cap req extended-join -multi-prefix
 remove capability away-notify:
  /cap req -away-notify
 • connect: łączy się z serwerem(ami) IRC

/connect [<serwer> [<serwer>...]] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>] [-nojoin] [-switch]
     -all|-auto|-open [-nojoin] [-switch]

  server: server name, which can be:
      - internal server name (added by /server add, recommended usage)
      - hostname/port or IP/port, port is 6697 by default for TLS, 6667 otherwise
      - URL with format: irc[6][s]://[nickname[:password]@]irc.example.org[:port][/#channel1][,#channel2[...]]
      Note: for an address/IP/URL, a temporary server is added (NOT SAVED), see /help irc.look.temporary_servers
  option: set option for server (for boolean option, value can be omitted)
 nooption: set boolean option to 'off' (for example: -notls)
   -all: connect to all servers defined in configuration
   -auto: connect to servers with autoconnect enabled
   -open: connect to all opened servers that are not currently connected
  -nojoin: do not join any channel (even if autojoin is enabled on server)
  -switch: switch to next server address

To disconnect from a server or stop any connection attempt, use command /disconnect.

Examples:
 /connect libera
 /connect irc.oftc.net
 /connect irc.oftc.net/6667 -notls
 /connect irc6.oftc.net/9999 -ipv6
 /connect my.server.org -password=test
 /connect irc://nick@irc.oftc.net/#channel
 /connect -switch
 • ctcp: wyślij wiadomość CTCP (protokół klient-klient)

/ctcp [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <typ> [<argumenty>]

  serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
   cel: nick albo kanał ('*' = obecny kanał)
   typ: rodzaj CTCP (przykłady: "version", "ping", etc.)
argumenty: argumenty dla CTCP

Przykłady:
 /ctcp toto time
 /ctcp toto version
 /ctcp * version
 • cycle: wyjdź i wejdź ponownie na kanał

/cycle [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]

kanał: nazwa kanału
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
 • dcc: start a DCC (passive file transfer or direct chat)

/dcc chat <nick>
   send <nick> <plik>

nick: nick
plik: nazwa pliku (na lokalnym hoście)

Przykłady:
 rozmowa z użytkownikiem "toto":
  /dcc chat toto
 wyśle plik "/home/foo/bar.txt" użytkownikowi "toto":
  /dcc send toto /home/foo/bar.txt
 • dehalfop: usuwa status halfopa kanału

/dehalfop <nick> [<nick>...]
      * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: zabiera status pół-operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
 • deop: usuwa status operatora kanału

/deop <nick> [<nick>...]
    * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: zabiera status operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
 • devoice: usuwa flagę voice

/devoice <nick> [<nick>...]
     * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: odbiera głos wszystkim na kanale
 • die: wyłącza serwer

/die [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • disconnect: rozłącza się z jednym lub wszystkimi serwerami IRC

/disconnect [<serwer>|-all|-pending [<powód>]]

 serwer: wewnętrzna nazwa serwera
  -all: rozłącza się ze wszystkimi serwerami
-pending: anuluje automatyczne łączenie dla serwerów ponownie łączących się
 powód: powód dla "quit"
 • halfop: nadaje status halfopa nickowi(m)

/halfop <nick> [<nick>...]
     * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: nadaje status pół-operatora kanału wszystkim na kanale
 • ignore: ignoruje nicki/hosty z serwera lub kanałów

/ignore list
     add [re:]<nick> [<serwer> [<kanał>]]
     del <numer>|-all

   list: wyświetla wszystkie ignorowane osoby
   add: dodaje nową osobę do ignorowania
   nick: nick lub host (jeśli dodamy "re:" można użyć rozszerzonego wyrażenia regularnego POSIX lub maska używając "*", aby zastąpić jeden lub więcej znaków)
   del: usuwa wpis o ignorowanej osobie
  numer: numer wpisu do usunięcia (znajduję się na liście)
   -all: usuwa wszystkie wpisy z listy ignorowanych
  serwer: wewnętrzna nazwa serwera, na którym dana osoba ma być ignorowana
 kanał: nazwa kanału, na którym dana osoba ma być ignorowana

Uwaga: wyrażenie regularne może zaczynać się od "(?-i)" jeśli wielkość znaków ma mieć znaczenie.

Przykłady:
 ignoruje wszędzie nick "toto":
  /ignore add toto
 ignoruje host "toto@domain.com" na serwerze libera:
  /ignore add toto@domain.com libera
 ignoruje host "toto*@*.domain.com" na libera/#weechat:
  /ignore add toto*@*.domain.com libera #weechat
 • info: pobiera informacje opisujące serwer

/info [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • invite: zaprasza użytkownika na kanał

/invite <nick> [<nick>...] [<kanał>]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • ison: sprawdza czy użytkownik jest obecnie na IRC

/ison <nick> [<nick>...]

nick: nazwa użytkownika
 • join: wchodzi na kanał

/join [-noswitch] [-server <serwer>] [<kanał1>[,<kanał2>...]] [<hasło1>[,<hasło2>...]]

-noswitch: nie przełączaj się na nowy bufor
  serwer: wyślij to do tego serwera (wewnętrzna nazwa)
 kanał: nazwa kanału
   hasło: hasło do wejścia na kanał (kanały z hasłami muszą być na początku listy)

Przykłady:
 /join #weechat
 /join #tajnykanał,#weechat klucz
 /join -server libera #weechat
 /join -noswitch #weechat
 • kick: wyrzuca użytkownika z kanału

/kick [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)
 • kickban: wyrzuca użytkownika z kanału i banuje hosta

/kickban [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)

Możliwe jest kopanie/banowanie za pomocą maski, nick zostanie wyciągnięty z maski i zastąpiony "*".

Przykład:
 zbanuje "*!*@host.com", następnie wykopie "toto":
  /kickban toto!*@host.com
 • kill: zamyka połączenie klient-serwer

/kill <nick> [<powód>]

 nick: nick
powód: powód
 • knock: send a notice to an invitation-only channel, requesting an invite

/knock <channel> [<message>]

channel: channel name
message: message to send
/links [[<cel>] <maska>]

   cel: ten serwer powinien odpowiedzieć na zapytanie
maska: lista serwerów musi pasować do maski
 • list: wyświetla kanały i ich tematy

/list [-server <server>] [-re <regex>] [<channel>[,<channel>...]] [<target>]
    -up|-down [<number>]
    -left|-right [<percent>]
    -go <line>|end
    -join

 server: send to this server (internal name)
 regex: POSIX extended regular expression used to filter results (case insensitive, can start by "(?-i)" to become case sensitive); when a regular expression is used, the result is displayed on server buffer instead of a dedicated buffer
channel: channel to list
 target: server name
  -up: move the selected line up by "number" lines
 -down: move the selected line down by "number" lines
 -left: scroll the /list buffer by "percent" of width on the left
 -right: scroll the /list buffer by "percent" of width on the right
  -go: select a line by number, first line number is 0 ("end" to select the last line)
 -join: join the channel on the selected line

Keys and input on /list buffer:
 up            move one line up
 down           move one line down
 pgup           move one page up
 pgdn           move one page down
 alt-home     <<   move to first line
 alt-end      >>   move to last line
 F11        <   scroll horizontally on the left
 F12        >   scroll horizontally on the right
          *   show all channels (no filter)
          xxx  show only channels with "xxx" in name or topic (case insensitive)
          n:xxx show only channels with "xxx" in name (case insensitive)
          t:xxx show only channels with "xxx" in topic (case insensitive)
          u:n  show only channels with at least "n" users
          u:>n  show only channels with more than "n" users
          u:<n  show only channels with less than "n" users
          c:xxx show only channels matching the evaluated condition "xxx", using following variables: name, name2, users, topic
 ctrl-j      j   join channel on selected line
          s:x,y sort channels by fields x,y (see below)
          s:   reset sort to its default value (see below)
          $   refresh list (run again command /list)
          q   close buffer

Sort keys on /list buffer:
 name  channel name (eg: "##test")
 name2 channel name without prefix (eg: "test")
 users number of users on channel
 topic channel topic

Examples:
 list all channels on server and display them in a dedicated buffer (can be slow on large networks):
  /list
 list channel #weechat:
  /list #weechat
 list all channels beginning with "#weechat" (can be very slow on large networks):
  /list -re #weechat.*
 on /list buffer:
  channels with "weechat" in name:
   n:weechat
  channels with at least 100 users:
   u:100
  channels with "freebsd" (case insensitive) in topic and more than 10 users:
   c:${topic} =- freebsd && ${users} > 10
  sort channels by users (big channels first), then name2 (name without prefix):
   s:-users,name2
 • lusers: pobiera statystyki o wielkości sieci IRC

/lusers [<maska> [<cel>]]

 maska: tylko serwery pasujące do maski
cel: serwer, do którego ma być przesłane żądanie
 • map: pokazuje graficzną mapę sieci IRC


 • me: wysyła akcję CTCP na aktualny kanał

/me <wiadomość>

wiadomość: wiadomość do wysłania
 • mode: zmień ustawienia kanału lub użytkownika

/mode [<kanał>] +|-]o|p|s|i|t|n|m|l|b|e|v|k [<argumenty>]
    <nick> [+|-]i|s|w|o

atrybuty kanału:
 kanał: nazwa kanału do modyfikacji (domyślnie aktualny kanał)
 o: daje/zabiera przywileje operatora kanału
 p: flaga prywatności kanału
 s: flaga kanału sekretnego
 i: kanał tylko dla zaproszonych
 t: temat ustawiany tylko przez operatorów
 n: żadnych wiadomości z poza kanału
 m: kanał moderowany
 l: ustawia limit ilości osób na kanale
 b: ustawia maskę bana
 e: ustawia maski wyjątków
 v: daje/zabiera możliwość rozmowy na kanale moderowanym
 k: ustawia klucz kanału (hasło)
atrybuty użytkownika:
 nick: nazwa użytkownika do modyfikacji
 i: użytkownik niewidoczny
 s: użytkownik może otrzymywać informację od serwera
 w: użytkownik otrzymuje wallopy
 o: flaga operatora

Lista atrybutów nie jest ogólna, należy zawsze przeczytać dokumentację na temat danego serwera aby poznać dostępne atrybuty.

Przykład:
 chroni temat kanału #weechat:
  /mode #weechat +t
 staje się niewidoczny na serwerze:
  /mode nick +i
 • motd: pobierz "Wiadomość Dnia" (motd)

/motd [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • msg: wysyła wiadomość do użytkownika albo kanału

/msg [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <tekst>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał (może być maska, '*' = aktualny kanał)
 tekst: wiadomość do wysłania
 • names: wyświetla nazwy użytkowników na kanałach

/names [-count | -x] [<channel>[,<channel>...]]

 -count: display only number of users
   -x: display only users with this mode: -o for ops, -h for halfops, -v for voiced, etc. and -* for regular users
channel: channel name
 • nick: zmienia obecną nazwę użytkownika

/nick [-all] <nick>

-all: ustaw nową nazwę użytkownika na wszystkich serwerach
nick: nowy nick
 • notice: wysyła powiadomienie do użytkownika

/notice [-server <serwer>] <cel> <tekst>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał
 tekst: wiadomość do wysłania
 • notify: dodaje powiadomienie o obecności lub statusie nieobecności nicków na serwerze

/notify add <nick> [<serwer> [-away]]
     del <nick>|-all [<serwer>]

  add: dodaje powiadomienie
 nick: nazwa użytkownika
serwer: wewnętrzna nazwa serwera (domyślnie obecny serwer)
 -away: powiadom o zmianie powodu nieobecności (poprzez wykonanie whois na nicku)
  del: usuwa powiadomienie
 -all: usuwa wszystkie powiadomienia

Bez argumentu, komenda wyświetla powiadomienia dla obecnego serwera (lub wszystkich serwerów, jeśli komendy użyto w głównym buforze).

Przykłady:
 powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z obecnego serwera:
  /notify add toto
 powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z serwera libera:
  /notify add toto libera
 powiadom, kiedy "toto" jest niedostępny lub powróci na serwerze libera:
  /notify add toto libera -away
 • op: nadaje uprawienia operatora kanału

/op <nick> [<nick>...]
   * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: nadaje status operatora kanału wszystkim na kanale
 • oper: uzyskaj uprawnienia operatora

/oper <użytkownik> <hasło>

  użytkownik: użytkownik
hasło: hasło
 • part: opuszcza kanał

/part [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]

kanał: nazwa kanału do opuszczenia
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
 • ping: wyślij ping do serwera

/ping <cel1> [<cel2>]

cel1: serwer
cel2: przekieruj ping do tego serwera
 • pong: odpowiedz na ping

/pong <demon> [<demon2>]

 demon: demon, który odpowiedział na ping
demon2: prześlij do tego demona
 • query: wysyła prywatną wiadomość do użytkownika

/query [-noswitch] [-server <serwer>] <nick>[,<nick>...] [<tekst>]

-noswitch: nie przełączaj do nowego bufora
  serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
   nick: nick
   tekst: wiadomość do wysłania
 • quiet: ucisza nicki albo hosty

/quiet [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]

kanał: nazwa kanału
  nick: nazwa użytkownika lub host

Bez podania argumentu komenda wyświetla listę uciszeń dla obecnego kanału.
 • quote: wyślij nieprzetworzone dane do serwera bez prasowania

/quote [-server <serwer>] <dane>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
 dane: nieprzetworzone dane do wysłania
 • reconnect: ponownie połącz się z serwerem(ami)

/reconnect <serwer> [<serwer>...] [-nojoin] [-switch]
      -all [-nojoin] [-switch]

 serwer: nazwa serwera do ponownego połączenia (wewnętrzna nazwa)
  -all: ponownie łączy się ze wszystkimi serwerami
-nojoin: nie wchodź na żadne kanały (nawet jeśli są zdefiniowane kanały do automatycznego wejścia dla serwera)
-switch: przełącza na kolejny adres serwera
 • rehash: mówi serwerowi, żeby przeładował pliki konfiguracyjne

/rehash [<opcja>]

opcje: dodatkowe opcje, dla niektórych serwerów
 • remove: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału

/remove [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód (przetwarzane, zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są podmieniane na odpowiednie wartości)
 • restart: mówi serwerowi, aby się ponownie uruchomił

/restart [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • rules: request the server rules


 • sajoin: zmusza użytkownika do wejścia na kanał(y)

/sajoin <nick> <kanał>[,<kanał>...]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • samode: zmienia atrybuty kanału, bez posiadania statusu operatora

/samode [<kanał>] <atrybuty>

kanał: nazwa kanału
  atrybuty: atrybuty kanału
 • sanick: zmusza użytkownika do użycia innego nicku

/sanick <nick> <nowy_nick>

  nick: nick
nowy_nick: nowy nick
 • sapart: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału(ów)

/sapart <nick> <kanał>[,<kanał>...]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • saquit: zmusza użytkownika do opuszczenia serwera z powodem

/saquit <nick> <powód>

 nick: nick
powód: powód
 • server: wyświetla, dodaje lub usuwa serwery IRC

/server list|listfull [<nazwa>]
     add <nazwa> <host>[/<port>] [-temp] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>]
     copy|rename <nazwa> <nowa_nazwa>
     reorder <nazwa> [<nazwa>...]
     open <nazwa>|-all [<nazwa>...]
     del|keep <nazwa>
     deloutq|jump
     raw [<filter>]

  list: list servers (without argument, this list is displayed)
listfull: list servers with detailed info for each server
   add: add a new server
  name: server name, for internal and display use; this name is used to connect to the server (/connect name) and to set server options: irc.server.name.xxx
hostname: name or IP address of server, with optional port (default: 6697 for TLS, 6667 otherwise), many addresses can be separated by a comma
  -temp: add a temporary server (not saved)
 option: set option for server (for boolean option, value can be omitted)
nooption: set boolean option to 'off' (for example: -notls)
  copy: duplicate a server
 rename: rename a server
 reorder: reorder list of servers
  open: open the server buffer without connecting
  keep: keep server in config file (for temporary servers only)
   del: delete a server
 deloutq: delete messages out queue for all servers (all messages WeeChat is currently sending)
  jump: jump to server buffer
   raw: open buffer with raw IRC data
 filter: set a new filter to see only matching messages (this filter can be used as input in raw IRC data buffer as well); allowed formats are:
      *    show all messages (no filter)
      xxx   show only messages containing "xxx"
      s:xxx  show only messages for server "xxx"
      f:xxx  show only messages with a flag: recv (message received), sent (message sent), modified (message modified by a modifier), redirected (message redirected)
      m:xxx  show only IRC command "xxx"
      c:xxx  show only messages matching the evaluated condition "xxx", using following variables: output of function irc_message_parse (like nick, command, channel, text, etc., see function info_get_hashtable in plugin API reference for the list of all variables), date (format: "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"), server, recv, sent, modified, redirected

Examples:
 /server listfull
 /server add libera irc.libera.chat
 /server add libera irc.libera.chat/6667 -notls -autoconnect
 /server add chatspike irc.chatspike.net/6667,irc.duckspike.net/6667 -notls
 /server copy libera libera-test
 /server rename libera-test libera2
 /server reorder libera2 libera
 /server del libera
 /server deloutq
 /server raw
 /server raw s:libera
 /server raw c:${recv} && ${command}==PRIVMSG && ${nick}==foo
 • service: rejestruje nową usługę

/service <nick> <zarezerwowany> <distribution> <typ> <zarezerwowany> <info>

distribution: widoczność serwisu
    typ: zarezerwowany do dalszego użycia
 • servlist: wyświetla serwisy obecnie połączone z siecią

/servlist [<maska> [<typ>]]

maska: wyświetl tylko serwisy pasujące do maski
typ: wyświetl tylko serwisy tego typu
 • setname: ustaw real name

/setname <realname>

realname: nowy real name
 • squery: dostarcza wiadomość do usługi

/squery <usługa> <tekst>

usługa: nazwa usługi
  tekst: tekst do wysłania
 • squit: rozłącza od podłączonych serwerów

/squit <cel> <komentarz>

 cel: nazwa serwera
komentarz: komentarz
 • stats: zapytanie o statystyki serwera

/stats [<zapytanie> [<cel>]]

 zapytanie: c/h/i/k/l/m/o/y/u (zobacz RFC1459)
cel: nazwa serwera
 • summon: wyślij do użytkowników serwera wiadomość proszącą ich o wejście na IRC

/summon <użytkownik> [<cel> [<kanał>]]

  użytkownik: nazwa użytkownika
 cel: nazwa serwera
kanał: nazwa kanału
 • time: uzyskaj lokalny czas serwera

/time [<cel>]

cel: pobierz czas podanego serwera
 • topic: pobiera/ustawia temat kanału

/topic [<kanał>] [<temat>|-delete]

kanał: nazwa kanału
 temat: nowy temat kanału
-delete: kasuje temat kanału
 • trace: znajduje drogę do konkretnego serwera

/trace [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • unban: odbanowuje nicki lub hosty

/unban [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host
 numer: numer bana (wyświetlany na liście za pomocą komendy /ban)
 • unquiet: nicki albo hosty przestają być uciszone

/unquiet [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host
 numer: numer uciszenia (wyświetlany na liście za pomocą komendy /quiet)
 • userhost: zwraca listę informacji o użytkownikach

/userhost <nick> [<nick>...]

nick: nazwa użytkownika
 • users: wyświetla użytkowników zalogowanych do serwera

/users [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • version: podaje informację o wersji nicka lub serwera (obecnego lub określonego)

/version [<cel>|<nick>]

cel: nazwa serwera
 nick: nazwa użytkownika
 • voice: daje głos (voice) nickowi(-m)

/voice <nick> [<nick>...]
    * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: daje głos każdemu na kanale
 • wallchops: wysyła powiadomienie do operatorów kanału

/wallchops [<kanał>] <tekst>

kanał: nazwa kanału
  tekst:tekst do wysłania
 • wallops: wysyła wiadomość do wszystkich obecnie połączonych użytkowników, którzy ustawili sobie tryb 'w'

/wallops <tekst>

tekst: wiadomość do wysłania
 • who: tworzy zapytanie, które zwraca listę informacji

/who [<mask> [o]]

maska: tylko informacje pasujące do maski
  o: tylko operatorzy są zwracani zgodnie z podaną maską
 • whois: zapytanie o informacje o użytkowniku(ach)

/whois [<cel>] [<nick>[,<nick>...]]

cel: nazwa serwera
 nick: nick (może być maska)

Bez argumentu, komenda ta wykona whois na:
- twoim własnym nicku, jeśli bufor to serwer/kanał
- zdalnym nicku, jeśli bufor to rozmowa prywatna.

Jeśli opcja irc.network.whois_double_nick jest włączona, wysyłane są dwa nicki (jeśli został podany tylko jeden), aby uzyskać czas bezczynności w odpowiedzi.
 • whowas: pyta o informacje o użytkowniku, który już nie istnieje

/whowas <nick>[,<nick>...] [<ilość> [<cel>]]

 nick: nick
 ilość: ilość zwracanych odpowiedzi (pełne wyszukiwanie dla numerów ujemnych)
cel: odpowiedź powinna pasować do maski

8.10. Opcje

Sekcje w pliku irc.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set irc.look.*

Wygląd.

color

/set irc.color.*

Kolory.

network

/set irc.network.*

Opcje sieci.

msgbuffer

/set irc.msgbuffer.*

Bufor dla wiadomości IRC (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

ctcp

/set irc.ctcp.*

Odpowiedzi CTCP (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

ignore

/ignore

Osoby ignorowane.

server_default

/set irc.server_default.*

Domyślne ustawienia dla serwerów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

server

/server
/set irc.server.*

Serwery.

Opcje:

 • irc.color.input_nick

  • opis: kolor nicka w pasku danych wejściowych

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • irc.color.item_channel_modes

  • opis: kolor trybów kanału, przy nazwie kanału

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.item_lag_counting

  • opis: kolor wskaźnika opóźnienia, podczas naliczania (pong nie otrzymany od serwera, lag rośnie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.item_lag_finished

  • opis: kolor wskaźnika opóźnienia, kiedy otrzymamy pong od serwera

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • irc.color.item_nick_modes

  • opis: kolor dla atrybutów nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.item_tls_version_deprecated

  • opis: kolor dla przestarzałych wersji TLS w lemencie paska "tls_version"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • irc.color.item_tls_version_insecure

  • opis: kolor dla niebezpiecznej wersji TLS w elemencie paska "tls_version"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • irc.color.item_tls_version_ok

  • opis: kolor dla wyższej wspieranej wersji TLS w elemencie paska "tls_version"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • irc.color.list_buffer_line_selected

  • opis: color for selected line on /list buffer

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • irc.color.list_buffer_line_selected_bg

  • opis: background color for selected line on /list buffer

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 24

 • irc.color.message_account

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach konta

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • irc.color.message_chghost

  • opis: kolor tekstu dla wiadomości "chghost"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • irc.color.message_join

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach o wejściu na kanał

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • irc.color.message_kick

  • opis: kolor tekstu w wiadomości kick/kill

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • irc.color.message_quit

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach o opuszczeniu kanału/wyjściu z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • irc.color.message_setname

  • opis: kolor tekstu dla wiadomości "setname"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • irc.color.mirc_remap

  • opis: zamień kolory mirca w wiadomościach używając tablicy hashy: klucze to "fg,bg" przyjmują one wartości pomiędzy -1 (nie określono) a 15, wartości to nazwy lub numery kolorów WeeChat (format: "1,-1:kolor1;2,7:kolor2"), przykład: "1,-1:darkgray;1,2:white,blue" w celu przemapowania czarnego na "darkgray" oraz czarnego na niebieskim tle na "white,blue"; domyślne kolory WeeChat dla kodów IRC: 0=white, 1=black, 2=blue, 3=green, 4=lightred, 5=red, 6=magenta, 7=brown, 8=yellow, 9=lightgreen, 10=cyan, 11=lightcyan, 12=lightblue, 13=lightmagenta, 14=darkgray, 15=gray

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "1,-1:darkgray"

 • irc.color.nick_prefixes

  • opis: kolor dla przedrostków nicków zawierających oznaczenie statusu (o=operator, h=halfop, v=voice, ..), format: "o:kolor1;h:kolor2;v:kolor3" (jeśli nie znaleziono statusu, WeeChat sprawdzi następne atrybuty uzyskane od serwera ("PREFIX"); specjalny tryb "*" może zostać użyty jako domyślny kolor jeśli nie znaleziono atrybutu na liście)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "y:lightred;q:lightred;a:lightcyan;o:lightgreen;h:lightmagenta;v:yellow;*:lightblue"

 • irc.color.notice

  • opis: kolor tekstu "Notice" w podświetleniach

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • irc.color.reason_kick

  • opis: kolor tekstu powodu w wiadomości kick/kill

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.reason_quit

  • opis: kolor tekstu powodu opuszczenia kanału/wyjścia z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 244

 • irc.color.topic_current

  • opis: kolor obecnego tematu kanału (podczas wejścia na kanał lub użycia /topic)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.topic_new

  • opis: kolor nowego tematu kanału (kiedy temat został zmieniony)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 36

 • irc.color.topic_old

  • opis: kolor starego tematu kanału (kiedy temat został zmieniony)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "%" dla mrygania, "." "dim" przyciemnienie (połowa jasności), "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: 244

 • irc.ctcp.clientinfo

  • opis: format de réponse CTCP ou une chaîne vide pour bloquer le CTCP (pas de réponse) ; le contenu est évalué, voir /help eval ; les variables suivantes sont remplacées : ${clientinfo} : liste des CTCP supportés, ${version} : version de WeeChat, ${git} : version Git, ${versiongit} : version de WeeChat et version Git, ${compilation} : date de compilation, ${osinfo} : information sur l'OS, ${site} : site de WeeChat, ${download} : page de téléchargement du site de WeeChat, ${time} : date et heure courante sous forme de texte, ${username} : nom d'utilisateur sur le serveur, ${realname} : nom réel sur le serveur

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${clientinfo}"

 • irc.ctcp.source

  • opis: format de réponse CTCP ou une chaîne vide pour bloquer le CTCP (pas de réponse) ; le contenu est évalué, voir /help eval ; les variables suivantes sont remplacées : ${clientinfo} : liste des CTCP supportés, ${version} : version de WeeChat, ${git} : version Git, ${versiongit} : version de WeeChat et version Git, ${compilation} : date de compilation, ${osinfo} : information sur l'OS, ${site} : site de WeeChat, ${download} : page de téléchargement du site de WeeChat, ${time} : date et heure courante sous forme de texte, ${username} : nom d'utilisateur sur le serveur, ${realname} : nom réel sur le serveur

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${download}"

 • irc.ctcp.time

  • opis: format de réponse CTCP ou une chaîne vide pour bloquer le CTCP (pas de réponse) ; le contenu est évalué, voir /help eval ; les variables suivantes sont remplacées : ${clientinfo} : liste des CTCP supportés, ${version} : version de WeeChat, ${git} : version Git, ${versiongit} : version de WeeChat et version Git, ${compilation} : date de compilation, ${osinfo} : information sur l'OS, ${site} : site de WeeChat, ${download} : page de téléchargement du site de WeeChat, ${time} : date et heure courante sous forme de texte, ${username} : nom d'utilisateur sur le serveur, ${realname} : nom réel sur le serveur

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${time}"

 • irc.ctcp.version

  • opis: format de réponse CTCP ou une chaîne vide pour bloquer le CTCP (pas de réponse) ; le contenu est évalué, voir /help eval ; les variables suivantes sont remplacées : ${clientinfo} : liste des CTCP supportés, ${version} : version de WeeChat, ${git} : version Git, ${versiongit} : version de WeeChat et version Git, ${compilation} : date de compilation, ${osinfo} : information sur l'OS, ${site} : site de WeeChat, ${download} : page de téléchargement du site de WeeChat, ${time} : date et heure courante sous forme de texte, ${username} : nom d'utilisateur sur le serveur, ${realname} : nom réel sur le serveur

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "WeeChat ${version}"

 • irc.look.buffer_open_before_autojoin

  • opis: otwórz bufor kanału przed odebraniem JOIN od serwera, kiedy automatyczne wchodzenie na kanały jest włączone (opcja serwera "autojoin"); przydatne żeby bufory kanałów miały zawsze ten sam numer po uruchomieniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.buffer_open_before_join

  • opis: otwórz bufor kanału przed otrzymaniem JOIN od serwera, przy manualnym wejściu (za pomocą komendy /join)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.buffer_switch_autojoin

  • opis: automatycznie przełącz się na bufor kanału po automatycznym wejściu (opcja serwera "autojoin")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.buffer_switch_join

  • opis: automatycznie przełącz się na bufor kanału po ręcznym wejściu (za pomocą komendy /join)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.color_nicks_in_names

  • opis: użyj koloru nicka w wynikach komendy /names (lub liście nicków wyświetlanej po wejściu na kanał)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.color_nicks_in_nicklist

  • opis: używaj kolorów nicków na liście nicków

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.color_nicks_in_server_messages

  • opis: użyj koloru nicka w wiadomościach od serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.color_pv_nick_like_channel

  • opis: użyj takiego samego koloru nicka na kanałach i prywatnych rozmowach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.ctcp_time_format

  • opis: format czasu używany w odpowiedzi na wiadomość CTCP TIME (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%a, %d %b %Y %T %z"

 • irc.look.display_account_message

  • opis: wyświetl wiadomość ACCOUNT otrzymaną, kiedy opcja account-notify jest włączona

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_away

  • opis: wyświetl wiadomość, kiedy w(y)łączamy tryb oddalenia (off: nie wyświetlaj/wysyłaj nic, local: wyświetl lokalnie, channel: wyślij akcję na kanały)

  • typ: enum

  • wartości: off, local, channel

  • domyślna wartość: local

 • irc.look.display_ctcp_blocked

  • opis: wyświetl wiadomość CTCP nawet jeśli jest blokowana

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_ctcp_reply

  • opis: wyświetlaj odpowiedź CTCP wysłaną przez WeeChat

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_ctcp_unknown

  • opis: wyświetl wiadomość CTCP nawet jeśli jest to nieznana CTCP

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_extended_join

  • opis: wyświetl dodatkowe informacje w wiadomości JOIN: nazwa konta i real name (opcja extended-join musi być włączona)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_join

  • opis: wyświetlaj host w wiadomościach o wejściu na kanał

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_join_local

  • opis: wyświetlaj host podczas wchodzenia na kanał

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_notice

  • opis: display host in notice messages

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_quit

  • opis: pokazuj host w wiadomościach o opuszczeniu kanału/wyjściu z IRC

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_join_message

  • opis: oddzielona przecinkami lista wiadomości wyświetlanych po wejściu na kanał: 324 = atrybuty kanału, 329 = data utworzenia, 332 = temat, 333 = autor/data tematu, 353 = osoby na kanale, 366 = ilość osób na kanale

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "329,332,333,366"

 • irc.look.display_old_topic

  • opis: wyświetl stary temat, kiedy zmieniany jest temat kanału

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_away_once

  • opis: pokazuj wiadomości o nieobecności rozmówcy tylko raz w prywatnej rozmowie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_back

  • opis: pokaż prywatną wiadomość, kiedy użytkownik wróci na serwer

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_nick_change

  • opis: wyświetlaj zmiany nicków w prywatnych wiadomościach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_warning_address

  • opis: wyświetl ostrzeżenie w prywatnym buforze jeśli adres zdalnego nicka uległ zmianie; ta opcja jest domyślnie wyłączona ponieważ serwery jak bitlbee powodują wyświetlanie tego ostrzeżenia, kiedy nie powinny (adres zdalnego nicka zmienia się wiele razy przy logowaniu)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.highlight_channel

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w buforach kanałów (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_pv

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w prywatnych buforach (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_server

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w buforach serwera (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_tags_restrict

  • opis: ogranicza podświetlenia do tych tagów w buforach irc (żeby mieć podświetlenia tylko od wiadomości użytkowników ale nie serwera); tagi muszą być oddzielone przecinkami, "+" może zostać użyty w celu uzyskania logicznego "i" pomiędzy tagami; wildcard "*" jest dozwolony w tagach; pusta wartość zezwala na podświetlenia przez dowolny tag

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "irc_privmsg,irc_notice"

 • irc.look.item_channel_modes_hide_args

  • opis: ukryj atrybuty trybów kanałów jeśli przynajmniej jeden z tych trybów jest ustawiony ("*" zawsze ukrywaj argumenty, pusta wartość - nigdy nie ukrywaj); przykład: "kf" dla ukrycia argumentów, jeśli ustawiony jest tryb "k" lub "f"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "k"

 • irc.look.item_display_server

  • opis: nazwa paska, w którym wyświetlany jest serwer IRC (dla paska stanu)

  • typ: enum

  • wartości: buffer_plugin, buffer_name

  • domyślna wartość: buffer_plugin

 • irc.look.item_nick_modes

  • opis: wyświetlaj tryby nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.item_nick_prefix

  • opis: wyświetlaj przedrostek nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.join_auto_add_chantype

  • opis: automatycznie dodawaj typ kanału z przodu nazwy kanału dla komendy /join jeśli nazwa kanału nie zaczyna się od poprawnego typu kanału na serwerze; na przykład: "/join weechat" zostanie wysłane jako: "/join #weechat"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.list_buffer_scroll_horizontal

  • opis: left/right scroll in /list buffer (percent of width)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 10

 • irc.look.list_buffer_sort

  • opis: comma-separated list of fields to sort channels (see /help list for a list of fields); char "-" can be used before field to reverse order, char "~" can be used to do a case insensitive comparison; example: "-count,~name" for biggest channels first then case insensitive sort on name

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "~name2"

 • irc.look.list_buffer_topic_strip_colors

  • opis: strip channel topic colors in /list buffer

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.msgbuffer_fallback

  • opis: domyślny bufor docelowy dla bufora wiadomości, kiedy cel jest prywatny i nie odnaleziono tego prywatnego bufora

  • typ: enum

  • wartości: current, server

  • domyślna wartość: current

 • irc.look.new_channel_position

  • opis: wymusza pozycję nowych kanałów na liście buforów (none = domyślna pozycja (powinien być to ostatni bufor), next = obecny bufor + 1, near_server = po ostatnim kanale/pv serwera)

  • typ: enum

  • wartości: none, next, near_server

  • domyślna wartość: none

 • irc.look.new_list_position

  • opis: force position of new /list buffer in list of buffers (none = default position (should be last buffer), next = current buffer + 1, near_server = after last channel/pv of server)

  • typ: enum

  • wartości: none, next, near_server

  • domyślna wartość: none

 • irc.look.new_pv_position

  • opis: wymusza pozycję nowych prywatnych wiadomości na liście buforów (none = domyślna pozycja (powinien być to ostatni bufor), next = obecny bufor + 1, near_server = po ostatnim kanale/pv serwera)

  • typ: enum

  • wartości: none, next, near_server

  • domyślna wartość: none

 • irc.look.nick_completion_smart

  • opis: inteligentne dopełnianie nicków (dopełnia najpierw ostatnimi rozmówcami): speakers = wszyscy rozmówcy (włączając podświetlenia), speakers_highlights = tylko rozmówcy z podświetleniem

  • typ: enum

  • wartości: off, speakers, speakers_highlights

  • domyślna wartość: speakers

 • irc.look.nick_mode

  • opis: wyświetlaj atrybuty nicku (op, voice, ...) przed nickiem (none = nigdy, prefix = tylko prefiks (domyślnie), action = w wiadomości akcji, both = prefiks + wiadomość akcji)

  • typ: enum

  • wartości: none, prefix, action, both

  • domyślna wartość: prefix

 • irc.look.nick_mode_empty

  • opis: wyświetl spację jeśli wyświetlanie atrybutów dla nicków jest włączone, ale nick nie ma atrybutu (brak opa, voice, ...)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.nicks_hide_password

  • opis: oddzielona przecinkami lista nicków, dla których hasła będą ukrywane podczas wysyłania wiadomości, na przykład w celu ukrycia hasła w wiadomości wyświetlanej przez "/msg nickserv identify hasło", przykład: "nickserv,nickbot"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "nickserv"

 • irc.look.notice_as_pv

  • opis: wyświetlaj powiadomienia jako prywatne wiadomości (jeśli auto, używa prywatnego bufora jeśli taki istnieje)

  • typ: enum

  • wartości: auto, never, always

  • domyślna wartość: auto

 • irc.look.notice_welcome_redirect

  • opis: automatyczne przekierowanie powiadomień powitalnych do bufora kanału; takie powiadomienia mają nick jako cel i nazwę kanału na początku wiadomości, na przykład powiadomienia ENTRYMSG wysyłane przez Atheme IRC Services wyglądają następująco: "[#kanał] Witaj na tym kanale..."

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.notice_welcome_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach powitalnych przekierowywanych na kanał, na przykład: "notify_private"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.look.notify_tags_ison

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach wyświetlanych przez powiadomienie, kiedy nick wejdzie lub wyjdzie z serwera (rezultat komendy ison lub monitor), na przykład: "notify_message", "notify_private" lub "notify_higlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_message"

 • irc.look.notify_tags_whois

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach wyświetlanych przez powiadomienie, kiedy zmienia się status nieobecności nicka (wynik komendy whois), na przykład: "notify_message", "notify_private" or "notify_highlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_message"

 • irc.look.open_pv_buffer_echo_msg

  • opis: open a private buffer on self message when capability echo-message is enabled

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.part_closes_buffer

  • opis: zamyka bufor, kiedy na kanale wykonamy /part

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.pv_buffer

  • opis: połącz bufory prywatne

  • typ: enum

  • wartości: independent, merge_by_server, merge_all

  • domyślna wartość: independent

 • irc.look.pv_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w prywatnych wiadomościach na przykład: "notify_message", "notify_private" or "notify_highlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_private"

 • irc.look.raw_messages

  • opis: ilość nieprzetworzonych wiadomości do zachowania w pamięci, kiedy zamknięty jest bufor nieprzetworzonych danych (wiadomości zostaną wyświetlone po otworzeniu dla nich bufora)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 65535

  • domyślna wartość: 256

 • irc.look.server_buffer

  • opis: łączy bufory serwerów; ta opcja nie ma wpływu jeśli układ jest zapisany i nie pasuje do tej opcji (zobacz /help layout)

  • typ: enum

  • wartości: merge_with_core, merge_without_core, independent

  • domyślna wartość: merge_with_core

 • irc.look.smart_filter

  • opis: filtruj wiadomości wejścia/opuszczenia/wyjścia/nick od nicków nie będących aktywnymi od kilku minut na kanale (musisz stworzyć filtr na tagu "irc_smart_filter", zobacz /help filter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_account

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "account"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_chghost

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "chghost"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_delay

  • opis: opóźnienie dla filtrowania wiadomości o wejściu/opuszczeniu/wyjściu (w minutach): jeśli osoba nie odezwała się podczas ostatnich N minut, wiadomość jest filtrowana

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 5

 • irc.look.smart_filter_join

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "join"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_join_unmask

  • opis: opóźnienie dla odmaskowywania wiadomości o wejściu na kanał odfiltrowanych przez tag "irc_smart_filter" (w minutach): jeśli ktoś wszedł na kanał maksymalnie N minut temu i powiedział coś na kanale (wiadomość, powiadomienie lub aktualizacja tematu), jego wejście zostaje odmaskowane, podobnie jak zmiany nicków po jego wejściu (0 = wyłączone: nigdy nie odmaskowuj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10080

  • domyślna wartość: 30

 • irc.look.smart_filter_mode

  • opis: włącz inteligentny filtr dla wiadomości "mode": "*" filtruje wszystkie tryby, "+" filtruje wszystkie tryby w prefiksach serwera (na przykład "ovh"), "xyz" filtruje tylko tryby x/y/z, "-xyz" filtruje wszystkie tryby poza x/y/z; przykład: "ovh": filtruje tryby o/v/h, "-bkl" filtruje wszystkie tryby poza b/k/l

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""+

 • irc.look.smart_filter_nick

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "nick" (zmiana nicka)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_quit

  • opis: włącza inteligentne filtrowanie dla wiadomości "part" oraz "quit"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_setname

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "setname"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.temporary_servers

  • opis: włącza tworzenie tymczasowych serwerów za pomocą komendy /connect

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.topic_strip_colors

  • opis: usuń kolory w tematach (używane przy wyświetlaniu tytułu bufora)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.typing_status_nicks

  • opis: wyświetlaj nicki osób, które coś piszą w elemencie paska "typing" (opcja typing.look.enabled_nicks musi zostać włączona i opcja "message-tags" musi być wspierana przez serwer)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.typing_status_self

  • opis: wyślij status pisania do kanałów tak, że inni użytkownicy będą mogli zobaczyć, kiedy piszesz wiadomość (opcja typing.look.enabled_self musi zostać włączona i opcja "message-tags" musi być wspierana przez serwer)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.network.autoreconnect_delay_growing

  • opis: rosnący współczynnik opóźnienia ponownego połączenia z serwerem (1 = stała wartość, 2 = opóźnienie*2 dla każdej próby, etc.)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 2

 • irc.network.autoreconnect_delay_max

  • opis: maksymalne opóźnienie do ponownego połączenia z serwerem (w sekundach, 0 = brak maksimum)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 600

 • irc.network.ban_mask_default

  • opis: domyślna maska dla bana dla komend /ban, /unban i /kickban; zmienne $nick, $user, $ident i $host są zastępowane odpowiednimi wartościami (pobranymi z "nick!user@host"); $ident jest taki sam jak $user, jeśli $user nie zaczyna się od "~", w przeciwnym wypadku jest ustawiany na "*"; domyślna maska używana jest tylko, kiedy WeeChat zna nazwę hosta dla nicka

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*!$ident@$host"

 • irc.network.colors_receive

  • opis: kiedy wyłączone (off) kody kolorów są ignorowane w przychodzących wiadomościach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.colors_send

  • opis: zezwala użytkownikowi wysyłać kolory za pomocą specjalnych kodów (ctrl-c + kod i opcjonalny kolor: b=pogrubiony, cxx=kolor, cxx,yy=kolor+tło, i=kursywa, o=wyłącz kolor/atrybuty, u=podkreślenie, r=rewers)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.lag_check

  • opis: przerwa między dwoma sprawdzeniami opóźnienia (w sekundach, 0 = nigdy nie sprawdzaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 60

 • irc.network.lag_max

  • opis: maksymalne opóźnienie (w sekundach): jeśli ta wartość zostanie osiągnięta WeeChat założy, że odpowiedź od serwera (pong) nie zostanie odebrana i przestanie liczyć opóźnienie (0 = nigdy nie przestawaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 1800

 • irc.network.lag_min_show

  • opis: minimalne pokazywane opóźnienie (w milisekundach)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 86400000

  • domyślna wartość: 500

 • irc.network.lag_reconnect

  • opis: łączy ponownie, jeśli serwer posiada opóźnienie większe lub równe tej wartości (w sekundach, 0 = nigdy nie łącz ponownie); wartość musi być mniejsza lub równa irc.network.lag_max

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 300

 • irc.network.lag_refresh_interval

  • opis: przerwa między dwoma odświeżeniami wskaźnika lagu, kiedy się on zwiększa (w sekundach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 1

 • irc.network.notify_check_ison

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami powiadomień komendą IRC "ison" (w minutach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 1

 • irc.network.notify_check_whois

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami powiadomień komendą IRC "whois" (w minutach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 5

 • irc.network.sasl_fail_unavailable

  • opis: powoduje niepowodzenie autentykacji SASL, kiedy została ona zarządana ale nie jest dostępna po stronie serwera; kiedy ta opcja jest włączona, ma ona wpływ tylko jeśli opcja "sasl_fail" jest ustawiona na "reconnect" lub "disconnect" dla serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.send_unknown_commands

  • opis: wysyłaj nieznane komendy do serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.network.whois_double_nick

  • opis: podwaja nick w komendzie /whois (jeśli podano tylko jeden nick), w celu otrzymania w odpowiedzi czasu bezczynności; na przykład: "/whois nick" wyśle "whois nick nick"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.addresses

  • opis: lista nazw hostów/port lub IP/port dla serwera (oddzielone przecinkiem) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera ${irc_server.xxx} i ${server} są zamieniane na nazwę serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.anti_flood_prio_high

  • opis: anty-flood dla kolejki o wysokim priorytecie: liczba sekund pomiędzy dwoma wiadomościami użytkownika, bądź komendami wysłanymi do serwera IRC (0 = brak anty-flooda)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 60

  • domyślna wartość: 2

 • irc.server_default.anti_flood_prio_low

  • opis: anty-flood dla kolejek o niskim priorytecie: liczba sekund pomiędzy dwoma wiadomościami wysłanymi do serwera IRC (wiadomości jak automatyczne odpowiedzi na CTCP) (0 = brak anty-flooda)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 60

  • domyślna wartość: 2

 • irc.server_default.autoconnect

  • opis: automatycznie połącz się z serwerem przy uruchamianiu WeeChat

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.autojoin

  • opis: oddzielona przecinkami lista kanałów do wejścia po połączeniu z serwerem (po wykonaniu komendy + opóźnienie jeśli są ustawione); kanały wymagające hasła muszą znajdować się na początku listy, wszystkie hasła muszą zostać podane po kanałach (oddzielone spacją) (przykład: "#kanał1,#kanał2,#kanał3 hasło1,hasło2", gdzie #kanał1 i #kanał2 wymagają odpowiednio hasło1 i hasło2) (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.autojoin_dynamic

  • opis: ustawia automatycznie opcję "autojoin" zgodnie z listą kanałów na które ręcznie wszedłeś i z których sam wyszedłeś za pomocą komend /join i /part

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.autoreconnect

  • opis: automatycznie połącz się z serwerem po rozłączeniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.autoreconnect_delay

  • opis: opóźnienie (w sekundach) przed próbą ponownego połączenia się z serwerem

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 65535

  • domyślna wartość: 10

 • irc.server_default.autorejoin

  • opis: automatycznie wejdź na kanały po wykopaniu; możesz zdefiniować lokalną zmienną bufora do nadpisania tej wartości (nazwa zmiennej: "autorejoin", wartości: "on" lub "off")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.autorejoin_delay

  • opis: opóźnienie (w sekundach) przed wejściem na kanał (po wykopaniu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 86400

  • domyślna wartość: 30

 • irc.server_default.away_check

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami stanu nieobecności (w minutach, 0 = nigdy nie sprawdzaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10080

  • domyślna wartość: 0

 • irc.server_default.away_check_max_nicks

  • opis: nie sprawdzaj nieobecności osób na kanałach z dużą ilością użytkowników (0 = nieograniczone)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 1000000

  • domyślna wartość: 25

 • irc.server_default.capabilities

  • opis: oddzielona przecinkami lista opcji klienta do włączenia dla serwera, jeśli są dostępne (zobacz /help cap żeby poznać listę opcji wspieranych przez WeeChat); "*" włącza domyślnie wszystkie opcje (wspierane zarówno przez serwer i WeeChat); wildcard "*" jest dozwolony; opcje zaczynające się od "!" są pomijane (przykład: "*,!account-*,!extended-join")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • irc.server_default.charset_message

  • opis: część wiadomości IRC (otrzymanej lub wysłanej), która jest kodowana na ustawione kodowanie; message = cała wiadomość IRC (domyślne), channel = zaczynając od nazwy kanału (jeśli znaleziona, w przeciwnym wypadku text), text = zaczynając od samego tekstu (powinieneś spróbować tej wartości, jeśli masz problem z kodowaniem nazwy kanału)

  • typ: enum

  • wartości: message, channel, text

  • domyślna wartość: message

 • irc.server_default.command

  • opis: komenda(y) do wykonania po połączeniu z serwerem przed automatycznym wejściem na kanały (wiele komend powinno zostać oddzielone ";", użyj "\;" dla średnika, specjalne zmienne $nick, $channel oraz $server są zastępowane ich wartościami) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.command_delay

  • opis: odstęp (w sekundach) po wykonaniu komendy i przed automatycznym wejściem na kanały (na przykład: daj trochę czasu na uwierzytelnienie przed wejściem na kanały)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 3600

  • domyślna wartość: 0

 • irc.server_default.connection_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) pomiędzy połączeniem TCP z serwerem a otrzymaniem wiadomości 001, jeśli czas zostanie przekroczony przed odebraniem wiadomości 001, WeeChat rozłączy się z serwerem

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 60

 • irc.server_default.default_chantypes

  • opis: prefiks typu kanału jeśli serwer nie wyśle jego w wiadomości 005 (domyślnie „#&”)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "#&"

 • irc.server_default.ipv6

  • opis: używaj protokołu IPv6 do komunikacji z serwerem (próbuj IPv6 później wróć do IPv4); jeśli wyłączone używane jest tylko IPv4

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.local_hostname

  • opis: własna lokalna nazwa hosta/adres IP dla serwera (opcjonalne, jeśli puste użyta zostanie lokalna nazwa hosta)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.msg_kick

  • opis: domyślna wiadomość dla wykopania z kanału używana przez komendy "/kick" i "/kickban" (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick} (własny nick), ${target} (docelowy nick), ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.msg_part

  • opis: domyślna wiadomość przy wyjściu z kanału (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick}, ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości; "%v" jest zamieniane na wersję WeeChat jeśli w ciągu nie ma ${...})

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "WeeChat ${info:version}"

 • irc.server_default.msg_quit

  • opis: domyślna wiadomość przy odłączeniu od serwera (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick}, ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości; "%v" jest zamieniane na wersję WeeChat jeśli w ciągu nie ma ${...})

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "WeeChat ${info:version}"

 • irc.server_default.nicks

  • opis: nicknames to use on server (separated by comma) (note: content is evaluated, see /help eval; ${username} is replaced by system username (fallback to "weechat" if not found), server options are evaluated with ${irc_server.xxx} and ${server} is replaced by the server name)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${username},${username}2,${username}3,${username}4,${username}5"

 • irc.server_default.nicks_alternate

  • opis: alternatywny nick, kiedy nick jest już zajęty na serwerze: dodaje kilka "_", aż nick będzie miał długość 9, następnie zamienia ostatni znak (lub ostatnie dwa znaki) na numer od 1 do 99, do czasu aż zostanie znaleziony nick nie użyty na swerwerze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.notify

  • opis: lista powiadomień dla tego serwera (nie powinieneś zmieniać tej opcji tylko użyć w zamian komendy /notify)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.password

  • opis: hasło dla serwera (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.proxy

  • opis: nazwa pośrednika używanego dla tego serwera (opcjonalne, pośrednik musi być zdefiniowany za pomocą komendy /proxy)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.realname

  • opis: real name używany na serwerze (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.registered_mode

  • opis: mode that is set on registered users (default is "r")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "r"

 • irc.server_default.sasl_fail

  • opis: akcja do wykonania jeśli uwierzytelnianie SASL się nie powiedzie: "continue" dla zignorowania problemu, "reconnect" ponownie połącz się z serwerem, "disconnect" odłącz od serwera (zobacz też opcję irc.network.sasl_fail_unavailable)

  • typ: enum

  • wartości: continue, reconnect, disconnect

  • domyślna wartość: reconnect

 • irc.server_default.sasl_key

  • opis: plik z kluczem prywatnym ECC dla mechanizmu "ecdsa-nist256p-challenge" (ścieżka jest przetwarzana, zobacz funkcję string_eval_path_home w opisie API wtyczek)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.sasl_mechanism

  • opis: mechanism for SASL authentication: "plain" for plain text password, "scram-sha-1" for SCRAM authentication with SHA-1 digest algorithm, "scram-sha-256" for SCRAM authentication with SHA-256 digest algorithm, "scram-sha-512" for SCRAM authentication with SHA-512 digest algorithm, "ecdsa-nist256p-challenge" for key-based challenge authentication, "external" for authentication using client side TLS certificate

  • typ: enum

  • wartości: plain, scram-sha-1, scram-sha-256, scram-sha-512, ecdsa-nist256p-challenge, external

  • domyślna wartość: plain

 • irc.server_default.sasl_password

  • opis: hasło dla uwierzytelniania SASL; ta opcja nie jest używana dla mechanizmów "ecdsa-nist256p-challenge" oraz "external" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.sasl_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) przed zaprzestaniem uwierzytelniania SASL

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 15

 • irc.server_default.sasl_username

  • opis: nazwa użytkownika dla uwierzytelniania SASL; ta opcja nie jest używana dla mechanizmu "external" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.split_msg_max_length

  • opis: podziel wychodzące wiadomości IRC aby mieściły się w podanej ilości znaków; domyślna wartość to 512, jest to bezpieczna i zalecana wartość; wartość 0 wyłącza podział (nie zalecane, chyba ze wiesz co robisz); dozwolone wartości to 0 lub dowolna liczba pomiędzy 128 a 4096; ta opcja powinna być zmieniana tylko dla niestandardowych serwerów IRC, na przykład dla bramek jak bitlbee

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 4096

  • domyślna wartość: 512

 • irc.server_default.tls

  • opis: use TLS for server communication

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.tls_cert

  • opis: TLS certificate file used to automatically identify your nick (path is evaluated, see function string_eval_path_home in plugin API reference)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.tls_dhkey_size

  • opis: rozmiar klucza używanego podczas połączenia Wymiany Kluczy Diffie-Hellmana

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 2048

 • irc.server_default.tls_fingerprint

  • opis: fingerprint of certificate which is trusted and accepted for the server; only hexadecimal digits ar