Tłumaczenie:

Ten dokument opisuje klienta rozmów WeeChat, który jest częścią WeeChat.

Najnowszą wersję dokumentacji można znaleźć tutaj .

1. Wprowadzenie

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) jest darmowym klientem rozmów, szybkim i lekkim, zaprojektowanym dla wielu systemów operacyjnych.

Ten dokument przedstawia sposób pisania skryptów dla WeeChat z użyciem jednego ze wspieranych języków skryptowych:

 • Python

 • Perl

 • Ruby

 • Lua

 • Tcl

 • Guile (Scheme)

 • JavaScript

 • PHP

Prawie wszystkie przykłady umieszczone w tym dokumencie są napisane w Pythonie, ale API jest takie same dla wszystkich języków.

2. Skrypty w WeeChat

2.1. Architektura WeeChat

WeeChat jest jednowątkowy, dotyczy to również skryptów.

Kod skryptu jest wykonywany:

 • kiedy skrypt jest ładowany, zazwyczaj wywołanie funkcji rejestrującej

 • kiedy WeeChat wywoła callback hooka (zobacz rozdział Hooki).

Kiedy wykonywany jest kod skryptu, WeeChat czeka na koniec wykonania zanim przejdzie dalej. Dlatego skrypty NIE mogą wykonywac operacji blokujących jak operacje sieciowe bez użycia dedykowanej funkcji API jak hook_process.

Skrypt NIGDY nie powinien się mnożyć ani tworzyć wątków bez użycia dedykowanych funkcji API, może to prowadzić to awarii WeeChat.
Jeśli coś musi zostać wykonane w tle, można użyć funkcji hook_process. Zobacz przykład w rozdziale Wykonanie procesu w tle oraz dokumentację do funkcji hook_process w Opisu API wtyczek WeeChat  (Angielski).

2.2. Specyfika języków

Python

Moduł

WeeChat definiuje moduł weechat, który należy zaimportowac poprzez import weechat.
Szkielet API WeeChat dla języka Python dostępny jest w repozytorium: weechat.pyi .

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat.xxx(arg1, arg2, ...).

Funkcje print* nzwyają się prnt* (ponieważ print był zarezerwowanym łowem kluczowym w Pythonie 2).

Ciągi otrzymywane w callbackach

W Pythonie 3 i dla wersji WeeChat ≥ 2.7, ciągi te mają typ str jeśli ciąg zawiera poprawne dane UTF-8 (najrzęstzy przypadek), lub bytes w przeciwnym razie. Dlatego callback powinien być w stanie obsłużyć również taki typ danych.

Niektóre niepoprawne dane UTF-8 mogą zostać otrzymane w poniższych przypadkach, dlatego callback może otrzymać ciąc typu str lub bytes (lista nie jest pełna):

Funkcja API Argumenty Przykłady Opis

hook_modifier

irc_in_yyy

irc_in_privmsg
irc_in_notice

Wiadomość otrzymana przez wtyczkę IRC, zanim jest zdekodowana do UTF-8 (używana wewnętrznie)

Zalecane jest używanie w zamian modyfikatora irc_in2_yyy, otrzymany ciąg jest zawsze poprawnym UTF-8.
Zobacz funkcję hook_modifier w Opiie API wtyczek WeeChat .

hook_signal

xxx,irc_out_yyy
xxx,irc_outtags_yyy

*,irc_out_privmsg
*,irc_out_notice
*,irc_outtags_privmsg
*,irc_outtags_notice

Wiadomość wysłana przez serwer IRC po zakodowaniu na kodowanie encode zdefiniowane przez użytkownika (jeśli inne niż UTF-8).

Zaleca się użycie w zamian sygnału xxx,irc_out1_yyy,otrzymany ciąg jest zawsze poprawnym UTF-8.
Zobacz funkcję hook_signal w Opiie API wtyczek WeeChat .

hook_process
hook_process_hashtable

-

-

Wynik komendy wysyłany do callbacka, może zawierać niepoprawne dane UTF-8.

W Pytonie 2, który jest już nie wspierany i nie powinien być już używany, ciągi wysyłane do callbacków są zawsze typu str i mogą zawierać niepoprawne dane UTF-8 w przypadkach wspomnianych wyżej.

Perl

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat::xxx(arg1, arg2, ...);.

Ruby

Inicjalizacja

Musisz zdefiniowac weechat_init i wywołać wewnątrz register.

Funkcje

Funkcje wywoływane są za pomocą Weechat.xxx(arg1, arg2, ...).

Poprzez limitację Ruby (maksymalnie 15 argumentów dla funkcji), funkcja Weechat.config_new_option otrzymuje callbacki w tablicy 6 ciągów (3 callbacki + 3 ciągi danych), wywołanie tej funkcji wygląda następująco:

Weechat.config_new_option(config, section, "name", "string", "opis opcji", "", 0, 0,
             "value", "wartość", 0, ["check_cb", "", "change_cb", "", "delete_cb", ""])

Funkcja Weechat.bar_new przyjmuje kolory w tablicy składającej się z 4 ciągów (color_fg, color_delim, color_bg, color_bg_inactive), wywołaine tej funkcji wygląda następująco:

Weechat.bar_new("name", "off", "0", "window", "", "left", "vertical", "vertical", "0", "0",
        ["default", "default", "default", "default"], "0", "items")

Lua

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat.xxx(arg1, arg2, ...).

Tcl

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat::xxx arg1 arg2 ....

Wartości null

Jako że Tcl wspiera tylko ciągi znaków jako zmienne, nie ma typu null, który można by przekazać jako argument dla funkcji akceptującej takie wartości lub otrzymać jako argument w funkcji callback. Żeby rozwiązać ten problem API WeeChat definiuje stałą $::weechat::WEECHAT_NULL, która zachowuje się jak wartość null. Stała ta jest zdefiniowana jako \uFFFF\uFFFF\uFFFFWEECHAT_NULL\uFFFF\uFFFF\uFFFF, jest więc mało prawdopodobne, że pokaże się przypadkowo.

Możesz przekazać tą stałą do funkcji przyjmujących null jako argument i otrzymasz tą wartość w funkcji callback jeśli wartość argumentu to null. Aby zobaczyć które funlcje akceptują wartości null i przekazują ja do callbacków przejrzyj prototypy języka Python w Opisie API wtyczek WeeChat .

Guile (Scheme)

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą (weechat:xxx arg1 arg2 ...). / Następujące funkcje przyjmują litę argumentów (zamiast wielu argumentów dla innych funkcji), ponieważ ilość argumentów przekracza maksymalną ilość argumentów dozwolonych w Guile:

 • config_new_section

 • config_new_option

 • bar_new

JavaScript

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat.xxx(arg1, arg2, ...);.

PHP

Funkcje

Funkcje są wywoływane za pomocą weechat_xxx(arg1, arg2, ...);.

2.3. Funkcja rejestrująca

Wszystkie skrypty WeeChat muszą się "zarejestrować" w WeeChat, musi to być pierwsza z funkcji WeeChat wywołana w skrypcie.

Prototyp (Python):

def register(nazwa: str, autor: str, wersja: str, licencja: str, opis: str, funkcja_wyłączająca: str, kodowanie: str) -> int: ...

Argumenty:

 • nazwa: string, wewnętrzna nazwa skryptu

 • autor: string, autor skryptu

 • wersja: string, wersja

 • licencja: string, licencja

 • opis: string, krótki opis skryptu

 • funkcja_wyłączająca: string, nazwa funkcji wywoływanej podczas wyładowania skryptu (może być pusty ciąg)

 • kodowanie: string, kodowane skryptu (jeśli skrypt jest napisany w UTF-8 można nie podawać tej wartości - UTF-8 to domyślne kodowanie)

Przykład dla skryptu w każdym z języków:

 • Python:

import weechat

weechat.register("test_python", "FlashCode", "1.0", "GPL3", "Skrypt testowy", "", "")
weechat.prnt("", "Witaj z pythonowego skryptu!")
 • Perl:

weechat::register("test_perl", "FlashCode", "1.0", "GPL3", "Skrypt testowy", "", "");
weechat::print("", "Witaj z perlowego skryptu!");
 • Ruby:

def weechat_init
 Weechat.register("test_ruby", "FlashCode", "1.0", "GPL3", "Skrypt testowy", "", "")
 Weechat.print("", "Witaj ze skryptu ruby!")
 return Weechat::WEECHAT_RC_OK
end
 • Lua:

weechat.register("test_lua", "FlashCode", "1.0", "GPL3", "Skrypt testowy", "", "")
weechat.print("", "Witaj ze skryptu lua!")
 • Tcl:

weechat::register "test_tcl" "FlashCode" "1.0" "GPL3" "Skrypt testowy" "" ""
weechat::print "" "Witaj ze skryptu tcl!"
 • Guile (Scheme):

(weechat:register "test_scheme" "FlashCode" "1.0" "GPL3" "Skrypt testowy" "" "")
(weechat:print "" "Witaj ze skryptu scheme!")
 • JavaScript:

weechat.register("test_js", "FlashCode", "1.0", "GPL3", "Skrypt testowy", "", "");
weechat.print("", "Witaj ze skryptu javascript!");
 • PHP:

weechat_register('test_php', 'FlashCode', '1.0', 'GPL3', 'Skrypt testowy', '', '');
weechat_print('', 'Witaj ze skryptu PHP!');

2.4. Ładowanie skryptu

Zaleca się używanie wtyczki "script" do ładowania skryptów, na przykład:

/script load script.py
/script load script.pl
/script load script.rb
/script load script.lua
/script load script.tcl
/script load script.scm
/script load script.js
/script load script.php

Każdy język posiada również swoją własną komendę:

/python load skrypt.py
/perl load skrypt.pl
/ruby load skrypt.rb
/lua load skrypt.lua
/tcl load skrypt.tcl
/guile load skrypt.scm
/javascript load skrypt.js
/php load skrypt.php

Możesz zrobić dowiązanie w katalogu język/autoload jeśli chcesz automatycznie ładować skrypt po uruchomieniu WeeChat.

Na przykład dla Pythona:

cd ~/.local/share/weechat/python/autoload
ln -s ../skrypt.py
Podczas instalacji skryptu za pomocą /script install automatycznie tworzone jest dowiązanie w katalogu autoload.

3. Różnice pomiędzy API dla C

API skryptów jest prawie takie same jak API dla wtyczek pisanych w C. Możesz zajrzeć do Opisu API wtyczek WeeChat  (Angielski) po więcej informacji na temat każdej z funkcji API: prototyp, argumenty, zwracane wartości, przykłady.

Ważne jest rozróżnienie wtyczki od skryptu: wtyczka jest plikiem binarnym skompilowanym i załadowanym za pomocą komendy /plugin, natomiast skrypt jest plikiem tekstowym załadowanym przez wtyczkę jak python za pomocą komendy /python.

W momencie, kiedy Twój skrypt test.py wywołuje funkcję z API WeeChat, wygląda to tak:

        ┌────────────────────────┐    ╔══════════════════╗
        │   wtyczka python   │    ║ WeeChat "core" ║
        ├──────────────┬─────────┤    ╟─────────┐    ║
test.py ─────► │ API skryptów │ C API │ ─────► ║ C API │    ║
        └──────────────┴─────────┘    ╚═════════╧════════╝

Kiedy WeeChat odwołuje się do Twojego skryptu test.py wygląda to tak:

╔══════════════════╗    ┌────────────────────────┐
║ WeeChat "core" ║    │   wtyczka python   │
║    ┌─────────╢    ├─────────┬──────────────┤
║    │ C API ║ ─────► │ C API │ API skryptów │ ─────► test.py
╚════════╧═════════╝    └─────────┴──────────────┘

3.1. Wskaźniki

Jak już zapewne wiecie nie ma prawdziwych "wskaźników" w skryptach. Dlatego kiedy funkcja API zwraca wskaźnik, jest on konwertowany na ciąg dla skryptu.

Na przykład, jeśli funkcja zwraca wskaźnik 0x1234ab56 skrypt otrzyma ciąg "0x1234ab56".

W sytuacji, kiedy funkcja API spodziewa się wskaźnika jako argumentu skrypt musi przekazać go jako ciąg. Wtyczki napisane w C przekonwertują go na prawdziwy wskaźnik, zanim wywołają funkcję z API C.

Dozwolone są puste ciągi lub "0x0", oznaczają NULL w C. Na przykład, aby wyświetlić dane w rdzennym buforze (główny bufor WeeChat):

weechat.prnt("", "hi!")
W wielu funkcjach, z powodów wydajności, WeeChat nie sprawdza poprawności wskaźników. Do ciebie należy sprawdzenie poprawności przekazywanych wskaźników, w innym wypadku możesz zobaczyć ładny raport o błędzie ;)

3.2. Callbacki

Prawie wszystkie callbacki muszą zwrócić WEECHAT_RC_OK lub WEECHAT_RC_ERROR (wyjątkiem jest callback modyfikujący, który zwraca ciąg).

Callbacki w języku C używają akgumentów "callback_pointer" i "callback_data", które są wskaźnikami. W API skryptów, obecny jest tylko "callback_data" (lub "data") i jest to ciąg a nie wskaźnik.

Przykłady callbacków dla każdego języka:

 • Python:

def timer_cb(data, remaining_calls):
  weechat.prnt("", "timer! data=%s" % data)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

weechat.hook_timer(1000, 0, 1, "timer_cb", "test")
 • Perl:

sub timer_cb {
  my ($data, $remaining_calls) = @_;
  weechat::print("", "timer! data=$data");
  return weechat::WEECHAT_RC_OK;
}

weechat::hook_timer(1000, 0, 1, "timer_cb", "test");
 • Ruby:

def timer_cb(data, remaining_calls)
 Weechat.print("", "timer! data=#{data}");
 return Weechat::WEECHAT_RC_OK
end

Weechat.hook_timer(1000, 0, 1, "timer_cb", "test");
 • Lua:

function timer_cb(data, remaining_calls)
  weechat.print("", "timer! data="..data)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK
end

weechat.hook_timer(1000, 0, 1, "timer_cb", "test")
 • Tcl:

proc timer_cb { data remaining_calls } {
  weechat::print {} "timer! data=$data"
  return $::weechat::WEECHAT_RC_OK
}

weechat::hook_timer 1000 0 1 timer_cb test
 • Guile (Scheme):

(define (timer_cb data remaining_calls)
 (weechat:print "" (string-append "timer! data=" data))
 weechat:WEECHAT_RC_OK
)

(weechat:hook_timer 1000 0 1 "timer_cb" "test")
 • JavaScript:

function timer_cb(data, remaining_calls) {
  weechat.print("", "timer! data=" + data);
  return weechat.WEECHAT_RC_OK;
}

weechat.hook_timer(1000, 0, 1, "timer_cb", "test");
 • PHP:

$timer_cb = function ($data, $remaining_calls) {
  weechat_print('', 'timer! data=' . $data);
  return WEECHAT_RC_OK;
};

weechat_hook_timer(1000, 0, 1, $timer_cb, 'test');

4. API skryptów

Więcej informacji o funkcjach w API, znajdziesz w Opisu API wtyczek WeeChat  (Angielski).

4.1. Fukcje

Lista funkcji w API skryptów:

 • register

 • plugin_get_name

 • charset_set

 • iconv_to_internal

 • iconv_from_internal

 • gettext

 • ngettext

 • strlen_screen

 • string_match

 • string_match_list

 • string_has_highlight

 • string_has_highlight_regex

 • string_mask_to_regex

 • string_format_size

 • string_parse_size

 • string_color_code_size

 • string_remove_color

 • string_is_command_char

 • string_input_for_buffer

 • string_eval_expression

 • string_eval_path_home

 • mkdir_home

 • mkdir

 • mkdir_parents

 • list_new

 • list_add

 • list_search

 • list_search_pos

 • list_casesearch

 • list_casesearch_pos

 • list_get

 • list_set

 • list_next

 • list_prev

 • list_string

 • list_size

 • list_remove

 • list_remove_all

 • list_free

 • config_new

 • config_set_version

 • config_new_section

 • config_search_section

 • config_new_option

 • config_search_option

 • config_string_to_boolean

 • config_option_reset

 • config_option_set

 • config_option_set_null

 • config_option_unset

 • config_option_rename

 • config_option_get_string

 • config_option_get_pointer

 • config_option_is_null

 • config_option_default_is_null

 • config_boolean

 • config_boolean_default

 • config_boolean_inherited

 • config_integer

 • config_integer_default

 • config_integer_inherited

 • config_string

 • config_string_default

 • config_string_inherited

 • config_color

 • config_color_default

 • config_color_inherited

 • config_enum

 • config_enum_default

 • config_enum_inherited

 • config_write_option

 • config_write_line

 • config_write

 • config_read

 • config_reload

 • config_option_free

 • config_section_free_options

 • config_section_free

 • config_free

 • config_get

 • config_get_plugin

 • config_is_set_plugin

 • config_set_plugin

 • config_set_desc_plugin

 • config_unset_plugin

 • key_bind

 • key_unbind

 • prefix

 • color

 • prnt

 • prnt_date_tags

 • prnt_datetime_tags

 • prnt_y

 • prnt_y_date_tags

 • prnt_y_datetime_tags

 • log_print

 • hook_command

 • hook_completion

 • hook_completion_get_string

 • hook_completion_list_add

 • hook_command_run

 • hook_timer

 • hook_fd

 • hook_process

 • hook_process_hashtable

 • hook_url

 • hook_connect

 • hook_line

 • hook_print

 • hook_signal

 • hook_signal_send

 • hook_hsignal

 • hook_hsignal_send

 • hook_config

 • hook_modifier

 • hook_modifier_exec

 • hook_info

 • hook_info_hashtable

 • hook_infolist

 • hook_focus

 • hook_set

 • unhook

 • unhook_all

 • buffer_new

 • buffer_new_props

 • buffer_search

 • buffer_search_main

 • current_buffer

 • buffer_clear

 • buffer_close

 • buffer_merge

 • buffer_unmerge

 • buffer_get_integer

 • buffer_get_string

 • buffer_get_pointer

 • buffer_set

 • buffer_string_replace_local_var

 • buffer_match_list

 • line_search_by_id

 • current_window

 • window_search_with_buffer

 • window_get_integer

 • window_get_string

 • window_get_pointer

 • window_set_title

 • nicklist_add_group

 • nicklist_search_group

 • nicklist_add_nick

 • nicklist_search_nick

 • nicklist_remove_group

 • nicklist_remove_nick

 • nicklist_remove_all

 • nicklist_group_get_integer

 • nicklist_group_get_string

 • nicklist_group_get_pointer

 • nicklist_group_set

 • nicklist_nick_get_integer

 • nicklist_nick_get_string

 • nicklist_nick_get_pointer

 • nicklist_nick_set

 • bar_item_search

 • bar_item_new

 • bar_item_update

 • bar_item_remove

 • bar_search

 • bar_new

 • bar_set

 • bar_update

 • bar_remove

 • command

 • command_options

 • completion_new

 • completion_search

 • completion_get_string

 • completion_list_add

 • completion_free

 • info_get

 • info_get_hashtable

 • infolist_new

 • infolist_new_item

 • infolist_new_var_integer

 • infolist_new_var_string

 • infolist_new_var_pointer

 • infolist_new_var_time

 • infolist_search_var

 • infolist_get

 • infolist_next

 • infolist_prev

 • infolist_reset_item_cursor

 • infolist_fields

 • infolist_integer

 • infolist_string

 • infolist_pointer

 • infolist_time

 • infolist_free

 • hdata_get

 • hdata_get_var_offset

 • hdata_get_var_type_string

 • hdata_get_var_array_size

 • hdata_get_var_array_size_string

 • hdata_get_var_hdata

 • hdata_get_list

 • hdata_check_pointer

 • hdata_move

 • hdata_search

 • hdata_char

 • hdata_integer

 • hdata_long

 • hdata_longlong

 • hdata_string

 • hdata_pointer

 • hdata_time

 • hdata_hashtable

 • hdata_compare

 • hdata_update

 • hdata_get_string

 • upgrade_new

 • upgrade_write_object

 • upgrade_read

 • upgrade_close

4.2. Stałe

Lista stałych w API skryptów:

Stała Typ Wartość

WEECHAT_RC_OK

liczba

0

WEECHAT_RC_OK_EAT

liczba

1

WEECHAT_RC_ERROR

liczba

-1

WEECHAT_CONFIG_READ_OK

liczba

0

WEECHAT_CONFIG_READ_MEMORY_ERROR

liczba

-1

WEECHAT_CONFIG_READ_FILE_NOT_FOUND

liczba

-2

WEECHAT_CONFIG_WRITE_OK

liczba

0

WEECHAT_CONFIG_WRITE_ERROR

liczba

-1

WEECHAT_CONFIG_WRITE_MEMORY_ERROR

liczba

-2

WEECHAT_CONFIG_OPTION_SET_OK_CHANGED

liczba

2

WEECHAT_CONFIG_OPTION_SET_OK_SAME_VALUE

liczba

1

WEECHAT_CONFIG_OPTION_SET_ERROR

liczba

0

WEECHAT_CONFIG_OPTION_SET_OPTION_NOT_FOUND

liczba

-1

WEECHAT_CONFIG_OPTION_UNSET_OK_NO_RESET

liczba

0

WEECHAT_CONFIG_OPTION_UNSET_OK_RESET

liczba

1

WEECHAT_CONFIG_OPTION_UNSET_OK_REMOVED

liczba

2

WEECHAT_CONFIG_OPTION_UNSET_ERROR

liczba

-1

WEECHAT_LIST_POS_SORT

ciąg

sort

WEECHAT_LIST_POS_BEGINNING

ciąg

beginning

WEECHAT_LIST_POS_END

ciąg

end

WEECHAT_HOTLIST_LOW

ciąg

0

WEECHAT_HOTLIST_MESSAGE

ciąg

1

WEECHAT_HOTLIST_PRIVATE

ciąg

2

WEECHAT_HOTLIST_HIGHLIGHT

ciąg

3

WEECHAT_HOOK_PROCESS_RUNNING

liczba

-1

WEECHAT_HOOK_PROCESS_ERROR

liczba

-2

WEECHAT_HOOK_CONNECT_OK

liczba

0

WEECHAT_HOOK_CONNECT_ADDRESS_NOT_FOUND

liczba

1

WEECHAT_HOOK_CONNECT_IP_ADDRESS_NOT_FOUND

liczba

2

WEECHAT_HOOK_CONNECT_CONNECTION_REFUSED

liczba

3

WEECHAT_HOOK_CONNECT_PROXY_ERROR

liczba

4

WEECHAT_HOOK_CONNECT_LOCAL_HOSTNAME_ERROR

liczba

5

WEECHAT_HOOK_CONNECT_GNUTLS_INIT_ERROR

liczba

6

WEECHAT_HOOK_CONNECT_GNUTLS_HANDSHAKE_ERROR

liczba

7

WEECHAT_HOOK_CONNECT_MEMORY_ERROR

liczba

8

WEECHAT_HOOK_CONNECT_TIMEOUT

liczba

9

WEECHAT_HOOK_CONNECT_SOCKET_ERROR

liczba

10

WEECHAT_HOOK_SIGNAL_STRING

ciąg

string

WEECHAT_HOOK_SIGNAL_INT

ciąg

int

WEECHAT_HOOK_SIGNAL_POINTER

ciąg

pointer

5. Częste zadania

Ten rozdział przedstawia część częstych zadań z przykładami. Użyto tu tylko część rzeczy dostępnych w API, dokładne informacje można znaleźć w Opisu API wtyczek WeeChat  (Angielski).

5.1. Bufory

Wyświetlanie wiadomości

Pusty ciąg jest często używany podczas pracy z głównym buforem WeeChat. Dla pozostałych buforów należy podać wskaźnik (jako ciąg, zobacz pointers).

Przykłady:

# wyświetl "witaj" w głównym buforze
weechat.prnt("", "witaj")

# wyświetl "witaj" w głównym buforze, ale nie zapisuj tego do pliku z logiem
# (tylko wersje ≥ 0.3.3)
weechat.prnt_date_tags("", 0, "no_log", "witaj")

# wyświetl "==>" przed wiadomością "witaj" w obecnym buforze
# (przedrostek i wiadomość muszą być oddzielone znakiem tabulacji)
weechat.prnt(weechat.current_buffer(), "==>\twitaj")

# wyświetla wiadomość o błędzie w głównym buforze (z przedrostkiem błąd)
weechat.prnt("", "%szłe argumenty" % weechat.prefix("błąd"))

# wyświetl wiadomość z kolorem w głównym buforze
weechat.prnt("", "text %sżółty na niebieskim" % weechat.color("yellow,blue"))

# przeszuka bufor i wyświetli wiadomość
# (pełna nazwa bufora to wtyczka.nazwa, na przykład: "irc.libera.#weechat")
buffer = weechat.buffer_search("irc", "libera.#weechat")
weechat.prnt(buffer, "wiadomość na kanale #weechat")

# inne rozwiązanie na znalezienie bufora IRC (lepsze)
# (zauważ, że serwer i kanał są oddzielone przecinkiem)
buffer = weechat.info_get("irc_buffer", "libera,#weechat")
weechat.prnt(buffer, "wiadomość na kanale #weechat")
Funkcja print dla języka Python nazywa się prnt, dla pozostałych print.

Wysyłanie tekstu do bufora

Możesz wysłać tekst lub komendę do bufora. Dokładnie tak jakby wpisać tekst w linii poleceń i wcisnąć [Enter].

Przykłady:

# wykona polecenie "/help" w obecnym buforze (wyświetli się w głównym buforze)
weechat.command("", "/help")

# wyśle "witaj" na kanał #weechat (użytkownicy na kanale zobaczą wiadomość)
buffer = weechat.info_get("irc_buffer", "libera,#weechat")
weechat.command(buffer, "witaj")

Tworzenie nowego buforu

Możesz stworzyć nowy bufor w skrypcie, następnie użyć go do wyświetlania wiadomości.

Dwa callbacki mogą zostać wywołane (są opcjonalne): jeden dla danych wejściowych (kiedy wpiszesz tekst i naciśniesz [Enter] w buforze), drugi jest wywoływany podczas zamykania bufora (na przykład przez /buffer close).

Przykłady:

# callback dla danych otrzymanych na wejściu
def buffer_input_cb(data, buffer, input_data):
  # ...
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

# callback wywoływany przy zamknięciu bufora
def buffer_close_cb(data, buffer):
  # ...
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

# tworzenie bufora
buffer = weechat.buffer_new("mybuffer", "buffer_input_cb", "", "buffer_close_cb", "")

# ustawianie tytułu
weechat.buffer_set(buffer, "title", "To jest tytuł mojego buforu.")

# wyłącza logowanie, przez ustawienie zmiennej lokalnej "no_log" na "1"
weechat.buffer_set(buffer, "localvar_set_no_log", "1")

Właściwości buforów

Możesz odczytać właściwości buforów jako ciąg, liczbę lub wskaźnik.

Przykłady:

buffer = weechat.current_buffer()

number = weechat.buffer_get_integer(buffer, "number")
name = weechat.buffer_get_string(buffer, "name")
short_name = weechat.buffer_get_string(buffer, "short_name")

Możliwe jest dodanie, odczytanie lub kasowanie lokalnych zmiennych dla buforów:

# dodanie zmiennej lokalnej
weechat.buffer_set(buffer, "localvar_set_myvar", "my_value")

# odczyt zmiennej lokalnej
myvar = weechat.buffer_get_string(buffer, "localvar_myvar")

# kasowanie zmiennej lokalnej
weechat.buffer_set(buffer, "localvar_del_myvar", "")

Aby zobaczyć lokalne zmienne danego bufora, należy wykonać tą komendę w WeeChat:

/buffer listvar

5.2. Hooki

Dodanie nowej komendy

Aby dodać nową komendę należy użyć hook_command. Można użyć własnego szablonu dopełnień dla uzupełniania argumentów własnej komendy.

Przykład:

def my_command_cb(data, buffer, args):
  # ...
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

hook = weechat.hook_command("myfilter", "opis myfilter",
  "[list] | [enable|disable|toggle [name]] | [add name plugin.buffer tags regex] | [del name|-all]",
  "description of arguments...",
  "list"
  " || enable %(filters_names)"
  " || disable %(filters_names)"
  " || toggle %(filters_names)"
  " || add %(filters_names) %(buffers_plugins_names)|*"
  " || del %(filters_names)|-all",
  "my_command_cb", "")

Następnie w WeeChat:

/help myfilter

/myfilter argumenty...

Dodanie timera

Do dodania timera służy hook_timer.

Przykład:

def timer_cb(data, remaining_calls):
  # ...
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

# timer wywoływany co minutę, kiedy liczba sekund wynosi 00
weechat.hook_timer(60 * 1000, 60, 0, "timer_cb", "")

Wykonanie procesu w tle

Do wykonywania procesów w tle służy hook_process. Twoje callbacki zostaną wywołane, kiedy dane będą gotowe. Może zostać wywołane wiele razy.

Dla ostatniego wykonania Twojego callbacku return_code jest ustawiane na 0, lub wartość dodatnią, jest to kod zwracany przez komendę.

Przykład:

def my_process_cb(data, command, return_code, out, err):
  if return_code == weechat.WEECHAT_HOOK_PROCESS_ERROR:
    weechat.prnt("", "Error with command '%s'" % command)
    return weechat.WEECHAT_RC_OK
  if return_code >= 0:
    weechat.prnt("", "return_code = %d" % return_code)
  if out:
    weechat.prnt("", "stdout: %s" % out)
  if err:
    weechat.prnt("", "stderr: %s" % err)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

weechat.hook_process("/bin/ls -l /etc", 10 * 1000, "my_process_cb", "")

Zamiast zewnętrznej komendy możesz też wywołać bezpośrednio funkcję ze skryptu, tóra robi coś blokującego:

def get_status(data):
  # do something blocking...
  # ...
  return "this is the result"

def my_process_cb(data, command, return_code, out, err):
  if return_code == weechat.WEECHAT_HOOK_PROCESS_ERROR:
    weechat.prnt("", "Error with command '%s'" % command)
    return weechat.WEECHAT_RC_OK
  if return_code >= 0:
    weechat.prnt("", "return_code = %d" % return_code)
  if out:
    weechat.prnt("", "stdout: %s" % out)
  if err:
    weechat.prnt("", "stderr: %s" % err)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

hook = weechat.hook_process("func:get_status", 5000, "my_process_cb", "")

Transfer URL

Nowe w wersji 0.3.7.

Aby pobrać URL (albo wysłać do URL), należy użyć funkcji hook_process, lub hook_process_hashtable jeśli konieczne jest przekazanie parametrów.

Przykład transferu URL bez opcji: strona HTML jest otrzymywana jako "out" (standardowe wyjście procesu):

# Wyświetla najnowszą stabilną wersję WeeChat.
weechat_latest_version = ""

def weechat_process_cb(data, command, return_code, out, err):
  global weechat_latest_version
  if out:
    weechat_latest_version += out
  if return_code >= 0:
    weechat.prnt("", "Latest WeeChat version: %s" % weechat_latest_version)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

weechat.hook_process("url:https://weechat.org/dev/info/stable/",
           30 * 1000, "weechat_process_cb", "")
Wszystkie dostępne informacje można znaleźć na tej stronie .

Przykładowy transfer URL z opcją: pobranie najnowszej wersji rozwojowej WeeChat do pliku /tmp/weechat-devel.tar.gz:

def my_process_cb(data, command, return_code, out, err):
  if return_code >= 0:
    weechat.prnt("", "End of transfer (return code = %d)" % return_code)
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

weechat.hook_process_hashtable("url:https://weechat.org/files/src/weechat-devel.tar.gz",
                {"file_out": "/tmp/weechat-devel.tar.gz"},
                30 * 1000, "my_process_cb", "")

Więcej informacji o transferach URL i dostępnych opcjach dla funkcji hook_process oraz hook_process_hashtable można znaleźć w Opisu API wtyczek WeeChat  (Angielski).

5.3. Konfiguracja / opcje

Ustawianie opcji dla skryptu

Funkcja config_is_set_plugin używana jest do sprawdzenia czy opcja jest ustawiona, config_set_plugin ustawia opcję.

Example:

script_options = {
  "opcja1": "wartość1",
  "opcja2": "wartość2",
  "opcja3": "wartość3",
}
for option, default_value in script_options.items():
  if not weechat.config_is_set_plugin(option):
    weechat.config_set_plugin(option, default_value)

Wykrywanie zmian

Do wykrywania zmian opcji skryptu służy hook_config.

Przykład:

SCRIPT_NAME = "myscript"

# ...

def config_cb(data, option, value):
  """Callback called when a script option is changed."""
  # na przykład, odczyt wszystkich opcji skryptu...
  # ...
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

# ...

weechat.hook_config("plugins.var.python." + SCRIPT_NAME + ".*", "config_cb", "")
# dla innych języków, zmień "python" na swój język (perl/ruby/lua/tcl/guile/javascript)

Odczyt opcji WeeChat

Funkcja config_get zwraca wskaźnik do opcji. Następnie, w zależności od typu opcji, należy wywołać config_string, config_boolean, config_integer lub config_color.

# string
weechat.prnt("", "wartość opcji weechat.look.item_time_format to: %s"
         % (weechat.config_string(weechat.config_get("weechat.look.item_time_format"))))

# boolean
weechat.prnt("", "wartość opcji weechat.look.day_change to: %d"
         % (weechat.config_boolean(weechat.config_get("weechat.look.day_change"))))

# integer
weechat.prnt("", "wartość opcji weechat.look.scroll_page_percent to: %d"
         % (weechat.config_integer(weechat.config_get("weechat.look.scroll_page_percent"))))

# color
weechat.prnt("", "wartość opcji weechat.color.chat_delimiters to: %s"
         % (weechat.config_color(weechat.config_get("weechat.color.chat_delimiters"))))

5.4. IRC

Przechwytywanie wiadomości

Wtyczka IRC wysyła cztery sygnały dla otrzymanych wiadomości (xxx to wewnętrzna nazwa serwera IRC, yyy to komenda IRC jak JOIN, QUIT, PRIVMSG, 301, ..):

xxx,irc_in_yyy

sygnał wysyłany przed przetworzeniem wiadomości, tylko jeśli nie jest ignorowana

xxx,irc_in2_yyy

sygnał wysyłany po przetworzeniu wiadomości, tylko jeśli wiadomość nie jest ignorowana

xxx,irc_raw_in_yyy

sygnał wysyłany przed przetworzeniem wiadomości, nawet jeśli wiadomość jest ignorowana

xxx,irc_raw_in2_yyy

sygnał wysyłany po przetworzeniu wiadomoci, nawet jeśli wiadomość jest ignorowana

def join_cb(data, sygnał, signal_data):
  # sygnał to na przykład: "libera,irc_in2_join"
  # signal_data to wiadomość IRC, na przykład: ":nick!user@host JOIN :#channel"
  server = signal.split(",")[0]
  msg = weechat.info_get_hashtable("irc_message_parse", {"message": signal_data})
  buffer = weechat.info_get("irc_buffer", "%s,%s" % (server, msg["channel"]))
  if buffer:
    weechat.prnt(buffer, "%s (%s) has joined this channel!" % (msg["nick"], msg["host"]))
  return weechat.WEECHAT_RC_OK

# przydatne jest użycie "*" jako serwera, aby złapać wiadomość JOIN na wszystkich
# serwerach IRC
weechat.hook_signal("*,irc_in2_join", "join_cb", "")

Modyfikowanie wiadomości

Plugin IRC wysyła dwa "modyfikatory" dla odebranych wiadomości ("xxx" to komenda IRC), aby umożliwić jej modyfikację:

irc_in_xxx

modyfikator wysyłany przez zmianą kodowania: używaj ostrożnie, ciąg może zawierać niepoprawne dane UTF-8; używaj tylko dla operacji na nieprzetworzonych wiadomościach

irc_in2_xxx

modyfikator wysyłany po zmianie kodowania, ciąg jest zawsze poprawnym UTF-8 (zalecane)

def modifier_cb(data, modifier, modifier_data, string):
  # dodaje nazwę serwera do wszystkich otrzymanych wiadomości
  # (nie jest to może bardzo przydatne, ale to tylko przykład!)
  return "%s %s" % (string, modifier_data)

weechat.hook_modifier("irc_in2_privmsg", "modifier_cb", "")
Zniekształcone wiadomości mogą uszkodzić WeeChat, lub spowodować wiele problemów!

Przetwarzanie wiadomości

Nowe w wersji 0.3.4.

Można przetwarzać wiadomości IRC za pomocą info_hashtable zwanej "irc_message_parse".

Wynik jest tabela hashy z następującymi kluczami (przykładowe wartości zostały uzyskane za pomocą wiadomości: @time=2015-06-27T16:40:35.000Z :nick!user@host PRIVMSG #weechat :hello!):

Klucz Od wersji (1) Opis Przykład

tags

0.4.0

Tagi w wiadomości (mogą byc puste).

time=2015-06-27T16:40:35.000Z

tag_xxx

3.3

Niewyescapowana wartość tagu "xxx" (jeden klucz per tag).

2015-06-27T16:40:35.000Z

message_without_tags

0.4.0

Wiadomość bez tagów (jeśli nie ma tagów jest to to samo co wiadomość).

:nick!user@host PRIVMSG #weechat :hello!

nick

0.3.4

Nick żródła.

nick

user

2.7

Oryginalny użytkownik.

user

host

0.3.4

Host żródła (zawiera nick).

nick!user@host

command

0.3.4

Komenda (PRIVMSG, NOTICE, …​).

PRIVMSG

channel

0.3.4

Docelowy kanał.

#weechat

arguments

0.3.4

Argumenty komendy (zawierają kanał).

#weechat :hello!

text

1.3

Tekst (na przykład wiadomość użytkownika).

hello!

paramN

3.4

Parametry komendy (od 1 do N).

#weechat

num_params

3.4

Ilość parametrów komendy.

2

pos_command

1.3

The index of command in message ("-1" if command was not found).

47

pos_arguments

1.3

The index of arguments in message ("-1" if arguments was not found).

55

pos_channel

1.3

The index of channel in message ("-1" if channel was not found).

55

pos_text

1.3

The index of text in message ("-1" if text was not found).

65

(1) Klucz został wprowadzony w tej wersji WeeChat.
dict = weechat.info_get_hashtable(
  "irc_message_parse",
  {"message": "@time=2015-06-27T16:40:35.000Z;tag2=value\\sspace :nick!user@host PRIVMSG #weechat :hello!"})

# dict == {
#   "tags": "time=2015-06-27T16:40:35.000Z;tag2=value\\sspace",
#   "tag_time": "2015-06-27T16:40:35.000Z",
#   "tag_tag2": "value space",
#   "message_without_tags": ":nick!user@host PRIVMSG #weechat :hello!",
#   "nick": "nick",
#   "user": "user",
#   "host": "nick!user@host",
#   "command": "PRIVMSG",
#   "channel": "#weechat",
#   "arguments": "#weechat :hello!",
#   "text": "hello!",
#   "param1": "#weechat",
#   "param2": "hello!",
#   "num_params": "2",
#   "pos_command": "65",
#   "pos_arguments": "73",
#   "pos_channel": "73",
#   "pos_text": "83",
# }

5.5. Informacje

Wersja WeeChat

Najprostszym sposobem na sprawdzenie wersji to pozyskanie "version_number" i wykonanie porównania między liczbą całkowitą a heksadecymalnym numerem wersji.

Przykład:

version = weechat.info_get("version_number", "") or 0
if int(version) >= 0x00030200:
  weechat.prnt("", "This is WeeChat 0.3.2 or newer")
else:
  weechat.prnt("", "This is WeeChat 0.3.1 or older")
Wersje ≤ 0.3.1.1 zwracają pusty ciąg dla info_get("version_number") należy sprawdzić, czy zwracana wartość nie jest pusta.

Aby otrzymać ciąg z numerem wersji:

# wyświetli to na przykład "Version 0.3.2"
weechat.prnt("", "Version %s" % weechat.info_get("version", ""))

Inne informacje

# katalog z konfiguracją WeeChat, na przykład: "/home/user/.config/weechat"
weechat.prnt("", "Katalog z konfiguracją WeeChat: %s" % weechat.info_get("weechat_config_dir", ""))

# nieaktywność klawiatury
weechat.prnt("", "Nieaktywny od %s sekund" % weechat.info_get("inactivity", ""))

5.6. Infolisty

Odczytanie infolisty

Można odczytać infolisty wbudowane w WeeChat lub inne wtyczki.

Przykład:

# odczyta infolistę "buffer", aby otrzymać listę buforów
infolist = weechat.infolist_get("buffer", "", "")
if infolist:
  while weechat.infolist_next(infolist):
    name = weechat.infolist_string(infolist, "name")
    weechat.prnt("", "buffer: %s" % name)
  weechat.infolist_free(infolist)
Nie zapomnij wywołać infolist_free, aby zwolnić pamięć użyta przez infolistę, ponieważ WeeChat nie zwolni automatycznie tej pamięci.