Tłumaczenie:

Ten dokument opisuje klienta rozmów WeeChat, będącego częścią WeeChat.

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest na stronie: https://weechat.org/doc

1. Wprowadzenie

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient rozmów, szybki i lekki, przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych.

1.1. Cechy

Główne cechy to:

 • wsparcie dla wielu protokołów (mainly IRC)

 • połączenie z wieloma serwerami (z SSL, IPv6, proxy)

 • mały, szybki i lekki

 • konfigurowalny i rozszerzalny dzięki wtyczką i skryptom

 • zgodny z RFC dla IRC 1459, 2810, 2811, 2812 i 2813

 • proxy IRC i pośrednik dla zdalnych interfejsów

 • wielo-platformowy (GNU/Linux, *BSD, macOS, Windows i inne)

 • 100% GPL, darmowe oprogramowanie

Strona domowa WeeChat: https://weechat.org/

1.2. Wymagania

Żeby zainstalować WeeChat, potrzebujesz:

 • działający system GNU/Linux (z narzędziami kompilatora dla kompilacji ze źródeł), lub kompatybilny system

 • przywileje roota (do instalacji w katalogu systemowym)

 • niektóre biblioteki (zobacz zależności).

2. Instalacja

2.1. Pakiety binarne

Pakiety binarne dostępne są dla wielu dystrybucji, wliczając:

 • Arch Linuxa: pacman -S weechat

 • Cygwin (Windows): wybierz pakiet WeeChat w setup.exe

 • Debiana/Ubuntu (lub dowolna kompatybilna): apt-get install weechat-curses weechat-plugins
  For latest versions and nightly builds: https://weechat.org/download/debian

 • Fedora Core: dnf install weechat

 • Gentoo: emerge weechat

 • Mandrive/RedHata (lub dowolna kompatybilna): rpm -i /path/to/weechat-x.y.z-1.i386.rpm

 • openSUSE: zypper in weechat

 • Sourcemage: cast weechat

Niektóre dodatkowe pakiety mogą okazać się przydatne, jak weechat-plugins.

Dla innych dystrybucji, poszukaj w dokumentacji instrukcji na temat instalacji pakietów.

2.2. Pakiety źródłowe

WeeChat może być kompilowany za pomocą CMake lub autotools (CMake jest zalecany).

Na macOS możesz użyć Homebrew: brew install weechat (pomoc można uzyskać za pomocą komendy: brew info weechat).

2.2.1. Zależności

Poniższa tabela przedstawia pakiety wymagane i opcjonalne do skompilowania WeeChat.

Pakiet (1) Wersja Wymagany Opis

kompilator C (gcc, clang, …​)

tak

Kompilacja.

kompilator C++

Kompilacja i uruchamianie testów, wtyczka JavaScript.

cmake

≥ 3.0

tak

Kompilacja (możliwe jest użycie autotools, jednak CMake jest zalecany).

pkg-config

tak

Wykrywa zainstalowane biblioteki.

libncursesw5-dev (2)

tak

Interfejs ncurses.

libcurl4-gnutls-dev

tak

Transfer URL.

zlib1g-dev

tak

Kompresja pakietów we wtyczce relay (protokół weechat), wtyczka script.

libgcrypt20-dev

tak

Zabezpieczone dane, uwierzytelnianie IRC SASL (DH-BLOWFISH/DH-AES).

libgnutls28-dev

≥ 2.2.0 (3)

tak

Połączenia SSL z serwerami IRC, wsparcie dla SSL we wtyczce relay, uwierzytelnianie IRC SASL (ECDSA-NIST256P-CHALLENGE).

gettext

Internacjonalizacja (tłumaczenie wiadomości; język bazowy to Angielski).

ca-certificates

Certyfikaty dla połączeń SSL.

libaspell-dev ∥ libenchant-dev

Wtyczka spell.

python3-dev

(4)

Wtyczka python.

libperl-dev

Wtyczka perl.

ruby2.5, ruby2.5-dev

≥ 1.9.1

Wtyczka ruby.

liblua5.3-dev

Wtyczka lua.

tcl-dev

≥ 8.5

Wtyczka tcl.

guile-2.0-dev

≥ 2.0

Wtyczka guile (scheme).

libv8-dev

≤ 3.24.3

Wtyczka javascript.

php-dev, libphp-embed

≥ 7.0

Wtyczka PHP.

libxml2-dev

Wtyczka PHP.

libargon2-0-dev

Wtyczka PHP (jeśli PHP ≥ 7.2).

libsodium-dev

Wtyczka PHP (jeśli PHP ≥ 7.2).

asciidoctor

≥ 1.5.4

Tworzenie strony man i dokumentacji.

libcpputest-dev

≥ 3.4

Kompilacja i uruchamianie testów.

(1) Nazwy pochodzą z dystrybucji Debian GNU/Linux, wersje i nazwy pakietów mogą być inne w innych dystrybucjach.
(2) Zaleca się kompilację z użyciem libncursesw5-dev (w jest istotne). WeeChat można skompilowac używając libncurses5-dev, ale NIE jest to zalecane: możesz doświadczyć błędów wyświetlania.
(3) GnuTLS ≥ 3.0.21 jest wymagany dla uwierzytelnienia IRC SASL za pomocą mechanizmu ECDSA-NIST256P-CHALLENGE.
(4) Domyślnie używany jest Pythin 3.x. Chyba że włączysz opcję ENABLE_PYTHON2 (zobacz niżej), zaleca się uzywania wersji 2.7 Pythona.

Jeśli używasz dystrybujci bazującej na Debianie/Ubuntu, oraz jeśli posiadasz wpisy "deb-src" w pliku /etc/apt/sources.list, możesz zainstalować wszytkie zależności za pomocą jednej komendy:

# apt-get build-dep weechat

2.2.2. Kompilacja z użyciem CMake

 • Instalacja w katalogach systemowych (wymaga uprawnień użytkownika root):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ sudo make install
 • Instalacja w wybranym katalogu (na przykład w katalogu domowym):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/ścieżka/do/katalogu
$ make
$ make install

Opcje mogą zostać przekazane do CMake, format "-DOPCJA=WARTOŚĆ".

Lista popularnych opcji:

Opcja Wartość Wartość domyślna Opis

CMAKE_BUILD_TYPE

Debug, Release, RelWithDebInfo, MinSizeRel

Typ budowania pakietu: Debug (lub RelWithDebInfo) jest zalecany dla wersjrozwojowej WeeChat.

CMAKE_INSTALL_PREFIX

katalog

/usr/local

Katalog, do którego zostanie zainstalowany WeeChat.

WEECHAT_HOME

katalog

~/.weechat

Domyślny katalog domowy dla WeeChat.

CA_FILE

plik

/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

Plik zawierający urzędy certyfikacji. Jest to domyślna wartość opcji weechat.network.gnutls_ca_file.

ENABLE_ALIAS

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki alias.

ENABLE_BUFLIST

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki buflist.

ENABLE_CHARSET

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki charset.

ENABLE_MAN

ON, OFF

OFF

Generowanie strony manuala.

ENABLE_DOC

ON, OFF

OFF

Generowanie dokumentacji HTML.

ENABLE_ENCHANT

ON, OFF

OFF

Kompilacja wtyczki spell z Enchant.

ENABLE_EXEC

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki exec.

ENABLE_FIFO

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki fifo.

ENABLE_FSET

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki fset.

ENABLE_GUILE

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki guile (Scheme).

ENABLE_IRC

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki IRC.

ENABLE_JAVASCRIPT

ON, OFF

OFF

Kompilacja wtyczki javascript.

ENABLE_LARGEFILE

ON, OFF

ON

Wsparcie dla dużych plików.

ENABLE_LOGGER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki logger.

ENABLE_LUA

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki lua.

ENABLE_NCURSES

ON, OFF

ON

Kompilacja interfejsu Ncurses.

ENABLE_NLS

ON, OFF

ON

Włączenie NLS (tłumaczenia).

ENABLE_PERL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki perl.

ENABLE_PHP

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki PHP.

ENABLE_PYTHON

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki Python.

ENABLE_PYTHON2

ON, OFF

OFF

Kompilacja wtyczki Python z użyciem Pythona 2 zamiast Pythona 3.

ENABLE_RELAY

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki relay.

ENABLE_RUBY

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki ruby.

ENABLE_SCRIPT

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki script.

ENABLE_SCRIPTS

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczek skryptowych (Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Guile, JavaScript, PHP).

ENABLE_SPELL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki spell.

ENABLE_TCL

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki tcl.

ENABLE_TRIGGER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki trigger.

ENABLE_XFER

ON, OFF

ON

Kompilacja wtyczki xfer.

ENABLE_TESTS

ON, OFF

OFF

Kompiluje testy.

ENABLE_CODE_COVERAGE

ON, OFF

OFF

Kompilacja z opcja pokrycia kodu.
Ta opcja powinna być używana tylko dla testów, w celu pomiaru pokrycia kodu.

Pozostałe opcje można wyświetlić poleceniem:

$ cmake -LA

Lub z interfejsem Curses:

$ ccmake ..

2.2.3. Kompilacja z użyciem autotools

Oficjalne wsparcie do budowania WeeChat posiada tylko CMake. Powinieneś używać autotools tylko jeśli nie możesz użyć CMake.
Budowanie z użyciem autotools wymaga więcej zależności i jest wolniejsze niż z CMake.
 • Instalacja w katalogach systemowych (wymaga uprawnień użytkownika root):

$ ./autogen.sh
$ mkdir build
$ cd build
$ ../configure
$ make
$ sudo make install
 • Instalacja w wybranym katalogu (na przykład w katalogu domowym):

$ ./autogen.sh
$ mkdir build
$ cd build
$ ../configure --prefix=/ścieżka/do/katalogu
$ make
$ make install

Opcje mogą zostać przekazane to skryptu configure, można je wyświetlić za pomocą tej komendy:

$ ./configure --help

2.2.4. Uruchamianie testów

Następujące pakiety są wymagane do kompilacji testów:

 • libcpputest-dev

 • kompilator C++

Testy muszą być włączone podczas kompilacji WeeChat (z użyciem CMake):

$ cmake .. -DENABLE_TESTS=ON

Można je uruchomić po skompilowaniu z katalogu kompilacji (z użyciem CMake):

$ ctest -V

2.3. Źródła z gita

Uwaga: źródła z gita przeznaczone są tylko dla zaawansowanych użytkowników: mogą się nie kompilować lub być niestabilne. Zostałeś ostrzeżony!

W celu pobrania źródeł z gita, wykonaj poniższą komendę:

$ git clone https://github.com/weechat/weechat.git

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dla pakietów źródłowych (zobacz pakiety źródłowe).

2.4. Zgłaszanie awarii

Jeśli doświadczyłeś awarii, lub chcesz zgłosić przyszłą awarię WeeChat, należy:

 • compile with:

  • debug info (or install binary package with debug info)

  • address sanitizer (optional)

 • włączyć obsługę plików core w systemie

 • zainstalować gdb

2.4.1. Build with debug options

Jeśli kompilujesz z użyciem CMake:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

You can additionally enable the address sanitizer, which causes WeeChat to crash immediately in case of problem:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_C_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_CXX_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS=-fsanitize=address
You should enable address sanitizer only if you’re trying to cause a crash, this is not recommended in production.

Jeśli zainstalowałeś pakiet binarny, doinstaluj paczkę weechat-dbg.

2.4.2. CPliki core

W celu włączenia plików core możesz użyć opcji weechat.startup.sys_rlimit:

/set weechat.startup.sys_rlimit "core:-1"

Dla WeeChat w wersji ≤ 0.3.8 albo jeśli chcesz włączyć obsługę plików core przed startem WeeChat, możesz użyć komendy ulimit.

Na przykład pod Linuksem używając powłoki bash, dodaj to do pliku ~/.bashrc:

ulimit -c unlimited

Lub z maksymalnym rozmiarem:

ulimit -c 200000

2.4.3. Pozyskiwanie logów za pomocą gdb

Kiedy WeeChat ulegnie awarii, Twój system stworzy plik core lub core.12345 (12345 to id procesu) jeśli zostało to włączone. Plik ten zostanie utworzony w katalogu, z którego uruchomiono WeeChat (nie jest to katalog, gdzie zainstalowano WeeChat!).

Na przykład jeśli weechat jest zainstalowany w /usr/bin/ i plik core znajduje się w /home/xxx/, uruchom gdb za pomocą tej komendy:

gdb /usr/bin/weechat /home/xxx/core

Następnie pod gdb użyj komendy bt full, aby wyświetlić log. Zobaczysz coś podobnego do tego:

(gdb) set logging file /tmp/crash.txt
(gdb) set logging on
Copying output to /tmp/crash.txt.
(gdb) bt full
#0 0x00007f9dfb04a465 in raise () from /lib/libc.so.6
#1 0x00007f9dfb04b8e6 in abort () from /lib/libc.so.6
#2 0x0000000000437f66 in weechat_shutdown (return_code=1, crash=1)
  at /some_path/src/core/weechat.c:351
#3 <signal handler called>
#4 0x000000000044cb24 in hook_process_timer_cb (arg_hook_process=0x254eb90,
  remaining_calls=<value optimized out>) at /some_path/src/core/wee-hook.c:1364
    hook_process = 0x254eb90
    status = <value optimized out>
#5 0x000000000044cc7d in hook_timer_exec ()
  at /some_path/src/core/wee-hook.c:1025
    tv_time = {tv_sec = 1272693881, tv_usec = 212665}
    ptr_hook = 0x2811f40
    next_hook = 0x0
#6 0x000000000041b5b0 in gui_main_loop ()
  at /some_path/src/gui/curses/gui-curses-main.c:319
    hook_fd_keyboard = 0x173b600
    tv_timeout = {tv_sec = 0, tv_usec = 0}
    read_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    write_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    except_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    max_fd = <value optimized out>

Musisz przekazać ten log developerom i powiedzieć im co spowodowało awarię.

Dziękujemy za pomoc!

2.4.4. Debugowanie działającego WeeChat

W celu debugowania działającego WeeChat (na przykład kiedy WeeChat wydaje się zawieszony), można użyć gdb podając in procesu (zastąp 12345 numerem PID procesu weechat):

gdb /usr/bin/weechat 12345

Następnie jak w przypadku awarii, użyj polecenia bt full:

(gdb) bt full

3. Używanie

3.1. Uruchamianie WeeChat

Żeby uruchomić WeeChat, wykonaj polecenie:

$ weechat

Podczas pierwszego uruchomienia WeeChat tworzone są domyślne pliki konfiguracyjne w ~/.weechat z domyślnymi opcjami i wartościami (zobacz Pliki i foldery).

3.1.1. Argumenty linii poleceń

-a, --no-connect

Wyłącza automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

-c, --colors

Wyświetla domślne kolory w terminalu.

--daemon

Uruchamia WeeChat w tle jako demona (działa tylko z komendą weechat-headless).

--stdout

Display log messages on standard output instead of writing them in log file (works only with the command weechat-headless, not compatible with option "--daemon").

-d, --dir <ścieżka>

Ustawia ścieżkę jako katalog domowy WeeChat (używany dla plików konfiguracyjnych, logów, wtyczek użytkownika i skryptów), domyślna wartość to "~/.weechat" (katalog zostanie utworzony jeśli nie istnieje). Jeśli ta opcja nie zostanie podada, użyta zostanie zawartość zmiennej WEECHAT_HOME (jeśli została ustawiona).

-t, --temp-dir

Tworzy tymczasowy katalog dla ustawień WeeChat, który jest kasowany po wyłączeniu aplikacji (nie kompatybilne z opcją "-d").
Nazwa katalogu jest automatyczne tworzona według wzoru: "weechat_temp_XXXXXX" (gdzie "XXXXXX" jest losowe). Katalog jest tworzony w pierwszym dostępnym miejscu według tej listy: zmienna środowiskowa "TMPDIR", "/tmp" (może być inaczej na niektórych systemach operacyjnych), zmienna środowiskowa "HOME", obecny katalog.
Utworony katalog ma uprawnienia 0700 (tylko właściciel może czytać, pisać i wykonywać).

-h, --help

Wyświetla pomoc.

-l, --license

Wyświetla licencję.

-p, --no-plugin

Wyłącza automatyczne ładowanie wtyczek.

-P, --plugins <wtyczki>

Załaduje przy starcie tylko podane wtyczki (zobacz /help weechat.plugin.autoload). Jeśli ta opcja zotanie użyta, opcja weechat.plugin.autoload zostanie zignorowana.

-r, --run-command <komenda>

Uruchamia komende(-y) po uruchomieniu; kilka komend należy oddzielić średnikiem, ta opcja może zotać podana kilka razy.

-s, --no-script

Wyłącza automatyczne ładowanie skryptów.

--upgrade

Aktualizuje WeeChat z użyciem plików sesji wygenerowanych przez komende /upgrade -quit.

-v, --version

Wyświetla wersję WeeChat.

wtyczka:opcja

Opcja dla wtyczki.

3.1.2. Dodatkowe opcje do debugowania

Te opcje służą tylko do debugowania błędów, NIE UŻYWAĆ NA PRODUKCJI!
--no-dlclose

Nie wołaj funkcji dlclose po wyładowaniu wtyczek. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind do wyświetlania stosu wyładowywanych wtyczek.

--no-gnutls

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki GnuTLS. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind i electric-fence, aby zapobiec błędą pamięci GnuTLS.

--no-gcrypt

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki Gcrypt. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind, aby zapobiec błędą pamięci Gcrypt.

3.2. Zmienne środowiskowe

Niektóre zmienne śwodowiskowe są używane przez WeeChat o ile zostały zdefiniowane:

Nazwa Opis

WEECHAT_HOME

Katalog domowy WeeChat (z plikami konfiguracyjnymi, logami, skryptami, …​).

WEECHAT_PASSPHRASE

Hasło używane do odszyfrowania zabezpieczonych danych.

WEECHAT_EXTRA_LIBDIR

Dodatkowy katalog do ładowania wtyczek (z katalogu "plugins" znajdującego się pod tą ścieżką).

3.3. Pliki i foldery

WeeChat zapisuje pliki konfiguracyjne i inne rzeczy domyślnie w folderze ~/.weechat.

3.3.1. Katalogi WeeChat

Katalogi używane przez WeeChat to:

Ścieżka/plik Opis

~/.weechat/

Katalog domowy WeeChat (można go zmienić, zobacz Uruchamianie WeeChat).

   logs/

Pliki z logami (jeden na bufor).

   python/

Skrypty pythonowe.

      autoload/

Skrypty pythonowe automatycznie ładowane przy starcie (1).

   perl/

Skrypty perlowe.

      autoload/

Skrypty perlowe automatycznie ładowane przy starcie (1).

   ruby/

Skrypty ruby.

      autoload/

Skrypty ruby automatycznie ładowane przy starcie (1).

   lua/

Skrypty lua.

      autoload/

Skrypty lua automatycznie ładowane przy starcie (1).

   tcl/

Skrypty tcl.

      autoload/

Skrypty tcl automatycznie ładowane przy starcie (1).

   guile/

Skrypty guile.

      autoload/

skrypry guile automatycznie ładowane przy starcie (1).

   javascript/

Skrypty JavaScript.

      autoload/

Skrypty JavaScript automatycznie ładowane przy starcie (1).

   php/

Skrypty PHP.

      autoload/

Skrypty PHP automatycznie ładowane przy starcie (1).

(1) Ten folder zawiera przewazine linki symboliczne do plików w folderze nadrzędnym.

3.3.2. Pliki WeeChat

Pliki tworzone w katalogu domowym WeeChat:

Plik Opis Wrażliwe dane

weechat.conf

Główny plik konfiguracyjny WeeChat

Możliwe (przykład: lista kanałów w zapisanym układzie buforów).

sec.conf

Plik konfiguracyjny z zabezpieczonymi danymi

Tak, bardzo wrażliwe: Tym plikiem nie powinno się z nikim dzielić.

plugins.conf

Plik konfiguracyjny wtyczek

Możliwe, zależy od wtyczki/skryptu.

alias.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki alias

Możliwe, zależy od aliasu.

buflist.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki buflist

Nie.

charset.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki charset

Nie.

exec.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki exec

Nie.

fifo.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki fifo

Nie.

fset.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki fset

Nie.

guile.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki guile

Nie.

irc.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki irc

Tak: Może zawierać hasła dla serwerów, nickserva i kanałów (jeśli nie zostały zapisane w sec.conf).

javascript.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki javascript

Nie.

logger.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki logger

Nie.

lua.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki lua

Nie.

perl.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki perl

Nie.

php.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki php

Nie.

python.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki python

Nie.

relay.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki relay

Nie.

ruby.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki ruby

Nie.

script.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki script

Nie.

spell.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki spell

Nie.

tcl.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki tcl

Nie.

trigger.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki trigger

Możliwe, zależy od triggerów.

xfer.conf

Plik konfiguracyjny wtyczki xfer

Nie.

weechat.log

Plik z logami WeeChat

Nie.

Nie zaleca się edytowania plików konfiguracyjnych ręcznie, ponieważ WeeChat może je nadpisać w dowolnym momencie (na przykład poprzez komende /quit) oraz po wprowadzeniu ręcznie zmian należy użyć komendy /reload (ryzykując utratę zmian, nie zapisanych za pomocą komendy /save).
Możesz użyć komendy /set, która sprawdza ustawianą wartość i od razu wprowadza zmiany.

3.4. Układ ekranu

Przykład terminala z WeeChat:

 ▼ bar "buflist"  ▼ bar "title"
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.freenode│Welcome to #test, this is a test channel                  │
│ weechat │12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #test  │@Flashy│
│2. #test │12:52:27  -- | Nicks #test: [@Flashy @joe +weebot peter]     │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Channel #test: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal) │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009    │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                       │    │
│     │12:55:01 @joe | hello                       │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 2:#test(+n){4}* [Act: 3:#abc(2,5), 5]      │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ▲ bars "status" and "input"                bar "nicklist" ▲

Ekran składa się z następujących obszarów:

 • obszar rozmowy (środek ekranu) z liniami rozmowy, zawierającymi:

  • czas

  • prefiks (przed "|")

  • wiadomość (za "|")

 • paski dookoła obszaru rozmowy, domyślne paski to:

  • pasek buflist, po lewej

  • pasek title, nad obszarem rozmowy

  • pasek status, pod obszarem rozmowy

  • pasek input, pod paskiem statusu

  • pasek nicklist, po prawej

Pasek buflist posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buflist

1.weechat

Lista buforów.

Pasek title posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buffer_title

Witaj na #test

Tytuł buforu.

Pasek status posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

time

[12:55]

Czas.

buffer_last_number

[5]

Numer ostatniego buforu na liście.

buffer_plugin

[irc/freenode]

Wtyczka dla obecnego bufora (wtyczka irc może dodać nazwę serwera IRC używanego przez bufor).

buffer_number

2

Numer obecnego buforu.

buffer_name

#test

Nazwa obecnego buforu.

buffer_modes

+n

Tryby kanału IRC.

buffer_nicklist_count

{4}

Number of nicks displayed in nicklist.

buffer_zoom

!

! oznacza, że połączony bufor jest przybliżony (tylko ten jest wyświetlany), pusta wartość oznacza, że wszystkie połączone bufory są wyświetlane.

buffer_filter

*

Wskaźnik filtrowania: * oznacza, że niektóre linie zostały odfiltrowywane (ukryte), pusta wartość oznacza, że wszystkie linie są wyświetlane.

scroll

-Więcej(50)-

Wskaźnik przewijania, z numerem linii poniżej ostatniej wyświetlanej.

lag

[Lag: 2.5]

Wskaźnik opóźnienia, w sekundach (ukryty dla niskich opóźnień).

hotlist

[Act: 3:#abc(2,5), 5]

Lista buforów z aktywnością (nieprzeczytane wiadomości) (w przykładzie, 2 podświetlenia i 5 nieprzeczytanych wiadomości w #abc, jedna wiadomość w buforze #5).

completion

abc(2) def(5)

Lista słów do dopełnienia, z ilością możliwych dopełnień dla każdego słowa.

Pasek input posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

input_prompt

[@Flashy(i)]

Input prompt, dla irc: nick i tryby (tryb "+i" oznacza niewidzialny na freenode).

away

(away)

Wskaźnik nieobecności.

input_search

[Szukam (~ str,msg)]

Wskaźnik wyszukiwania (“~”: wielkość liter ma znaczenie, “==”: wielkość liter nie ma znaczenia, “str”: wyszukiwanie ciągu, “regex”: wyszukiwanie wyrażenia regularnego, “msg”: wyszukiwanie w wiadomościach, “pre”: wyszukiwanie w prefiksach, “pre|msg”: wyszukiwanie w prefiksach i wiadomościach).

input_paste

[Wkleić 7 linii ? [ctrl-Y] Tak [ctrl-N] Nie]

Pyta użytkownika podczas wklejania kilku linii tekstu.

input_text

hi peter!

Wprowadzony tekst.

Pasek nicklist posiada następujące domyślne elementy:

Element Przykład Opis

buffer_nicklist

@Flashy

Lita nicków w obecnym buforze.

Inne dostępne elementy (nie używane domyślnie w paskach):

Element Przykład Opis

spell_dict

fr,en

Słowniki używane w obecnym buforze.

spell_suggest

print,prone,prune

Sugestie dla słowa pod kursorem (jeśli zawiera błąd).

buffer_count

10

Liczba otwartych buforów.

buffer_short_name

#test

Skrócona nazwa obecnego buforu.

irc_channel

#test

Nazwa bieżącego kanału IRC.

irc_nick_modes

@

Atrybuty IRC dla własnego nicka.

mouse_status

M

Status obsługi myszy (pusty jeśli obsługa myszy jest wyłączona).

window_number

2

Numer obecnego okna.

3.5. Linia poleceń

Linia poleceń WeeChat (na dole okna) pozwala na wykonywanie komend lub wysłanie tekstu do bufora.

3.5.1. Składnia

Komendy zaczynają się od znaku "/", następnie wpisujemy komendę. Na przykład, aby zobaczyć listę wszystkich opcji:

/set

Tekst wysłany do buforu to dowolny tekst, który nie zaczyna się od znaku "/". Na przykład, żeby wysłać tekst hello do obecnego buforu wystarczy:

hello

Jednak możliwe jest rozpoczęcie tekstu znakiem "/", wpisując go podwójnie. Na przykład, żeby wysłać tekst /set do obecnego buforu:

//set

3.5.2. Kody kolorów

Dla niektórych wtyczek jak IRC, można użyć kolorów i atrybutów w następujący sposób (wciśnij Ctrl+c następnie literę z opcjonalną wartością):

Klawisz Opis

Ctrl+c, b

pogrubiony tekst

Ctrl+c, c, xx

kolor tekstu xx (zgodnie z poniższą listą kolorów)

Ctrl+c, c, xx, ,, yy

kolor tekstu xx i tła yy (zgodnie z poniższą listą kolorów)

Ctrl+c, i

pochyły tekst

Ctrl+c, o

wyłącza kolory i atrybuty

Ctrl+c, v

odwróć video (przywraca kolor tekstu i tła)

Ctrl+c, _

podkreślony tekst

Ten sam sktót (bez numeru dla Ctrl+c, c) może zostać użyty do zatrzymania atrybutu.

Kody kolorów dla Ctrl+c, c:

Kolory IRC Kolory WeeChat

00

white

01

black

02

blue

03

green

04

lightred

05

red

06

magenta

07

brown

08

yellow

09

lightgreen

10

cyan

11

lightcyan

12

lightblue

13

lightmagenta

14

darkgray

15

gray

16

52

17

94

18

100

19

58

20

22

21

29

22

23

23

24

24

17

25

54

26

53

27

89

28

88

29

130

30

142

31

64

32

28

33

35

34

30

35

25

36

18

37

91

38

90

39

125

40

124

41

166

42

184

43

106

44

34

45

49

46

37

47

33

48

19

49

129

50

127

51

161

52

196

53

208

54

226

55

154

56

46

57

86

58

51

59

75

60

21

61

171

62

201

63

198

64

203

65

215

66

227

67

191

68

83

69

122

70

87

71

111

72

63

73

177

74

207

75

205

76

217

77

223

78

229

79

193

80

157

81

158

82

159

83

153

84

147

85

183

86

219

87

212

88

16

89

233

90

235

91

237

92

239

93

241

94

244

95

247

96

250

97

254

98

231

99

default

W celu wyświetlenia wszystkich dostępnych kolorów dla terminala możesz wykonać komendę /color następnie Alt+c (w WeeChat) lub wywołać w terminalu: weechat --colors.

Przykład: wyświetlenie "hello Alice!" z pogrubionym jasno niebieskim "hello" i podkreślonym jasno czerwonym "Alice":

^Cc12^Cbhello ^Cb^Cc04^C_Alice^C_^Cc!

Skróty klawiszowe:

Ctrl+c c 1 2 Ctrl+c b
h e l l o Space
Ctrl+c b Ctrl+c c 0 4 Ctrl+c _
A l i c e
Ctrl+c _ Ctrl+c c
!

We wtyczce irc, można zmienić przypisania tych kolorów za pomocą opcji irc.color.mirc_remap.

3.6. Kolory

WeeChat może użyć do 32767 par kolorów do wyświetlania tekstu w paskach i obszarze rozmów (twój terminal musi wspierać do 256 par kolorów, aby użyć ich w WeeChat).

Zgodnie z wartością zmiennej środowiskowej TERM, możesz posiadać następujące limity dla kolorów w WeeChat:

$TERM Kolory Pary

"rxvt-unicode", "xterm", …​

88

32767

"rxvt-256color", "xterm-256color", …​

256

32767

"screen"

8

64

"screen-256color"

256

32767

"tmux"

8

64

"tmux-256color"

256

32767

Możesz wykonać weechat --colors lub użyć komendy /color w WeeChat, aby wyświetlić limity dla twojego środowiska.

Niektóre z zalecanych wartości dla TERM jeśli chcesz używać 256 kolorów:

 • dla screena: screen-256color

 • pod tmux: screen-256color lub tmux-256color

 • poza screenem/tmuxem: xterm-256color, rxvt-256color, putty-256color, …​

Być może konieczne jest zainstalowanie pakietu "ncurses-term", w celu użycia tych wartości dla zmiennej TERM.

Jeśli używasz screena, możesz dodać to do swojego ~/.screenrc:

term screen-256color

Jeśli wartość zmiennej TERM ma złą wartość, a WeeChat jest już uruchomiony, możesz ją zmienić za pomocą tych dwóch komend:

/set env TERM screen-256color
/upgrade

3.6.1. Podstawowe kolory

Podstawowe kolory w WeeChat to:

Nazwa Kolor

default

Domyślny kolor terminala (przezroczysty dla tła)

black

Czarny

darkgray

Ciemny szary

red

Ciemny czerwony

lightred

Jasny czerwony

green

Ciemny zielony

lightgreen

Jasny zielony

brown

Brązowy

yellow

Żółty

blue

Ciemny niebieski

lightblue

Jasny niebieski

magenta

Ciemny karmazynowy

lightmagenta

Jasny karmazynowy

cyan

Ciemny błękitny

lightcyan

Jasny błękitny

gray

Szary

white

Biały

3.6.2. Rozszerzone kolory

WeeChat dynamicznie alokuje pary kolorów, kiedy kolory są używane na ekranie (do wyświetlania buforów i pasków).

W dodatku do podstawowych kolorów, możesz użyć numer koloru pomiędzy 1 a limitem twojego terminala.

Użyj komendy /color, aby zobaczyć obecne kolory i limity. Za pomocą Alt+c możesz tymczasowo przełączyć się na kolory terminala, żeby wybrać kolor.

Na przykład jeśli chcesz wyświetlać czas na pomarańczowo w buforze:

/set weechat.color.chat_time 214

Lub jeśli chcesz mocno ciemno zielonego tła dla pasku statusu:

/set weechat.bar.status.color_bg 22

3.6.3. Aliasy

Możesz dodać aliasy do kolorów za pomocą komendy /color alias i używać ich w dowolnej opcji jako koloru.

Na przykład:

/color alias 214 orange
/set weechat.color.chat_delimiters orange

3.6.4. Atrybuty

Możliwe jest użycie niektórych atrybutów dla kolorów. Jeden lub więcej z nich może zostać użyty przed nazwą lub numerem koloru:

 • * : pogrubiony tekst

 • ! : odwrócenie video

 • / : pochyły

 • _ : podkreślony tekst

 • | : zachowaj atrybuty: nie resetuj pogrubienia/odwrócenia/pochylenia/podkreślenia, podczas zmiany koloru

Na przykład jeśli chcesz, żeby twój nick był biały i podkreślony:

/set weechat.color.chat_nick_self _white

Lub jeśli chcesz, żeby czas w pasku statusu był pomarańczowy, podkreślony i pogrubiony:

/set weechat.color.status_time *_214

Aby użyć atrybutu z domyślnym kolorem terminala (-1), należy użyć numeru większego od ostatniego koloru terminala, na przykład maksymalny kolor w WeeChat: 99999.

Przykład pogrubienia z domyślnym kolorem terminala:

/set weechat.color.status_time *99999

3.7. Bufory i okna

Bufor posiada numer, nazwę, wyświetlane linie (i trochę innych danych).

Przykłady buforów:

 • główny bufor (tworzony po uruchomieniu WeeChat, nie może zostać zamknięty)

 • serwer irc (wyświetla informacje z serwera)

 • kanał irc

 • prywatna rozmowa irc

Okno to obszar ekranu, w którym wyświetlane są bufory. Nie jest możliwe podzielenie ekranu na kilka okien.

Każde okno wyświetla jeden bufor. Bufor może zostać ukryty (nie wyświetlany w oknie) lub wyświetlany w jednym lub więcej oknach.

Przykład podziału poziomego (/window splith):

                ▼ window #2 (buffer #4)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.freenode│Welcome to #def                              │
│ weechat │12:55:12   Max | hi                       │@Flashy│
│2. #test │12:55:20 @Flashy | hi Max!                     │Max  │
│3. #abc │                                  │    │
│4. #def │                                  │    │
│5. #ghi │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 4:#def(+n){2}                  │
│     │[@Flashy]                                 │
│     │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│     │Welcome to #abc                              │
│     │12:54:15 peter | hey!                       │@Flashy│
│     │12:55:01 @joe | hello                       │@joe  │
│     │                                  │+weebot│
│     │                                  │peter │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 3:#abc(+n){4}                  │
│     │[@Flashy] hi peter!█                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                ▲ window #1 (buffer #3)

Przykład podziału pionowego (/window splitv):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.freenode│Welcome to #abc           │Welcome to #def           │
│ weechat │12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:12   Max | hi    │@Flashy│
│2. #test │12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 3:#abc(+n)│[12:55] [5] [irc/freenode] 4:#def(+n)│
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ window #1 (buffer #3)        ▲ window #2 (buffer #4)

Przykład podziałów pionowego i poziomego:

                            ▼ window #3 (buffer #5)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.freenode│Welcome to #abc           │Welcome to #ghi           │
│ weechat │12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:42 @Flashy | hi    │@Flashy│
│2. #test │12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:56  alex | hi Flashy │alex  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │[12:55] [5] [irc/freenode] 5:#ghi(+n)│
│     │               │    │[@Flashy]              │
│     │               │    │─────────────────────────────────────│
│     │               │    │Welcome to #def           │
│     │               │    │12:55:12   Max | hi    │@Flashy│
│     │               │    │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 3:#abc(+n)│[12:55] [5] [irc/freenode] 4:#def(+n)│
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ window #1 (buffer #3)        ▲ window #2 (buffer #4)

3.8. Linie buforów

3.8.1. Format linii

Linie wyświetlane w formatowanych buforach maja następujące pola:

Pole Wyświetlane Opis

data/czas (wiadomość)

Tak

Data/czas wiadomości (może być przeszła).

data/czas (wywietlenie)

Nie

Data/time, kiedy WeeChat wyświetlił wiadomość.

prefiks

Tak

Prefiks wiadomości, zazwyczaj nick.

wiadomość

Tak

Wiadomość.

wyświetlone

Nie

Boolean: true jeśli linia została wyświetlona, false jeśli linia została odfiltrowana komendą /filter.

podświetlenie

Nie

Boolean: true jeśli linia ma podświetlenie, false w przeciwnym wypadku.

tagi

Przez /debug tags

Tagi powiązane z linią (zobacz lines tags).

Wyświetlanie linni może być zmienione za pomoćą wielu opcji wyglądu (weechat.look.*) oraz koloru (weechat.color.chat_*).

3.8.2. Tagi linii

WeeChat używa tagów w liniach dla różnych celów:

 • podświetleń

 • poziomu powiadomień

 • logowaia

 • użycia komendy /filter

Tagi można wyświetlić używając komendy /debug tags (tą samą komendą można je ukryć).

Popularnie używane tagi (niepełna lista):

Tag Opis

no_filter

Linia nie może być filtrowana.

no_highlight

Podświetlenia nie są dozwolone w tej linii.

no_log

Linia nie jest zapisywana w logu.

log0 … log9

Poziom logowania dla linii (zobacz /help logger).

notify_none

The line must not be added to hotlist. (1)

notify_message

The line is a user message. (1)

notify_private

The line is a private message. (1)

notify_highlight

The line is a message with highlight. (1)

self_msg

Własna wiadomość.

nick_xxx

Wiadomość od nicku "xxx".

prefix_nick_ccc

Prefiks to nick o kolorze "ccc".

host_xxx

Nazwa użytkowniak i host w wiadomości.

irc_xxx

Wiadomość IRC "xxx" (komenda, albo 3 cyfrowy numer).

irc_numeric

Wiadomość numeryczna IRC.

irc_error

Błąd od erwera IRC.

irc_action

Akcja nicka (komenda /me).

irc_ctcp

Wiadomość CTCP.

irc_ctcp_reply

Odpowiedź na wiadomość CTCP.

irc_smart_filter

Wiadomość IRC, która może być filtrowana przez "inteligentny filtr".

away_info

Wiadomość z powodem nieobecności.

(1) When no tag "notify_xxx" is present, the default level is "low". If a tag "notify_xxx" is present, the real notify level can be different, for example if a max hotlist level is used for a nick, the notify level can be lower than the value in the tag.

3.9. Paski

Pasek to obszar poza rozmową, mogący zawierać dowolny rodzaj tekstu.

Opcje paska mogą być ustawiane za pomocą opcji weechat.bar.nazwa.opcja, gdzie nazwa to nazwa paska i opcja to opcja dla tego paska.

Lista opcji dla pasków:

Opcja Wartości Opis

type

root, window

Pasek z typem root jest wyświetlany dokładnie jeden raz na ekranie, poza wszystkimi oknami. Domyślny pasek buflist ma typ root.
Pasek z typem window wyświetlany jest w każdym oknie, na przykład jeśli podzielisz jednorazowo ekran (używając /window splith lun /window splitv) otrzymasz po jednym pasku w każdym oknie. Domyślnie paski title, status, input i nicklist mają typ window.

position

top, bottom, left, right

Pozycja paska: powyżej/poniżej ekranu rozmowy, po jego lewej/prawej stronie.

priority

integer ≥ 0

Priorytet wyświetlania paska: jest on używany do uporządkowania pasków na ekranie, kiedy więcej niż jeden pasek posiada ten sam typ i położenie.
Paski są wyświetlane od brzegu do środka ekranu. Paski z wyższym priorytetem zostaną wyświetlone na początku, czyli bliżej krawędzi.
Przykład: pasek input ma priorytet 1000, dlatego jest wyświetlany przed paskiem status, który ma priorytet 500.

size

integer ≥ 0

Rozmiar paska: ilość kolumn dla pozycji lewo/prawo, numer linii dla pozycji góra/dół. Rozmiar 0 oznacza automatyczny - rozmiar zostanie wyliczony zgodnie z wyświetlaną zawartością.

size_max

integer ≥ 0

Maksymalny rozmiar paska, 0 = brak limitu (opcja ta jest używana tylko jeśli size = 0).

color_bg

color

Domyślny kolor tła paska.

color_fg

color

Domyślny kolor tekstu na pasku.

color_delim

color

Kolor separatorów na pasku.

hidden

on, off

Kiedy ta opcja jest ustawiona na on, pasek jest ukrywany.
Uwaga: zamiast zmiany tej opcji zaleca się użycie komendy /bar, na przykład: /bar toggle nicklist (zobacz komendę /bar po więcej informacji).

separator

on, off

Kiedy ta opcja jest ustawiona na on, separator (linia) jest wyświetlany pomiędzy tym paskiem a pozostałymi (lub oknem rozmowy).

items

string

Lista elementów (zobacz elementy po więcej informacji).

filling_left_right

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Typ wypełnienia paska dla pozycji o pozycji left lub right (zobacz wypełnienie po więcej informacji).

filling_top_bottom

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Typ wypełnienia paska dla pozycji o pozycji top lub bottom (zobacz wypełnienie po więcej informacji).

conditions

string

Warunki wyświetlania paska (zobacz warunki po więcej informacji).

3.9.1. Elementy

Opcja items jest ciągiem z listą elementów paska oddzielonych przecinkiem (spacja pomiędzy elementami na ekranie) lub + (elementy sklejone).

Lista wszystkich elementów paska jest wyświetlana za pomocą komendy /bar listitems.

Przed i za nazwą elementu można używać znaków (nie będących alfanumerycznymi, - lub _). Będą one wyświetlane przed/za elementem z kolorem separatorów zdefiniowanych dla paska (opcja color_delim).

Przykład paska z elementami "[time],buffer_number+:+buffer_plugin+.+buffer_name":

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[12:55] 3:irc/freenode.#weechat                      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Specjalna składnia może zostać użyta, żeby wymusić bufor używany do wyświetlenia elementów paska: "@bufor:element" (gdzie "bufor" to pełna nazwa bufora i "element" to nazwa elementu paska).

Jest to przydatne w paskach typu root do wyświetlania elementów dla konkretnych buforów, które nie są wyświetlane w obecnym oknie (lub nawet nie wyświetlanych w ogóle).

Przykład: lista nicków dla bitlbee w pasku root (jeśli pasek nazywa się bitlist i serwer bitlbee nazywa sie bitlbee):

/set weechat.bar.bitlist.items "@irc.bitlbee.&bitlbee:buffer_nicklist"

3.9.2. Wypełnienie

Są cztery typy wypełnień:

 • horizontal: elementy są wyświetlane poziomo, od lewej do prawej. Jeśli w elementach występują nowe linie, odstęp jest używany do ich oddzielenia.

 • vertical: elementy są wyświetlane od góry do dołu. Jeśli w elementach występują nowe linie, do ich oddzielenia używana jest nowa linia.

 • columns_horizontal: elementy są wyświetlane z użyciem kolumn, gdzie tekst tekst jest wyrównany do lewej. Pierwszy element znajduje się na górze z lewej, kolejny w tej samej linii z prawej.

 • columns_vertical: elementy są wyświetlane z użyciem kolumn, gdzie tekst tekst jest wyrównany do lewej. Pierwszy element znajduje się na górze z lewej, kolejny jest linię niżej.

Domyślne paski title, status i input mają wypełnienie horizontal, domyślny pasek nicklist ma wypełnienie vertical.

Przykłady wypełnień paska nicklist:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Welcome to #test, this is a test channel                │
│12:54:15 peter | hey!                     │@carl  │
│12:55:01 +Max | hello                    │@jessika│
│                               │@maddy │
│                               │%Diego │
│                               │%Melody │
│                               │+Max  │
│                               │ celia │
│                               │ Eva  │
│                               │ freddy │
│                               │ Harold^│
│                               │ henry4 │
│                               │ jimmy17│
│                               │ jodie ▼│
│[12:55] [6] [irc/freenode] 3:#test(+n){24}               │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   filling_left_right = vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Welcome to #test, this is a test channel                │
│12:54:15 peter | hey!                │@carl   lee  │
│12:55:01 +Max | hello                │@jessika louise │
│                           │@maddy  mario │
│                           │%Diego  mark  │
│                           │%Melody  peter │
│                           │+Max   Rachel │
│                           │ celia  richard│
│                           │ Eva   sheryl │
│                           │ freddy  Vince │
│                           │ Harold^ warren │
│                           │ henry4  zack  │
│                           │ jimmy17     │
│                           │ jodie      │
│[12:55] [6] [irc/freenode] 3:#test(+n){24}               │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
               filling_left_right = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  %Diego  celia  Harold^ jodie  mario  Rachel  Vince │
│@jessika %Melody  Eva   henry4  lee   mark   richard warren │
│@maddy  +Max   freddy  jimmy17 louise  peter  sheryl  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
    filling_top_bottom = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  @jessika @maddy  %Diego  %Melody +Max   celia  Eva  │
│ freddy  Harold^ henry4  jimmy17 jodie  lee   louise  mario │
│ mark   peter  Rachel  richard sheryl  Vince  warren  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
   filling_top_bottom = columns_horizontal ▲

3.9.3. Warunki

Opcja conditions jest jest przetwarzana w celu sprawdzenia czy pasek ma być wyświetlony czy nie.

Dostępne opcje:

 • active: okno musi być aktywne

 • inactive: okno musi być nieaktywne

 • nicklist: bufor wyświetlany w oknie musi mieć listę nicków

 • wyrażenie: jest wykonywane jako wyrażenie logiczne (zobacz komendę /eval)

Dla wyrażeń dostępne są następujące zmienne:

 • ${active}: prawda, jeśli okno jest aktywne

 • ${inactive}: prawda, jeśli okno jest nieaktywne

 • ${nicklist}: prawda, jeśli okno posiada listę nicków

Następujące wskaźniki są dostępne:

 • ${window}: okno, dla którego warunek jest sprawdzany

 • ${buffer}: bufor okna, dla którego warunek jest sprawdzany

Przykład wyświetlania paska z listą nicków w każdym oknie z taką listą i tylko jeśli szerokość okna > 100:

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && ${window.win_width} > 100"

Taki sam warunek ale lista nicków będzie wyświetlana zawsze w buforze &bitlbee (nawet jeśli okno jest małe):

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && (${window.win_width} > 100 || ${buffer.full_name} == irc.bitlbee.&bitlbee)"

3.10. Niesformatowany ekran

Specjalny ekran nazywany "bare display" może zostać użyty do łatwego kliknięcia w długi adres URL i zaznaczania tekstu (za pomocą myszy).

Tryb niesformatowanego ekranu posiada następujące cechy:

 • wyświetlana jest tylko zawartość obecnego bufora: bez podziału okna i pasków (brak tematu, listy nicków, statusu, wejścia, …​)

 • wsparcie dla myszy w WeeChat jest wyłączone (jeśli zostało włączone): możesz używać myszy jak w normalnym terminalu do klikania w adresy URL i zaznaczania tekstu

 • ncurses nie jest używane, dlatego URLe nie są obcinane z końcem linii.

Domyślnym skrótem uruchamiającym ten tryb jest Alt+l (L), tak jak wyłączającym go (lub domyślnie dowolna zmiana wejścia spowoduje wyjście z tego trybu, zobacz weechat.look.bare_display_exit_on_input).

Format czasu może zostać dostosowany za pomocą opcji weechat.look.bare_display_time_format.

Tryb ten może być włączony również na specyficzny czas za pomocą komendy /window.

Jeśłi WeeChat wygląda następująco:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.freenode│Welcome to #abc                              │
│ weechat │12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #abc  │@Flashy│
│2. #test │12:52:27  -- | Nicks #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]     │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Channel #abc: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal) │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009    │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                       │    │
│     │12:55:01 @joe | peter: hook_process: https://weechat.org/files/do │    │
│     │        | c/devel/weechat_plugin_api.en.html#_weechat_hook_ │    │
│     │        | process                      │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/freenode] 3:#abc(+n){4}                  │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ekran w trybie niesformatowanego wyświetlania będzie wyglądać tak:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│12:52 --> Flashy (flashcode@weechat.org) has joined #abc               │
│12:52 -- Nicks #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]                   │
│12:52 -- Channel #abc: 4 nicks (2 ops, 1 voice, 1 normal)               │
│12:52 -- Channel created on Tue Jan 27 06:30:17 2009                 │
│12:54 <peter> hey!                                  │
│12:55 <@joe> peter: hook_process: https://weechat.org/files/doc/devel/weechat_plugin_a│
│pi.en.html#_weechat_hook_process                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Możesz więc kliknąć w URL od joe bez żadnych problemów w swoim terminalu (jeśli twój terminal wspiera klikanie w URLe).

3.11. Poziomy powiadomień

3.11.1. Ustawienia poziomu powiadomień

Dostępne są cztery poziomy dla wiadomości wyświetlanych w buforach, od najniższego do najwyższego:

 • low: wiadomości mało istotne (na przykład dla irc join/part/quit)

 • message: wiadomość od użytkownika

 • private: wiadomość w buforze prywatnym

 • highlight: wiadomość z powiadomieniem

Każdy bufor posiada poziom powiadomień, który decyduje o tym, jakie wiadomości zostaną dodane do bufora w hotliście.

Domyślny poziom powiadomień można ustawić za pomocą opcji weechat.look.buffer_notify_default, domyślna wartość to all.

Poziom powiadomień Poziom wiadomości dodawanej do hotlisty

none

(brak)

highlight

highlight + private

message

highlight + private + message

all

highlight + private + message + low

Poziom powiadomień może być definiowany dla zestawu buforów, na przykład dla wszystkich buforów serwera irc "freenode":

/set weechat.notify.irc.freenode message

Ustawienie poziomu powiadomień na highlight tylko dla kanału "#weechat":

/set weechat.notify.irc.freenode.#weechat highlight

Poziom powiadomień dla bufora może zostać ustawiony za pomocą komendy /buffer:

/buffer notify highlight

3.11.2. Maksymalny poziom hotlisty dla nicków

Jest możliwe ustawienie maksymalnego poziomu hotlist dla nicków, dla bufora lub grupy buforów (jak erwery IRC).

Właściwość bufora "hotlist_max_level_nicks" może być ustawiona na listę nicków, z ustawonym dla każdego z nich maksymalnym poziomem hotlisty, możliwe poziomy to:

 • -1: brak zmiany hotlisty dla nicka

 • 0: niski priorytet (jak wiadomości join/part)

 • 1: wiadomość

 • 2: prywatna wiadomość

 • 3: podświetlenie (mało przydatne, jest to domyślny poziom dla wszytkich wiadomości)

Na przykład, żeby wyłączyć podświetlenia od "joe" oraz "mike" w obecnym buforze:

/buffer set hotlist_max_level_nicks_add joe:2,mike:2
Właściwość bufora "hotlist_max_level_nicks" nie jest zapisywana w konfiguracji.
Można ją zapisać za pomocą skryptu buffer_autoset.py: można go zaintalować za pomocą /script install buffer_autoset.py, informacje o używaniu /help buffer_autoset.

3.12. Podświetlenia

3.12.1. Dodawanie słów do podświetleń

Domyślnie WeeChat podświetla wiadomości od innych użytkowników zawierające Twój nick, dlatego podświetlenia zależą od buforu (nick może być inny w zależności od buforu).

Możesz dodawać inne słowa do podświetlen używając opcji weechat.look.highlight, na przykład, żeby podświetlać Twój nick oraz słowa "słowo1", "słowo2" oraz wszystko co zaczyna się od "test":

/set weechat.look.highlight słowo1,słowo2,test*

Jeżeli potrzebujesz bardziej przecyzyjnej reguły, możesz użyć wyrażenia reglarnego używając opcji weechat.look.highlight_regex, na przydład do podświetlania słów "flashcode", "flashcöde" i "flashy":

/set weechat.look.highlight_regex flashc[oö]de|flashy

Separatory do okoła podświetlanych słów można zmienić za pomocą opcji weechat.look.word_chars_highlight.

3.12.2. Dodawanie tagów do podświetleń

Wyświetlane linie moga zawierać "tagi", które dają troche informacji o pochodzeniu wiasomości lub o samej wiadmości.
Możesz wyświetlić tagi za pomocą komendy /debug tags (ta sama komenda je ukrywa).

Możesz dodać konkretne tagi do podświetleń za pomocą opcji weechat.look.highlight_tags. Tagi są oddzielane przecinkami, kilka tagów może być oddzielone przez + dla wykonania logicznego "i" między nimi.

Na przykład dla podświetlenia wszytkich wiadomości od nicka "FlashCode" oraz powiadomień od nicków zaczynających się od "toto":

/set weechat.look.highlight_tags "nick_flashcode,irc_notice+nick_toto*"

3.12.3. Ustawianie dodatkowych podświetleń dla bufora

Możesz wymusić podświetlenia używając wyrażenia regularnego z właściwościa bufora "highlight_regex".

Na przykład żeby wymusić podświetlenie dla wszytkich wiadomości w obecnym buforze:

/buffer set highlight_regex .*
Właściwość bufora "highlight_regex" nie jest zapisywana w konfiguracji.
Można ją zapisać za pomocą skryptu buffer_autoset.py: można go zaintalować za pomocą /script install buffer_autoset.py, informacje o używaniu /help buffer_autoset.

3.13. Domyślne skróty klawiszowe

3.13.1. Skróty dla linii poleceń

Skrót Opis Komenda


Ctrl+b

Idź do poprzedniego znaku w linii poleceń.

/input move_previous_char


Ctrl+f

Idź do następnego znaku w linii poleceń.

/input move_next_char

Ctrl+
Alt+b

Idź do poprzedniego słowa w linii poleceń.

/input move_previous_word

Ctrl+
Alt+f

Idź do następnego słowa w linii poleceń.

/input move_next_word

Home
Ctrl+a

Idź na początek linii poleceń.

/input move_beginning_of_line

End
Ctrl+e

Idź na koniec linii poleceń.

/input move_end_of_line

Ctrl+c, b

Wstaw kod dla pogrubionego tekstu.

/input insert \x02

Ctrl+c, c

Wstaw kod dla kolorowego tekstu.

/input insert \x03

Ctrl+c, i

Wstaw kod dla pochyłego tekstu.

/input insert \x1D

Ctrl+c, o

Wstaw kod dla zresetowania koloru.

/input insert \x0F

Ctrl+c, v

Wstaw kod dla odwrócenia koloru.

/input insert \x16

Ctrl+c, _

Wstaw kod dla podkreślonego tekstu.

/input insert \x1F

Del
Ctrl+d

Usuń następny znak w linii poleceń.

/input delete_next_char

Backsp.
Ctrl+h

Usuń poprzedni znak w linii poleceń.

/input delete_previous_char

Ctrl+k

Usuń od znacznika kursora do końca linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_end_of_line

Ctrl+r

Wyszukaj tekst w historii bufora (zobacz skróty dla kontekstu wyszukiwania).

/input search_text_here

Ctrl+t

Przestaw znaki.

/input transpose_chars

Ctrl+u

Usuń od znaku kursora do początku linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_beginning_of_line

Ctrl+w

Usuń poprzednie słowo w linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_previous_word

Ctrl+y

Wkleja zawartość wewnętrznego schowka.

/input clipboard_paste

Ctrl+_

Cofnij poprzednia akcję w linii poleceń.

/input undo

Alt+_

Powtórz ostatnią akcję w linii poleceń.

/input redo

Tab

Dopełnij komendę lub nick (ponowne wciśnięcie Tab: znajdź następne dopełnienie).

/input complete_next

Shift+Tab

Bez dopełnienia: wykonaj częściowe dopełnienie, z oczekującym dopełnieniem: dopełnij z poprzednim dopełnieniem.

/input complete_previous

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Wykonaj komendę lub wyślij wiadomość (w trybie wyszukiwania: przerwij wyszukiwanie).

/input return

Alt+Enter

Insert a newline.

/input insert \n

Pokaż poprzednią komendę/wiadomość (w trybie wyszukiwania: szukaj w górę).

/input history_previous

Pokaż następną komendę/wiadomość (w trybie wyszukiwania: szukaj w dół).

/input history_next

Ctrl+

Pokaż poprzednią komendę/wiadomość w historii globalnej (wspólnej dla wszystkich buforów).

/input history_global_previous

Ctrl+

Pokaż następną komendę/wiadomość w historii globalnej (wspólnej dla wszystkich buforów).

/input history_global_next

Alt+d

Usuń następne słowo w linii poleceń (usuwany ciąg jest kopiowany do wewnętrznego schowka).

/input delete_next_word

Alt+k

Przechwyć wciśnięte klawisze i zwróć ich kod (i przypisaną komendę, jeśli istnieje) w linii poleceń.

/input grab_key_command

Alt+r

Usuń całą zawartość linii poleceń.

/input delete_line

Alt+s

Włącz/wyłącz sprawdzenie pisowni.

/mute spell toggle

3.13.2. Skróty dla buforów / okien

Skrót Opis Komenda

Ctrl+l (L)

Przerysuj całe okno.

/window refresh

Ctrl+s, Ctrl+u

Ustaw znacznik nieprzeczytania we wszystkich buforach.

/input set_unread

Ctrl+x

Przełącz obecny bufor jeśli bufory są dołączone z tym samym numerem.

/input switch_active_buffer

Alt+x

Pokaż wybrany z połączonych buforów (naciśnij Alt+x ponownie: wyświetl wszystkie połączone bufory).

/input zoom_merged_buffer

PgUp

Przewiń jedną stronę w górę w historii bufora.

/window page_up

PgDn

Przewiń jedną stronę w dół w historii bufora.

/window page_down

Alt+PgUp

Przewiń w górę kilka linii w historii bufora.

/window scroll_up

Alt+PgDn

Przewiń w dół kilka linii w historii bufora.

/window scroll_down

Alt+Home

Przewiń na górę bufora.

/window scroll_top

Alt+End

Przewiń na dół bufora.

/window scroll_bottom

F1
Ctrl+F1

Przewiń do góry jedną stronę na liście buforów.

/bar scroll buflist * -100%

F2
Ctrl+F2

Przewiń w dół jedną stronę na liście buforów.

/bar scroll buflist * +100%

Alt+F1

Idź na początek listy buforów.

/bar scroll buflist * b

Alt+F2

Idź na koniec listy buforów.

/bar scroll buflist * e

Alt+
Alt+
Ctrl+p
F5

Przełącz na poprzedni bufor.

/buffer -1

Alt+
Alt+
Ctrl+n
F6

Przełącz na następny bufor.

/buffer +1

F7

Przełącz na poprzednie okno.

/window -1

F8

Przełącz na następne okno.

/window +1

F9

Przewiń tytuł bufora w lewo.

/bar scroll title * -30%

F10

Przewiń tytuł bufora w prawo.

/bar scroll title * +30%

F11
Ctrl+F11

Przewiń w górę jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist * -100%

F12
Ctrl+F12

Przewiń w dół jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist * +100%

Alt+F11

Idź na początek listy nicków.

/bar scroll nicklist * b

Alt+F12

Idź na koniec listy nicków.

/bar scroll nicklist * e

Alt+a

Przełącz na następny bufor z aktywnością (z priorytetem: powiadomienie, wiadomość, inne).

/input jump_smart

Alt+Shift+B

Toggle buflist.

/buflist toggle

Alt+h

Wyczyść hotlistę (powiadomienia o aktywności w innych buforach).

/input hotlist_clear

Alt+j, Alt+f

Przełącz na pierwszy bufor.

/buffer -

Alt+j, Alt+l (L)

Przełącz na ostatni bufor.

/buffer +

Alt+j, Alt+r

Przełącz na bufor IRC raw.

/server raw

Alt+j, Alt+s

Przełącz na bufor serwera IRC.

/server jump

Alt+0…​9

Przełącz na bufor za pomocą liczb (0 = 10).

/buffer *N

Alt+j, 01…​99

Przełącz na bufor za pomocą liczb.

/buffer *NN

Alt+l (L)

Przełącz tryb niesformatowanego wyświetlania.

/window bare

Alt+m

Przełącz obsługę myszy.

/mouse toggle

Alt+n

Przewiń do następnego powiadomienia.

/window scroll_next_highlight

Alt+Shift+N

Toggle nicklist bar.

/bar toggle nicklist

Alt+p

Przewiń do poprzedniego powiadomienia.

/window scroll_previous_highlight

Alt+u

Przewiń do pierwszej nieprzeczytanej linii w buforze.

/window scroll_unread

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno wyżej.

/window up

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno niżej.

/window down

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno z lewej.

/window left

Alt+w, Alt+

Przełącz na okno z prawej.

/window right

Alt+w, Alt+b

Balansuj rozmiar wszystkich okien.

/window balance

Alt+w, Alt+s

Zamień bufory między dwoma oknami.

/window swap

Alt+z

Pokaż obecne okno (ponowne wciśnięcie Alt+z: przywraca wcześniejszy układ okien).

/window zoom

Alt+<

Przełącz na poprzedni bufor z listy odwiedzonych buforów.

/input jump_previously_visited_buffer

Alt+>

Przełącz na następny bufor z listy odwiedzonych buforów.

/input jump_next_visited_buffer

Alt+/

Przełącz na ostatnio wyświetlony bufor (przed ostatnią zmianą bufora).

/input jump_last_buffer_displayed

Alt+=

Włącz/wyłącz filtry.

/filter toggle

Alt+-

Włącz/wyłącz filtry w bieżącym buforze.

/filter toggle @

3.13.3. Skróty dla kontekstu wyszukiwania

Te skróty są używane w kontekście wyszukiwania (kiedy kombinacja Ctrl+r zostanie wciśnięta w buforze tekstowym).

Skrót Opis Komenda

Ctrl+r

Przełącz rodzaj wyszukiwania: ciąg (domyślne), wyrażenie regularne.

/input search_switch_regex

Alt+c

Przełącz dopasowywanie wielości liter podczas wyszukiwania.

/input search_switch_case

Tab

Przełącz miejsce wyszukiwania: wiadomości (domyślne), prefiksy, prefiksy + wiadmości.

/input search_switch_where

Poprzednie wystąpienie.

/input search_previous

Następne wystąpienie.

/input search_next

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Zatrzymaj wyszukiwanie na obecnej pozycji.

/input search_stop_here

Ctrl+q

Zatrzymaj wyszukiwanie i przewin na spód bufora.

/input search_stop

3.13.4. Skróty dla kontekstu kursora

Te skróty są używane s kontekście kursora (dowolne przemieszczanie kursora na ekranie).

Skrót Obszar Opis Komenda

-

Przesuń kursor linię wyżej.

/cursor move up

-

Przesuń kursor linię niżej.

/cursor move down

-

Przesuń kursor kolumnę w lewo.

/cursor move left

-

Przesuń kursor kolumnę w prawo.

/cursor move right

Alt+

-

Przesuń kursor obszar do góry.

/cursor move area_up

Alt+

-

Przesuń kursor obszar w dół.

/cursor move area_down

Alt+

-

Przesuń kursor obszar w lewo.

/cursor move area_left

Alt+

-

Przesuń kursor obszar w prawo.

/cursor move area_right

m

chat

Cytuj wiadomość.

hsignal:chat_quote_message;/cursor stop

q

chat

Cytuj prefiks i wiadomość.

hsignal:chat_quote_prefix_message;/cursor stop

Q

chat

Cytuj czas, prefiks i wiadomość.

hsignal:chat_quote_time_prefix_message;/cursor stop

b

nicklist

Zbanuj osobę.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

k

nicklist

Wykop osobę.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

K

nicklist

Wykop i zbanuj osobę.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

q

nicklist

Otwórz rozmowę z osobą.

/window ${_window_number};/query ${nick};/cursor stop

w

nicklist

Wykonaj whois dla osoby.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

-

Wyłącz tryb kursora.

/cursor stop

3.13.5. Skróty dla kontekstu myszy

Te skróty używane są w kontekście myszy, w momencie wystąpienia zdarzenia myszy.

Klawisz/Wheel (1) Gest Obszar Opis Komenda

◾◽◽

-

chat

Przełącz na okno.

/window ${_window_number}

◾◽◽

lewo

chat

Przełącz na poprzedni bufor.

/window ${_window_number};/buffer +1

◾◽◽

prawo

chat

Przełącz na następny bufor.

/window ${_window_number};/buffer +1

◾◽◽

lewo (długo)

chat

Przełącz na pierwszy bufor.

/window ${_window_number};/buffer 1

◾◽◽

prawo (długo)

chat

Przełącz na ostatni bufor.

/window ${_window_number};/input jump_last_buffer

-

chat

Przewiń w górę kilka linii w historii bufora.

/window scroll_up -window ${_window_number}

-

chat

Przewiń w dół kilka linii w historii bufora.

/window scroll_down -window ${_window_number}

Ctrl+

-

chat

Przewiń poziomo w lewo.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%

Ctrl+

-

chat

Przewiń poziomo w prawo.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%

-

chat: bufor fset

Przewiń pięć linii w góre w buforze fset.

/fset -up 5

-

chat: bufor fset

Przewiń pięć linii w dół w buforze fset.

/fset -down 5

◾◽◽

-

chat: bufor fset

Zaznacz linię b buforze fset.

/window ${_window_number};/fset -go ${_chat_line_y}

◽◽◾

-

chat: bufor fset

Przełącz (włącz/wyłącz) lub edytuj wartośc opcji.

hsignal:fset_mouse

◽◽◾

left

chat: bufor fset

Zmniejsz wartość zmiennej liczbowej / koloru, ustaw/rozszerz wartośc innego typu.

hsignal:fset_mouse

◽◽◾

right

chat: bufor fset

Zwiększ wartość zmiennej liczbowej / koloru, ustaw/rozszerz wartośc innego typu.

hsignal:fset_mouse

◽◽◾

up / down

chat: bufor fset

Zaznacz/odznacz wiele opcji.

hsignal:fset_mouse

-

chat: bufor skryptów

Przejdź 5 linii w górę w buforze skryptów.

/script up 5

-

chat: bufor skryptów

Przejdź 5 linii w dół w buforze skryptów.

/script down 5

◾◽◽

-

chat: bufor skryptów

Zaznacz linię w buforze skryptów.

/script go ${_chat_line_y}

◽◽◾

-

chat: bufor skryptów

Zainstaluj/usuń skrypt.

/script go ${_chat_line_y};/script installremove -q ${script_name_with_extension}

◾◽◽

góra / lewo

buflist

Przenieś bufor na niższy numer.

Sygnał buflist_mouse.

◾◽◽

dół / prawo

buflist

Przenieś bufor na wyższy numer.

Sygnał buflist_mouse.

◾◽◽

-

buflist

Przełącz na bufor (poprzednio odwiedzony bufor, jeśli jest to obecny bufor).

Sygnał buflist_mouse.

◽◽◾

-

buflist

Przełącz na następny odwiedzony bufor, jeśli jest to obecny bufor.

Sygnał buflist_mouse.

Ctrl+

-

buflist

Przełącz na poprzedni bufor.

Sygnał buflist_mouse.

Ctrl+

-

buflist

Przełącz na następny bufor.

Sygnał buflist_mouse.

◾◽◽

góra

lista nicków

Przewiń w górę jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%

◾◽◽

dół

lista nicków

Przewiń w dół jedna stronę listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%

◾◽◽

góra (długo)

lista nicków

Idź na początek listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} b

◾◽◽

dół (długo)

lista nicków

Idź na koniec listy nicków.

/bar scroll nicklist ${_window_number} e

◾◽◽

-

lista nicków

Otwórz prywatną rozmowę z nick.

/window ${_window_number};/query ${nick}

◽◽◾

-

lista nicków

Wykonaj whois dla nicka.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

◾◽◽

lewo

lista nicków

Wykop nick.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

◾◽◽

lewo (długo)

lista nicków

Wykop i zbanuj nick.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

◽◽◾

lewo

lista nicków

Zbanuj nick.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

◽◽◾

-

linia poleceń

Przechwyć zdarzenie myszy i wstaw jego kod w linii poleceń.

/input grab_mouse_area

-

dowolny pasek

Przewiń pasek o -20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} -20%

-

dowolny pasek

Przewiń pasek o +20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} +20%

◽◾◽

-

gdziekolwiek

Włącz tryb kursora w tym miejscu.

/cursor go ${_x},${_y}

(1) i to przewijanie rolką myszy w górę i w dół.

3.13.6. Skróty klawiszowe dla bufora fset

Poniższe skróty i akcje mogą zostać użyte w buforze fset (zobacz wtyczka fset).

Skrót Akcja (1) Opis Komenda

Przejdź linię wyżej.

/fset -up

Przejdź linię niżej.

/fset -down

PgUp

Przejdź stronę do góry.

/window page_up

PgDn

Przejdź stronę w dół.

/window page_down

Alt+Home

<<

Przejdź do pierwszej linii.

/fset -go 0

Alt+End

>>

Przejdź do ostatniej linii.

/fset -go end

F11

<

Przewiń poziomo w lewo.

/fset -left

F12

>

Przewiń poziomo w prawo.

/fset -right

Alt+Space

t

Przełącz zmienną boolowską.

/fset -toggle

Alt+-

-

Odejmij 1 od wartości liczbowej/koloru, ustaw wartość pozostałych typów.

/fset -del -1

Alt++

+

Dodaj 1 do wartości liczbowej/koloru, dodaj to wartości pozostałych typów.

/fset -add 1

Alt+f, Alt+r

r

Zresetuj wartość.

/fset -reset

Alt+f, Alt+u

u

Skasuj wartość.

/fset -unset

Alt+Enter

s

Ustaw wartość.

/fset -set

Alt+f, Alt+n

n

Ustaw nową wartość.

/fset -setnew

Alt+f, Alt+a

a

Dodaj do wartości.

/fset -append

Alt+,

,

Zaznacz/odznacz opcję.

/fset -mark 1

Shift+

Przejdź do linii wyżej oraz zaznacz/odznacz opcję.

/fset -up; /fset -mark

Shift+

Przejdź do linii niżej oraz zaznacz/odznacz opcję.

/fset -mark; /fset -down

m:xxx

Zaznacz wyświetlane opcje pasujące do filtra "xxx" (dowolny filtr na opcję albo wartość, zobacz komenda fset).

u:xxx

Odznacz zaznaczone opcje pasujące do filtra "xxx" (dowolny filtr an opcję lub wartość, zobacz komenda fset).

Ctrl+l (L)

Odświerz opcje i cały ekran.

/fset -refresh

$

Odświerz opcje (zachowuje zaznaczone opcje).

$$

Odświerz opcje (odznacza zaznaczone kompilację).

Alt+p

Przełącz opcje opisu wtyczki (plugins.desc.*).

/mute /set fset.look.show_plugins_desc toggle

Alt+v

Przełącz pasek pomocy.

/bar toggle fset

s:x,y

Sortuj opcje po polach x,y (zobacz opcję fset.look.sort).

/mute /set fset.look.sort x,y

s:

Zresetuj soerowanie do domyślnej wartości (zobacz opcję fset.look.sort).

/mute /unset fset.look.sort

w:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx".

/fset -export xxx

w-:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx" bez dodatkowych informacji.

/fset -export -nohelp xxx

w+:xxx

Wyeksportuj opcje do pliku "xxx" z dodatkowymi informacjami.

/fset -export -help xxx

Ctrl+x

x

Zmień format w jakim wyświetlane są opcje.

/fset -format

q

Zamkknij bufor fset.

/buffer close

(1) Akcja musi zostać wprowadzona z linii poleceń i potwierdzona przez Enter.

3.13.7. Skróty klawiszowe w buforze skryptów

Te skróty klawiszowe i akcje mogą zostać użyte w oknie skryptów (zobacz wtyczka script).

Skrót Akcja (1) Opis Komenda

Przejdź linię wyżej.

/script up

Przejdź linię niżej.

/script down

PgUp

Przewiń stronę do góry.

/window page_up

PgDn

Przewiń stronę w dół.

/window page_down

Alt+i

i

Zainstaluj skrypt.

/script install

Alt+r

r

Usuń skrypt.

/script remove

Alt+l (L)

l

Załaduj skrypt.

/script load

Alt+u

u

Wyładuj skrypt.

/script unload

Alt+Shift+A

A

Automatycznie ładuj skrypt.

/script toggleautoload

Alt+h

h

Zablokuj/odblokuj skrypt.

/script hold

Alt+v

v

Pokarz skrypt.

/script show

(1) Akcja musi zostać wprowadzona z linii poleceń i potwierdzona przez Enter.

3.14. Wsparcie myszy

WeeChat obsługuje kliknięcia myszy i gesty. Działa to z lokalnym terminalem, jak i zdalnie przez połączenie ssh z lub bez użycia screena/tmuxa.

3.14.1. Włączenie obsługi myszy

Żeby włączyć obsługę myszy podczas uruchamiania:

/set weechat.look.mouse on

Żeby włączyć obsługę myszy teraz, wciśnij Alt+m lub wykonaj komendę:

/mouse enable

Możliwe jest czasowe wyłączenie obsługi myszy i przypisanie tego do skrótu. Na przykład skrót Alt+% wyłączający obsługę myszy na 10 sekund:

/key bind meta-% /mouse toggle 10
Kiedy obsługa myszy jest włączona w WeeChat, wszystkie zdarzenia myszy są przechwytywane przez WeeChat. Dlatego akcje jak kopiowanie/wklejanie lub klikanie w URLe nie są przesyłane do terminala.
Użycie klawisza Shift sprawia, że te zdarzenia są przesyłane bezpośrednio do terminala, tak jakby obsługa myszy była wyłączona (w niektórych terminalach jak iTerm, należy użyc klawisza Alt zamiast Shift).
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą myszy, zajrzyj do WeeChat FAQ / Obsługa myszy.

3.14.2. Przypisanie zdarzeń myszy do komend

Wiele domyślnych zdarzeń myszy jest już zdefiniowanych w WeeChat (zobacz skróty dla kontekstu myszy).

Możesz zmienić lub dodać przypisania za pomocą komendy /key używając kontekstu "mouse" (dla składni zobacz komenda /key).

Nazwa zdarzenia zawiera modyfikator (opcjonalny), nazwę klawisza/rolki i gest (opcjonalny). Różne elementy są rozdzielane przez -.

Lista modyfikatorów:

Modyfikator Opis

ctrl

Klawisz Ctrl

alt

Klawisz Alt

ctrl-alt

Klawisze Ctrl + Alt

Lista klawiszy/rolek:

Klawisz/rolka Opis

button1

Lewy klawisz myszy

button2

Prawy klawisz myszy

button3

Środkowy klawisz myszy (często naciśnięcie rolki)

button4 …​ button9

Dodatkowe klawisze

wheelup

Rolka (w górę)

wheeldown

Rolka (w dół)

Lista gestów (tylko dla klawiszy, nie rolki):

Gest Odległość

gesture-up

3 …​ 19

gesture-up-long

≥ 20

gesture-down

3 …​ 19

gesture-down-long

≥ 20

gesture-left

3 …​ 39

gesture-left-long

≥ 40

gesture-right

3 …​ 39

gesture-right-long

≥ 40

Lista niedkończonych zdarzeń (tylko dla przycisków, użyteczne dla wtyczek/skryptów):

Zdarzenie Opis

event-down

Klawisz został wciśnięty ale jeszcze nie puszczony

event-drag

Mysz została przesunięta z wciśniętym klawiszem

Przykłady zdarzeń:

 • button1

 • ctrl-button1

 • button1-gesture-right

 • button1-event-down

 • button1-event-drag

 • alt-button2-gesture-down-long

 • wheelup

 • ctrl-alt-wheeldown

 • …​

Podczas przypisywania skrótów w kontekście myszy, możliwe jest dopasowanie wielu zdarzeń używając * na początku lub końcu nazwy, na przykład button1-gesture-* będzie pasować do gestów wykonanych z użyciem lewego przycisku myszy.
Możesz znaleźć nazwę zdarzenia za pomocą komendy /input grab_mouse wykonując następnie zdarzenie za pomocą myszy. Umieści to zdarzenie w linii poleceń.

3.15. Zabezpieczone dane

3.15.1. Przechowywanie

WeeChat umie szyfrować hasła lub prywatne dane i przechowuje je w pliku sec.conf.

Plik ten jest odczytywany przed wszystkimi innymi plikami i wartości przechowywane w nim mogą być użyte w różnych opcjach WeeChat jak i wtyczek/skryptów.

Możesz ustawić hasło dla danych zaszyfrowanych w pliku sec.conf. Nie jest to obowiązkowe ale wysoce zalecane, w przeciwnym wypadku dane są zapisywane jako zwykły tekst.

/secure passphrase to jest moje hasło

Kiedy hasło jest ustawione, WeeChat poprosi o jego podanie przy uruchomieniu (ale nie podczas upgrade).

Możesz zmienić to zachowanie i użyć pliku z zapisanym hasłem (zobacz opcję sec.crypt.passphrase_file).

Szyfrowanie

Szyfrowanie danych odbywa się w 3 krokach:

 1. Pozyskanie klucza z hasła (z opcjonalną solą).

 2. Wyliczenia hasha danych do zaszyfrowania.

 3. Szyfrowanie hash + dane (wynik to: sól + zaszyfrowany hash/dane).

Tryb blokowy szyfru to CFB.

Wynik jest zapisywany jako ciąg heksadecymalny w pliku sec.conf, na przykład:

[data]
__passphrase__ = on
freenode = "53B1C86FCDA28FC122A95B0456ABD79B5AB74654F21C3D099A6CCA8173239EEA59533A1D83011251F96778AC3F5166A394"
Deszyfrowanie

Deszyfrowanie danych odbywa się w 3 krokach:

 1. Pozyskanie klucza za pomocą soli i hasła.

 2. Deszyfrowanie hash + dane.

 3. Sprawdzenie czy odszyfrowany hash == hash danych.

3.15.2. Zarządzanie zabezpieczonymi danymi

W celu dodania bezpiecznych danych użyj /secure set, na przykład hasło dla serwera IRC freenode:

/secure set freenode mojehasło

Dla wygody, zabezpieczone dane mogą być wyświetlone w dedykowanym buforze (Alt+v w buforze, w celu wyświetlenia wartości), po prostu wykonaj:

/secure

Bezpieczne dane mogą zostać użyte w opcjach zawierających prywatne dane jak hasła, za pomocą formatu: "${sec.data.xxx}", gdzie "xxx" to nazwa zabezpieczonych danych (utworzone za pomocą /secure set xxx …​).
Pełną listę dostępnych opcji można uzyskać wykonując /help secure.

W celu użycia hasła freenode, na przykład z SASL authentication:

/set irc.server.freenode.sasl_password "${sec.data.freenode}"

3.16. Komendy i opcje

3.16.1. Komendy WeeChat

 • away: ustawia lub kasuje status nieobecności

/away [-all] [<wiadomość>]

  -all: ustawia lub kasuje stan nieobecności na wszystkich połączonych serwerach
wiadomość: powód nieobecności (jeśli nie podano wiadomości status nieobecności zostaje usunięty)
 • bar: zarządzaj paskami

/bar list|listfull|listitems
   add <nazwa> <typ>[,<warunek>] <pozycja> <rozmiar> <separator> <element1>[,<element2>...]
   default [input|title|status|nicklist]
   del <nazwa>|-all
   set <nazwa> <opcja> <wartość>
   hide|show|toggle <nazwa>
   scroll <nazwa> <okno> <wartość_przewinięcia>

     list: lista wszystkich pasków
   listfull: lista wszystkich pasków (z polami)
  listitems: lista wszystkich elementów pasków
     add: dodaj nowy pasek
     nazwa: nazwa paska (musi być unikalna)
     typ:  root: poza oknami,
        window: wewnątrz okien, z opcjonalnymi warunkami (patrz niżej)
  warunek: warunek(i) dla wyświetlenia paska (tylko dla typu "window"):
         active: w aktywnym oknie
        inactive: w nieaktywnym oknie
        nicklist: w oknach z listą nicków
        inne warunki: zobacz /help weechat.bar.xxx.conditions oraz /help eval
        bez warunku pasek jest zawsze wyświetlany
   pozycja: dół (bottom), góra (top), lewo (left) lub prawo (right)
     rozmiar: rozmiar paska (w znakach)
  separator: 1 dla użycia separatora (linia), 0 - brak separatora
  element1,...: elementy dla tego paska (elementy mogą być oddzielone przecinkiem (przerwa między elementami) lub "+" (sklejone elementy))
   default: tworzy domyślne paski (wszystkie domyślne paski, jeśli nie podamy nazwy)
     del: usuwa pasek (lub wszystkie z użyciem -all)
     set: ustawia wartość dla właściwości paska
    opcja: opcja do zmiany (listę opcji można zobaczyć dzięki /set weechat.bar.<nazwa paska>.*)
    wartość: nowa wartość opcji
     hide: ukrywa pasek
     show: pokazuje ukryty pasek
    toggle: ukrywa/pokazuje pasek
    scroll: przewija pasek
    okno: numer okna ('*' oznacza obecne okno lub pasek typu root)
 wartość_przewinięcia: wartość dla przewinięcia: 'x' lub 'y' (opcjonalne), następnie '+', '-', 'b' (początek) lub 'e' (koniec), wartość (dla +/-), oraz opcjonalnie % (w celu przesunięcia % szerokości/wysokości, w przeciwnym wypadku wartość jest ilością znaków)

Przykłady:
 tworzy pasek z czasem, numerem + nazwą bufora i dopełnianiem:
  /bar add mybar root bottom 1 0 [time],buffer_number+:+buffer_name,completion
 ukrywa pasek:
  /bar hide mybar
 przewija listę nicków a obecnym buforze o 10 linii w dół :
  /bar scroll nicklist * y+10
 przewija do końca listę nicków w obecnym buforze:
  /bar scroll nicklist * ye
 • buffer: zarządzaj buforami

/buffer list
     add [-free] [-switch] <name>
     clear [<number>|<name>|-merged|-all [<number>|<name>...]]
     move <number>|-|+
     swap <number1>|<name1> [<number2>|<name2>]
     cycle <number>|<name> [<number>|<name>...]
     merge <number>|<name>
     unmerge [<number>|-all]
     hide [<number>|<name>|-all [<number>|<name>...]]
     unhide [<number>|<name>|-all [<number>|<name>...]]
     renumber [<number1> [<number2> [<start>]]]
     close [<n1>[-<n2>]|<name>...]
     notify [<level>]
     localvar [<number>|<name>]
     set <property> [<value>]
     get <property>
     <number>|-|+|<name>

  list: list buffers (without argument, this list is displayed)
   add: add a new buffer (it can be closed with "/buffer close" or input "q")
  clear: clear buffer content (number for a buffer, -merged for merged buffers, -all for all buffers, or nothing for current buffer)
  move: move buffer in the list (may be relative, for example -1); "-" = move to first buffer number, "+" = move to last buffer number + 1
  swap: swap two buffers (swap with current buffer if only one number/name given)
  cycle: jump loop between a list of buffers
  merge: merge current buffer to another buffer (chat area will be mix of both buffers)
     (by default ctrl-x switches between merged buffers)
 unmerge: unmerge buffer from other buffers which have same number
  hide: hide the buffer
 unhide: unhide the buffer
renumber: renumber buffers (works only if option weechat.look.buffer_auto_renumber is off)
  close: close buffer (number/range or name is optional)
 notify: display or set notify level for current buffer: this level determines whether buffer will be added to hotlist or not:
        none: never
     highlight: for highlights only
      message: for messages from users + highlights
        all: all messages
       reset: reset to default value (all)
localvar: display local variables for the buffer
   set: set a property for current buffer
   get: display a property of current buffer
 number: jump to buffer by number, possible prefix:
     '+': relative jump, add number to current
     '-': relative jump, sub number to current
     '*': jump to number, using option "weechat.look.jump_current_to_previous_buffer"
    -: jump to first buffer number
    +: jump to last buffer number
  name: jump to buffer by (partial) name

Examples:
 clear current buffer:
  /buffer clear
 move buffer to number 5:
  /buffer move 5
 swap buffer 1 with 3:
  /buffer swap 1 3
 swap buffer #weechat with current buffer:
  /buffer swap #weechat
 jump on #chan1, #chan2, #chan3 and loop:
  /buffer cycle #chan1 #chan2 #chan3
 merge with core buffer:
  /buffer merge 1
 merge with #weechat buffer:
  /buffer merge #weechat
 unmerge buffer:
  /buffer unmerge
 close current buffer:
  /buffer close
 close buffers 5 to 7:
  /buffer close 5-7
 jump to #weechat:
  /buffer #weechat
 jump to next buffer:
  /buffer +1
 jump to last buffer number:
  /buffer +
 • color: definiuje aliasy i wyświetla paletę kolorów

/color alias <kolor> <nazwa>
    unalias <kolor>
    reset
    term2rgb <kolor>
    rgb2term <rgb> [<limit>]
    -o

 alias: dodaje alias dla koloru
unalias: usuwa alias
 kolor: numer koloru (większy lub równy 0, maksymalna wartość zależy od terminala, zazwyczaj 63 lub 255)
  nazwa: nazwa aliasu dla koloru (na przykład: "orange")
 reset: resetuje wszystkie pary kolorów (wymagane jeśli nie ma dostępnej większej ilości par kolorów, jeśli automatyczny reset jest wyłączony, zobacz opcję "weechat.look.color_pairs_auto_reset")
term2rgb: konwersja koloru terminala (0-255) na kolor RGB
rgb2term: konwersja koloru RGB na kolor terminala (0-255)
  limit: liczba kolorów w tabeli kolorów terminala (numerowane od 0); domyślnie 256
   -o: wysyła informacje o terminalu/kolorach do obecnego bufora

Bez podania argumentu komenda wyświetli kolory w nowym buforze.

Przykłady:
 dodaje alias "orange" dla koloru 214:
  /color alias 214 orange
 usuwa kolor 214:
  /color unalias 214
 • command: wywołaj wyraźnie komendę WeeChat lub wtyczki

/command [-buffer <nazwa>] <wtyczka> <komenda>

-buffer: wykonaj komendę na tym buforze
 wtyczka: wykonaj komendę z tej wtyczki;'core' dla wewnętrznych komend WeeChat, '*' wykryj wtyczkę (zależy od bufora, gdzie komenda jest wykonywana)
komenda: komenda do wywołania ( '/' jest automatycznie dodawane jeśli nie występuje na początku komendy)
 • cursor: wolne poruszanie kursora na ekranie, w celu wykonania akcji na konkretnych obszarach ekranu

/cursor go chat|<pasek>|<x>,<y>
     move up|down|left|right|area_up|area_down|area_left|area_right
     stop

 go: przesuwa kursor do obszaru rozmowy, paska (używając nazwy paska) lub położenia "x,y"
move: przesuwa kursor w kierunku
stop: wyłącza tryb kursora

Bez argumentu komenda przełącza obsługę kursora.

Kiedy obsługa myszy jest włączona (zobacz /help mouse), domyślnie wciśnięcie środkowego przycisku włącza tryb kursora we wskazanym punkcie.

Domyślne skróty dla trybu kursora w oknie rozmowy:
 m cytuj wiadomość
 q cytuj prefiks + wiadomość
 Q cytuj czas + prefiks + wiadomość

Domyślne skróty dla trybu kursora na liście nicków:
 b zbanuj nick (/ban)
 k wykop nick (/kick)
 K wykop i zbanuj nick (/kickban)
 q otwórz okno prywatnej rozmowy (/query)
 w zapytaj o informacje o użytkowniku (/whois)

Pozostałe domyślne skróty w trybie kursora:
 strzałka   przesuwa kursor
 alt+strzałka przenosi kursor do następnego obszaru
 enter   wyjście z trybu kursora

Przykłady:
 przejdź do listy nicków:
  /cursor go nicklist
 przejdź do współrzędnych x=10, y=5:
  /cursor go 10,5
 • debug: funkcje debugujące

/debug list
    set <wtyczka> <poziom>
    dump [<wtyczka>]
    buffer|color|infolists|memory|tags|term|windows
    mouse|cursor [verbose]
    hdata [free]
    time <komenda>

   list: wyświetla wtyczki z poziomem debugowania
   set: ustawia poziom debugowania dla wtyczki
  plugin: nazwa wtyczki ("core" dla rdzenia WeeChat)
  poziom: poziom debugowania wtyczki (0 = wyłączony)
   dump: zachowuje zrzut pamięci w pliku z logiem WeeChat (taki sam zrzut jest zapisywany podczas awarii WeeChat)
  buffer: zrzuca zawartość bufora z wartościami heksadecymalnymi do pliku z logiem
  color: wyświetla informacje na temat obecnych par kolorów
  cursor: przełącza debugowanie dla trybu kursora
   dirs: wyświetla katalogi
  hdata: wyświetla informacje o hdata (z free: usuwa wszystkie hdata z pamięci)
  hooks: wyświetla informacje o hooks
infolists: wyświetla informacje o infolistach
   libs: wyświetla informacje o użytych zewnętrznych bibliotekach
  memory: wyświetla informacje o zużyciu pamięci
  mouse: przełącza debugowanie myszy
   tags: wyświetla tagi dla linii
   term: wyświetla informacje o terminalu
 windows: wyświetla drzewo okien
   time: mierzy czas do wykonania komendy lub wysłania tekstu do obecnego bufora
 • eval: przetwórz wyrażenie

/eval [-n|-s] [-d] <wyrażenie>
    [-n] [-d ] -c <wyrażenie1> <operator> <wyrażenie2>

    -n: display result without sending it to buffer (debug mode)
    -s: split expression before evaluating it (many commands can be separated by semicolons)
    -d: display debug output after evaluation
    -c: evaluate as condition: use operators and parentheses, return a boolean value ("0" or "1")
expression: expression to evaluate, variables with format ${variable} are replaced (see below); many commands can be separated by semicolons
 operator: a logical or comparison operator:
      - logical operators:
        &&  boolean "and"
        ||  boolean "or"
      - comparison operators:
        ==  equal
        !=  not equal
        <=  less or equal
        <  less
        >=  greater or equal
        >  greater
        =~  is matching POSIX extended regex
        !~  is NOT matching POSIX extended regex
        ==* is matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
        !!* is NOT matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
        =*  is matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
        !*  is NOT matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
        ==- is included, case sensitive
        !!- is NOT included, case sensitive
        =-  is included, case insensitive
        !-  is NOT included, case insensitive

An expression is considered as "true" if it is not NULL, not empty, and different from "0".
The comparison is made using floating point numbers if the two expressions are valid numbers, with one of the following formats:
 - integer (examples: 5, -7)
 - floating point number (examples: 5.2, -7.5, 2.83e-2)
 - hexadecimal number (examples: 0xA3, -0xA3)
To force a string comparison, you can add double quotes around each expression, for example:
 50 > 100   ==> 0
 "50" > "100" ==> 1

Some variables are replaced in expression, using the format ${variable}, variable can be, by order of priority:
 1. an evaluated sub-string (format: "eval:xxx")
 2. a string with escaped chars (format: "esc:xxx" or "\xxx")
 3. a string with chars to hide (format: "hide:char,string")
 4. a string with max chars (format: "cut:max,suffix,string" or "cut:+max,suffix,string")
   or max chars displayed on screen (format: "cutscr:max,suffix,string" or "cutscr:+max,suffix,string")
 5. a reversed string (format: "rev:xxx" or "revscr:xxx")
 6. a repeated string (format: "repeat:count,string")
 7. length of a string (format: "length:xxx" or "lengthscr:xxx")
 8. a color (format: "color:xxx", see "Plugin API reference", function "color")
 9. a modifier (format: "modifier:name,data,string")
 10. an info (format: "info:name,arguments", arguments are optional)
 11. a base 16/32/64 encoded/decoded string (format: "base_encode:base,xxx" or "base_decode:base,xxx")
 12. current date/time (format: "date" or "date:format")
 13. an environment variable (format: "env:XXX")
 14. a ternary operator (format: "if:condition?value_if_true:value_if_false")
 15. result of an expression with parentheses and operators + - * / // % ** (format: "calc:xxx")
 16. an option (format: "file.section.option")
 17. a local variable in buffer
 18. a hdata name/variable (the value is automatically converted to string), by default "window" and "buffer" point to current window/buffer.
Format for hdata can be one of following:
 hdata.var1.var2...: start with a hdata (pointer must be known), and ask variables one after one (other hdata can be followed)
 hdata[list].var1.var2...: start with a hdata using a list, for example:
  ${buffer[gui_buffers].full_name}: full name of first buffer in linked list of buffers
  ${plugin[weechat_plugins].name}: name of first plugin in linked list of plugins
 hdata[pointer].var1.var2...: start with a hdata using a pointer, for example:
  ${buffer[0x1234abcd].full_name}: full name of the buffer with this pointer (can be used in triggers)
For name of hdata and variables, please look at "Plugin API reference", function "weechat_hdata_get".

Examples (simple strings):
 /eval -n ${info:version}            ==> 0.4.3
 /eval -n ${env:HOME}              ==> /home/user
 /eval -n ${weechat.look.scroll_amount}     ==> 3
 /eval -n ${sec.data.freenode_password}     ==> secret
 /eval -n ${window}               ==> 0x2549aa0
 /eval -n ${window.buffer}           ==> 0x2549320
 /eval -n ${window.buffer.full_name}      ==> core.weechat
 /eval -n ${window.buffer.number}        ==> 1
 /eval -n ${\t}                 ==> <tab>
 /eval -n ${hide:-,${relay.network.password}}  ==> --------
 /eval -n ${cut:3,+,test}            ==> tes+
 /eval -n ${cut:+3,+,test}           ==> te+
 /eval -n ${date:%H:%M:%S}           ==> 07:46:40
 /eval -n ${if:${info:term_width}>80?big:small} ==> big
 /eval -n ${rev:Hello}             ==> olleH
 /eval -n ${repeat:5,-}             ==> -----
 /eval -n ${length:test}            ==> 4
 /eval -n ${calc:(5+2)*3}            ==> 21
 /eval -n ${base_encode:64,test}        ==> dGVzdA==
 /eval -n ${base_decode:64,dGVzdA==}      ==> test

Examples (conditions):
 /eval -n -c ${window.buffer.number} > 2 ==> 0
 /eval -n -c ${window.win_width} > 100  ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) || (5 > 2)     ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) && (5 > 2)     ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ ^ABC        ==> 1
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^ABC      ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^abc      ==> 1
 /eval -n -c abcd !~ abc         ==> 0
 /eval -n -c abcd =* a*d         ==> 1
 /eval -n -c abcd =- bc         ==> 1
 • filter: filtruje wiadomości w buforach, aby je ukryć/pokazać w zależności do tagów lub wyrażeń regularnych

/filter list
     enable|disable|toggle [<nazwa>|@]
     add | addreplace<nazwa> <bufor>[,<bufor>...] <tagi> <regex>
     rename <nazwa> <nowa_nazwa>
     del <nazwa>|-all

  list: wyświetla wszystkie filtry
 enable: włącza filtry (filtry są domyślnie włączone)
disable: wyłącza filtry
 toggle: przełącza filtry
 nazwa: nazwa filtru ("@" = włącza/wyłącza wszystkie filtry w obecnym buforze)
  add: dodaje filtr
addreplace: dodaje lub nadpisuje istniejący filtr
 rename: zmienia nazwę filtru
  del: usuwa filtr
  -all: usuwa wszystkie filtry
 bufor: oddzielona przecinkami lisa buforów, dla których filtr jest aktywny:
     - jest to pełna nazwa zawierająca wtyczkę (przykład: "irc.freenode.#weechat" lub "irc.server.freenode")
     - "*" oznacza wszystkie bufory
     - nazwa zaczynająca się od '!' jest wykluczana
     - dozwolony jest znak "*"
  tagi: lista tagów oddzielona przecinkiem, np: "irc_join,irc_part,irc_quit"
     - logiczne "i": użyj "+" pomiędzy tagami (na przykład: "nick_toto+irc_action")
     - dozwolony jest znak "*"
     - jeśli tag zaczyna się od '!', wtedy jest on wykluczony i NIE może znajdować się w wiadomości
 regex: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX do wyszukania w linii
     - użyj '\t' do oddzielenia prefiksu od wiadomości, znaki specjalne jak '|' muszą zostać poprzedzone '\' np: '\|'
     - jeśli wyrażenie zaczyna się od '!', wtedy pasujący wynik jest odwracany (użyj '\!', aby zacząć od '!')
     - dwa wyrażenia są tworzone: jedno dla prefiksu, drugie dla wiadomości
     - wielkość znaków nie ma znaczenia dla wyrażeń, jeśli zaczynają się od "(?-i)" wielkość znaków ma znaczenie

Domyślny skrót klawiszowy alt+'=' włącza/wyłącza filtrowanie globalnie i alt+'-' włącza/wyłącza filtrowanie w obecnym buforze.

Najczęściej używane tagi:
 no_filter, no_highlight, no_log, log0..log9 (poziom logowania),
 notify_none, notify_message, notify_private, notify_highlight,
 self_msg, nick_xxx (xxx to nick w wiadomości), prefix_nick_ccc (ccc to kolor nicka),
 host_xxx (xxx to użytkownik + host w wiadomości),
 irc_xxx (xxx to nazwa komendy, lub numer; zobacz /server raw lub /debug tags),
 irc_numeric, irc_error, irc_action, irc_ctcp, irc_ctcp_reply, irc_smart_filter, away_info.
Aby zobaczyć listę tagów w liniach buforów wykonaj: /debug tags

Przykłady:
 użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC:
  /filter add irc_smart * irc_smart_filter *
 użyj inteligentnego filtru we wszystkich buforach IRC poza tymi zawierającymi "#weechat" w nazwie:
  /filter add irc_smart *,!*#weechat* irc_smart_filter *
 filtruj wszystkie wiadomości IRC o join/part/quit:
  /filter add joinquit * irc_join,irc_part,irc_quit *
 filtruj nicki wyświetlane przy wejściu na kanał albo za pomocą /names:
  /filter add nicks * irc_366 *
 filtruj nick "toto" na kanale IRC #weechat:
  /filter add toto irc.freenode.#weechat nick_toto *
 filtruj wejścia/akcje IRC od użytkownika "toto":
  /filter add toto * nick_toto+irc_join,nick_toto+irc_action *
 filtruj linie zawierające frazę "weechat sucks" na kanale IRC #weechat:
  /filter add sucks irc.freenode.#weechat * weechat sucks
 filtruj linie "WeeChat sucks" we wszystkich buforach:
  /filter add sucks2 * * (?-i)^WeeChat sucks$
 • help: wyświetl pomoc na temat komend i opcji

/help -list|-listfull [<wtyczka> [<wtyczka>...]]
    <komenda>
    <komenda>

  -list: wyświetla komendy dla wtyczek (bez podania argumentu wyświetlana jest ta lista)
-listfull: wyświetla komendy dla wtyczek z opisami
  plugin: lista komend dla wtyczki
 komenda: nazwa komendy
  opcja: nazwa opcji (użyj /set aby zobaczyć listę)
 • history: pokaż historię komend bufora

/history clear
     <wartość>

clear: czyści historie
Wartość: ilość elementów historii do pokazania
 • input: funkcje linii komend

/input <akcja> [<argumenty>]

lista akcji:
 return: symuluje klawisz "enter"
 complete_next: dopełnia słowo następnym dopełnieniem
 complete_previous: dopełnia słowo poprzednim dopełnieniem
 search_text_here: szuka testu w obecnej pozycji w buforze
 search_text: szuka tekstu w buforze
 search_switch_case: przełącza na dokładne dopasowanie przy szukaniu
 search_switch_regex: przełącza typy wyszukiwania ciąg/wyrażenie regularne
 search_switch_where: zmienia miejsce przeszukiwania na wiadomości/przedrostki
 search_previous: szuka poprzednich linii
 search_next: szuka następnych linii
 search_stop_here: zatrzymuje wyszukiwanie na obecnej pozycji
 search_stop: zatrzymuje wyszukiwanie
 delete_previous_char: usuwa poprzedni znak
 delete_next_char: usuwa następny znak
 delete_previous_word: usuwa poprzednie słowo
 delete_next_word: usuwa następne słowo
 delete_beginning_of_line: usuwa od początku linii do kursora
 delete_end_of_line: usuwa od kursora do końca linii
 delete_line: usuwa cała linię
 clipboard_paste: wkleja ze schowka
 transpose_chars: zamienia dwa znaki
 undo: cofa ostatnia akcję w linii poleceń
 redo: ponownie wykonuje cofniętą akcję w linii poleceń
 move_beginning_of_line: przesuwa kursor na początek linii
 move_end_of_line: przesuwa kursor na koniec linii
 move_previous_char: przesuwa kursor do poprzedniego znaku
 move_next_char: przesuwa kursor do następnego znaku
 move_previous_word: przesuwa kursor do poprzedniego słowa
 move_next_word: przesuwa kursor do następnego słowa
 history_previous: przywołuje poprzednia komendę z historii obecnego bufora
 history_next: przywołuje następną komendę z historii obecnego bufora
 history_global_previous: przywołuje poprzednią komendę z globalnej historii
 history_global_next: przywołuje następną komendę z globalnej historii
 jump_smart: przechodzi do następnego bufora z aktywnością
 jump_last_buffer_displayed: przechodzi do ostatnio wyświetlanego bufora (przed ostatnim przeskoczeniem do bufora)
 jump_previously_visited_buffer: przeskakuje do poprzedniego bufora
 jump_next_visited_buffer: przeskakuje to następnego bufora
 hotlist_clear: czyści hotlistę (opcjonaly argument: "lowest" czyści najniższy poziom na hotliście, "highest" czyści najwyższy poziom na hotliście, albo maska poziomu: liczba będąca kombinacją 1=join/part, 2=wiadomość, 4=prywatny, 8=podświetlenie)
 grab_key: przechwytuje klawisz (opcjonalny argument: opóźnienie końca przechwycenia, domyślnie jest to 500 milisekund)
 grab_key_command: przechwytuje klawisz z przypisaną komendą (opcjonalny argument: opóźnienie końca przechwycenia, domyślnie jest to 500 milisekund)
 grab_mouse: przechwytuje kod zdarzenia myszy
 grab_mouse_area: przechwytuje kod zdarzenia myszy z obszarem
 set_unread: ustawia znacznik nie przeczytania dla wszystkich buforów
 set_unread_current_buffer: ustawia znacznik nie przeczytania dla obecnego bufora
 switch_active_buffer: przełącza do następnego połączonego buforu
 switch_active_buffer_previous: przełącza do poprzedniego połączonego buforu
 zoom_merged_buffer: zoom na połączony bufor
 insert: wkleja tekst do linii poleceń (dozwolone są wyescapowane znaki, zobacz /help print)
 send: wysyła tekst do bufora
 paste_start: zaczyna wklejanie (tryb z rozpoznawaniem wklejanego tekstu)
 paste_stop: kończy wklejanie (tryb z rozpoznawaniem wklejanego tekstu)

Ta komenda jest używana do przypisywania klawiszy lub przez wtyczki.
 • key: dodaj/usuń przypisanie klawiszy

/key list|listdefault|listdiff [<kontekst>]
   bind <klawisz> [<komenda> [<argumenty>]]
   bindctxt <kontekst> <klawisz> [<komenda> [<argumenty>]]
   unbind <klawisz>
   unbindctxt <kontekst> <klawisz>
   reset <klawisz>
   resetctxt <kontekst> <klawisz>
   resetall -yes [<kontekst>]
   missing [<kontekst>]

    list: wyświetla wszystkie obecne skróty (bez podanego argumentu, pokazywana jest ta lista)
listdefault: wyświetla domyślne skróty klawiszowe
  listdiff: wyświetla różnice pomiędzy obecnymi a domyślnymi skrótami klawiszowymi (dodane, przedefiniowane oraz usunięte)
  kontekst: nazwa kontekstu ("default" lub "search")
    bind: przypisuje komendę do klawisza lub wyświetla komendę przypisaną do klawisza
  bindctxt: przypisuje komendę do klawiszy lub wyświetla taką komendę dla podanego kontekstu
  komenda: komenda (wiele komend może być oddzielonych średnikiem)
   unbind: usuwa przypisanie dla klawisza (dla kontekstu "default")
 unbindctxt: usuwa skrót klawiszowy dla podanego kontekstu
   reset: przywraca domyślne ustawienia dla klawiszy (dla kontekstu "default")
 resetctxt:przywraca domyślne ustawienia dla klawiszy, dla podanego kontekstu
  resetall: przywraca przypisania do domyślnych wartości oraz kasuje WSZYSTKIE własne przypisania (używaj ostrożnie!)
  missing: dodaje brakujące przypisania (korzystając z domyślnych wartości), przydatne po instalacji nowej wersji WeeChat

Podczas przypisania komendy do klawisza, zaleca się użycie alt+k (lub Esc następnie k), następnie wciśnięcie pożądanej kombinacji: umieści to kod klawiszowy w linii poleceń.

Dla kontekstu "mouse" (możliwe również w kontekście "cursor"), klucz ma postać: "@obszar:klucz" lub "@obszar1>obszar2:klucz", gdzie obszar to:
     *: dowolny obszar na ekranie
    chat: obszar rozmowy (dowolny bufor)
 chat(xxx): obszar rozmowy w buforze o nazwie "xxx" (pełna nazwa włączając w to wtyczkę)
   bar(*): dowolny pasek
  bar(xxx): pasek "xxx"
  item(*): dowolny element paska
 item(xxx): element paska "xxx"
Klucz może zaczynać się, lub kończyć '*' aby dopasować wiele zdarzeń myszy.
Specjalna wartość dla komendy o formacie "hsignal:nazwa" może być użyte dla kontekstu myszy, wyśle to hsignal "nazwa" z aktywną tablica haszy jako argumentem.
Inna specjalna wartość "-" może zostać użyta do wyłączenia klucza (zostanie on zignorowany podczas szukania kluczy).

Przykłady:
 kombinacja alt-t przełączająca wyświetlanie listy nicków:
  /key bind meta-t /bar toggle nicklist
 kombinacja alt-r przechodząca do kanału IRC #weechat IRCl:
  /key bind meta-r /buffer #weechat
 przywrócenie domyślnego przypisania dla kombinacji alt-r:
  /key reset meta-r
 przycisk "tab" zatrzyma wyszukiwanie w buforze:
  /key bindctxt search ctrl-I /input search_stop
 środkowy przycisk myszy wciśnięty na nicku pozyska o nim informacje:
  /key bindctxt mouse @item(buffer_nicklist):button3 /msg nickserv info ${nick}
 • layout: zarządzaj układami buforów/okien

/layout store [<nazwa>] [buffers|windows]
     apply [<nazwa>] [buffers|windows]
     leave
     del [<nazwa>] [buffers|windows]
     rename <nazwa> <nowa nazwa>

 store: zachowuje układ używając obecnych buforów/okien
 apply: stosuje zapisany układ
 leave: opuszcza obecny układ (nie aktualizuje żadnego układu)
  del: usuwa bufory i/lub okna w zapisanym układzie
     (jeśli zarówno "buffers" jak i "windows" nie zostaną podane po nazwie, układ jest kasowany)
 rename: zmienia nazwę układu
  nazwa: nazwa zapisanego układu (domyślnie "default")
buffers: zapisuje/stosuje tylko bufory (kolejność buforów)
windows: zapisuje/stosuje tylko okna (bufory wyświetlane w każdym oknie)

Komenda wywołana bez argumentów wyświetli zapisane układy.

Obecny układ można zapisać podczas wykonywania komendy /quit za pomocą opcji "weechat.look.save_layout_on_exit".
 • mouse: kontrola myszy

/mouse enable|disable|toggle [<opóźnienie>]

 enable: włącza obsługę myszy
disable: wyłącza obsługę myszy
 toggle: przełącza obsługę myszy
 opóźnienie: czas (w sekundach), po którym początkowy stan obsługi myszy jest przywracany (przydatne do tymczasowego wyłączenia obsługi myszy)

Stan myszy jest zapisywany w opcji "weechat.look.mouse".

Przykłady:
 włączenie obsługi myszy:
  /mouse enable
 zmiana obsługi myszy na 5 sekund:
  /mouse toggle 5
 • mute: wykonuje komendę po cichu

/mute [-core | -current | -buffer <nazwa>] <komenda>

  -core: bez wyświetlania wyjścia w głównym buforze WeeChat
-current: bez wyświetlania wyjścia na obecnym kanale
 -buffer: bez wyświetlania wyjścia w podanym buforze
  nazwa: pełna nazwa bufora (przykłady: "irc.server.freenode", "irc.freenode.#weechat")
 komenda: komenda do cichego wykonania ( '/' jest dodawane automatycznie jeśli nie znalezione na początku komendy)

Jeżeli nie podano celu (-core, -current lub -buffer), wtedy domyślnie jest wyciszane są wszystkie bufory.

Przykłady:
 zapisanie konfiguracji:
  /mute save
 wiadomość do obecnego kanału IRC:
  /mute -current msg * hej!
 wiadomość na kanał #weechat:
  /mute -buffer irc.freenode.#weechat msg #weechat hej!
 • plugin: lista/załaduj/wyładuj wtyczkę

/plugin list|listfull [<nazwa>]
     load <nazwapliku> [<argumenty>]
     autoload [<argumenty>]
     reload [<nazwa>|* [<argumenty>]]
     unload [<nazwa>]

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, przeładuje wszystkie wtyczki)
 unload: wyładowuje wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczkę
nazwapliku: wtyczka (plik) do załadowania
  nazwa: nazwa wtyczki
argumenty: argumenty przekazywane do wtyczki podczas ładowania

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.
 • print: wyświetl tekst w buforze

/print [-buffer <numer>|<nazwa>] [-newbuffer <nazwa>] [-free] [-switch] [-core|-current] [-y <linia>] [-escape] [-date <data>] [-tags <tagi>] [-action|-error|-join|-network|-quit] [<tekst>]
    -stdout|-stderr [<tekst>]
    -beep

  -buffer: bufor, w którym zostanie wyświetlony tekst (domyślnie: obecny bufor)
-newbuffer: tworzy nowy bufor i wyświetla w nim tekst
   -free: tworzy nowy bufor z dowolną zawartością (tylko z -newbuffer)
  -switch: przełącza się do bufora
   -core: alias dla bufora "-buffer core.weechat"
 -current: wyświetl tekst w obecnym buforze
    -y: wyświetla niestandardową linię (tylko dla buforów z dowolną zawartością)
   line: numer linii bufora z dowolną zawartością (pierwsza linia to 0, wartość ujemna wyświetla linie od ostatniej: -1 = przedostatnia linia, -2 = dwie linie po ostatniej, ...)
  -escape: interpretuj znaki poprzedzone \ (na przykład \a, \07, \x07)
   -date: data wiadomości, możliwe formaty:
       -n: 'n' sekund wcześniej
       +n: 'n' sekund później
       n: 'n' sekund od Epoch (zobacz man time)
       data/czas (ISO 8601): yyyy-mm-ddThh:mm:ss, przykład: 2014-01-19T04:32:55
       czas: hh:mm:ss (przykład: 04:32:55)
   -tags: oddzielona przecinkami lista tagów (zobacz /help filter w celu wyświetlenia listy najczęstszych tagów)
   tekst: tekst do wyświetlenia (prefiks i wiadomość muszą być oddzielone za pomocą "\t", jeśli tekst zaczyna się od "-" dodaj "\" przed nim)
  -stdout: wyświetl tekst na standardowe wyjście (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
  -stderr: wyświetl tekst na standardowe wyjście błędów (znaki poprzedzone \ są interpretowane)
   -beep: alias dla "-stderr \a"

Opcje -action ... -quit używają prefiksów zdefiniowanych w opcjach "weechat.look.prefix_*".

Wspierane znaczniki specjalne:
 \" \\ \a \b \e \f \n \r \t \v \0ooo \xhh \uhhhh \Uhhhhhhhh

Przykłady:
 wyświetla przypomnienie w buforze głównym z higlightem:
  /print -core -tags notify_highlight Reminder: kup mleko
 wyświetla błąd w głównym buforze:
  /print -core -error Jakiś błąd
 wyświetla wiadomość w głównym buforze z prefiksem "abc":
  /print -core abc\tWiadomość
 wyświetla wiadomość na kanale #weechat:
  /print -buffer irc.freenode.#weechat Message on #weechat
 wyświetla bałwana (U+2603):
  /print -escape \u2603
 wysyła alert (BEL):
  /print -beep
 • proxy: zarządzanie proxy

/proxy list
    add <nazwa> <typ> <adres> <port> [<użytkownik> [<hasło>]]
    del <nazwa>|-all
    set <nazwa> <opcja> <wartość>

  list: wyświetla wszystkie proxy
   add: dodaje nowe proxy
  nazwa: nazwa proxy (musi być unikalna)
  typ: http, socks4 lub socks5
 adres: adres IP lub nazwa hosta
  port: port
użytkownik: nazwa użytkownika (opcjonalne)
hasło: hasło (opcjonalne)
   del: usuwa proxy (albo wszystkie zdefiniowane proxy z -all)
   set: ustawia wartość dla właściwości proxy
 opcja: właściwość do zmiany (aby uzyskać listę dostępnych opcji spójrz na /set weechat.proxy.<nazwa proxy>.*)
  wartość: nowa wartość dla opcji

Przykłady:
 tworzy proxy http, uruchomione na hoście lokalnym i porcie 8888:
  /proxy add local http 127.0.0.1 8888
 tworzy proxy http wykorzystujące protokół IPv6:
  /proxy add local http ::1 8888
  /proxy set local ipv6 on
 tworzy proxy socks5 z nazwą użytkownika/hasłem:
  /proxy add myproxy socks5 sample.host.org 3128 myuser mypass
 usuwa proxy:
  /proxy del myproxy
 • quit: zakończ WeeChat

/quit [-yes][<argumenty>]

   -yes: wymagane jeśli opcja weechat.look.confirm_quit jest włączona
argumenty: tekst wysłany na sygnał "quit"
      (na przykład wtyczka irc używa tego tekstu do wysłania wiadomości pożegnalnej na serwer)

Domyślnie pliki konfiguracyjne są zapisywane przy wyjściu z aplikacji (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit") zapisany może byc też obecny układ okien (zobacz opcję "weechat.look.save_layout_on_exit").
 • reload: przeładuj pliki konfiguracyjne z dysku

/reload [<plik> [<plik>...]]

plik: plik konfiguracyjny do przeładowania (bez rozszerzenia ".conf")

Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną przeładowane.
 • repeat: wykonuje komendę kilka razy

/repeat [-interval <opóźnienie>[<jednostka>]] <ilość> <komenda>

 opóźnienie: czas pomiędzy wykonaniem komend
  jednostka: opcjonalna, dostępne wartości:
      ms: milisekundy
      s: sekundy (domyślnie)
      m: minuty
      h: godziny
 ilość: ile razy wykonać komendę
komenda: komenda do wykonania ('/' jest automatycznie dodawane, jeśli nie znajduje się na początku komendy)

Ważne: komenda zostanie wykonana w buforze, gdzie zostało wykonane /repeat (jeśli bufor nie zostanie znaleziony komenda nie zostanie wykonana).

Przykład:
 przewija 2 strony do góry:
  /repeat 2 /window page_up
 • save: zapisuje pliki konfiguracyjne na dysku

/save [<plik> [<plik>...]]

plik: plik konfiguracyjny do zapisania (bez rozszerzenia ".conf")

Bez podania argumentu wszystkie pliki (WeeChat oraz wtyczki) zostaną zapisane.

Domyślnie zapisywane na dysku są wszystkie pliki konfiguracyjne podczas wykonywania komendy /quit (zobacz opcję "weechat.look.save_config_on_exit").
 • secure: zarządzanie zabezpieczonymi danymi (hasła lub dane poufne zaszyfrowane w pliku sec.conf)

/secure passphrase <hasło>|-delete
     decrypt <hasło>|-discard
     set <nazwa> <wartość>
     del <nazwa>

passphrase: zmienia hasło (bez hasła dane są przechowywane w postaci tekstu w pliku sec.conf)
  -delete: kasuje hasło
  decrypt: rozszyfrowuje dane będące ciągle zaszyfrowane (zdarza się to tylko jeśli hasło nie zostało podane przy uruchomieniu)
 -discard: odrzuca wszystkie nadal zaszyfrowane dane
    set: dodaje lub zmienia zaszyfrowane dane
    del: kasuje zaszyfrowane dane

Bez argumentu, komenda wyświetli zabezpieczone dane w nowym buforze.

Kombinacje klawiszy w bezpiecznym buforze:
 alt+v przełącza wartości

Jeśli używane jest hasło (dane zaszyfrowane), należy je podać podczas startu WeeChat.
Jest możliwe ustawienie zmiennej środowiskowej "WEECHAT_PASSPHRASE", aby nie podawać hasła przy uruchomieniu (ta sama zmienna jest używana przez WeeChat podczas wykonywania /upgrade).

Zabezpieczone dane w formacie ${sec.data.xxx} można użyć w:
 - komendzie /eval
 - argumencie w linii poleceń "--run-command"
 - opcjach weechat.startup.command_{before|after}_plugins
 - innych opcjach, które mogą zawierać hasło lub wrażliwe dane (na przykład proxy, serwer irc i relay); zobacz /help na opcjach żeby sprawdzić czy są przetwarzane.

Przykłady:
 ustawienie hasła:
  /secure passphrase to jest moje hasło
 zaszyfrowanie hasła dla freenode SASL:
  /secure set freenode mojehasło
  /set irc.server.freenode.sasl_password "${sec.data.freenode}"
 zaszyfrowanie hasła dla nickserva na serwerze oftc:
  /secure set oftc mojehasło
  /set irc.server.oftc.command "/msg nickserv identify ${sec.data.oftc}"
 alias dla polecenia ghost dla nicka "mójnick":
  /alias ghost /eval /msg -server freenode nickserv ghost mójnick ${sec.data.freenode}
 • set: ustaw opcje konfiguracyjne i zmienne środowiskowe

/set [<opcja> [<wartość>]]
   diff [<opcja> [<opcja>...]]
   env [<zmienna> [<wartość>]]

opcja: nazwa opcji (może zawierać wildcard "*" jeśli nie podano żadnej wartości)
 wartość: nowa wartość opcji, zgodnie z typem:
     boolean: on, off lub toggle
     integer: numer, ++numer lub --numer
      string: dowolny ciąg ("" dla pustego ciągu)
      color: nazwa koloru, ++numer lub --numer
    Uwaga: dla wszystkich typów, można użyć null dla usunięcia wartości opcji (niezdefiniowana wartość). Działa to tylko z niektórymi specjalnymi zmiennymi wtyczek.
 diff: wyświetla tylko zmienione opcje
  env: wyświetla lub ustawia zmienne środowiskowe (użyj "" żeby skasować zmienną)

Przykłady:
 wyświetla opcje dotyczące podświetleń:
  /set *highlight*
 dodaje słowo do podświetlenia:
  /set weechat.look.highlight "słowo"
 wyświetla zmienione opcje:
  /set diff
 wyświetla zmienione opcje dla wtyczki irc:
  /set diff irc.*
 wyświetla wartość zmiennej środowiskowej LANG:
  /set env LANG
 ustawia zmienną środowiskową LANG i używa jej:
  /set env LANG fr_FR.UTF-8
  /upgrade
 kasuje zmienną środowiskową ABC:
  /set env ABC ""
 • unset: skasuj/zresetuj zmienną konfiguracyjną

/unset <opcja>
    -mask <opcja>

opcja: nazwa opcji
 -mask: używa maski w opcji (wildcard "*" jest dozwolony do masowego resetowania opcji, używaj ostrożnie!)

W zależności od opcji, jest resetowana (dla standardowych opcji) lub usuwana (dla opcjonalnych ustawień, jak wartości dotyczące serwerów).

Przykłady:
 resetowanie jednej opcji:
  /unset weechat.look.item_time_format
 resetowanie wszystkich opcji dotyczących kolorów:
  /unset weechat.color.*
 • upgrade: przeładowanie pliku binarnego WeeChat bez rozłączania z serwerami

/upgrade [-yes] [<ścieżka_do_binarki>|-quit]

     -yes: wymagane, jeśli "weechat.look.confirm_upgrade" jest włączona
ścieżka_do_binarki: ścieżka do pliku binarnego WeeChat (domyślnie jest to obecny plik)
    -dummy: nic nie rób (opcja użyta w celu zapobiegnięcia przypadkowego dopełnienia za pomocą"-quit")
     -quit: zamyka *WSZYSTKIE* połączenia, zapisuje sesję i wyłącza WeeChat, umożliwia to późniejsze przywrócenie (zobacz niżej)

Ta komenda uaktualnia i przeładowuje działającą sesję WeeChat. Nowy plik binarny WeeChat powinien zostać skompilowany lub zainstalowany za pomocą managera pakietów przed uruchomieniem tej komendy.

Uwaga: połączenia SSL są przerywane podczas uaktualniania, ponieważ przeładowanie sesji SSL nie jest obecnie możliwe za pomocą GnuTLS. Po uaktualnieniu nastąpi ponowne ich połączenie.

Proces uaktualnienia składa się z 4 kroków:
 1. zapisania sesji do plików dla rdzenia i wtyczek (bufory, historia, ..)
 2. wyładowanie wszystkich wtyczek (zapisanie plików konfiguracyjnych *.conf)
 3. zapisanie konfiguracji WeeChat (weechat.conf)
 4. uruchomienie nowego pliku binarnego WeeChat i przeładowanie sesji.

Z opcją "-quit", proces przebiega inaczej:
 1. zamknięcie *WSZYSTKICH* połączeń (irc, xfer, relay, ...)
 2. zapisanie sesji do pliku (*.upgrade)
 3. wyładowanie wszystkich wtyczek
 4. zapisanie konfiguracji WeeChat
 5. wyłączenie WeeChat
Następnie można przywrócić sesję za pomocą komendy: weechat --upgrade
WAŻNE: należy przywracać sesję z identyczną konfiguracją (pliki *.conf).
Jest możliwe przywrócenie sesji WeeChat na innej maszynie, jeśli skopiujemy zawartość katalogu "~/.weechat".
 • uptime: pokazuje czas pracy WeeChat

/uptime [-o|-ol]

 -o: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła uptime jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)
 • version: pokazuje wersję i datę, kiedy skompilowano WeeChat

/version [-o|-ol]

 -o: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (po angielsku)
-ol: wysyła wersje jako wejście do obecnego bufora (przetłumaczony)

Domyślny alias /v może zostać użyty do wykonania tej komendy we wszystkich buforach (w przeciwnym wypadku wykonywana jest komenda /version w buforach irc).
 • wait: planuje komendę do wykonania w przyszłości

/wait <liczba>[<jednostka>] <komenda>

 liczba: ilość czasu do odczekania (liczba całkowita)
  jednostka: opcjonalnie, możliwe wartości:
      ms: milisekundy
      s: sekundy (domyślnie)
      m: minuty
      h: godziny
komenda: komenda do wykonania (lub tekst do wysłania do bufora jeżeli komenda nie zaczyna się od '/')

Ważne: komenda zostanie wykonana w buforze, gdzie zostało wykonane /wait (jeśli bufor nie zostanie znaleziony komenda nie zostanie wykonana).

Przykłady:
 wejdzie na kanał za 10 sek:
  /wait 10 /join #test
 ustawi stan nieobecności za 15 min:
  /wait 15m /away -all I'm away
 napisze 'hello' za 2 min:
  /wait 2m hello
 • window: zarządza oknami

/window list
     -1|+1|b#|up|down|left|right [-window <numer>]
     <numer>
     splith|splitv [-window <numer>] [<pct>]
     resize [-window <numer>] [h|v][+|-]<pct>
     balance
     merge [-window <numer>] [all]
     close [-window <numer>]
     page_up|page_down [-window <numer>]
     refresh
     scroll [-window <numer>] [+|-]<wartość>[s|m|h|d|M|y]
     scroll_horiz [-window <numer>] [+|-]<wartość>[%]
     scroll_up|scroll_down|scroll_top|scroll_bottom| scroll_beyond_end|scroll_previous_highlight|scroll_next_highlight| scroll_unread [-window <numer>]
     swap [-window <numer>] [up|down|left|right]
     zoom [-window <numer>]
     bare [<opóźnienie>]

     list: lista otwartych okien (bez argumentu wyświetlana jest ta lista)
      -1: skok do poprzedniego okna
      +1: skok do następnego okna
      b#: skok do następnego okna pokazującego bufor o numerze #
      up: przełączenie na okno ponad obecnym
     down: przełączenie na okno pod obecnym
     left: przełączenie na okno po lewej
    right: przełączenie na okno po prawej
    numer: okno numer (zobacz /window list)
    splith: dzieli obecne okno poziomo
    splitv: dzieli obecne okno pionowo
    resize: zmienia rozmiar okna, nowy rozmiar to <pct> procent okna nadrzędnego
        jeśli "h" lub "v" są podane, zmiana rozmiaru wpływa na najbliższe nadrzędne okno z podziałem tego typu (poziomy/pionowy)
   balance: balansuje rozmiary pomiędzy oknami
    merge: łączy okno z innym (all = posiadanie tylko jednego okna)
    close: zamyka okno
   page_up: przewija stronę do góry
  page_down: przewija stronę w dół
   refresh: odświeża ekran
    scroll: przewija ilość linii (+/-N) lub o czas: s=sekundy, m=minuty, h=godziny, d=dni, M=miesiące, y=lata
 scroll_horiz: przewija poziomo ilość kolumn (+/-N) lub procent rozmiaru okna (takie przewijanie jest możliwe tylko w buforach z wolną zawartością)
  scroll_up: przewija kilka linii w gorę
 scroll_down: przewija kilka linii w dół
  scroll_top: przewija na samą górę bufora
scroll_bottom: przewija na spód bufora
scroll_beyond_end: przewija poza koniec bufora
scroll_previous_highlight: przewija do poprzedniego highlighta
scroll_next_highlight: przewija do następnego highlighta
scroll_unread: przewija do znacznika nie przeczytania
     swap: zamienia bufory między dwoma oknami (z opcjonalnym kierunkiem dla docelowego okna)
     zoom: powiększa okno
     bare: przełącza niesformatowane wyświetlanie (z opcjonalnym czasem, po jakim nastąpi automatyczny powrót do standardowego trybu)

Dla splith i splitv, pct oznacza procent reprezentujący rozmiar nowego okna, wyliczony z obecnego okna jako odniesieniem. Na przykład 25 oznacza utworzenie nowego okna o rozmiarze = obecny_rozmiar / 4

Przykłady:
 skok do okna wyświetlającego bufor #1:
  /window b1
 przewiń 2 linie do góry:
  /window scroll -2
 przewiń 2 dni do góry:
  /window scroll -2d
 przewiń do początku obecnego dnia:
  /window scroll -d
 powiększ okno 2 #2:
  /window zoom -window 2
 podziel okno poziomo dając 30%% miejsca oknu na górze:
  /window splith 30
 zmienia rozmiar okna do 75% rozmiaru okna nadrzędnego:
  /window resize 75
 zmienia rozmiar pionowego podziału, dodaje 10% do rozmiaru:
  /window resize v+10
 usuń podział, zachowując obecne okno:
  /window merge
 zamyka obecne okno:
  /window close
 włączenie trybu niesformatowanego na 2 sekundy:
  /window bare 2

3.16.2. Opcje dla bezpiecznych danych

Sekcje w pliku sec.conf:

Sekcja Komenda Opis

crypt

/set sec.crypt.*

Opcje szyfrowania.

data

/secure

Zabezpieczone dane.

Opcje:

 • sec.crypt.cipher

  • opis: szyfr używany do szyfrowania danych (numer za nazwą algorytmu to długość klucza w bitach)

  • typ: liczba

  • wartości: aes128, aes192, aes256

  • domyślna wartość: aes256

 • sec.crypt.hash_algo

  • opis: algorytm haszujący użyty do sprawdzenia rozszyfrowanych danych

  • typ: liczba

  • wartości: sha224, sha256, sha384, sha512

  • domyślna wartość: sha256

 • sec.crypt.passphrase_file

  • opis: ścieżka do pliku zawierającego hasło do szyfrowania/rozszyfrowywania zabezpieczonych danych; opcja ta jest używana tylko podczas odczytu pliku sec.conf; używana jest tylko pierwsza linia z tego pliku; plik jest używany tylko jeśli zmienna środowiskowa "WEECHAT_PASSPHRASE" nie została ustawiona (zmienna środowiskowa ma najwyższy priorytet); uwaga bezpieczeństwa: zaleca się trzymanie tego pliku poza katalogiem domowym WeeChat (np. w katalogu domowym) i nadanie mu praw do odczytu tylko przez siebie; przykład: "~/.weechat-passphrase"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • sec.crypt.salt

  • opis: użyj "solenia" podczas generowania klucza używanego w szyfrowaniu (zalecane dla maksimum bezpieczeństwa); jeśli włączone zawartość zaszyfrowanych danych w pliku sec.conf będzie się zmieniać z każdym zapisem pliku; jeśli plik sec.conf zostanie umieszczony w systemie kontroli wersji, można wyłączyć tą opcję (zawartość pliku będzie zawsze taka sama)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

3.16.3. Opcje WeeChat

Sekcje w pliku weechat.conf:

Sekcja Komenda Opis

debug

/debug set
/set weechat.debug.*

Poziom debugowania dla rdzenia i wtyczek (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

startup

/set weechat.startup.*

Opcje dla startu aplikacji.

look

/set weechat.look.*

Wygląd.

palette

/color alias
/set weechat.palette.*

Aliasy kolorów (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

color

/set weechat.color.*

Kolory.

completion

/set weechat.completion.*

Opcje dopełnień.

history

/set weechat.history.*

Opcje historii (komend i buforów).

proxy

/proxy
/set weechat.proxy.*

Opcje proxy.

network

/set weechat.network.*

Opcje sieci/SSL.

bar

/bar
/set weechat.bar.*

Opcje pasków.

layout

/layout

Układy.

notify

/buffer notify

Poziomy powiadomień dla buforów (opcje mogą być dodawane/usuwane w sekcji).

filter

/filter

Filtry.

key

/key

Skróty klawiszowe dla domyślnego kontekstu.

key_search

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu wyszukiwania.

key_cursor

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu kursora.

key_mouse

/key

Skróty klawiszowe dla kontekstu myszy.

Opcje:

 • weechat.color.bar_more

  • opis: kolor tekstu dla "+" przy przewijaniu pasków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat

  • opis: kolor tekstu czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_bg

  • opis: kolor tła czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_buffer

  • opis: kolor nazw buforów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_channel

  • opis: kolor nazw kanałów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_day_change

  • opis: kolor tekstu dla wiadomości o zmianie daty

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_delimiters

  • opis: kolor separatorów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_highlight

  • opis: kolor przedrostka podświetlenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_highlight_bg

  • opis: kolor tła przedrostka podświetlenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.chat_host

  • opis: kolor nazw hostów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_inactive_buffer

  • opis: kolor tekstu dla rozmowy, kiedy linia nie jest aktywna (bufor jest połączony z innymi i nie został wybrany)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_inactive_window

  • opis: kolor tekstu dla rozmowy, kiedy okno jest nieaktywne (obecnie nie wybrane okno)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_nick

  • opis: kolor tekstu dla nicków w ekranach rozmów: używane w niektórych wiadomościach serwera i w wypadku nie znalezieniu koloru nicka; w większości przypadków kolor nicka jest brany z opcji weechat.color.chat_nick_colors

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • weechat.color.chat_nick_colors

  • opis: kolor tekstu nicków (oddzielona przecinkami lista kolorów, tło jest dozwolone za pomocą formatu: "fg:bg" na przykład: "lightred:blue")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "cyan,magenta,green,brown,lightblue,default,lightcyan,lightmagenta,lightgreen,blue"

 • weechat.color.chat_nick_offline

  • opis: kolor tekstu dla nieobecnego nicka (nie występuje już na liście nicków); ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight

  • opis: kolor tekstu dla podświetlenia nieobecnego nicka; ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight_bg

  • opis: kolor tła dla podświetlenia nieobecnego nicka; ten kolor używany jest tylko jeśli włączona jest opcja weechat.look.color_nick_offline

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: blue

 • weechat.color.chat_nick_other

  • opis: kolor innego nicka w prywatnym buforze

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_nick_prefix

  • opis: kolor przedrostka nicka (przedrostek to ciąg wyświetlany przed nickiem w prafiksie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_nick_self

  • opis: kolor lokalnego nicka w oknie rozmowy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_nick_suffix

  • opis: kolor przyrostka nicka (przyrostek to ciąg wyświetlany za nickiem w prefiksie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_prefix_action

  • opis: kolor przedrostka akcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.chat_prefix_buffer

  • opis: kolor nazwy bufora (przed przedrostkiem, kiedy wiele buforów jest połączonych)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.chat_prefix_buffer_inactive_buffer

  • opis: kolor tekstu dla nazwy nieaktywnego bufora (przed przedrostkiem, kiedy wiele buforów jest połączonych z tym samym numerem, oraz jeśli bufor nie jest wybrany)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_prefix_error

  • opis: kolor przedrostka błędu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_prefix_join

  • opis: kolor przedrostka wejścia na kanał

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.chat_prefix_more

  • opis: kolor tekstu dla "+" dla za długich przedrostków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat_prefix_network

  • opis: kolor przedrostka sieci

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.chat_prefix_quit

  • opis: kolor przedrostka wyjścia z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • weechat.color.chat_prefix_suffix

  • opis: kolor przyrostka (po przedrostku)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.chat_read_marker

  • opis: kolor znacznika nieprzeczytanych wiadomości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.chat_read_marker_bg

  • opis: kolor tła znacznika nieprzeczytanych wiadomości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_server

  • opis: kolor nazw serwerów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.chat_tags

  • opis: kolor tekstu dla tagów po wiadomościach (wyświetlanych za pomocą komendy /debug tags)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • weechat.color.chat_text_found

  • opis: kolor znacznika linii, w których znaleziono szukany tekst

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.chat_text_found_bg

  • opis: kolor tła znacznika linii, w których znaleziono szukany tekst

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.chat_time

  • opis: kolor czasu w oknie czatu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.chat_time_delimiters

  • opis: kolor separatora czasu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.chat_value

  • opis: kolor wyświetlania wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.chat_value_null

  • opis: kolor wyświetlania wartości null (niezdefiniowane)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: blue

 • weechat.color.emphasized

  • opis: kolor dla wyróżnionego tekstu (na przykład podczas wyszukiwania); opcja używana tylko jeśli opcja weechat.look.emphasized_attributes jest pustym ciągiem (wartość domyślna)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.emphasized_bg

  • opis: kolor tła dla wyróżnionego tekstu (na przykład podczas wyszukiwania tekstu); opcja używana tylko jeśli opcja weechat.look.emphasized_attributes jest pustym ciągiem (wartość domyślna)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.input_actions

  • opis: kolor akcji w wprowadzonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.input_text_not_found

  • opis: kolor nieudanego wyszukiwania tekstu w wprowadzonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • weechat.color.item_away

  • opis: kolor elementu nieobecności

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.nicklist_away

  • opis: kolor nicków ze statusem nieobecności

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • weechat.color.nicklist_group

  • opis: kolor grup na liście nicków

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.separator

  • opis: kolor tła dla separatorów (kiedy podzielone) i separatorów obok pasków (jak lista nicków)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: blue

 • weechat.color.status_count_highlight

  • opis: kolor tekstu dla licznika podświetleń w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • weechat.color.status_count_msg

  • opis: kolor tekstu dla licznika wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • weechat.color.status_count_other

  • opis: kolor tekstu dla licznika innych wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_count_private

  • opis: kolor tekstu dla licznika prywatnych wiadomości w hotliście (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.status_data_highlight

  • opis: kolor bufora z podświetleniem (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • weechat.color.status_data_msg

  • opis: kolor bufora z nowymi wiadomościami (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_data_other

  • opis: kolor bufora z nowymi zdarzeniami (nie wiadomościami) (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_data_private

  • opis: kolor bufora z prywatną wiadomością (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.status_filter

  • opis: kolor wskaźnika filtru w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.status_more

  • opis: kolor bufora z nowymi zdarzeniami (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_mouse

  • opis: kolor wskaźnika myszy w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • weechat.color.status_name

  • opis: kolor nazwy obecnego bufora w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • weechat.color.status_name_ssl

  • opis: kolor nazwy obecnego bufora w pasku statusu, jeśli połączenie jest szyfrowane np poprzez SSL

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • weechat.color.status_nicklist_count

  • opis: kolor tekstu dla numeru nicków w liście nicków (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.color.status_number

  • opis: kolor numeru obecnego bufora w pasku statusu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • weechat.color.status_time

  • opis: kolor czasu (pasek statusu)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • weechat.completion.base_word_until_cursor

  • opis: jeśli włączone, bazowe słowo do dopełniania kończy się na znaku przed kursorem; w innym wypadku słowo bazowe kończy się na pierwszej spacji po kursorze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.command_inline

  • opis: jeśli włączone, komendy wewnątrz linii komend są dopełniane (komenda na początku linii ma wyższy priorytet i zostanie użyta pierwsza); uwaga: włączenie tej opcji wyłącza automatyczne dopełnianie ścieżek zaczynających się od "/" (poza argumentami komend)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.default_template

  • opis: domyślny szablon dopełnień (zajrzyj do dokumentacji w celu uzyskania kodów i wartości szablonów: opis API wtyczek, funkcja "weechat_hook_command")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%(nicks)|%(irc_channels)"

 • weechat.completion.nick_add_space

  • opis: dodaj spację po dopełnionym nicku (kiedy nick nie jest pierwszym słowem w linii poleceń)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.nick_case_sensitive

  • opis: dopełnienie dla nicków (rozróżniana jest wielkość liter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.nick_completer

  • opis: ciąg wstawiany po dopełnionym nicku (kiedy nick jest pierwszym słowem w linii poleceń)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ": "

 • weechat.completion.nick_first_only

  • opis: dopełniaj tylko pierwszym znalezionym nickiem

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.nick_ignore_chars

  • opis: znaki ignorowane przy dopełnieniu nicków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "[]`_-^"

 • weechat.completion.partial_completion_alert

  • opis: wyślij alarm (BEL), kiedy nastąpi częściowe dopełnienie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.partial_completion_command

  • opis: częściowe dopełnienie nazwy komend (zatrzymaj, kiedy wiele komend zaczyna się od tych samych liter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_command_arg

  • opis: częściowe dopełnienie argumentów komend (zatrzymaj, gdy wiele argumentów zaczyna się jednakowym przedrostkiem)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_count

  • opis: wyświetlaj ilość wszystkich częściowych dopełnień w elemencie paska

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.completion.partial_completion_other

  • opis: częściowe dopełnienie zewnętrznych komend (zatrzymaj, kiedy wiele słów zaczyna się takimi samymi literami)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.completion.partial_completion_templates

  • opis: oddzielona przecinkiem lista wzorców, dla których częściowe doprłnienia są domyślnie włączone (za pomocą klawisza Tab zamiast shift-Tab); listę wzorców wzorców można znaleźć w dokumentacji: opis API wtyczek, funkcja "weechat_hook_command"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "config_options"

 • weechat.history.display_default

  • opis: maksymalna ilość komend domyślnie wyświetlanych w listingu historii (0 = bez ograniczeń)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 5

 • weechat.history.max_buffer_lines_minutes

  • opis: maksymalna ilość minut w historii każdego bufora (0 = bez ograniczeń); przykłady: 1440 = dzień, 10080 = tydzień, 43200 = miesiąc, 525600 = rok; 0 można użyć TYLKO jeśli opcja weechat.history.max_buffer_lines_number NIE JEST ustawiona na 0

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.history.max_buffer_lines_number

  • opis: maksymalna ilość linii w historii każdego bufora (0 = bez ograniczeń); 0 można użyć TYLKO jeśli opcja weechat.history.max_buffer_lines_minutes NIE JEST ustawiona na 0

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 4096

 • weechat.history.max_commands

  • opis: maksymalna ilość komend użytkownika w historii (0 = bez ograniczeń, NIE ZALECANE: brak limitu w zajmowanej pamięci)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.history.max_visited_buffers

  • opis: maksymalna ilość odwiedzonych buforów trzymana w pamięci

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 1000

  • domyślna wartość: 50

 • weechat.look.align_end_of_lines

  • opis: wyrównanie dla końca linii (wszystkie po pierwszej): zaczynają się od tego (time, buffer, prefix, suffix, message (domyślnie))

  • typ: liczba

  • wartości: time, buffer, prefix, suffix, message

  • domyślna wartość: message

 • weechat.look.align_multiline_words

  • opis: wyrównanie dla wielolinijkowych słów zgodnie z opcją weechat.look.align_end_of_lines; jeśli wyłączone wieloliniowe słowa nie będą wyrównane, co może być przydatne do nie dzielenia długich adresów URL

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.bar_more_down

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w dół (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "++"

 • weechat.look.bar_more_left

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w lewo (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<<"

 • weechat.look.bar_more_right

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w prawo (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ">>"

 • weechat.look.bar_more_up

  • opis: ciąg wyświetlany jeśli pasek może zostać przewinięty w górę (dla pasków z wypełnieniem innym niż "horizontal")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "--"

 • weechat.look.bare_display_exit_on_input

  • opis: wyjście z trybu niesformatowanego wyświetlania po każdej zmianie wejścia

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.bare_display_time_format

  • opis: format czasu dla trybu niesformatowanego wyświetlania (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M"

 • weechat.look.buffer_auto_renumber

  • opis: automatyczna zmiana numerów buforów, aby uzyskać tylko kolejne numery i zaczynać od numeru 1; jeśli wyłączone dozwolone są przerwy między numerami buforów i pierwszy bufor może mieć numer większy od 1

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.buffer_notify_default

  • opis: domyślny poziom powiadomień dla buforów (używany do powiedzenia WeeChat czy bufor musi być wyświetlany na hotliście czy nie, w zależności od wagi wiadomości): all=wszystkie wiadomości (domyślnie), message=wiadomości+podświetlenia, highlight=tylko podświetlenia, none=nigdy nie wyświetlany na hotliście

  • typ: liczba

  • wartości: none, highlight, message, all

  • domyślna wartość: all

 • weechat.look.buffer_position

  • opis: pozycja nowego bufora: end = na końcu listy (numer = ostatni +1)(domyślne), first_gap = na pierwszym wolnym miejscu w liście (na końcu listy, jeśli nie ma wcześniej wolnego miejsca); ta opcja używana jest tylko, jeśli bufor nie ma numeru układu

  • typ: liczba

  • wartości: end, first_gap

  • domyślna wartość: end

 • weechat.look.buffer_search_case_sensitive

  • opis: domyślne wyszukiwanie w buforze: uwzględniające wielkość liter lub nie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_force_default

  • opis: wymusza domyślne wartości dla wyszukiwań tekstowych w buforze (zamiast wartości z poprzedniego wyszukiwania)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_regex

  • opis: domyślne wyszukiwanie w buforze: jeśli włączone szukane jest rozszerzone wyrażenie regularne POSIX, w przeciwnym wypadku prosty ciąg

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.buffer_search_where

  • opis: domyślny tekst do wyszukiwania w buforze: w wiadomości, prefiksie, prefiksie i wiadomości

  • typ: liczba

  • wartości: prefix, message, prefix_message

  • domyślna wartość: prefix_message

 • weechat.look.buffer_time_format

  • opis: format czasu używany dla każdej linii w buforze (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval); na przykład czas w odcieniach szarości (wymaga wsparcia dla 256 kolorów):"${color:252}%H${color:245}%M${color:240}%S"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.buffer_time_same

  • opis: czas wyświetlany dla wiadomości z takim samym czasem jak poprzednia wiadomość: spacja " " chowa czas, inny ciąg wyświetlany zamiast czasu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, możesz użyć kolorów w formacie "$(color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.color_basic_force_bold

  • opis: wymusza atrybut "bold" dla jasnych kolorów oraz "darkgray" w kolorach podstawowych (ta opcja jest domyślnie wyłączona: pogrubienie jest używane tylko jeśli terminal obsługuje poniżej 16 kolorów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_inactive_buffer

  • opis: użycie rożnych kolorów dla linii w nieaktywnym buforze (kiedy linia pochodzi z niewybranego połączonego bufora)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_message

  • opis: używa innego koloru dla nieaktywnych wiadomości (dla okien nie będących obecnie wybranych lub jeśli linia pochodzi z niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix

  • opis: użyj różnych kolorów dla nieaktywnych prefiksów (kiedy okno nie jest obecnym oknem lub linia pochodzi z niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix_buffer

  • opis: użycie rożnych kolorów dla przedrostka nazwy nieaktywnego bufora (kiedy okno nie jest obecnym, lub linia w połączonych buforach nie pochodzi z wybranego)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_inactive_time

  • opis: używaj różnych kolorów dla czasu (dla okien poza obecnym lub jeśli linia pochodzi niewybranego z połączonych buforów)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_inactive_window

  • opis: użycie rożnych kolorów dla linii w nieaktywnym oknie (kiedy okno nie jest obecnym oknem)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.color_nick_offline

  • opis: użyj innego koloru dla nieobecnych nicków (nie znajdujących się na liście nicków)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.color_pairs_auto_reset

  • opis: automatycznie resetuje tablicę par kolorów, kiedy ilość dostępnych par jest niższa lub równa tej wartości ( -1 = wyłączone, wymagane jest ręczne wykonywanie polecenia "/color reset", kiedy tablica jest pełna)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 256

  • domyślna wartość: 5

 • weechat.look.color_real_white

  • opis: jeśli ustawiona, używa prawdziwego białego koloru, domyślnie wyłączona dla terminali z białym tłem (jeśli biały kolor tła nigdy nie jest używany powinno się włączyć tę opcję, aby zobaczyć prawdziwy biały zamiast domyślnego koloru czcionki w terminalu)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.command_chars

  • opis: znaki użyte do określenia czy wprowadzony ciąg jest komendą czy nie: wprowadzony ciąg musi się zaczynać od jednego z tych znaków; slash ("/") jest zawsze uważany za prefiks komendy (np: ".$")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.command_incomplete

  • opis: jeśli ustawione, niekompletne i jednoznaczne komendy są dozwolone, na przykład /he dla /help

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.confirm_quit

  • opis: jeśli ustawione, komenda /quit musi być potwierdzona dodatkowym argumentem "-yes" (zobacz /help quit)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.confirm_upgrade

  • opis: jeśli ustawione, komenda /upgrade musi być potwierdzona dodatkowym argumentem "-yes" (zobacz /help upgrade)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.day_change

  • opis: wyświetlaj specjalną wiadomość, kiedy zmienia się dzień

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.day_change_message_1date

  • opis: wiadomość wyświetlana po zmianie dnia, wyświetlając tylko jedną datę (na przykład na początku bufora) (zobacz man strftime dla listy specyfikatorów daty/czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można używać kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-- %a, %d %b %Y --"

 • weechat.look.day_change_message_2dates

  • opis: wiadomość wyświetlana po zmianie dnia, wyświetlając dwie daty (pomiędzy wiadomościami); specyfikatory drugiej daty muszą zaczynać się od dwóch "%" ponieważ strftime jest wywoływane dwa razy dla tego ciągu (zobacz man strftime dla listy specyfikatorów daty/czasu) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można używać kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-- %%a, %%d %%b %%Y (%a, %d %b %Y) --"

 • weechat.look.eat_newline_glitch

  • opis: jeśli ustawione eat_newline_glitch zostanie ustawione na 0; używa się tego w celu nie dodawania znaku nowej linii na końcu każdej linii, powoduje to nie łamanie tekstu podczas kopiowania/wklejania tekstu z WeeChat do innej aplikacji (domyślnie ta opcja jest wyłączona, ponieważ może spowodować poważne błędy wyświetlania)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.emphasized_attributes

  • opis: atrybuty dla wyróżnionego tekstu: jeden lub więcej znaków atrybutu ("*" dla pogrubienia, "!" dla odwrócenia, "/" dla pochylenia, "_" dla podkreślenia); jeśli ciąg jest pusty, używane są kolory weechat.color.emphasized*

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight

  • opis: lista słów do podświetlania oddzielona przecinkami; wielkość znaków nie ma znaczenia przy porównywaniu (użyj "(?-i)" na początku słów, aby wielkość znaków miała znaczenie), słowa mogą zaczynać się od "*" dla częściowego dopasowania; przykład: "test,(?-i)*toto*,flash*"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight_regex

  • opis: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX używane do sprawdzenia, czy wiadomość posiada podświetlenie czy nie, przynajmniej jedno dopasowanie w ciąg musi być otoczone separatorami (znaki inne niż: alfanumeryczne, "-", "_" lub "|"), wielkość znaków nie ma wpływu na wyrażenie (użyj "(?-i)" na początku, aby wielkość znaków miała znaczenie), przykłady: "flashcode|flashy", "(?-i)FlashCode|flashy"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.highlight_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów do podświetleń; porównywanie bez uwzględnienia wielkości znaków; wildcard "*" jest dozwolony w każdym tagu; wiele tagów może być oddzielonych "+" jako logicznym "i" pomiędzy tagami; przykłady: "nick_flashcode" dla wiadomości od nicka "FlashCode", "irc_notice+nick_toto*" dla powiadomień od nicka zaczynającego się na "toto"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.hotlist_add_conditions

  • opis: warunki dla dodania buforu na hotlistę (jeśli poziom powiadomień jest OK dla bufora); możesz użyć następujących warunków: "window" (wskaźnik obecnego okna), "buffer" (wskaźnik bufora do dodania na hotlistę), "priority" (0 = niski, 1 = wiadomość, 2 = rozmowa prywatna, 3 = highlight); domyślnie bufor jest dodawany do hotlisty jeśli jesteś niedostępny lub jeśli bufor nie jest widoczny na ekranie (nie jest wyświetlany w żadnym oknie), lub jeśli przynajmniej jeden klient relay jest podłączony za pomocą protokołu weechat

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${away} || ${buffer.num_displayed} == 0 || ${info:relay_client_count,weechat,connected} > 0"

 • weechat.look.hotlist_buffer_separator

  • opis: ciąg znaków wyświetlany pomiędzy buforami w hotliście

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ", "

 • weechat.look.hotlist_count_max

  • opis: maksymalna ilość wiadomości do wyświetlenia w hotliście dla bufora: 0 = nigdy nie wyświetlaj, inna liczba = wyświetlaj maksymalnie N ilości wiadomości (od najwyższego do najniższego priorytetu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 4

  • domyślna wartość: 2

 • weechat.look.hotlist_count_min_msg

  • opis: wyświetla licznik wiadomości jeśli ilość wiadomości jest większa lub równa tej wartości

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 2

 • weechat.look.hotlist_names_count

  • opis: maksymalna ilość nazw w hotliście (0 = żadna nazwa nie zostanie wyświetlona, tylko numery buforów)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10000

  • domyślna wartość: 3

 • weechat.look.hotlist_names_length

  • opis: maksymalna długość nazwy w hotliście (0 = brak limitu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 32

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.hotlist_names_level

  • opis: poziom wyświetlania nazw w hotlście (kombinacja: 1 = join/part, 2 = wiadomość, 4 = prywatne, 8 = podświetlenie, na przykład: 12 = prywatne+podświetlenie)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 15

  • domyślna wartość: 12

 • weechat.look.hotlist_names_merged_buffers

  • opis: jeśli ustawione, wymusza wyświetlanie nazw w hotliście dla połączonych buforów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.hotlist_prefix

  • opis: ciąg znaków wyświetlany na początku hotlisty

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "H: "

 • weechat.look.hotlist_remove

  • opis: usuwa bufor z hotlisty: buffer = usuwa bufor po buforze, merged = usuwa wszystkie widoczne połączone bufory

  • typ: liczba

  • wartości: buffer, merged

  • domyślna wartość: merged

 • weechat.look.hotlist_short_names

  • opis: jeśli ustawione, używa krótkich nazw do wyświetlania nazw buforów w hotliście (zaczyna po pierwszym wystąpieniu '.' w nazwie)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.hotlist_sort

  • opis: sortowanie hotlisty: group_time_*: grupuj po poziomie powiadomień (powiadomienia pierwsze) następnie sortuj po czasie, group_number_*: grupuj po poziomie powiadomień (powiadomienia pierwsze) następnie sortuj po numerze, number_*: sortuj po numerze; asc = sortowanie rosnące, desc = sortowanie malejące

  • typ: liczba

  • wartości: group_time_asc, group_time_desc, group_number_asc, group_number_desc, number_asc, number_desc

  • domyślna wartość: group_time_asc

 • weechat.look.hotlist_suffix

  • opis: ciąg znaków wyświetlany na końcu hotlisty

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.hotlist_unique_numbers

  • opis: zatrzymaj unikalne numery na hotliście (stosowane tylko dla elementów hotlisty, w których nazwa NIE jest wyświetlana po numerze)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.input_cursor_scroll

  • opis: ilość znaków wyświetlanych po końcu linii wejściowej, kiedy przewijamy do wyświetlenia końca linii

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 100

  • domyślna wartość: 20

 • weechat.look.input_share

  • opis: udostępnia komendy, tekst lub oba w wejściach dla wszystkich buforów (nadal każdy bufor posiada lokalną historię)

  • typ: liczba

  • wartości: none, commands, text, all

  • domyślna wartość: none

 • weechat.look.input_share_overwrite

  • opis: jeśli ustawiono i wejście jest dzielone, zawsze nadpisuje wejście w danym buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.input_undo_max

  • opis: maksymalna ilość "cofnięć" dla linii poleceń dla bufora (0 = wyłączone)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 65535

  • domyślna wartość: 32

 • weechat.look.item_away_message

  • opis: wyświetla wiadomość o nieobecności dla serwera w elemencie paska

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.item_buffer_filter

  • opis: ciąg użyty do pokazania, że część linii jest filtrowana w obecnym buforze (element paska "buffer_filter")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • weechat.look.item_buffer_zoom

  • opis: ciąg użyty do pokazania przybliżenia w połączonym buforze (element paska "buffer_zoom")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!"

 • weechat.look.item_mouse_status

  • opis: ciąg użyty do pokazania czy obsługa myszy jest włączona (element paska "mouse_status")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "M"

 • weechat.look.item_time_format

  • opis: format czasu dla elementu paska "time" (listę dostępnych specyfikatorów daty/czasu można znaleźć w man strftime) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M"

 • weechat.look.jump_current_to_previous_buffer

  • opis: skocz do poprzednio wyświetlanego bufora, podczas skoku do obecnego bufora o numerze za pomocą /buffer *N (gdzie N jest numerem bufora), aby łatwo przełączyć się do kolejnego bufora, następnie wracając do obecnego

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.jump_previous_buffer_when_closing

  • opis: skocz do poprzedniego buforu, po zamknięciu obecnego (jeśli wyłączona, wtedy skocz do buforu numer -1)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.jump_smart_back_to_buffer

  • opis: wróć do początkowego buforu po dotarciu na koniec hotlisty

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.key_bind_safe

  • opis: pozwala przypisać tylko "bezpieczne" skróty (zaczynające się od kodu ctrl albo meta)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.key_grab_delay

  • opis: domyślne opóźnienie (w milisekundach) do przechwycenia klawiszy (za pomocą domyślnego skrótu alt-k); to opóźnienie może zostać nadpisane przez komendę /input (zobacz /help input)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10000

  • domyślna wartość: 800

 • weechat.look.mouse

  • opis: włącza wsparcie dla myszy

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.mouse_timer_delay

  • opis: odstęp (w milisekundach) przechwytywania zdarzeń myszy: WeeChat zawsze poczeka ten czas przed obsługą zdarzenia

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10000

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.look.nick_color_force

  • opis: wymusza kolory dla niektórych nicków: hash połączony z nickiem w celu znalezienia koloru nie zostanie użyty dla tych nicków (format: "nick1:kolor1;nick2:kolor2"); wyszukiwanie nicków odbywa się na zasadzie dopasowania porównania dokładnego, następnie z małych liter, jest więc możliwe używanie tylko małych liter w tej opcji; kolor może zawierać tło w formacie "tekst,tło", na przykład "yellow,red"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_color_hash

  • opis: algorytm haszujący używany do znalezienia koloru dla nicka: djb2 = odmiana djb2 (pozycja liter ma znaczenie: anagramy nicka mają różne kolory), djb2_32 = wariant djb2 używający 32 bitowej liczby zamiast 64 bitowej, sum = suma liter, sum_32 = suma liter używając 32 bitowej liczby zamiast 64 bitowej

  • typ: liczba

  • wartości: djb2, sum, djb2_32, sum_32

  • domyślna wartość: djb2

 • weechat.look.nick_color_hash_salt

  • opis: sól dla algorytmu haszującego używanego do wyszukiwania kolorów nicków (nick jest dodawany do tej soli i algorytm pracuje na tym ciągu); zmiana wartości powoduje przetasowanie kolorów nicków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_color_stop_chars

  • opis: znaki używane do zatrzymania odczytywania koloru nicka (przynajmniej jeden znak poza tą listą musi się znajdować przed zatrzymaniem) (przykład: nick "|nick|away" ze znakami "|" zwróci kolor nicka "|nick"); ta opcja ma wpływ na opcję weechat.look.nick_color_force, nick z wymuszonym kolorem nie może zawierać znaków ignorowanych przez tą opcję

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "_|["

 • weechat.look.nick_prefix

  • opis: teks wyświetlany przed nickiem w prefiksie wiadomości, przykład: "<"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.nick_suffix

  • opis: teks wyświetlany za nickiem w prefiksie wiadomości, przykład: przykład: ">"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.paste_auto_add_newline

  • opis: automatyczne dodawanie nowej linii na końcu wklejanego tesktu jeśli wklejane są co najmniej dwie linie i jeśli potwierdzenie jest wmagane

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.paste_bracketed

  • opis: włącza tryb terminala "bracketed paste mode" (nie wszystkie terminale/multiplexery ją wspierają): w tym trybie, wklejany tekst jest otoczony sekwencją kontrolna, dzięki czemu WeeChat może odróżnić tekst wklejony od wpisanego ("ESC[200~", wklejony tekst, "ESC[201~")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.paste_bracketed_timer_delay

  • opis: wymusza zakończenie ograniczenia wklejanego tekstu po upływie określonego czasu (w sekundach) jeśli sekwencja kontrolna zakańczająca wklejany tekst ("ESC[201~") nie została otrzymana na czas

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 60

  • domyślna wartość: 10

 • weechat.look.paste_max_lines

  • opis: maksymalna ilość linii do wklejenia bez pytania użytkownika (-1 = wyłącz tą opcję); ta opcja jest używana tylko jesli element "input_paste" jest użyty w przynajmniej jednym pasku (domyślnie używany jest w pasku "input")

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 1

 • weechat.look.prefix_action

  • opis: przedrostek dla wiadomości o akcjach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " *"

 • weechat.look.prefix_align

  • opis: wyrównanie przedrostków (none, left, right (domyślne))

  • typ: liczba

  • wartości: none, left, right

  • domyślna wartość: right

 • weechat.look.prefix_align_max

  • opis: maksymalny rozmiar przedrostka (0 = brak maksymalnego rozmiaru)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_align_min

  • opis: minimalny rozmiar przedrostka

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_align_more

  • opis: znak wyświetlany jeśli przedrostek został obcięty (dokładnie jeden znak na ekranie)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "+"

 • weechat.look.prefix_align_more_after

  • opis: znak wyświetlany jako skrócenie (domyślnie "+") po tekście (zamiast spacji, która powinna zostać wyświetlona); jeśli wyłączone, znak zastępuje ostatni znak tekstu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.prefix_buffer_align

  • opis: wyrównanie przedrostków nazw buforów, kiedy wiele buforów jest połączonych z tą samą nazwą (none, left, right (domyślnie))

  • typ: liczba

  • wartości: none, left, right

  • domyślna wartość: right

 • weechat.look.prefix_buffer_align_max

  • opis: maksymalna długość nazwy bufora, kiedy wiele buforów jest połączonych z identycznym numerem (0 = brak maksymalnej długości)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 128

  • domyślna wartość: 0

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more

  • opis: znak wyświetlany jeśli nazwa bufora została obcięta (kiedy wiele buforów jest scalonych z takim samym numerem)(dokładnie jeden znak na ekranie)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "+"

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more_after

  • opis: znak wyświetlany jako skrócenie (domyślnie "+") po tekście (zamiast spacji, która powinna zostać wyświetlona); jeśli wyłączone, znak zastępuje ostatni znak tekstu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.prefix_error

  • opis: przedrostek dla wiadomości o błędach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "=!="

 • weechat.look.prefix_join

  • opis: prefiks dla wiadomości o wejściach na kanał (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-->"

 • weechat.look.prefix_network

  • opis: przedrostek dla wiadomości sieciowych (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "--"

 • weechat.look.prefix_quit

  • opis: prefiks dla wiadomości o wyjściach (uwaga: zawartość jest przetwarzana, dlatego można użyć kolorów w formacie "${color:xxx}", zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<--"

 • weechat.look.prefix_same_nick

  • opis: prefiks wyświetlany dla wiadomości z takim samym nickiem jak poprzednia ale nie jak następna wiadomość: spacja " " chowa prefiks, inny ciąg wyświetlany zamiast prefiksu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie przedrostka)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.prefix_same_nick_middle

  • opis: prefiks wyświetlany dla wiadomości z takim samym nickiem jak poprzednia i następna wiadomość: spacja " " chowa prefiks, inny ciąg wyświetlany zamiast prefiksu lub pusty ciąg dla wyłączenia opcji (wyświetlanie przedrostka)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.prefix_suffix

  • opis: ciąg wyświetlany po przedrostku

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "|"

 • weechat.look.quote_nick_prefix

  • opis: teks wyświetlany przed nickiem podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "<"

 • weechat.look.quote_nick_suffix

  • opis: teks wyświetlany za nickiem podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ">"

 • weechat.look.quote_time_format

  • opis: format czasu podczas cytowania wiadomości (zobacz /help cursor)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.read_marker

  • opis: używaj znacznika (linii albo znaku) do zaznaczania pierwszej nieprzeczytanej linii w buforze

  • typ: liczba

  • wartości: none, line, char

  • domyślna wartość: line

 • weechat.look.read_marker_always_show

  • opis: zawsze pokazuj wskaźnik przeczytania, nawet jeśli jest po ostatniej linii w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.read_marker_string

  • opis: ciąg używany do rysowania znacznika przeczytanej linii (ciąg jest powtarzany do końca linii)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "- "

 • weechat.look.save_config_on_exit

  • opis: zapisz plik konfiguracyjny przy wyjściu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.save_config_with_fsync

  • opis: użyj fsync do synchronizacji konfiguracji na zewnętrznym nośniku (zobacz man fsync); jest to wolniejsze ale powinno zapobiec utracie danych w przypadku zaniku napięcia podczas zapisu danych konfiguracyjnych

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.save_layout_on_exit

  • opis: zapisz układ przy wyjściu (bufory, okna lub oba)

  • typ: liczba

  • wartości: none, buffers, windows, all

  • domyślna wartość: none

 • weechat.look.scroll_amount

  • opis: ile linii przewijać za pomocą scroll_up i scroll_down

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 3

 • weechat.look.scroll_bottom_after_switch

  • opis: przewiń na spód okna po przełączeniu do innego bufora (nie zapamiętuj pozycji w oknie); przewijanie wykonywane jest tylko w buforach ze sformatowaną zawartością

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.scroll_page_percent

  • opis: procent ekranu do przewinięcia podczas przewijania strony w górę lub w dół (na przykład 100 oznacza jedną stronę, 50 pół strony)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 100

 • weechat.look.search_text_not_found_alert

  • opis: powiadamia użytkownika, kiedy wyszukiwany tekst nie został znaleziony w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.separator_horizontal

  • opis: znak używany do rysowania poziomych separatorów dookoła pasków i okien (pusta wartość oznacza rysowanie prawdziwych linii za pomocą ncurses, jednak może powodować błędy w zaznaczaniu URLi w niektórych terminalach); szerokość na ekranie musi wynosić dokładnie jeden znak

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "-"

 • weechat.look.separator_vertical

  • opis: znak używany do rysowania poziomych separatorów dookoła pasków i okien (pusta wartość oznacza rysowanie prawdziwych linii za pomocą ncurses); szerokość na ekranie musi wynosić dokładnie jeden znak

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.tab_width

  • opis: liczba spacji używana do wyświetlania tabulacji w wiadomościach

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 64

  • domyślna wartość: 1

 • weechat.look.time_format

  • opis: format czasu dla dat, konwertowany do ciągu i wyświetlany w wiadomościach (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%a, %d %b %Y %T"

 • weechat.look.window_auto_zoom

  • opis: automatycznie skup się na obecnym oknie jeśli terminal stanie się zbyt mały do wyświetlenia wszystkich okien (użyj alt-z w celu oddalenia okien, kiedy terminal będzie dostatecznie duży)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.look.window_separator_horizontal

  • opis: wyświetl poziomy separator pomiędzy oknami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.window_separator_vertical

  • opis: wyświetl pionowy separator pomiędzy oknami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.look.window_title

  • opis: tytuł dla okna (terminal dla GUI Curses), ustawiany na starcie; pusty ciąg pozostawi tytuł bez zmian (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval); przykład: "WeeChat ${info:version}"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.look.word_chars_highlight

  • opis: oddzielona przecinkami lista znaków (lub zakres znaków) rozważanych jako część słowa podświetlenia; każdy element może być pojedynczym znakiem, zakresem znaków (format: a-z), klasą znaków (przykład "alnum", zobacz man wctype); znak "!" przed elementem neguje go (znak NIE jest uznawany za część słowa); wartość "*" pasuje do dowolnego znaku; znaki unikodu są dozwolone w formacie \u1234, na przykład \u00A0 dla niełamliwej spacji (wspierane formaty można znaleźć w /help print)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.look.word_chars_input

  • opis: oddzielona przecinkami lista znaków (lub zakres znaków) rozważanych jako część słowa linii poleceń; każdy element może być pojedynczym znakiem, zakresem znaków (format: a-z), klasą znaków (przykład "alnum", zobacz man wctype); znak "!" przed elementem neguje go (znak NIE jest uznawany za część słowa); wartość "*" pasuje do dowolnego znaku; znaki unikodu są dozwolone w formacie \u1234, na przykład \u00A0 dla niełamliwej spacji (wspierane formaty można znaleźć w /help print)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.network.connection_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) na połączenie ze zdalnym serwerem (wykonywane w procesie potomnym)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 60

 • weechat.network.gnutls_ca_file

  • opis: plik zawierający CA ("%h" zostanie zastąpione katalogiem domowym WeeChat - domyślnie "~/.weechat")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"

 • weechat.network.gnutls_handshake_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) na uwierzytelnienie gnutls

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 30

 • weechat.network.proxy_curl

  • opis: nazwa pośrednika używanego do pobierania URLi za pomocą Curl (używane do pobierania listy skryptów oraz w skryptach wywołujących funkcję hook_process); pośrednik musi być zdefiniowany za pomocą komendy /proxy

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.plugin.autoload

  • opis: oddzielona przecinkami lista wtyczek do automatycznego załadowania podczas startu, "*" oznacza wszystkie znalezione wtyczki, nazwa zaczynająca się od "!" powoduje nie ładowanie tej wtyczki, wildcard "*" jest dozwolony w nazwach (przykłady: "*" lub "*,!lua,!tcl")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • weechat.plugin.debug

  • opis: włącz wiadomości debugujące domyślnie we wszystkich wtyczkach (opcja domyślnie wyłączona, co jest wysoce zalecane)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • weechat.plugin.extension

  • opis: oddzielona przecinkami lista rozszerzeń nazw plików dla wtyczek

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ".so,.dll"

 • weechat.plugin.path

  • opis: ścieżka wyszukiwania wtyczek ("%h" zostanie zastąpione katalogiem domowym WeeChat - domyślnie "~/.weechat")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/plugins"

 • weechat.plugin.save_config_on_unload

  • opis: zapisuj pliki konfiguracyjne przy wyładowywaniu wtyczek

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.startup.command_after_plugins

  • opis: komenda wykonana kiedy WeeChat jest uruchamiany, po załadowaniu wtyczek (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.startup.command_before_plugins

  • opis: komenda wykonana kiedy WeeChat jest uruchamiany, przed załadowaniem wtyczek (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • weechat.startup.display_logo

  • opis: wyświetl logo WeeChat podczas uruchamiania

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.startup.display_version

  • opis: wyświetl wersję WeeChat podczas uruchamiania

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • weechat.startup.sys_rlimit

  • opis: ustawia limit zasobów dla procesu WeeChat, format: "res1:limit1,res2:limit2"; nazwa zasobu to końcówka stałej (RLIMIT_XXX) pisana małymi literami (wartości można znaleźć w man setrlimit); limit -1 oznacza "nieograniczone"; przykład ustawienie braku limitu dla rdzenia i maksymalnie 1 GB dla pamięci wirtualnej: "core:-1,as:1000000000"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

4. Wtyczki

Wtyczka jest biblioteka dynamiczną, napisaną w C i skompilowaną, która jest ładowana przez WeeChat. W systemach GNU/Linux plik ma rozszerzenie ".so", w Windowsie ".dll".

Znalezione wtyczki są automatycznie ładowane podczas uruchamiania WeeChat, możliwe jest również ładowanie lub wyładowywanie wtyczek podczas pracy WeeChat.

Ważne jest, aby odróżniać wtyczkę od skryptu: wtyczka jest to plik binarny skompilowany i ładowany za pomocą polecenia /plugin, natomiast skrypt to plik tekstowy, ładowany za pomocą wtyczki jak na przykład python za pomocą polecenia /python.

Możesz użyć komendy /plugin żeby załadować/wyładować wtyczkę, lub wyświetlić wszystkie załadowane wtyczki.

Podcza wyładowywania wtyczki WeeChat usówa:

 • bufory

 • opcje konfiguracyjne (options są zapisywane w plikach)

 • wszystkie hooki: komendy, modyfikatory, procesy, etc.

 • infos i infolists

 • hdata

 • elementy pasków.

Przykłady ładowania, wyładowywania i wyświetlania załadowanych wtyczek:

/plugin load irc
/plugin unload irc
/plugin list

Domyślne wtyczki:

Wtyczka Opis

alias

Definiuje aliasy dla komend.

buflist

Element paska z listą buforów.

charset

Ustawianie kodowania dla buforów.

exec

Wykonuje zewnętrzną komendę z poziomu WeeChat.

fifo

Kolejka FIFO używana do zdalnego wysyłania poleceń dla WeeChat.

fset

Szybkie ustawianie opcji WeeChat i wtyczek.

irc

Protokół IRC.

logger

Logowanie zawartości buforów do plików.

relay

Przekazuje dane przez sieć.

script

Zarządzanie skryptami.

python

Wsparcie dla skryptów napisanych w Pythonie.

perl

Wsparcie dla skryptów napisanych w Perlu.

ruby

Wsparcie dla skryptów napisanych w Ruby.

lua

Wsparcie dla skryptów napisanych w Lua.

tcl

Wsparcie dla skryptów napisanych w Tcl.

guile

Wsparcie dla skryptów napisanych w Guile (scheme).

javascript

Wsparcie dla skryptów napisanych w JavaScript.

php

Wsparcie dla skryptów napisanych w PHP.

spell

Sprawdzanie pisowni w linii poleceń.

trigger

Zamiana tekstu i wykonywanie komend dla zdarzeń wywołanych przez WeeChat/wtyczki.

xfer

Przesyłanie plików i bezpośredni chat.

Więcej informacji o wtyczkach i tworzeniu skryptów (przez API), można znaleźć w Opisie API wtyczek (Angielski) i Poradniku pisania skryptów.

4.1. Alias

Wtyczka alias pozwala tworzyć aliasy dla komend (z WeeChat lub innych wtyczek).

Niektóre aliasy tworzone są domyślnie z nazwami pisanymi wielkimi literami (żeby można było je odróżnić od standardowch poleceń); komendy w WeeChat nie rozróżniają wielkości znaków dlatego na przykład /close wywoła alias /CLOSE.

Lista domyślnych aliasów:

Alias Komenda Dopełnienie

/AAWAY

/allserv /away

-

/ANICK

/allserv /nick

-

/BEEP

/print -beep

-

/BYE

/quit

-

/C

/buffer clear

-

/CL

/buffer clear

-

/CLOSE

/buffer close

-

/CHAT

/dcc chat

-

/EXIT

/quit

-

/IG

/ignore

-

/J

/join

-

/K

/kick

-

/KB

/kickban

-

/LEAVE

/part

-

/M

/msg

-

/MUB

/unban *

-

/MSGBUF

/command -buffer $1 * /input send $2-

%(buffers_plugins_names)

/N

/names

-

/Q

/query

-

/REDRAW

/window refresh

-

/SAY

/msg *

-

/SIGNOFF

/quit

-

/T

/topic

-

/UB

/unban

-

/UMODE

/mode $nick

-

/V

/command core version

-

/W

/who

-

/WC

/window close

-

/WI

/whois

-

/WII

/whois $1 $1

-

/WM

/window merge

-

/WW

/whowas

-

4.1.1. Komendy

 • alias: wyświetla, dodaje lub usuwa aliasy komend

/alias list [<alias>]
    add <alias> [<komenda>[;<komenda>...]]
    addcompletion <dopełnienie> <alias> [<komenda>[;<komenda>...]]
    del <alias> [<alias>...]

     list: list aliases (without argument, this list is displayed)
     add: add an alias
addcompletion: add an alias with a custom completion
     del: delete an alias
  completion: completion for alias: by default completion is done with target command
        note: you can use %%command to use completion of an existing command
    alias: name of alias
   command: command name with arguments (many commands can be separated by semicolons)

Note: in command, special variables are replaced:
    $n: argument 'n' (between 1 and 9)
    $-m: arguments from 1 to 'm'
    $n-: arguments from 'n' to last
   $n-m: arguments from 'n' to 'm'
    $*: all arguments
    $~: last argument
   $var: where "var" is a local variable of buffer (see /buffer localvar)
      examples: $nick, $channel, $server, $plugin, $name

Examples:
 alias /split to split window horizontally:
  /alias add split /window splith
 alias /hello to say "hello" on all channels but not on #weechat:
  /alias add hello /allchan -exclude=#weechat hello
 alias /forcejoin to send IRC command "forcejoin" with completion of /sajoin:
  /alias addcompletion %%sajoin forcejoin /quote forcejoin

4.1.2. Options

Ssekcje w pliku alias.conf:

Sekcja Komenda Opis

cmd

/alias
/set alias.cmd.*

Commands for aliases.

completion

/alias
/set alias.completion.*

Completions for aliases.

4.2. Buflist

Wtyczka buflist wyświetla listę buforów w elemencie paska nazwanym "buflist" (dostępne są również dwa dodatkowe elementy "buflist2" oraz "buflist3").
Domyślny pasek "buflist" jest tworzony podczas uruchomieina z włączoną wtyczką.

4.2.1. Komendy

 • buflist: element paska z listą buforów

/buflist enable|disable|toggle
     bar
     refresh

 enable: enable buflist
disable: disable buflist
 toggle: toggle buflist
  bar: add the "buflist" bar
refresh: force the refresh of the bar items (buflist, buflist2 and buflist3)

The lines with buffers are displayed using string evaluation (see /help eval for the format), with these options:
 - buflist.look.display_conditions: conditions to display a buffer in the list
 - buflist.format.buffer: format for a buffer which is not current buffer
 - buflist.format.buffer_current: format for the current buffer

The following variables can be used in these options:
 - bar item data (see hdata "bar_item" in API doc for a complete list), for example:
  - ${bar_item.name}
 - window data, where the bar item is displayed (there's no window in root bars, see hdata "window" in API doc for a complete list), for example:
  - ${window.number}
  - ${window.buffer.full_name}
 - buffer data (see hdata "buffer" in API doc for a complete list), for example:
  - ${buffer.number}
  - ${buffer.name}
  - ${buffer.full_name}
  - ${buffer.short_name}
  - ${buffer.nicklist_nicks_count}
 - irc_server: IRC server data, defined only on an IRC buffer (see hdata "irc_server" in API doc)
 - irc_channel: IRC channel data, defined only on an IRC channel buffer (see hdata "irc_channel" in API doc)
 - extra variables added by buflist for convenience:
  - ${format_buffer}: the evaluated value of option buflist.format.buffer; this can be used in option buflist.format.buffer_current to just change the background color for example
  - ${current_buffer}: a boolean ("0" or "1"), "1" if this is the current buffer; it can be used in a condition: ${if:${current_buffer}?...:...}
  - ${merged}: a boolean ("0" or "1"), "1" if the buffer is merged with at least another buffer; it can be used in a condition: ${if:${merged}?...:...}
  - ${format_number}: indented number with separator (evaluation of option buflist.format.number)
  - ${number}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers; for merged buffers, this variable is set with number for the first buffer and spaces for the next buffers with same number
  - ${number2}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers
  - ${number_displayed}: "1" if the number is displayed, otherwise "0"
  - ${indent}: indentation for name (channel and private buffers are indented) (evaluation of option buflist.format.indent)
  - ${format_nick_prefix}: colored nick prefix for a channel (evaluation of option buflist.format.nick_prefix)
  - ${color_nick_prefix}: color of nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
  - ${nick_prefix}: nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
  - ${format_name}: formatted name (evaluation of option buflist.format.name)
  - ${name}: the short name (if set), with a fallback on the name
  - ${color_hotlist}: the color depending on the highest hotlist level for the buffer (evaluation of option buflist.format.hotlist_xxx where xxx is the level)
  - ${format_hotlist}: the formatted hotlist (evaluation of option buflist.format.hotlist)
  - ${hotlist}: the raw hotlist
  - ${hotlist_priority}: "none", "low", "message", "private" or "highlight"
  - ${format_lag}: the lag for an IRC server buffer, empty if there's no lag (evaluation of option buflist.format.lag)

4.2.2. Options

Sekcje w pliku buflist.conf:

Sekcja Komenda Opis

format

/set buflist.format.*

Formaty użyte do wyświetlania listy buforów.

look

/set buflist.look.*

Wygląd elementów na liście buforów.

Opcje:

 • buflist.format.buffer

  • opis: format każdej linii w buforze (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist); przykład: standardowy format dla elementu paska „buflist” i tylko numer bufora w nawiasach kwadratowych dla pozostałych elementów („buflist2” i „buflist3”): "${if:${bar_item.name}==buflist?${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}:[${number}]}"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}"

 • buflist.format.buffer_current

  • opis: format linii z obecnym buforem (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:,blue}${format_buffer}"

 • buflist.format.hotlist

  • opis: format hotlisty (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " ${color:green}(${hotlist}${color:green})"

 • buflist.format.hotlist_highlight

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "highlight" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:magenta}"

 • buflist.format.hotlist_low

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "low" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:white}"

 • buflist.format.hotlist_message

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "message" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:brown}"

 • buflist.format.hotlist_none

  • opis: format dla bufora nie znajdującego się na hotliście (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:default}"

 • buflist.format.hotlist_private

  • opis: format dla bufora z poziomem hotlisty "private" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:green}"

 • buflist.format.hotlist_separator

  • opis: separator dla zliczeń na hotliście (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:default},"

 • buflist.format.indent

  • opis: ciąg wyświetlany dla wyrównania kanału i prywatnego bufora (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " "

 • buflist.format.lag

  • opis: format dla opóźnienia dla buforu serwera IRC (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " ${color:green}[${color:brown}${lag}${color:green}]"

 • buflist.format.name

  • opis: format dla nazwy bufora (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${name}"

 • buflist.format.nick_prefix

  • opis: format dla prefiksu nicka na kanale (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color_nick_prefix}${nick_prefix}"

 • buflist.format.number

  • opis: format dla numeru bufora, ${number} to wyrównany numr (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${color:green}${number}${if:${number_displayed}?.: }"

 • buflist.look.add_newline

  • opis: dodaje pustą linię pomiędzy wyświetlanymi buforami, każdy bufor jest wyświetlany w oddzielnej linii (zalecane); jeśli wyłączone, nowe linie muszą być manualnie dodawane w formatach za pomocą "${\n}", oraz akcje myszy przestają być możliwe

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.auto_scroll

  • opis: automatycznie przewiń litę kanałów, żeby zawsze wyświetlała obecny bufor (działa tylko, kiedy lita kanałów ma pozycję lewo/prawo z uzupełnianiem "vertical"); ta wartość określa procentowo ilość linii wyświetlanych przed obecnym buforem podczas przewijania (-1 = wyłącz przewijanie); na przykład 50 oznacza, że po przewinięciu obecny bufor jest na środku listy, 0 oznacza górę listy, 100 dół listy

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 100

  • domyślna wartość: 50

 • buflist.look.display_conditions

  • opis: warunki do wyświetlenia buforu (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help buflist); na przykład w celu ukrycia buforów serwerów, kiedy są połączone z głównym buforem: "${buffer.hidden}==0 && ((${type}!=server && ${buffer.full_name}!=core.weechat) || ${buffer.active}==1)"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${buffer.hidden}==0"

 • buflist.look.enabled

  • opis: włącz liste buforów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.mouse_jump_visited_buffer

  • opis: jeśli włączone, kliknięcie lewym/prawym przyciskiem na linii z obecnym buforem przeskakuje do poprzedniego/następnego odwiedzonego buforu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • buflist.look.mouse_move_buffer

  • opis: jeśli włączone, gesty myszy (przeciągnij i upuść) przesuwają bufory na liście

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.mouse_wheel

  • opis: jeśli włączone, ruch rolką myszy w góre/dół przeskakuje do poprzedniego/następnego bufora na liście

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.nick_prefix

  • opis: pobiera prefiks i kolor nicka na liście nicków, dzięki czemu ${nick_prefix} może byc użyte w formacie; może to być wolne w buforach z duża ilością nicków widocznych na licie nicków, opcja domyślnie wyłączona

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • buflist.look.nick_prefix_empty

  • opis: kiedy prefiks nicka jet włączony, wywietla spacje, kiedy nick nie ma prefiksu w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • buflist.look.signals_refresh

  • opis: oddzielona przecinkami lista dodatkowych podłączonych sygnałów i wyzwalających odświeżenie listy buforów; może to być przydatne jeśli ustawione są jakieś zmienne używane do formatowania wymagające odpowiedniego odświeżania

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • buflist.look.sort

  • opis: comma-separated list of fields to sort buffers; each field is a hdata variable of buffer ("var"), a hdata variable of IRC server ("irc_server.var") or a hdata variable of IRC channel ("irc_channel.var"); char "-" can be used before field to reverse order, char "~" can be used to do a case insensitive comparison; example: "-~short_name" for case insensitive and reverse sort on buffer short name (note: content is evaluated, only the pointer to bar_item can be used, for example "bar_item.name")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "number,-active"

4.3. Charset

Wtyczka charset pozwala na zmianę kodowania dla wysyłanych i otrzymywanych danych.

Można zdefiniować domyślne kodowanie, oraz dla poszczególnych buforów (lub grup buforów).

Ta wtyczka jest opcjonalna, jednak zalecana: jeśli nie jest załadowana WeeChat może odczytywać/zapisywać dane tylko w UTF-8.

Ta wtyczka powinna zostać automatycznie załadowana przy uruchomieniu WeeChat. Aby się upewnić, że została załadowana, spróbuj:

/charset

Jeśli komenda nie zostanie znaleziona, załaduj tą wtyczkę za pomocą:

/plugin load charset

Jeśli wtyczka nie zostanie znaleziona, powinieneś skompilować ponownie WeeChat z wtyczkami i wsparciem dla charset.

Kiedy wtyczka charset zostanie uruchomiona wyświetla kodowanie terminala i. wewnętrzne. Kodowanie terminala zależy od ustawień systemu, a wewnętrzne to UTF-8.

Na przykład:

charset: terminal: ISO-8859-15, internal: UTF-8

4.3.1. Ustawianie kodowania

Żeby ustawić globalne kodowanie dla wysyłanych i otrzymywanych danych należy użyć komendy /set.

Na przykład:

/set charset.default.decode ISO-8859-15
/set charset.default.encode ISO-8859-15

Jeżeli globalna wartość dla kodowania nie jest ustawiona (na przykład podczas pierwszego zaladowania wtyczki), zostanie automatycznie ustawione na kodowanie terminala (jeśli jest inne niż UTF-8), lub domyślnie na ISO-8859-1.

Domyślnie kodowanie dla wysyłanych danych nie jest ustawione, dane domyślnie wysyłane są w kodowaniu wewnętrznym (UTF-8).

W celu ustawienia kodowania dla serwera IRC, należy wywołać komendę /charset w buforze serwera. Jeśli zostanie podane tylko kodowanie, zostanie ono użyte dla wysyłania i odbioru.

Na przykład:

/charset ISO-8859-15

Jest równoważne z:

/charset decode ISO-8859-15
/charset encode ISO-8859-15

Aby ustawić kodowanie dla kanału (lub prywatnej rozmowy) należy wykonać to samo, co w przypadku serwera, tylko w buforze kanału (lub prywatnej rozmowy).

Aby ustawić kodowanie dla wszystkich kanałów/rozmów prywatnych na danym serwerze:

/set charset.encode.irc.freenode ISO-8859-15

W celu wyświetlenia wszystkich ustawionych kodowań, wykonaj:

/set charset.*

4.3.2. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichś problemów z kodowaniem, zajrzyj do WeeChat FAQ / Charset.

4.3.3. Komendy

 • charset: zmienia kodowanie dla obecnego bufora

/charset decode|encode <kodowanie>
     reset

 decode: zmienia dekodowany zestaw znaków
 encode: zmienia kodowany zestaw znaków
kodowanie: nowe kodowanie dla obecnego bufora
 reset: resetuje kodowanie dla obecnego bufora

4.3.4. Opcje

Sekcje w pliku charset.conf:

Sekcja Komenda Opis

default

/set charset.default.*

Domyślne kodowanie.

decode

/charset decode
/set charset.decode.*

Kodowanie dla wiadomości przychodzących w buforach (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

encode

/charset encode
/set charset.encode.*

Kodowanie dla wiadomości wychodzących w buforach (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • charset.default.decode

  • opis: globalne dekodowanie: kodowanie użyte do dekodowania przychodzących wiadomości, kiedy nie są one zgodne z UTF-8

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "iso-8859-1"

 • charset.default.encode

  • opis: globalne dekodowanie: kodowanie użyte do dekodowania wychodzących wiadomości (jeśli się nie powiedzie, zostanie przywrócone UTF-8, ponieważ jest to domyślne kodowanie w WeeChat)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

4.4. Exec

Komenda /exec pozwala wykonać zewnętrzne polecenie wewnątrz WeeChat i wyświetlić jej wynik lokalnie lub wysłać do bufora.

4.4.1. Komendy

 • exec: wykonywanie zewnętrznych komend

/exec -list
    [-sh|-nosh] [-bg|-nobg] [-stdin|-nostdin] [-buffer <nazwa>] [-l|-o|-n|-nf] [-cl|-nocl] [-sw|-nosw] [-ln|-noln] [-flush|-noflush] [-color ansi|auto|irc|weechat|strip] [-rc|-norc] [-timeout <czas>] [-name <nazwa>] [-pipe <komenda>] [-hsignal <nazwa>] <komenda>
    -in <id> <tekst>
    -inclose <id> [<tekst>]
    -signal <id> <sygnał>
    -kill <id>
    -killall
    -set <id> <właściwość> <wartość>
    -del <id>|-all [<id>...]

  -list: wyświetla komendy
   -sh: użyj powłoki do wykonania komendy (UWAGA: użyj tej opcji TYLKO jeśli wszystkie argumenty są bezpieczne, zobacz opcję -nosh)
  -nosh: nie używaj powłoki do wykonania komendy (wymagane jeśli komenda posiada niebezpieczne dane, na przykład zawartość wiadomości od innego użytkownika) (domyślne)
   -bg: uruchom proces w tle: nie wyświetlaj wyjścia z procesu ani zwracanego kodu (nie kompatybilne z opcjami -o/-n)
  -nobg: przechwyć całość wyjścia z procesu i wyświetl kod wyjścia (domyślne)
 -stdin: tworzy strumień do wysyłania danych do procesu (za pomocą /exec -in/-inclose)
-nostdin: nie twórz strumienia dla stdin (domyślne)
 -buffer: wyświetl/wyślij wyjście komendy do tego bufora (jeśli bufor nie zostanie znaleziony zostanie utworzony nowy bufor o nazwie "exec.exec.xxx")
   -l: wyświetl lokalnie wyście z komendy w buforze (domyślne)
   -o: wyślij wyjście z komendy do bufora (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
   -oc: wysyła wyjście komendy do bufora i wykonuje komendy (linie zaczynające się od "/" lub własnego znaku komendy) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
   -n: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
   -nf: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze z wolna zawartością (brak zawijania słów, bez limitu ilości linii) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
   -cl: wyczyść nowy bufor przed wyświetleniem wyjścia
  -nocl: dodaj do nowego bufora bez czyszczenia zawartości (domyślne)
   -sw: przełącz na bufor wyjściowy (domyślne)
  -nosw: nie przełączaj na bufor wyjściowy
   -ln: wyświetl numery linii (domyślne tylko w nowym buforze)
  -noln: nie wyświetlaj numerów linii
 -flush: wyświetl wyjście z komendy w czasie rzeczywistym (domyślne)
-noflush: wyświetl wyjście z komendy po jej zakończeniu
 -color: akcja na kolorach ANSI w wyjściu:
       ansi: zachowaj kody ANSI
       auto: konwertuj kolory ANSI na WeeChat/IRC (domyślne)
       irc: konwertuj kolory ANSI na kolory IRC
     weechat: konwertuj kolory ANSI na kolory WeeChat
      strip: usuń kolory ANSI
   -rc: wyświetl kod wyjścia (domyślne)
  -norc: nie wyświetlaj kodu wyjścia
-timeout: ustaw timeout dla komendy (w sekundach)
  -name: ustaw nazwę dla komendy (do wywołania później za pomocą /exec)
  -pipe: wyślij wyjście do WeeChat/wtyczki (linia po linii); jeśli występują spacje w komendzie/argumentach, otocz je cudzysłowem; zmienna $line jest zastępowana przez linie (domyślnie linia jest dodawana za komendą, oddzielona spacją) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
-hsignal: wyślij wyjście jako hsignal (w celu użycia na przykład w triggerze) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
 komenda: komenda do wykonania; jeśli zaczyna się od "url:", powłoka jest wyłączana i zawartość URLa jest pobierana i wysyłana jako wyjście
   id: identyfikator komendy: numer lub nazwa (jeśli ustawiona przez "-name xxx")
   -in: wyślij tekst na standardowe wejście procesu
-inclose: to samo co -in, ale stdin jest zamykane (tekst jest opcjonalny: bez niego stdin jest po prostu zamykane)
 -signal: wysyła sygnał do procesu; sygnał może być liczbą całkowitą lub jedna z nazw: hup, int, quit, kill, term, usr1, usr2
  -kill: alias dla "-signal <id> kill"
-killall: zabija wszystkie działające procesy
  -set: ustawia przypisaną właściwość (zobacz funkcję hook_set w opisie API wtyczek)
właściwość: przypisana właściwość
  wartość: nowa wartość
  -del: usuń zakończoną komendę
  -all: usuń wszystkie zakończone komendy

Domyślne opcje mogą być ustawione za pomocą opcji exec.command.default_options.

Przykłady:
 /exec -n ls -l /tmp
 /exec -sh -n ps xu | grep weechat
 /exec -n -norc url:http://pastebin.com/raw.php?i=xxxxxxxx
 /exec -nf -noln links -dump https://weechat.org/files/doc/devel/weechat_user.en.html
 /exec -o uptime
 /exec -pipe "/print Machine uptime:" uptime
 /exec -n tail -f /var/log/messages
 /exec -kill 0

4.4.2. Opcje

Sekcje w pliku exec.conf:

Sekcja Komenda Opis

command

/set exec.command.*

Opcje dla komend.

color

/set exec.color.*

Kolory.

Opcje:

 • exec.color.flag_finished

  • opis: kolor tekstu dla flagi zakończonej komendy na liście komend

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • exec.color.flag_running

  • opis: kolor dla flagi wykonywanej komendy na liście komend

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • exec.command.default_options

  • opis: domyślne opcje dla komendy /exec (zobacz /help exec): przykład: "-nosh -bg" uruchomi wszystkie komendy w tle (brak wyjścia) i bez używania powłoki

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • exec.command.purge_delay

  • opis: opóźnienie dla kasowania zakończonych komend (w sekundach, 0 = natychmiast, -1 = nigdy)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 25920000

  • domyślna wartość: 0

 • exec.command.shell

  • opis: powłoka używana przez komendę "/exec -sh"; może to być nazwa powłoki jeśli znajduje się ona w PATH (na przykład "bash") lub ścieżka absolutna (na przykład "/bin/bash"); jeśli wartość jest pusta, zostanie użyte "sh" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${env:SHELL}"

4.5. Fifo

Możesz zdalnie kontrolować WeeChat, poprzez wysyłanie komend lub tekstu do kolejki FIFO (jeśli opcja "fifo.file.enabled" jest włączona, domyślnie jest włączona).

Kolejka FIFO znajduje się w katalogu ~/.weechat/ i domyślnie nazywa się weechat_fifo.

Składnia dla komend/tekstu przekazywanego do kolejki FIFO wygląda następująco:

 wtyczka.bufor *tekst lub komenda
 *tekst lub komenda

Kilka przykładów:

 • Zmiana nicka na serwerze IRC freenode na "newnick":

$ echo 'irc.server.freenode */nick newnick' >~/.weechat/weechat_fifo
 • Wysłanie wiadomości na kanał IRC #weechat:

$ echo 'irc.freenode.#weechat *hello!' >~/.weechat/weechat_fifo
 • Wysłanie wiadomości do obecnego bufora:

$ echo '*hello!' >~/.weechat/weechat_fifo
 • Wysłanie dwóch komend do wyładowania/przeładowania skryptów Python (należy oddzielić je za pomocą "\n"):

$ printf '%b' '*/python unload\n*/python autoload\n' >~/.weechat/weechat_fifo

4.5.1. Komendy

 • fifo: konfiguracja wtyczki fifo

/fifo enable|disable|toggle

 enable: włącza strumień FIFO
disable: wyłącza strumień FIFO
 toggle: przełącza stan strumienia FIFO

Strumień FIFO jest używany do zdalnej kontroli nad WeeChat: możesz wysyłać komendy albo tekst do strumienia z konsoli.
Domyślnie strumień FIFO jest tworzony w ~/.weechat/weechat_fifo

Spodziewane formaty:
 plugin.buffer *tekst albo komenda
 *tekst albo komenda

Na przykład zmiana nicka w sieci freenode:
 echo 'irc.server.freenode */nick nowynick' >~/.weechat/weechat_fifo

Więcej informacji i przykładów można znaleźć w poradniku użytkownika.

Przykłady:
 /fifo toggle

4.5.2. Opcje

Sekcje w pliku fifo.conf:

Sekcja Komenda Opis

plik

/set fifo.file.*

Kontrola kolejki FIFO.

Opcje:

 • fifo.file.enabled

  • opis: włącza strumień FIFO

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fifo.file.path

  • opis: ścieżka dla pliku FIFO; "%h" na początku ciągu zostanie zastąpione przez katalog domowy WeeChat (domyślnie "~/.weechat"); PID WeeChat możezostać użyty poprzez ${info:pid} (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/weechat_fifo"

4.6. Fset

Wtyczka Fast Set wyświetla listę opcji w buforze i pomaga w ustawianiu opcji WeeChat i wtyczek.

4.6.1. Komendy

 • fset: szybkie ustawianie opcji WeeChat i wtyczek

/fset -bar
    -refresh
    -up|-down [<ilość>]
    -left|-right [<procent>]
    -go <linia>|end
    -toggle
    -add [<wartość>]
    -reset
    -unset
    -set
    -setnew
    -append
    -mark
    -format
    -export [-help|-nohelp] <nazwa pliku>
    <filtr>

    -bar: dodaj pomoc dla paska
  -refresh: odświeża listę opcji, następnie cały ekran (komenda: /window refresh)
    -up: przesuwa linie do góry o podaną "ilość" linii
   -down: przesuwa linie w dół o podaną "ilość" linii
   -left: przewija bufor o "procent" szerokości w lewo
   -right: przewija bufor o "procent" szerokości w prawo
    -go: wybierz numer linii, pierwsza linia ma numer 0 ("end" wybiera ostatnią linię)
  -toggle: zmienia wartość opcji boolowskiej
    -add: dodaje "wartość" (może być ujemna) do liczb i kolorów, ustawia/dodaje do wartości innych typów (ustawia, jeśli wartość jest ujemna, dodaje jeśli wartość jest pozytywna)
   -reset: resetuje wartość opcji
   -unset: kasuje wartość opcji
    -set: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu edycji wartości dla opcji (ustawia kursor na początku wartości)
  -setnew: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu ustawienia wartości dla opcji
  -append: dodaje komendę /set do linii poleceń w celu dodania wartości do opcji (ustawia kursor na końcu wartości)
   -mark: przełącza zaznaczenie
  -format: przełącza na następny dostępny format
  -export: eksportuje opcje i wartości wyświetlane w pliku (każda linia ma format: "/set nazwa wartość" lub "/unset nazwa")
   -help: wymusza zapisanie pomocy dla opcji w wyeksportowanym pliku (zobacz /help fset.look.export_help_default)
  -nohelp: nie zapisuj pomocy dla opcji w wyeksportowanym pliku (zobacz /help fset.look.export_help_default)
   filtr: ustawia nowy filtr żeby pokazać konkretne opcje (filtr ten może być użyty jako dane wejściowe w buforze fset); dozwolone formaty:
        *    pokazuje wszystkie opcje (brak filtra)
        xxx   pokazuje tylko opcje z "xxx" w nazwie
        f:xxx  pokazuje tylko opcje dla pliku konfiguracyjnego "xxx"
        t:xxx  pokazuje tylko opcje typu "xxx" (bool/int/str/col)
        d    pokazuje tylko zmienione opcje
        d:xxx  pokazuje tylko zmienione opcje z "xxx" w nazwie
        d=xxx  pokazuje tylko zmienione opcje z wartością zawierającą "xxx"
        d==xxx pokazuje tylko zmienione opcje z wartością równą "xxx"
        h=xxx  pokazuje tylko opcje z "xxx" w opisie (przetłumaczone)
        he=xxx pokazuje tylko opcje z "xxx" w opisie (po Angielsku)
        =xxx  pokazuje tylko opcje z wartością zawierającą "xxx"
        ==xxx  pokazuje tylko opcje z wartością równą "xxx"
        c:xxx  pokazuje tylko opcje pasujące do przetworzonego warunku "xxx", używając następujących zmiennych: file, section, option, name, parent_name, type, type_en, type_short (bool/int/str/col), type_tiny (b/i/s/c), default_value, default_value_undef, value, quoted_value, value_undef, value_changed, parent_value, min, max, description, description2, description_en, description_en2, string_values

Linie z opcjami są wyświetlane z użyciem przetworzonych ciągów (zobacz /help eval aby poznać format), z tymi opcjami:
 - fset.format.option1: pierwszy format dla opcji
 - fset.format.option2: drugi format dla opcji

Następujące zmienne mogą zostać użyte w tych opcjach:
 - dane opcji z kolorem i wyrównane spacjami do prawej:
  - ${file}: plik konfiguracyjny (na przykład "weechat" lub "irc")
  - ${section}: sekcja
  - ${option}: nazwa opcji
  - ${name}: pełna nazwa opcji (plik.sekcja.opcja)
  - ${parent_name}: nazwa nadrzędnej opcji
  - ${type}: typ opcji (przetłumaczony)
  - ${type_en}: typ opcji (po angielsku)
  - ${type_short}: skrócony typ (bool/int/str/col)
  - ${type_tiny}: krótki typ (b/i/s/c)
  - ${default_value}: domyślna wartość opcji
  - ${default_value_undef}: "1" jeśli domyślna wartość jest pusta, inaczej "0"
  - ${value}: wartość opcji
  - ${value_undef}: "1" jeśli wartość jest pusta, inaczej "0"
  - ${value_changed}: "1" jeśli wartość różni się od domyślnej, inaczej "0"
  - ${value2}: wartość opcji, z odziedziczoną wartością jeśli pusta
  - ${parent_value}: wartość nadrzędnej opcji
  - ${min}: minimalna wartość
  - ${max}: maksymalna wartość
  - ${description}: opis opcji (przetłumaczony)
  - ${description2}: opis opcji (przetłumaczony), "(brak opisu)" (przetłumaczony) jeśli nie ma opisu
  - ${description_en}: opis opcji (po angielsku)
  - ${description_en2}: opis opcji (po angielsku), "(brak opisu)" jeśli nie ma opisu
  - ${string_values}: dozwolone wartości ciągu dla liczbowych wartości opcji
  - ${marked}: "1" jeśli opcja jest zaznaczona, inaczej "0"
  - ${index}: numer opcji na liście
 - dane opcji, z kolorami ale bez spacji:
  - te same nazwy poprzedzone podkreśleniem, na przykład: ${_name}, ${_type}, ...
 - dane opcji, nieprzetworzony format (bez kolorów/spacji):
  - te same nazwy poprzedzone dwoma podkreśleniami, na przykład: ${__name}, ${__type}, ...
 - dane opcji, tylko spacje:
  - te same nazwy poprzedzone "empty_", na przykład: ${empty_name}, ${empty_type}
 - inne dane:
  - ${selected_line}: "1" jeśli linia jest zaznaczona, inaczej "0"
  - ${newline}: dodaje znak nowej linii, dzięki czemu opcja wyświetlana jest w kilku liniach

Klawisze i polecenia do poruszania się w buforze fset:
 up            przesuwa linię do góry
 down           przesuwa linie w dół
 pgup           przesuwa stronę do góry
 pgdn           przesuwa stronę w dół
 alt-home     <<   przenosi do pierwszej linii
 alt-end      >>   przenosi do ostatniej linii
 F11        <    przewija w lewo
 F12        >    przewija w prawo

Klawisze i polecenia do ustawiania opcji w buforze fset:
 alt+space     t    zmiana wartości boolowskiej
 alt+'-'      -    odejmuje 1 od wartości liczbowej/koloru, ustawia wartości innych typów
 alt+'+'      +    dodaje 1 od wartości liczbowej/koloru, dodaje do wartości innych typów
 alt+f, alt+r   r    resetuje wartość
 alt+f, alt+u   u    kasuje wartość
 alt+enter     s    ustawia wartość
 alt+f, alt+n   n    ustawia nową wartość
 alt+f, alt+a   a    dodaje do wartości
 alt+','      ,    zaznacza/odznacza opcję
 shift+up         przesuwa jedną linię w górę oraz zaznacza/odznacza opcję
 shift+down        zaznacza/odznacza opcję i przesuwa jedną linię w dół
          m:xxx  zaznacza wyświetlane opcje pasujące do filtru "xxx" (dowolny filtr dla opcji lub wartości, zobacz wyżej jak definiować filtry)
          u:xxx  odznacza wyświetlane opcje pasujące do filtru "xxx" (dowolny filtr dla opcji lub wartości, zobacz wyżej jak definiować filtry)

Pozostałe skróty klawiszowe i polecenia w buforze fset:
 ctrl+L          odświeża opcje i cały ekran (komenda: /fset -refresh)
          $    odświeża opcje (pozostawia zaznaczenia)
          $$   odświeża opcje (kasuje zaznaczenia)
 alt+p       p    przełącza opcje opisu wtyczki (plugins.desc.*)
 alt+v       v    przełącza pasek pomocy
          s:x,y  sortuje opcje po wartościach x,y (zobacz /help fset.look.sort)
          s:   resetuje sortowanie do domyślnych wartości (zobacz /help fset.look.sort)
          w:xxx  eksportuje opcje do pliku "xxx"
          w-:xxx eksportuje opcje do pliku "xxx" bez pomocy
          w+:xxx eksportuje opcje do pliku "xxx" z pomocą
 ctrl+X      x    przełącza format używany do wyświetlenia opcji
          q    zamyka bufor fset

Akcje myszy w buforze fset:
 rolka up/down                 przesuwa linie w gorę/dół
 lewy przycisk                 przesuwa linię w wybrane miejsce
 prawy przycisk                 przełącza wartość boolowską (on/off) lub edytuje wartość pola
 prawy przycisk + przeciągnięcie w lewo/prawo  zwiększa/zmniejsza wartość liczby/koloru, ustawia/dodaje wartości innych typów
 prawy przycisk + przeciągnięcie w górę/dół   zaznacza/odznacza wiele opcji

Uwaga: jeśli wejście posiada na początku kilka spacji jest traktowane jako filtr bez spacji. Na przykład " q" pokazuje wszystkie opcje z "q" w nazwie "q" zamyka bufor.

Przykłady:
 pokazuje zmienione opcje IRC:
  /fset d:irc.*
 pokazuje wszystkie opcje zawierające w nazwie "nicklist":
  /fset nicklist
 pokazuje wszystkie wartości zawierające "red":
  /fset =red
 pokazuje wszystkie wartości równe "red":
  /fset ==red
 pokazuje wszystkie liczbowe wartości wtyczki irc:
  /fset c:${file} == irc && ${type_en} == integer

4.6.2. Opcje

Sekcje w pliku fset.conf:

Sekcja Komenda Opis

color

/set fset.color.*

Kolory.

format

/set fset.format.*

Formaty używane do wyświetlenia listy opcji.

look

/set fset.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • fset.color.default_value

  • opis: kolor dla wartości domyślnej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.default_value_selected

  • opis: kolor dla wartości domyślnej w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.description

  • opis: kolor dla opisu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.description_selected

  • opis: kolor dla opisu w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.file

  • opis: kolor dla pliku

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.file_changed

  • opis: kolor dla pliku, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.file_changed_selected

  • opis: kolor dla pliku w zaznaczonej linii, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.file_selected

  • opis: kolor dla pliku w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_default_value

  • opis: kolor dla domyślnej wartości w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_description

  • opis: kolor opisu w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.help_name

  • opis: kolor nazwy w pasku pomocy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.help_quotes

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości słownej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: darkgray

 • fset.color.help_values

  • opis: kolor dozwolonych wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.index

  • opis: kolor indeksu opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.index_selected

  • opis: kolor indeksu opcji dla opcji w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.line_marked_bg1

  • opis: kolor tła zaznaczonej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option1)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.line_marked_bg2

  • opis: kolor tła zaznaczonej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option2)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.line_selected_bg1

  • opis: kolor tła wybranej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option1)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: blue

 • fset.color.line_selected_bg2

  • opis: kolor tła wybranej linii (używany z pierwszym formatem, zobacz opcję fset.format.option2)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • fset.color.marked

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.marked_selected

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.max

  • opis: kolor maksymalnej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.max_selected

  • opis: kolor maksymalnej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.min

  • opis: kolor minimalnej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.min_selected

  • opis: kolor minimalnej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.name

  • opis: kolor nazwy

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.name_changed

  • opis: kolor nazwy jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.name_changed_selected

  • opis: kolor nazwy jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.name_selected

  • opis: kolor nazwy w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.option

  • opis: kolor opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.option_changed

  • opis: kolor opcji jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.option_changed_selected

  • opis: kolor opcji jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.option_selected

  • opis: kolor opcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.parent_name

  • opis: kolor nazwy opcji nadrzędnej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.parent_name_selected

  • opis: kolor opcji nadrzędnej w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.parent_value

  • opis: kolor wartości wybranej opcji

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.parent_value_selected

  • opis: kolor wartości wybranej opcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.quotes

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości słownej

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: darkgray

 • fset.color.quotes_changed

  • opis: kolor dla cudzysłowów do okoła wartości, które uległy zmianie

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.quotes_changed_selected

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła zmienionych wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.quotes_selected

  • opis: kolor cudzysłowów do okoła wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.section

  • opis: kolor zaznaczenia

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.section_changed

  • opis: kolor sekcji, jeśli wartość została zmieniona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.section_changed_selected

  • opis: kolor sekcji, jeśli wartość została zmieniona w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.section_selected

  • opis: kolor sekcji w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.string_values

  • opis: kolor dla wartości ciągów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.string_values_selected

  • opis: kolor dla wartości ciągów w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.title_count_options

  • opis: kolor liczby znalezionych opcji z użyciem obecnego filtra w tytule bofora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.title_current_option

  • opis: kolor obecnego numeru opcji w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.title_filter

  • opis: kolor filtru w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.title_marked_options

  • opis: kolor numeru zaznaczonych opcji w tytule bufora

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • fset.color.title_sort

  • opis: kolor sortowania w tytule okna

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.type

  • opis: kolor typu

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • fset.color.type_selected

  • opis: kolor typu w zaznaczonej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • fset.color.unmarked

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia, kiedy opcja nie jest zaznaczona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • fset.color.unmarked_selected

  • opis: kolor znacznika zaznaczenia w wybranej linii, kiedy opcja nie jest zaznaczona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • fset.color.value

  • opis: kolor wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • fset.color.value_changed

  • opis: kolor dla zmienionej wartości (inny niż domyślny)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • fset.color.value_changed_selected

  • opis: kolor dla zmienionej wartości (inny niż domyślny) w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • fset.color.value_selected

  • opis: kolor wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • fset.color.value_undef

  • opis: kolor niezdefiniowanej wartości

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • fset.color.value_undef_selected

  • opis: kolor niezdefiniowanej wartości w wybranej linii

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • fset.format.export_help

  • opis: format linii z pomocą zapisanej przed każdą opcją eskportowaną do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "# ${description2}"

 • fset.format.export_option

  • opis: format każdej opcji eskportowanej do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/set ${name} ${quoted_value}"

 • fset.format.export_option_null

  • opis: format każdej opcji z wartością "null" eksportowanej do pliku (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "/unset ${name}"

 • fset.format.option1

  • opis: pierwszy format dla każdej linii, użyty kiedy opcja fset.look.format_number ma wartość 1 (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset); pusty ciąg używa domyślnego formatu ("${marked} ${name} ${type} ${value2}"), który nie przetwarza ciągów, przez co jest szybszy; formaty można zmienić za pomocą ctrl-X

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • fset.format.option2

  • opis: drugi format dla każdej linii, użyty kiedy opcja fset.look.format_number ma wartość 2 (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help fset); pusty ciąg używa domyślnego formatu ("${marked} ${name} ${type} ${value2}"), który nie przetwarza ciągów, przez co jest szybszy; formaty można zmienić za pomocą ctrl-X

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${marked} ${name} ${type} ${value2}${newline} ${empty_name} ${_default_value}${color:darkgray} -- ${min}..${max}${newline} ${empty_name} ${description}"

 • fset.look.auto_refresh

  • opis: comma separated list of options to automatically refresh on the fset buffer (if opened); "*" means all options (recommended), a name beginning with "!" is a negative value to prevent an option to be refreshed, wildcard "*" is allowed in names (example: "*,!plugin.section.*")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • fset.look.auto_unmark

  • opis: automatycznie odznacza wszystkie opcje po akcji na zaznaczonych opcjach lub po odświerzeniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • fset.look.condition_catch_set

  • opis: warunek do zlapania polecenia /set i wyświetlenia jego wyniku w buforze fset; następujące zmienne mogą zostać użyte: ${name} (nazwa opcji podana w komendzie /set), ${count} (ilość opcji znalezionych dla argumentu funkcji /set); pusty ciąg wyłącza przechwytywanie; wartość "1" oznacza przechwytywanie wszytkich użyć komendy /set przez bufor fset

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "${count} >= 1"

 • fset.look.export_help_default

  • opis: domyślnie wypisz pomoc dla każdej eksportowanej opcji (może to zostać zmienione poprzez argumenty "-help" i "-nohelp" dla komendy /fset -export)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fset.look.format_number

  • opis: numer formatu użyty do wyświetlania opcji; jest dynamicznie zmieniany przy uzyciu skrótu ctrl-X w buforze fset

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 2

  • domyślna wartość: 1

 • fset.look.marked_string

  • opis: ciąg wyświetlany, kiedy opcja jest zaznaczona (w celu wykonania akcji na wielu opcjach)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • fset.look.scroll_horizontal

  • opis: przewinięcie w lewo/prawo w buforze fset (procent szerokości)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 10

 • fset.look.show_plugins_desc

  • opis: pokazuje opis opcji wtyczki (plugins.desc.*)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • fset.look.sort

  • opis: oddzielona przecinkami lista pól do sortowania opcji (listę pól można znaleźć w wyniku polecenia /help fset); znak "-" użyty przed nazwą pola odwraca kolejność , znak "~" może zostać użyty do porównania bez uwzględniania wielkości znaków; na przykład: "-~name" dla odwrócenia wyniku sortowania z porównaniem nazwy bez uwzględnienia wielkości znaków

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "~name"

 • fset.look.unmarked_string

  • opis: ciąg znaków wyświetlany dla niezaznaczonej opcji

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " "

 • fset.look.use_color_value

  • opis: użyj koloru do wyświetlenia wartości dla opcji koloru

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • fset.look.use_keys

  • opis: użyj skrótu alt+X w buforze fset, aby wykonać akcję na opcji; jeśli wyłączone dozwolone jest tylko używanie linii poleceń

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • fset.look.use_mute

  • opis: użyj komendy /mute do ustawienia opcji

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

4.7. IRC

Wtyczka IRC jest zaprojektowana do prowadzenia rozmów z innymi osobami przez protokół IRC.

Jest multi-serwerowa i oferuje wszystkie wspierane komendy IRC włącznie z rozmowami DCC i transferami plików (poprzez wtyczkę xfer, zobacz Wtyczka xfer).

4.7.1. Opcje z linii poleceń

Możliwe jest podanie adresu URL do jednego lub wielu serwerów IRC:

irc[6][s]://[nick[:hasło]@]adres.serwera.irc[:port][/kanał][,kanał[...]]

Przykład wejścia na kanały #weechat i #toto na serwerze chat.freenode.net, na domyślnym porcie (6667), z nickiem nono:

$ weechat irc://nono@chat.freenode.net/#weechat,#toto

4.7.2. Certyfikaty SSL

Podczas łączenia się z serwerem IRC, WeeChat domyślnie sprawdza czy połączenie jest w pełni zaufane.

Niektóre opcje są używane do kontroli połączenia SSL:

weechat.network.gnutls_ca_file

ścieżka do pliku z organami certyfikującymi (domyślnie: "%h/ssl/CAs.pem")

irc.server.xxx.ssl_cert

certyfikat SSL używany do automatycznej identyfikacji twojego nicka (na przykład CertFP w sieci oftc, zobacz niżej)

irc.server.xxx.ssl_dhkey_size

rozmiar klucza użytego podczas wymiany kluczy Diffie-Hellman (domyślnie: 2048)

irc.server.xxx.ssl_verify

sprawdź, że połączenie SSL jest w pełni zaufane (domyślnie włączone)

Opcja "ssl_verify" jest domyślnie włączona, weryfikacja jest restrykcyjna i może się nie powieść, nawet jeśli wszystko było OK w wersjach przed 0.3.1.
Pierwszy przykład: połączenie z oftc i sprawdzenie certyfikatu
 • Import certyfikatu w kosoli:

$ mkdir -p ~/.weechat/ssl
$ wget -O ~/.weechat/ssl/CAs.pem https://www.spi-inc.org/ca/spi-cacert.crt
Możliwe jest umieszczenie wielu certyfikatów w pliku CAs.pem.
 • W WeeChat z dodanym wcześniej serwerem "oftc":

/connect oftc
Drugi przykład: połączenie z oftc używając CertFP
 • Tworzenie certyfikatu w konsoli:

$ mkdir -p ~/.weechat/ssl
$ cd ~/.weechat/ssl
$ openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout nick.pem -x509 -days 365 -out nick.pem
 • W WeeChat z dodanym wcześniej serwerem "oftc":

/set irc.server.oftc.ssl_cert "%h/ssl/nick.pem"
/connect oftc
/msg nickserv cert add

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.oftc.net/NickServ/CertFP

4.7.3. Uwierzytelnianie SASL

WeeChat wspiera uwierzytelnianie SASL, używając różnych mechanizmów:

 • plain: hasło w czystym tekście (domyślne)

 • ecdsa-nist256p-challenge: klucz prywatny/publiczny

 • external: certyfikat SSL po stronie klienta

 • dh-blowfish: hasło zaszyfrowane algorytmem blowfish (niebezpieczne, nie zalecane)

 • dh-aes: hasło zaszyfrowane algorytmem AES (niebezpieczne, nie zalecane)

Opcje dla serwerów to:

 • sasl_mechanism: mechanizm do użycia (zobacz wyżej)

 • sasl_timeout: limit czasu (w sekundach) na uwierzytelnienie

 • sasl_fail: akcja wykonywana jeśli uwierzytelnienie się nie powiedzie

 • sasl_username: nazwa użytkownika (nick)

 • sasl_password: hasło

 • sasl_key: plik z kluczem prywatnym ECc (dla mechanizmu ecdsa-nist256p-challenge)

SASL ECDSA-NIST256P-CHALLENGE

Musisz wygenerować klucz prywatny w celu uwierzytelnienia za pomocą mechanizmu ECDSA-NIST256P-CHALLENGE (hasło nie potrzebne do połączenia).

Klucz można wygenerować za pomocą komendy:

$ openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out ~/.weechat/ecdsa.pem

Klucz publiczny (zakodowany za pomocą base64) uzyskujemy wywołując komendę:

$ openssl ec -noout -text -conv_form compressed -in ~/.weechat/ecdsa.pem | grep '^pub:' -A 3 | tail -n 3 | tr -d ' \n:' | xxd -r -p | base64

Połącz się do serwera, zidentyfikuj (na przykład za pomocą "nickserv identify") i ustaw swój klucz publiczny dla swojego konta, za pomocą nickserva (zamień wartość base64 wartościa dla swojego klucza):

/connect freenode
/msg nickserv identify your_password
/msg nickserv set pubkey Av8k1FOGetUDq7sPMBfufSIZ5c2I/QYWgiwHtNXkVe/q

Konfiguracja opcji SASL dla serwera:

/set irc.server.freenode.sasl_mechanism ecdsa-nist256p-challenge
/set irc.server.freenode.sasl_username "twój_nick"
/set irc.server.freenode.sasl_key "%h/ecdsa.pem"

Ponowne połączenie z serwerem:

/reconnect freenode

4.7.4. Połączenie z siecią Freenode za pomocą TOR/SASL

Jako dodatek do SSL, serwery Freenode wspierają połączenia za pomocą sieci TOR (https://www.torproject.org/), sieci wirtualnych tuneli umożliwiających ludziom oraz grupom polepszyć swoją prywatność i bezpieczeństwo w Internecie.

Pierwszym krokiem jest instalacja TORa. Dla Debiana (i pochodnych):

$ sudo apt-get install tor

W WeeChat należy stworzyć proxy socks5 dla serwisu TOR (nazwa hosta/IP i port zależą od twojej konfiguracji TORa):

/proxy add tor socks5 127.0.0.1 9050

Teraz dodaj nowy serwer na przykład:

/server add freenode-tor ajnvpgl6prmkb7yktvue6im5wiedlz2w32uhcwaamdiecdrfpwwgnlqd.onion
Jeśli używasz starszej wersji TORa (przed 0.3.5) powinieneś użyć adresu freenodeok2gncmy.onion.

Ustaw proxy dla TOR:

/set irc.server.freenode-tor.proxy "tor"

Ustaw uwierzytelnianie SASL z użyciem ECDSA-NIST256P-CHALLENGE (zobacz rozdział SASL ECDSA-NIST256P-CHALLENGE żeby dowiedzieć się jak wygenerować klucz prywatny):

/set irc.server.freenode-tor.sasl_mechanism ecdsa-nist256p-challenge
/set irc.server.freenode-tor.sasl_username "twój_użytkownik"
/set irc.server.freenode-tor.sasl_key "%h/ecdsa.pem"

Na koniec połącz się z serwerem:

/connect freenode-tor

4.7.5. Inteligentne filtry dla wiadomości

Inteligentny filtr umożliwia filtrowanie informacji o wejściu/opuszczeniu/wyjściu z kanału, kiedy dany nick nie powiedział nic na kanale w ciągu ostatnich X minut.

Jest on domyślnie włączony, ale należy dodać filtr do ukrywania linii w buforach, na przykład:

/filter add irc_smart * irc_smart_filter *

Możliwe jest tworzenie filtru tylko dla jednego kanału lub kanałów zaczynających się od tej samej nazwy (zobacz /help filter):

/filter add irc_smart_weechat irc.freenode.#weechat irc_smart_filter *
/filter add irc_smart_weechats irc.freenode.#weechat* irc_smart_filter *

Można ukrywac tylko wejściu lub opuszczenia/wyjścia z kanału za pomocą tych opcji:

/set irc.look.smart_filter_join on
/set irc.look.smart_filter_quit on

Ustawianie opóźnienia (w minutach):

/set irc.look.smart_filter_delay 5

Jeśli osoba nie odzywała się w ciągu ostatnich 5 minut, jej wejście i/lub opuszczenie/wyjście zostanie ukryte na kanale.

4.7.6. Odpowiedzi CTCP

Możliwe jest dostosowywanie odpowiedzi CTCP, lub blokowanie niektórych zapytań CTCP (brak odpowiedzi).

Na przykład, ustawianie własnej odpowiedzi na CTCP "VERSION", możliwe jest za pomocą polecenia:

/set irc.ctcp.version "I'm running WeeChat $version, it rocks!"

Jeśli chcesz zablokować CTCP "VERSION" (nie odpowiadać na zapytanie), ustaw pusty ciąg:

/set irc.ctcp.version ""

Nawet odpowiedzi na nieznane zapytania CTCP mogą być dostosowywane, na przykład odpowiedź na CTCP "BLABLA":

/set irc.ctcp.blabla "This is my answer to CTCP BLABLA"

Możliwe jest dostosowywanie odpowiedzi na CTCP tylko w obrębie serwera, używając jego wewnętrznej nazwy przed nazwą zapytania CTCP:

/set irc.ctcp.freenode.version "WeeChat $version (for freenode)"

Jeśli chcesz przywrócić standardowe odpowiedzi dla CTCP usuń opcję:

/unset irc.ctcp.version

Następujące kody mogą być użyte w ciągach i zostaną automatycznie zamienione przez WeeChat podczas odpowiedzi na CTCP:

Kod Opis Wartość/Przykład
 $clientinfo

Lista wspieranych CTCP

ACTION DCC CLIENTINFO FINGER PING SOURCE TIME USERINFO VERSION

 $version

Wersja WeeChat

0.4.0-dev

 $versiongit

Wersja WeeChat + wersja git (1)

0.4.0-dev (git: v0.3.9-104-g7eb5cc4)

 $git

Wersja git (1)

v0.3.9-104-g7eb5cc4

 $compilation

Data kompilacji WeeChat

Dec 16 2012

 $osinfo

Informacje o systemie operacyjnym

Linux 2.6.32-5-amd64 / x86_64

 $site

Strona WeeChat

https://weechat.org/

 $download

Strona WeeChat, pobieranie

https://weechat.org/download

 $time

Obecna data/czas

Sun, 16 Dec 2012 10:40:48 +0100

 $username

Nazwa użytkownika na serwerze IRC

name

 $realname

Prawdziwa nazwa na serwerze IRC

John Doe

(1) Wersja git jest wynikiem komendy git describe. Jest dostępna tylko jeśli WeeChat został skompilowany wewnątrz repozytorium git i git był zainstalowany.

Jeśli opcje CTCP nie są zdefiniowane (domyślne), odpowiedzi CTCP to:

CTCP Format odpowiedzi Przykład

CLIENTINFO

$clientinfo

ACTION DCC CLIENTINFO FINGER PING SOURCE TIME USERINFO VERSION

FINGER

WeeChat $versiongit

WeeChat 0.4.0-dev (git: v0.3.9-104-g7eb5cc4)

SOURCE

$download

https://weechat.org/download

TIME

$time

Sun, 16 Dec 2012 10:40:48 +0100

USERINFO

$username ($realname)

name (John Doe)

VERSION

WeeChat $versiongit ($compilation)

WeeChat 0.4.0-dev (git: v0.3.9-104-g7eb5cc4) (Dec 16 2012)

4.7.7. Bufor dla wiadomości IRC

Jest możliwe dostosowanie buforu docelowego dla wiadomości IRC (bufor użyty do wyświetlania wiadomości) za pomocą opcji irc.msgbuffer.*.

Dla niektórych wiadomości IRC (Zobacz poniższa listę), można ustawić wartość:

current

obecny bufor (jeśli jest to bufor IRC, lub domyślnie bufor serwera)

private

prywatny bufor dla osoby, lub bufor obecny/serwera jeśli nie zostanie znaleziony (zgodnie z opcją irc.look.msgbuffer_fallback)

server

bufor serwera

weechat

Bufor "rdzeń" WeeChat

Kiedy opcja nie jest ustawiona (domyślnie), WeeChat wybiera odpowiedni bufor, zazwyczaj bufor serwera albo kanału.

Niepełna lista wiadomości IRC lub aliasów jakie można dostosować:

wiadomość alias opis

error

błąd

invite

zaproszono na kanał

join

wejście

kick

wykopanie

kill

zabicie

mode

tryb

notice

powiadomienie

part

opuszczenie

quit

wyjście

topic

temat

wallops

wallops

ctcp

ctcp (wysłane lub otrzymane, w wiadomości prywatnej lub powiadomieniu)

221

ciąg trybu użytkownika

275

whois

whois (bezpieczne połączenie)

301

whois

whois (away)

303

ison

305

unaway

unaway

306

away

away

307

whois

whois (zarejestrowany nick)

310

whois

whois (tryb pomocy)

311

whois

whois (użytkownik)

312

whois

whois (serwer)

313

whois

whois (operator)

314

whowas

whowas

315

who

who (koniec)

317

whois

whois (idle)

318

whois

whois (koniec)

319

whois

whois (kanały)

320

whois

whois (zidentyfikowany użytkownik)

321

list

list (start)

322

list

list (kanał)

323

list

list (koniec)

326

whois

whois (ma uprawnienia operatora)

327

whois

whois (host)

328

URL kanału

329

data utworzenia kanału

330

whois

whois (zalogowany jako)

331

brak tematu na kanale

332

temat kanału

333

informacje o temacie

335

whois

whois (jest botem na)

338

whois

whois (host)

341

zaproszenie

343

whois

whois (is opered as)

344

reop

reop dla kanału

345

reop

reop dla kanału (koniec)

346

invitelist

lista zaproszonych

347

invitelist

lista zaproszonych (koniec)

348

exceptionlist

lista wyjątków

349

exceptionlist

lista wyjątków (koniec)

351

wersja serwera

352

who

who

353

names

lista osób na kanale

366

names

koniec listy osób na kanale

367

banlist

lista zbanowanych

368

banlist

koniec listy zbanowanych

369

whowas

whowas (koniec)

378

whois

whois (łączy się z)

379

whois

whois (używa trybów)

401

whois

brak nicka/kanału

402

whois

brak serwera

432

błędna nazwa użytkownika

433

nazwa użytkownika już zajęta

438

brak uprawnień do zmiany nicka

671

whois

whois (bezpieczne połączenie)

728

quietlist

cicha lista

729

quietlist

koniec cichej listy

732

monitor

lista monitorowanych nicków

733

monitor

lista monitorowanych nicków (koniec)

901

jesteś teraz zalogowany

Inne numeryczne komendy mogą również zostać spersonalizowane.

Wiadomość może być poprzedzona nazwą serwera, żeby być specyficzna dla danego serwera irc (na przykład: freenode.whois).

Kilka przykładów:

 • wyświetlaj wynik komendy /whois w prywatnym buforze:

/set irc.msgbuffer.whois private
 • przywróć domyślny bufor dla komendy /whois (bufor serwera):

/unset irc.msgbuffer.whois
 • wyświetlaj zaproszenia w obecnym buforze, tylko na serwerze "freenode":

/set irc.msgbuffer.freenode.invite current
 • wyświetlaj wiadomość "303" (ison) w buforze "core" WeeChat:

/set irc.msgbuffer.303 weechat

4.7.8. Komendy

 • admin: wyszukuje informacje o administratorze serwera

/admin [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • allchan: wykonuje komendę na wszystkich kanałach na połączonych serwerach

/allchan [-current] [-exclude=<channel>[,<channel>...]] <command>
     [-current] -include=<channel>[,<channel>...] <command>

 -current: execute command for channels of current server only
 -exclude: exclude some channels (wildcard "*" is allowed)
 -include: include only some channels (wildcard "*" is allowed)
 command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/')

Command and arguments are evaluated (see /help eval), the following variables are replaced:
 $server       server name
 $channel      channel name
 $nick        nick on server
 ${irc_server.xxx}  variable xxx in server
 ${irc_channel.xxx} variable xxx in channel

Examples:
 execute '/me is testing' on all channels:
  /allchan /me is testing
 say 'hello' everywhere but not on #weechat:
  /allchan -exclude=#weechat hello
 say 'hello' everywhere but not on #weechat and channels beginning with #linux:
  /allchan -exclude=#weechat,#linux* hello
 say 'hello' on all channels beginning with #linux:
  /allchan -include=#linux* hello
 • allpv: wykonuje komendę na wszystkich prywatnych buforach wszystkich połączonych serwerów

/allpv [-current] [-exclude=<nick>[,<nick>...]] <command>
    [-current] -include=<nick>[,<nick>...] <command>

 -current: execute command for private buffers of current server only
 -exclude: exclude some nicks (wildcard "*" is allowed)
 -include: include only some nicks (wildcard "*" is allowed)
 command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/')

Command and arguments are evaluated (see /help eval), the following variables are replaced:
 $server       server name
 $channel      channel name
 $nick        nick on server
 ${irc_server.xxx}  variable xxx in server
 ${irc_channel.xxx} variable xxx in channel

Examples:
 execute '/me is testing' on all private buffers:
  /allpv /me is testing
 say 'hello' everywhere but not for nick foo:
  /allpv -exclude=foo hello
 say 'hello' everywhere but not for nick foo and nicks beginning with bar:
  /allpv -exclude=foo,bar* hello
 say 'hello' for all nicks beginning with bar:
  /allpv -include=bar* hello
 close all private buffers:
  /allpv /close
 • allserv: wykonuje komendę na wszystkich połączonych serwerach

/allserv [-exclude=<server>[,<server>...]] <command>
     -include=<server>[,<server>...] <command>

 -exclude: exclude some servers (wildcard "*" is allowed)
 -include: include only some servers (wildcard "*" is allowed)
 command: command to execute (or text to send to buffer if command does not start with '/')

Command and arguments are evaluated (see /help eval), the following variables are replaced:
 $server       server name
 $nick        nick on server
 ${irc_server.xxx}  variable xxx in server

Examples:
 change nick on all servers:
  /allserv /nick newnick
 set away on all servers:
  /allserv /away I'm away
 do a whois on my nick on all servers:
  /allserv /whois $nick
 • ban: banuje nick albo host

/ban [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host

Bez podania argumentu komenda wyświetla listę banów na obecnym kanale.
 • cap: negocjacja możliwości klienta

/cap ls
   list
   req|ack [<opcja> [<opcja>...]]
   end

  ls: wyświetla opcje wspierane przez serwer
 list: wyświetla obecnie włączone opcje
 req: żądanie opcji
 ack: potwierdzenie opcji wymagających potwierdzenia po stronie klienta
 end: kończy negocjacje opcji

Bez argumentu, wysyłane są "ls" i "list".

Opcje wspierane przez WeeChat to: account-notify, away-notify, cap-notify, chghost, extended-join, invite-notify, multi-prefix, server-time, userhost-in-names.

Opcje automatycznie włączane na serwerach można ustawić za pomocą opcji irc.server_default.capabilities (albo dla konkretnego serwera, opcja irc.server.xxx.capabilities).

Przykłady:
  /cap
  /cap req multi-prefix away-notify
 • connect: łączy się z serwerem(ami) IRC

/connect [<serwer> [<serwer>...]] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>] [-nojoin] [-switch]
     -all|-auto|-open [-nojoin] [-switch]

  serwer: nazwa serwera, może nią być:
      - wewnętrzna nazwa serwera (tworzona przez /server add, zalecane użycie)
      - nazwa hosta/port lub IP/port (stworzy to TYMCZASOWY serwer), domyślny port to 6667
      - URL o formacie: irc[6][s]://[nick[:hasło]@]irc.example.org[:port][/#kanał1][,#kanał2[...]]
      Uwaga: dla adresu/IP/URLa, tworzony jest serwer tymczasowy (NIE ZAPISYWANY), zobacz /help irc.look.temporary_servers
  opcja: ustawia opcję dla serwera (dla opcji boolowskich można pominąć wartość)
 nooption: ustawia opcje boolowskie na 'off' (na przykład: -nossl)
   -all: łączy się ze wszystkimi serwerami zdefiniowanymi w konfiguracji
   -auto: łączy się z serwerami z włączonym automatycznym połączeniem
   -open: łączy się ze wszystkimi otwartymi ale nie połączonymi serwerami
  -nojoin: nie wchodź na żaden kanał (nawet jeśli autojoin jest włączony dla tego serwera)
  -switch: przełącza adres serwera na kolejny

W celu rozłączenia z serwerem lub przerwania próby połączenia, użyj komendy /disconnect.

Przykłady:
 /connect freenode
 /connect irc.oftc.net/6667
 /connect irc6.oftc.net/6667 -ipv6
 /connect irc6.oftc.net/6697 -ipv6 -ssl
 /connect my.server.org/6697 -ssl -password=test
 /connect irc://nick@irc.oftc.net/#kanał
 /connect -switch
 • ctcp: wyślij wiadomość CTCP (protokół klient-klient)

/ctcp [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <typ> [<argumenty>]

  serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
   cel: nick albo kanał ('*' = obecny kanał)
   typ: rodzaj CTCP (przykłady: "version", "ping", etc.)
argumenty: argumenty dla CTCP

Przykłady:
 /ctcp toto time
 /ctcp toto version
 /ctcp * version
 • cycle: wyjdź i wejdź ponownie na kanał

/cycle [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]

kanał: nazwa kanału
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
 • dcc: rozpoczyna DCC (przesył pliku lub rozmowę)

/dcc chat <nick>
   send <nick> <plik>

nick: nick
plik: nazwa pliku (na lokalnym hoście)

Przykłady:
 rozmowa z użytkownikiem "toto":
  /dcc chat toto
 wyśle plik "/home/foo/bar.txt" użytkownikowi "toto":
  /dcc send toto /home/foo/bar.txt
 • dehalfop: usuwa status halfopa kanału

/dehalfop <nick> [<nick>...]

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: zabiera status pół-operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
 • deop: usuwa status operatora kanału

/deop <nick> [<nick>...]
    * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: zabiera status operatora kanału wszystkim na kanale poza tobą
 • devoice: usuwa flagę voice

/devoice <nick> [<nick>...]
     * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: odbiera głos wszystkim na kanale
 • die: wyłącza serwer

/die [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • disconnect: rozłącza się z jednym lub wszystkimi serwerami IRC

/disconnect [<serwer>|-all|-pending [<powód>]]

 serwer: wewnętrzna nazwa serwera
  -all: rozłącza się ze wszystkimi serwerami
-pending: anuluje automatyczne łączenie dla serwerów ponownie łączących się
 powód: powód dla "quit"
 • halfop: nadaje status halfopa nickowi(m)

/halfop <nick> [<nick>...]
     * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: nadaje status pół-operatora kanału wszystkim na kanale
 • ignore: ignoruje nicki/hosty z serwera lub kanałów

/ignore list
     add [re:]<nick> [<serwer> [<kanał>]]
     del <numer>|-all

   list: wyświetla wszystkie ignorowane osoby
   add: dodaje nową osobę do ignorowania
   nick: nick lub host (jeśli dodamy "re:" można użyć rozszerzonego wyrażenia regularnego POSIX lub maska używając "*", aby zastąpić jeden lub więcej znaków)
   del: usuwa wpis o ignorowanej osobie
  numer: numer wpisu do usunięcia (znajduję się na liście)
   -all: usuwa wszystkie wpisy z listy ignorowanych
  serwer: wewnętrzna nazwa serwera, na którym dana osoba ma być ignorowana
 kanał: nazwa kanału, na którym dana osoba ma być ignorowana

Uwaga: wyrażenie regularne może zaczynać się od "(?-i)" jeśli wielkość znaków ma mieć znaczenie.

Przykłady:
 ignoruje wszędzie nick "toto":
  /ignore add toto
 ignoruje host "toto@domain.com" na serwerze freenode:
  /ignore add toto@domain.com freenode
 ignoruje host "toto*@*.domain.com" na freenode/#weechat:
  /ignore add toto*@*.domain.com freenode #weechat
 • info: pobiera informacje opisujące serwer

/info [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • invite: zaprasza użytkownika na kanał

/invite <nick> [<nick>...] [<kanał>]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • ison: sprawdza czy użytkownik jest obecnie na IRC

/ison <nick> [<nick>...]

nick: nazwa użytkownika
 • join: wchodzi na kanał

/join [-noswitch] [-server <serwer>] [<kanał1>[,<kanał2>...]] [<hasło1>[,<hasło2>...]]

-noswitch: nie przełączaj się na nowy bufor
  serwer: wyślij to do tego serwera (wewnętrzna nazwa)
 kanał: nazwa kanału
   hasło: hasło do wejścia na kanał (kanały z hasłami muszą być na początku listy)

Przykłady:
 /join #weechat
 /join #tajnykanał,#weechat klucz
 /join -server freenode #weechat
 /join -noswitch #weechat
 • kick: wyrzuca użytkownika z kanału

/kick [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód(specjalne zmienne jak $nick, $channel i $server są podmieniane na odpowiednie wartości)
 • kickban: wyrzuca użytkownika z kanału i banuje hosta

/kickban [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód (specjalne zmienne jak $nick, $channel i $server są podmieniane na odpowiednie wartości)

Możliwe jest kopanie/banowanie za pomocą maski, nick zostanie wyciągnięty z maski i zastąpiony "*".

Przykład:
 zbanuje "*!*@host.com", następnie wykopie "toto":
  /kickban toto!*@host.com
 • kill: zamyka połączenie klient-serwer

/kill <nick> [<powód>]

 nick: nick
powód: powód
/links [[<cel>] <maska>]

   cel: ten serwer powinien odpowiedzieć na zapytanie
maska: lista serwerów musi pasować do maski
 • list: wyświetla kanały i ich tematy

/list [-server <serwer>] [-re <wyrażenie>] [<kanał>[,<kanał>...]] [<cel>]

 serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
 regexp: rozszerzone wyrażenie regularne POSIX użyte do filtrowania wyników (wielkość znaków nie ma znaczenia, jeśli poprzedzone "(?-i)" to wielkość znaków ma znaczenie)
channel: kanał do wylistowania
 cel: nazwa serwera

Przykłady:
 wyświetla wszystkie kanały na serwerze (może być bardzo wolny w dużych sieciach):
  /list
 wyświetla kanał #weechat:
  /list #weechat
 wyświetla wszystkie kanały zaczynające się od "#weechat" (może być bardzo wolny w dużych sieciach):
  /list -re #weechat.*
 • lusers: pobiera statystyki o wielkości sieci IRC

/lusers [<maska> [<cel>]]

 maska: tylko serwery pasujące do maski
cel: serwer, do którego ma być przesłane żądanie
 • map: pokazuje graficzną mapę sieci IRC


 • me: wysyła akcję CTCP na aktualny kanał

/me <wiadomość>

wiadomość: wiadomość do wysłania
 • mode: zmień ustawienia kanału lub użytkownika

/mode [<kanał>] +|-]o|p|s|i|t|n|m|l|b|e|v|k [<argumenty>]
    <nick> [+|-]i|s|w|o

atrybuty kanału:
 kanał: nazwa kanału do modyfikacji (domyślnie aktualny kanał)
 o: daje/zabiera przywileje operatora kanału
 p: flaga prywatności kanału
 s: flaga kanału sekretnego
 i: kanał tylko dla zaproszonych
 t: temat ustawiany tylko przez operatorów
 n: żadnych wiadomości z poza kanału
 m: kanał moderowany
 l: ustawia limit ilości osób na kanale
 b: ustawia maskę bana
 e: ustawia maski wyjątków
 v: daje/zabiera możliwość rozmowy na kanale moderowanym
 k: ustawia klucz kanału (hasło)
atrybuty użytkownika:
 nick: nazwa użytkownika do modyfikacji
 i: użytkownik niewidoczny
 s: użytkownik może otrzymywać informację od serwera
 w: użytkownik otrzymuje wallopy
 o: flaga operatora

Lista atrybutów nie jest ogólna, należy zawsze przeczytać dokumentację na temat danego serwera aby poznać dostępne atrybuty.

Przykład:
 chroni temat kanału #weechat:
  /mode #weechat +t
 staje się niewidoczny na serwerze:
  /mode nick +i
 • motd: pobierz "Wiadomość Dnia" (motd)

/motd [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • msg: wysyła wiadomość do użytkownika albo kanału

/msg [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <tekst>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał (może być maska, '*' = aktualny kanał)
 tekst: wiadomość do wysłania
 • names: wyświetla nazwy użytkowników na kanałach

/names [<kanał>[,<kanał>...]]

kanał: nazwa kanału
 • nick: zmienia obecną nazwę użytkownika

/nick [-all] <nick>

-all: ustaw nową nazwę użytkownika na wszystkich serwerach
nick: nowy nick
 • notice: wysyła powiadomienie do użytkownika

/notice [-server <serwer>] <cel> <tekst>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick lub kanał
 tekst: wiadomość do wysłania
 • notify: dodaje powiadomienie o obecności lub statusie nieobecności nicków na serwerze

/notify add <nick> [<serwer> [-away]]
     del <nick>|-all [<serwer>]

  add: dodaje powiadomienie
 nick: nazwa użytkownika
serwer: wewnętrzna nazwa serwera (domyślnie obecny serwer)
 -away: powiadom o zmianie powodu nieobecności (poprzez wykonanie whois na nicku)
  del: usuwa powiadomienie
 -all: usuwa wszystkie powiadomienia

Bez argumentu, komenda wyświetla powiadomienia dla obecnego serwera (lub wszystkich serwerów, jeśli komendy użyto w głównym buforze).

Przykłady:
 powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z obecnego serwera:
  /notify add toto
 powiadom, kiedy "toto" wejdzie/wyjdzie z serwera freenode:
  /notify add toto freenode
 powiadom, kiedy "toto" jest niedostępny lub powróci na serwerze freenode:
  /notify add toto freenode -away
 • op: nadaje uprawienia operatora kanału

/op <nick> [<nick>...]
   * -yes

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: nadaje status operatora kanału wszystkim na kanale
 • oper: uzyskaj uprawnienia operatora

/oper <użytkownik> <hasło>

  użytkownik: użytkownik
hasło: hasło
 • part: opuszcza kanał

/part [<kanał>[,<kanał>...]] [<wiadomość>]

kanał: nazwa kanału do opuszczenia
wiadomość: wiadomość pożegnalna (pokazywana innym użytkownikom)
 • ping: wyślij ping do serwera

/ping <cel1> [<cel2>]

cel1: serwer
cel2: przekieruj ping do tego serwera
 • pong: odpowiedz na ping

/pong <demon> [<demon2>]

 demon: demon, który odpowiedział na ping
demon2: prześlij do tego demona
 • query: wysyła prywatną wiadomość do użytkownika

/query [-noswitch] [-server <serwer>] <nick>[,<nick>...] [<tekst>]

-noswitch: nie przełączaj do nowego bufora
  serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
   nick: nick
   tekst: wiadomość do wysłania
 • quiet: ucisza nicki albo hosty

/quiet [<kanał>] [<nick> [<nick>...]]

kanał: nazwa kanału
  nick: nazwa użytkownika lub host

Bez podania argumentu komenda wyświetla listę uciszeń dla obecnego kanału.
 • quote: wyślij nieprzetworzone dane do serwera bez prasowania

/quote [-server <serwer>] <dane>

serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
 dane: nieprzetworzone dane do wysłania
 • reconnect: ponownie połącz się z serwerem(ami)

/reconnect <serwer> [<serwer>...] [-nojoin] [-switch]
      -all [-nojoin] [-switch]

 serwer: nazwa serwera do ponownego połączenia (wewnętrzna nazwa)
  -all: ponownie łączy się ze wszystkimi serwerami
-nojoin: nie wchodź na żadne kanały (nawet jeśli są zdefiniowane kanały do automatycznego wejścia dla serwera)
-switch: przełącza na kolejny adres serwera
 • rehash: mówi serwerowi, żeby przeładował pliki konfiguracyjne

/rehash [<opcja>]

opcje: dodatkowe opcje, dla niektórych serwerów
 • remove: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału

/remove [<kanał>] <nick> [<powód>]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick
 powód: powód(specjalne zmienne jak $nick, $channel i $server są podmieniane na odpowiednie wartości)
 • restart: mówi serwerowi, aby się ponownie uruchomił

/restart [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • sajoin: zmusza użytkownika do wejścia na kanał(y)

/sajoin <nick> <kanał>[,<kanał>...]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • samode: zmienia atrybuty kanału, bez posiadania statusu operatora

/samode [<kanał>] <atrybuty>

kanał: nazwa kanału
  atrybuty: atrybuty kanału
 • sanick: zmusza użytkownika do użycia innego nicku

/sanick <nick> <nowy_nick>

  nick: nick
nowy_nick: nowy nick
 • sapart: zmusza użytkownika do opuszczenia kanału(ów)

/sapart <nick> <kanał>[,<kanał>...]

  nick: nick
kanał: nazwa kanału
 • saquit: zmusza użytkownika do opuszczenia serwera z powodem

/saquit <nick> <powód>

 nick: nick
powód: powód
 • server: wyświetla, dodaje lub usuwa serwery IRC

/server list|listfull [<nazwa>]
     add <nazwa> <host>[/<port>] [-temp] [-<opcja>[=<wartość>]] [-no<opcja>]|| copy|rename <nazwa> <nowa_nazwa>
     reorder <nazwa> [<nazwa>...]
     open <nazwa>|-all [<nazwa>...]
     del|keep <nazwa>
     deloutq|jump
     raw [<filter>]

  list: wyświetla listę serwerów (bez argumentu wyświetlana jest ta lista)
listfull: wyświetla listę serwerów ze szczegółowymi informacjami dla każdego serwera
   add: tworzy nowy serwer
 nazwa: nazwa serwera, do użytku wewnętrznego i wyświetlania; ta nazwa jest używana do połączenia z serwerem (/connect nazwa) i do ustawiania opcji serwera: irc.server.nazwa.xxx
host: nazwa albo adres IP serwera, z opcjonalnym numerem portu (domyślnie: 6667), wiele adresów należy rozdzielić przecinkiem
  -temp: tworzy serwer tymczasowy (nie zapisany)
 opcja: ustawia opcję dla serwera (dla opcji boolowskich wartość może zostać pominięta)
noopcja: ustawia opcje boolowskie na 'off' (na przykład: -nossl)
  copy: duplikuje serwer
 rename: zmienia nazwę serwera
 reorder: zmienia kolejność na liście serwerów
  open: otwiera bufor serwera nie łącząc się z nim
  keep: zachowuje serwer w pliku konfiguracyjnym (tylko dla serwerów tymczasowych)
   del: usuwa serwer
 deloutq: usuń wiadomości z kolejki dla wszystkich serwerów (wszystkie wiadomości jakie WeeChat obecnie wysyła)
  jump: przechodzi do bufora serwera
   raw: otwiera bufor z nieprzetworzonymi danymi IRC
 filtr: ustawia nowy filtr pokazujący tylko wybrane wiadomości (może zostać również użyty jako wejście w buforze nieprzetworzonych danych IRC); dozwolone formaty:
      *    pokaż wszystkie wiadomości (brak filtra)
      xxx   pokaż tylko wiadomości zawierające "xxx"
      s:xxx  pokaż tylko wiadomości od serwera "xxx"
      f:xxx  pokaż tylko wiadomości z flagą: recv (wiadomości odebrane), sent (wiadomości wysłane), modified (wiadomości zmodyfikowane), redirected (wiadomości przekierowane)
      m:xxx  pokaż tylko komendę IRC "xxx"
      c:xxx  pokaż tylko wiadomości pasujące to przetworzonego warunku "xxx", używając następujących zmiennych: wynik funkcji irc_message_parse (jak nick, komenda, kanał, tekst, etc., zobacz funkcję info_get_hashtable w opisie API wtyczek dla listy wszystkich dostępnych zmiennych), data (format: "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"), serwer, recv, sent, modified, redirected

Przykłady:
 /server listfull
 /server add freenode chat.freenode.net
 /server add freenode chat.freenode.net/6697 -ssl -autoconnect
 /server add chatspike irc.chatspike.net/6667,irc.duckspike.net/6667
 /server copy freenode freenode-test
 /server rename freenode-test freenode2
 /server reorder freenode2 freenode
 /server del freenode
 /server deloutq
 /server raw
 /server raw s:freenode
 /server raw c:${recv} && ${command}==PRIVMSG && ${nick}==foo
 • service: rejestruje nową usługę

/service <nick> <zarezerwowany> <distribution> <typ> <zarezerwowany> <info>

distribution: widoczność serwisu
    typ: zarezerwowany do dalszego użycia
 • servlist: wyświetla serwisy obecnie połączone z siecią

/servlist [<maska> [<typ>]]

maska: wyświetl tylko serwisy pasujące do maski
typ: wyświetl tylko serwisy tego typu
 • squery: dostarcza wiadomość do usługi

/squery <usługa> <tekst>

usługa: nazwa usługi
  tekst: tekst do wysłania
 • squit: rozłącza od podłączonych serwerów

/squit <cel> <komentarz>

 cel: nazwa serwera
komentarz: komentarz
 • stats: zapytanie o statystyki serwera

/stats [<zapytanie> [<cel>]]

 zapytanie: c/h/i/k/l/m/o/y/u (zobacz RFC1459)
cel: nazwa serwera
 • summon: wyślij do użytkowników serwera wiadomość proszącą ich o wejście na IRC

/summon <użytkownik> [<cel> [<kanał>]]

  użytkownik: nazwa użytkownika
 cel: nazwa serwera
kanał: nazwa kanału
 • time: uzyskaj lokalny czas serwera

/time [<cel>]

cel: pobierz czas podanego serwera
 • topic: pobiera/ustawia temat kanału

/topic [<kanał>] [<temat>|-delete]

kanał: nazwa kanału
 temat: nowy temat kanału
-delete: kasuje temat kanału
 • trace: znajduje drogę do konkretnego serwera

/trace [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • unban: odbanowuje nicki lub hosty

/unban [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host
 numer: numer bana (wyświetlany na liście za pomocą komendy /ban)
 • unquiet: nicki albo hosty przestają być uciszone

/unquiet [<kanał>] <nick>|<numer> [<nick>|<numer>...]

kanał: nazwa kanału
  nick: nick lub host
 numer: numer uciszenia (wyświetlany na liście za pomocą komendy /quiet)
 • userhost: zwraca listę informacji o użytkownikach

/userhost <nick> [<nick>...]

nick: nazwa użytkownika
 • users: wyświetla użytkowników zalogowanych do serwera

/users [<cel>]

cel: nazwa serwera
 • version: podaje informację o wersji nicka lub serwera (obecnego lub określonego)

/version [<cel>|<nick>]

cel: nazwa serwera
 nick: nazwa użytkownika
 • voice: daje głos (voice) nickowi(-m)

/voice <nick> [<nick>...]

nick: nick lub maska (wildcard "*" jest dozwolony)
  *: daje głos każdemu na kanale
 • wallchops: wysyła powiadomienie do operatorów kanału

/wallchops [<kanał>] <tekst>

kanał: nazwa kanału
  tekst:tekst do wysłania
 • wallops: wysyła wiadomość do wszystkich obecnie połączonych użytkowników, którzy ustawili sobie tryb 'w'

/wallops <tekst>

tekst: wiadomość do wysłania
 • who: tworzy zapytanie, które zwraca listę informacji

/who [<mask> [o]]

maska: tylko informacje pasujące do maski
  o: tylko operatorzy są zwracani zgodnie z podaną maską
 • whois: zapytanie o informacje o użytkowniku(ach)

/whois [<cel>] [<nick>[,<nick>...]]

cel: nazwa serwera
 nick: nick (może być maska)

Bez argumentu, komenda ta wykona whois na:
- twoim własnym nicku, jeśli bufor to serwer/kanał
- zdalnym nicku, jeśli bufor to rozmowa prywatna.

Jeśli opcja irc.network.whois_double_nick jest włączona, wysyłane są dwa nicki (jeśli został podany tylko jeden), aby uzyskać czas bezczynności w odpowiedzi.
 • whowas: pyta o informacje o użytkowniku, który już nie istnieje

/whowas <nick>[,<nick>...] [<ilość> [<cel>]]

 nick: nick
 ilość: ilość zwracanych odpowiedzi (pełne wyszukiwanie dla numerów ujemnych)
cel: odpowiedź powinna pasować do maski

4.7.9. Opcje

Sekcje w pliku irc.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set irc.look.*

Wygląd.

color

/set irc.color.*

Kolory.

network

/set irc.network.*

Opcje sieci.

msgbuffer

/set irc.msgbuffer.*

Bufor dla wiadomości IRC (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

ctcp

/set irc.ctcp.*

Odpowiedzi CTCP (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

ignore

/ignore

Osoby ignorowane.

server_default

/set irc.server_default.*

Domyślne ustawienia dla serwerów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

server

/server
/set irc.server.*

Serwery.

Opcje:

 • irc.color.input_nick

  • opis: kolor nicka w pasku danych wejściowych

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • irc.color.item_channel_modes

  • opis: kolor trybów kanału, przy nazwie kanału

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.item_lag_counting

  • opis: kolor wskaźnika opóźnienia, podczas naliczania (pong nie otrzymany od serwera, lag rośnie)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.item_lag_finished

  • opis: kolor wskaźnika opóźnienia, kiedy otrzymamy pong od serwera

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • irc.color.item_nick_modes

  • opis: kolor dla atrybutów nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.message_account

  • opis: color for text in account messages

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • irc.color.message_chghost

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach o zmianie hosta

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • irc.color.message_join

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach o wejściu na kanał

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • irc.color.message_kick

  • opis: kolor tekstu w wiadomości kick/kill

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • irc.color.message_quit

  • opis: kolor tekstu w wiadomościach o opuszczeniu kanału/wyjściu z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • irc.color.mirc_remap

  • opis: zamień kolory mirca w wiadomościach używając tablicy hashy: klucze to "fg,bg" przyjmują one wartości pomiędzy -1 (nie określono) a 15, wartości to nazwy lub numery kolorów WeeChat (format: "1,-1:kolor1;2,7:kolor2"), przykład: "1,-1:darkgray;1,2:white,blue" w celu przemapowania czarnego na "darkgray" oraz czarnego na niebieskim tle na "white,blue"; domyślne kolory WeeChat dla kodów IRC: 0=white, 1=black, 2=blue, 3=green, 4=lightred, 5=red, 6=magenta, 7=brown, 8=yellow, 9=lightgreen, 10=cyan, 11=lightcyan, 12=lightblue, 13=lightmagenta, 14=darkgray, 15=gray

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "1,-1:darkgray"

 • irc.color.nick_prefixes

  • opis: kolor dla przedrostków nicków zawierających oznaczenie statusu (o=operator, h=halfop, v=voice, ..), format: "o:kolor1;h:kolor2;v:kolor3" (jeśli nie znaleziono statusu, WeeChat sprawdzi następne atrybuty uzyskane od serwera ("PREFIX"); specjalny tryb "*" może zostać użyty jako domyślny kolor jeśli nie znaleziono atrybutu na liście)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "y:lightred;q:lightred;a:lightcyan;o:lightgreen;h:lightmagenta;v:yellow;*:lightblue"

 • irc.color.notice

  • opis: kolor tekstu "Notice" w podświetleniach

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • irc.color.reason_kick

  • opis: kolor tekstu powodu w wiadomości kick/kill

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.reason_quit

  • opis: kolor tekstu powodu opuszczenia kanału/wyjścia z IRC

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.topic_current

  • opis: kolor obecnego tematu kanału (podczas wejścia na kanał lub użycia /topic)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.color.topic_new

  • opis: kolor nowego tematu kanału (kiedy temat został zmieniony)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • irc.color.topic_old

  • opis: kolor starego tematu kanału (kiedy temat został zmieniony)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • irc.look.buffer_open_before_autojoin

  • opis: otwórz bufor kanału przed odebraniem JOIN od serwera, kiedy automatyczne wchodzenie na kanały jest włączone (opcja serwera "autojoin"); przydatne żeby bufory kanałów miały zawsze ten sam numer po uruchomieniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.buffer_open_before_join

  • opis: otwórz bufor kanału przed otrzymaniem JOIN od serwera, przy manualnym wejściu (za pomocą komendy /join)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.buffer_switch_autojoin

  • opis: automatycznie przełącz się na bufor kanału po automatycznym wejściu (opcja serwera "autojoin")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.buffer_switch_join

  • opis: automatycznie przełącz się na bufor kanału po ręcznym wejściu (za pomocą komendy /join)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.color_nicks_in_names

  • opis: użyj koloru nicka w wynikach komendy /names (lub liście nicków wyświetlanej po wejściu na kanał)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.color_nicks_in_nicklist

  • opis: używaj kolorów nicków na liście nicków

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.color_nicks_in_server_messages

  • opis: użyj koloru nicka w wiadomościach od serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.color_pv_nick_like_channel

  • opis: użyj takiego samego koloru nicka na kanałach i prywatnych rozmowach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.ctcp_time_format

  • opis: format czasu używany w odpowiedzi na wiadomość CTCP TIME (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%a, %d %b %Y %T %z"

 • irc.look.display_away

  • opis: wyświetl wiadomość, kiedy w(y)łączamy tryb oddalenia (off: nie wyświetlaj/wysyłaj nic, local: wyświetl lokalnie, channel: wyślij akcję na kanały)

  • typ: liczba

  • wartości: off, local, channel

  • domyślna wartość: local

 • irc.look.display_ctcp_blocked

  • opis: wyświetl wiadomość CTCP nawet jeśli jest blokowana

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_ctcp_reply

  • opis: wyświetlaj odpowiedź CTCP wysłaną przez WeeChat

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_ctcp_unknown

  • opis: wyświetl wiadomość CTCP nawet jeśli jest to nieznana CTCP

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_join

  • opis: wyświetlaj host w wiadomościach o wejściu na kanał

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_join_local

  • opis: wyświetlaj host podczas wchodzenia na kanał

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_host_quit

  • opis: pokazuj host w wiadomościach o opuszczeniu kanału/wyjściu z IRC

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_join_message

  • opis: oddzielona przecinkami lista wiadomości wyświetlanych po wejściu na kanał: 324 = atrybuty kanału, 329 = data utworzenia, 332 = temat, 333 = autor/data tematu, 353 = osoby na kanale, 366 = ilość osób na kanale

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "329,332,333,366"

 • irc.look.display_old_topic

  • opis: wyświetl stary temat, kiedy zmieniany jest temat kanału

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_away_once

  • opis: pokazuj wiadomości o nieobecności rozmówcy tylko raz w prywatnej rozmowie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_back

  • opis: pokaż prywatną wiadomość, kiedy użytkownik wróci na serwer

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.display_pv_warning_address

  • opis: wyświetl ostrzeżenie w prywatnym buforze jeśli adres zdalnego nicka uległ zmianie; ta opcja jest domyślnie wyłączona ponieważ serwery jak bitlbee powodują wyświetlanie tego ostrzeżenia, kiedy nie powinny (adres zdalnego nicka zmienia się wiele razy przy logowaniu)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.highlight_channel

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w buforach kanałów (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_pv

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w prywatnych buforach (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_server

  • opis: oddzielona przecinkami lista słów do podświetleń w buforach serwera (wielkość liter nie ma znaczenia, użyj "(?-i)" na początku słów, dla których wielkość liter ma znaczenie; zmienne specjalne $nick, $channel i $server są zastępowane odpowiednimi wartościami), słowa te są dodawane do zmiennej lokalnej bufora "highlight_words" tylko kiedy bufor jest tworzony (nie ma wpływu na obecne bufory), pusty ciąg wyłącza domyślne podświetlenia nicka, przykłady: "$nick", "(?-i)$nick"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$nick"

 • irc.look.highlight_tags_restrict

  • opis: ogranicza podświetlenia do tych tagów w buforach irc (żeby mieć podświetlenia tylko od wiadomości użytkowników ale nie serwera); tagi muszą być oddzielone przecinkami, "+" może zostać użyty w celu uzyskania logicznego "i" pomiędzy tagami; wildcard "*" jest dozwolony w tagach; pusta wartość zezwala na podświetlenia przez dowolny tag

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "irc_privmsg,irc_notice"

 • irc.look.item_channel_modes_hide_args

  • opis: ukryj atrybuty trybów kanałów jeśli przynajmniej jeden z tych trybów jest ustawiony ("*" zawsze ukrywaj argumenty, pusta wartość - nigdy nie ukrywaj); przykład: "kf" dla ukrycia argumentów, jeśli ustawiony jest tryb "k" lub "f"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "k"

 • irc.look.item_display_server

  • opis: nazwa paska, w którym wyświetlany jest serwer IRC (dla paska stanu)

  • typ: liczba

  • wartości: buffer_plugin, buffer_name

  • domyślna wartość: buffer_plugin

 • irc.look.item_nick_modes

  • opis: wyświetlaj tryby nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.item_nick_prefix

  • opis: wyświetlaj przedrostek nicka w elemencie paska "input_prompt"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.join_auto_add_chantype

  • opis: automatycznie dodawaj typ kanału z przodu nazwy kanału dla komendy /join jeśli nazwa kanału nie zaczyna się od poprawnego typu kanału na serwerze; na przykład: "/join weechat" zostanie wysłane jako: "/join #weechat"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.msgbuffer_fallback

  • opis: domyślny bufor docelowy dla bufora wiadomości, kiedy cel jest prywatny i nie odnaleziono tego prywatnego bufora

  • typ: liczba

  • wartości: current, server

  • domyślna wartość: current

 • irc.look.new_channel_position

  • opis: wymusza pozycję nowych kanałów na liście buforów (none = domyślna pozycja (powinien być to ostatni bufor), next = obecny bufor + 1, near_server = po ostatnim kanale/pv serwera)

  • typ: liczba

  • wartości: none, next, near_server

  • domyślna wartość: none

 • irc.look.new_pv_position

  • opis: wymusza pozycję nowych prywatnych wiadomości na liście buforów (none = domyślna pozycja (powinien być to ostatni bufor), next = obecny bufor + 1, near_server = po ostatnim kanale/pv serwera)

  • typ: liczba

  • wartości: none, next, near_server

  • domyślna wartość: none

 • irc.look.nick_completion_smart

  • opis: inteligentne dopełnianie nicków (dopełnia najpierw ostatnimi rozmówcami): speakers = wszyscy rozmówcy (włączając podświetlenia), speakers_highlights = tylko rozmówcy z podświetleniem

  • typ: liczba

  • wartości: off, speakers, speakers_highlights

  • domyślna wartość: speakers

 • irc.look.nick_mode

  • opis: wyświetlaj atrybuty nicku (op, voice, ...) przed nickiem (none = nigdy, prefix = tylko prefiks (domyślnie), action = w wiadomości akcji, both = prefiks + wiadomość akcji)

  • typ: liczba

  • wartości: none, prefix, action, both

  • domyślna wartość: prefix

 • irc.look.nick_mode_empty

  • opis: wyświetl spację jeśli wyświetlanie atrybutów dla nicków jest włączone, ale nick nie ma atrybutu (brak opa, voice, ...)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.nicks_hide_password

  • opis: oddzielona przecinkami lista nicków, dla których hasła będą ukrywane podczas wysyłania wiadomości, na przykład w celu ukrycia hasła w wiadomości wyświetlanej przez "/msg nickserv identify hasło", przykład: "nickserv,nickbot"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "nickserv"

 • irc.look.notice_as_pv

  • opis: wyświetlaj powiadomienia jako prywatne wiadomości (jeśli auto, używa prywatnego bufora jeśli taki istnieje)

  • typ: liczba

  • wartości: auto, never, always

  • domyślna wartość: auto

 • irc.look.notice_welcome_redirect

  • opis: automatyczne przekierowanie powiadomień powitalnych do bufora kanału; takie powiadomienia mają nick jako cel i nazwę kanału na początku wiadomości, na przykład powiadomienia ENTRYMSG wysyłane przez Atheme IRC Services wyglądają następująco: "[#kanał] Witaj na tym kanale..."

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.notice_welcome_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach powitalnych przekierowywanych na kanał, na przykład: "notify_private"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.look.notify_tags_ison

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach wyświetlanych przez powiadomienie, kiedy nick wejdzie lub wyjdzie z serwera (rezultat komendy ison lub monitor), na przykład: "notify_message", "notify_private" lub "notify_higlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_message"

 • irc.look.notify_tags_whois

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w wiadomościach wyświetlanych przez powiadomienie, kiedy zmienia się status nieobecności nicka (wynik komendy whois), na przykład: "notify_message", "notify_private" or "notify_highlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_message"

 • irc.look.part_closes_buffer

  • opis: zamyka bufor, kiedy na kanale wykonamy /part

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.pv_buffer

  • opis: połącz bufory prywatne

  • typ: liczba

  • wartości: independent, merge_by_server, merge_all

  • domyślna wartość: independent

 • irc.look.pv_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w prywatnych wiadomościach na przykład: "notify_message", "notify_private" or "notify_highlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_private"

 • irc.look.raw_messages

  • opis: ilość nieprzetworzonych wiadomości do zachowania w pamięci, kiedy zamknięty jest bufor nieprzetworzonych danych (wiadomości zostaną wyświetlone po otworzeniu dla nich bufora)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 65535

  • domyślna wartość: 256

 • irc.look.server_buffer

  • opis: łączy bufory serwerów; ta opcja nie ma wpływu jeśli układ jest zapisany i nie pasuje do tej opcji (zobacz /help layout)

  • typ: liczba

  • wartości: merge_with_core, merge_without_core, independent

  • domyślna wartość: merge_with_core

 • irc.look.smart_filter

  • opis: filtruj wiadomości wejścia/opuszczenia/wyjścia/nick od nicków nie będących aktywnymi od kilku minut na kanale (musisz stworzyć filtr na tagu "irc_smart_filter", zobacz /help filter)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_account

  • opis: enable smart filter for "account" messages

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_chghost

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "chghost"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_delay

  • opis: opóźnienie dla filtrowania wiadomości o wejściu/opuszczeniu/wyjściu (w minutach): jeśli osoba nie odezwała się podczas ostatnich N minut, wiadomość jest filtrowana

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 5

 • irc.look.smart_filter_join

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "join"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_join_unmask

  • opis: opóźnienie dla odmaskowywania wiadomości o wejściu na kanał odfiltrowanych przez tag "irc_smart_filter" (w minutach): jeśli ktoś wszedł na kanał maksymalnie N minut temu i powiedział coś na kanale (wiadomość, powiadomienie lub aktualizacja tematu), jego wejście zostaje odmaskowane, podobnie jak zmiany nicków po jego wejściu (0 = wyłączone: nigdy nie odmaskowuj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10080

  • domyślna wartość: 30

 • irc.look.smart_filter_mode

  • opis: włącz inteligentny filtr dla wiadomości "mode": "*" filtruje wszystkie tryby, "+" filtruje wszystkie tryby w prefiksach serwera (na przykład "ovh"), "xyz" filtruje tylko tryby x/y/z, "-xyz" filtruje wszystkie tryby poza x/y/z; przykład: "ovh": filtruje tryby o/v/h, "-bkl" filtruje wszystkie tryby poza b/k/l

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "+"

 • irc.look.smart_filter_nick

  • opis: włącza mądre filtrowanie dla wiadomości "nick" (zmiana nicka)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.smart_filter_quit

  • opis: włącza inteligentne filtrowanie dla wiadomości "part" oraz "quit"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.look.temporary_servers

  • opis: włącza tworzenie tymczasowych serwerów za pomocą komendy /connect

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.look.topic_strip_colors

  • opis: usuń kolory w tematach (używane przy wyświetlaniu tytułu bufora)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.network.autoreconnect_delay_growing

  • opis: rosnący współczynnik opóźnienia ponownego połączenia z serwerem (1 = stała wartość, 2 = opóźnienie*2 dla każdej próby, etc.)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 100

  • domyślna wartość: 2

 • irc.network.autoreconnect_delay_max

  • opis: maksymalne opóźnienie do ponownego połączenia z serwerem (w sekundach, 0 = brak maksimum)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 600

 • irc.network.ban_mask_default

  • opis: domyślna maska dla bana dla komend /ban, /unban i /kickban; zmienne $nick, $user, $ident i $host są zastępowane odpowiednimi wartościami (pobranymi z "nick!user@host"); $ident jest taki sam jak $user, jeśli $user nie zaczyna się od "~", w przeciwnym wypadku jest ustawiany na "*"; domyślna maska używana jest tylko, kiedy WeeChat zna nazwę hosta dla nicka

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*!$ident@$host"

 • irc.network.colors_receive

  • opis: kiedy wyłączone (off) kody kolorów są ignorowane w przychodzących wiadomościach

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.colors_send

  • opis: zezwala użytkownikowi wysyłać kolory za pomocą specjalnych kodów (ctrl-c + kod i opcjonalny kolor: b=pogrubiony, cxx=kolor, cxx,yy=kolor+tło, i=kursywa, o=wyłącz kolor/atrybuty, u=podkreślenie, r=rewers)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.lag_check

  • opis: przerwa między dwoma sprawdzeniami opóźnienia (w sekundach, 0 = nigdy nie sprawdzaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 60

 • irc.network.lag_max

  • opis: maksymalne opóźnienie (w sekundach): jeśli ta wartość zostanie osiągnięta WeeChat założy, że odpowiedź od serwera (pong) nie zostanie odebrana i przestanie liczyć opóźnienie (0 = nigdy nie przestawaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 1800

 • irc.network.lag_min_show

  • opis: minimalne pokazywane opóźnienie (w milisekundach)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 86400000

  • domyślna wartość: 500

 • irc.network.lag_reconnect

  • opis: łączy ponownie, jeśli serwer posiada opóźnienie większe lub równe tej wartości (w sekundach, 0 = nigdy nie łącz ponownie); wartość musi być mniejsza lub równa irc.network.lag_max

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 604800

  • domyślna wartość: 300

 • irc.network.lag_refresh_interval

  • opis: przerwa między dwoma odświeżeniami wskaźnika lagu, kiedy się on zwiększa (w sekundach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 1

 • irc.network.notify_check_ison

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami powiadomień komendą IRC "ison" (w minutach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 1

 • irc.network.notify_check_whois

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami powiadomień komendą IRC "whois" (w minutach)

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 10080

  • domyślna wartość: 5

 • irc.network.sasl_fail_unavailable

  • opis: powoduje niepowodzenie autentykacji SASL, kiedy została ona zarządana ale nie jest dostępna po stronie serwera; kiedy ta opcja jest włączona, ma ona wpływ tylko jeśli opcja "sasl_fail" jest ustawiona na "reconnect" lub "disconnect" dla serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.network.send_unknown_commands

  • opis: wysyłaj nieznane komendy do serwera

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.network.whois_double_nick

  • opis: podwaja nick w komendzie /whois (jeśli podano tylko jeden nick), w celu otrzymania w odpowiedzi czasu bezczynności; na przykład: "/whois nick" wyśle "whois nick nick"

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.addresses

  • opis: lista nazw hostów/port lub IP/port dla serwera (oddzielone przecinkiem) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera ${irc_server.xxx} i ${server} są zamieniane na nazwę serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.anti_flood_prio_high

  • opis: anty-flood dla kolejki o wysokim priorytecie: liczba sekund pomiędzy dwoma wiadomościami użytkownika, bądź komendami wysłanymi do serwera IRC (0 = brak anty-flooda)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 60

  • domyślna wartość: 2

 • irc.server_default.anti_flood_prio_low

  • opis: anty-flood dla kolejek o niskim priorytecie: liczba sekund pomiędzy dwoma wiadomościami wysłanymi do serwera IRC (wiadomości jak automatyczne odpowiedzi na CTCP) (0 = brak anty-flooda)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 60

  • domyślna wartość: 2

 • irc.server_default.autoconnect

  • opis: automatycznie połącz się z serwerem przy uruchamianiu WeeChat

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.autojoin

  • opis: oddzielona przecinkami lista kanałów do wejścia po połączeniu z serwerem (po wykonaniu komendy + opóźnienie jeśli są ustawione); kanały wymagające hasła muszą znajdować się na początku listy, wszystkie hasła muszą zostać podane po kanałach (oddzielone spacją) (przykład: "#kanał1,#kanał2,#kanał3 hasło1,hasło2", gdzie #kanał1 i #kanał2 wymagają odpowiednio hasło1 i hasło2) (zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.autoreconnect

  • opis: automatycznie połącz się z serwerem po rozłączeniu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.autoreconnect_delay

  • opis: opóźnienie (w sekundach) przed próbą ponownego połączenia się z serwerem

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 65535

  • domyślna wartość: 10

 • irc.server_default.autorejoin

  • opis: automatycznie wejdź na kanały po wykopaniu; możesz zdefiniować lokalną zmienną bufora do nadpisania tej wartości (nazwa zmiennej: "autorejoin", wartości: "on" lub "off")

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.autorejoin_delay

  • opis: opóźnienie (w sekundach) przed wejściem na kanał (po wykopaniu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 86400

  • domyślna wartość: 30

 • irc.server_default.away_check

  • opis: przerwa pomiędzy dwoma sprawdzeniami stanu nieobecności (w minutach, 0 = nigdy nie sprawdzaj)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 10080

  • domyślna wartość: 0

 • irc.server_default.away_check_max_nicks

  • opis: nie sprawdzaj nieobecności osób na kanałach z dużą ilością użytkowników (0 = nieograniczone)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 1000000

  • domyślna wartość: 25

 • irc.server_default.capabilities

  • opis: oddzielona przecinkami lista opcji klienta do włączenia dla serwera, jeśli są dostępne (zobacz /help cap żeby poznać listę opcji wspieranych przez WeeChat) (przykład: "away-notify,multi-prefix")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.charset_message

  • opis: część wiadomości IRC (otrzymanej lub wysłanej), która jest kodowana na ustawione kodowanie; message = cała wiadomość IRC (domyślne), channel = zaczynając od nazwy kanału (jeśli znaleziona, w przeciwnym wypadku text), text = zaczynając od samego tekstu (powinieneś spróbować tej wartości, jeśli masz problem z kodowaniem nazwy kanału)

  • typ: liczba

  • wartości: message, channel, text

  • domyślna wartość: message

 • irc.server_default.command

  • opis: komenda(y) do wykonania po połączeniu z serwerem przed automatycznym wejściem na kanały (wiele komend powinno zostać oddzielone ";", użyj "\;" dla średnika, specjalne zmienne $nick, $channel oraz $server są zastępowane ich wartościami) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.command_delay

  • opis: odstęp (w sekundach) po wykonaniu komendy i przed automatycznym wejściem na kanały (na przykład: daj trochę czasu na uwierzytelnienie przed wejściem na kanały)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 3600

  • domyślna wartość: 0

 • irc.server_default.connection_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) pomiędzy połączeniem TCP z serwerem a otrzymaniem wiadomości 001, jeśli czas zostanie przekroczony przed odebraniem wiadomości 001, WeeChat rozłączy się z serwerem

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 60

 • irc.server_default.ipv6

  • opis: używaj protokołu IPv6 do komunikacji z serwerem (próbuj IPv6 później wróć do IPv4); jeśli wyłączone używane jest tylko IPv4

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.local_hostname

  • opis: własna lokalna nazwa hosta/adres IP dla serwera (opcjonalne, jeśli puste użyta zostanie lokalna nazwa hosta)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.msg_kick

  • opis: domyślna wiadomość dla wykopania z kanału używana przez komendy "/kick" i "/kickban" (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick}, ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.msg_part

  • opis: domyślna wiadomość przy wyjściu z kanału (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick}, ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości); "%v" jest zamieniane na wersję WeeChat jeśli w ciągu nie ma ${...})

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "WeeChat ${info:version}"

 • irc.server_default.msg_quit

  • opis: domyślna wiadomość przy odłączeniu od serwera (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; specjalne zmienne jak ${nick}, ${channel} i ${server} są zamieniane na odpowiednie wartości); "%v" jest zamieniane na wersję WeeChat jeśli w ciągu nie ma ${...})

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "WeeChat ${info:version}"

 • irc.server_default.nicks

  • opis: nicki do użycia na serwerze (oddzielone przecinkiem) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.nicks_alternate

  • opis: alternatywny nick, kiedy nick jest już zajęty na serwerze: dodaje kilka "_", aż nick będzie miał długość 9, następnie zamienia ostatni znak (lub ostatnie dwa znaki) na numer od 1 do 99, do czasu aż zostanie znaleziony nick nie użyty na swerwerze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.notify

  • opis: lista powiadomień dla tego serwera (nie powinieneś zmieniać tej opcji tylko użyć w zamian komendy /notify)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.password

  • opis: hasło dla serwera (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.proxy

  • opis: nazwa pośrednika używanego dla tego serwera (opcjonalne, pośrednik musi być zdefiniowany za pomocą komendy /proxy)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.realname

  • opis: real name używany na serwerze (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.sasl_fail

  • opis: akcja do wykonania jeśli uwierzytelnianie SASL się nie powiedzie: "continue" dla zignorowania problemu, "reconnect" ponownie połącz się z serwerem, "disconnect" odłącz od serwera (zobacz też opcję irc.network.sasl_fail_unavailable)

  • typ: liczba

  • wartości: continue, reconnect, disconnect

  • domyślna wartość: continue

 • irc.server_default.sasl_key

  • opis: plik z kluczem prywatnym ECC dla mechanizmu "ecdsa-nist256p-challenge" ("%h" zostanie zastąpione katalogiem domowym WeeChat, domyślnie "~/.weechat")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.sasl_mechanism

  • opis: mechanizm autentykacji SASL: "plain" dla hasła w czystym tekście, "ecdsa-nist256p-challenge" uwierzytelnianie na podstawie pary kluczy, "external" dla uwierzytelnienia za pomocą certyfikatu SSL po stronie klienta", "dh-blowfish" dla hasła szyfrowanego za pomocą blowfish (mało bezpieczne, niepolecane), "dh-aes" dla hasła szyfrowanego za pomocą AES (mało bezpieczne, niepolecane)

  • typ: liczba

  • wartości: plain, ecdsa-nist256p-challenge, external, dh-blowfish, dh-aes

  • domyślna wartość: plain

 • irc.server_default.sasl_password

  • opis: hasło dla uwierzytelniania SASL; ta opcja nie jest używana dla mechanizmów "ecdsa-nist256p-challenge" oraz "external" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.sasl_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) przed zaprzestaniem uwierzytelniania SASL

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 15

 • irc.server_default.sasl_username

  • opis: nazwa użytkownika dla uwierzytelniania SASL; ta opcja nie jest używana dla mechanizmu "external" (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.split_msg_max_length

  • opis: podziel wychodzące wiadomości IRC aby mieściły się w podanej ilości znaków; domyślna wartość to 512, jest to bezpieczna i zalecana wartość; wartość 0 wyłącza podział (nie zalecane, chyba ze wiesz co robisz); dozwolone wartości to 0 lub dowolna liczba pomiędzy 128 a 4096; ta opcja powinna być zmieniana tylko dla niestandardowych serwerów IRC, na przykład dla bramek jak bitlbee

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 4096

  • domyślna wartość: 512

 • irc.server_default.ssl

  • opis: użyj protokołu SSL do komunikacji z serwerem

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • irc.server_default.ssl_cert

  • opis: plik certyfikatu SSL używany do automatycznego uwierzytelnienia nicka ("%h" zostanie zastąpione katalogiem domowym WeeChat, domyślnie "~/.weechat")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.ssl_dhkey_size

  • opis: rozmiar klucza używanego podczas połączenia Wymiany Kluczy Diffie-Hellmana

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 2048

 • irc.server_default.ssl_fingerprint

  • opis: skrót certyfikatu, który jest zaufany i akceptowany dla serwera; tylko cyfry heksadecymalne są dozwolone (0-9, a-f): 128 znaki dla SHA-512, 64 znaki dla SHA-256, 40 znaków dla SHA-1 (mało bezpieczne, nie zalecane); wiele skrótów można oddzielić przecinkami; jeśli ta opcja jest ustawiona, certyfikat NIE jest dalej sprawdzany (opcja "ssl_verify") (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.ssl_password

  • opis: hasło do klucza prywatnego certyfikatu SSL; tylko dla gnutls w wersji >= 3.1.0 (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera są przetwarzane w postaci ${irc_server.xxx}, ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.ssl_priorities

  • opis: ciąg z priorytetami dla gnutls (składnię można znaleźć w dokumentacji gnutls dla funkcji gnutls_priority_init, często używane ciągi to: "PERFORMANCE", "NORMAL", "SECURE128", "SECURE256", "EXPORT", "NONE")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "NORMAL:-VERS-SSL3.0"

 • irc.server_default.ssl_verify

  • opis: sprawdź czy połączenie ssl jest w pełni zaufane

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • irc.server_default.usermode

  • opis: tryb(y) użytkowniak do ustawienia po połączeniu z serwerem przed wykonaniem komend oraz automatycznym wejściem na kanały; przykłady "+R" (w celu ustawienia trybu "R"), "+R-i" (w celu utawienia trbu "R" i zdjęcia trybu "i"); zobacz /help mode dla pełnej lity składni (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • irc.server_default.username

  • opis: nazwa użytkownika używana na serwerze (uwaga: zawartość jest przetwarzana zobacz /help eval; opcje serwera mogą zostać użytego w postaci ${irc_server.xxx} oraz ${server} jest zastępowany nazwą serwera)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

4.8. Logger

Wtyczka logger pozwala zapisywać zawartość bufora do pliku, oraz wybrać co i jak ma być zapisywane.

4.8.1. Poziomy logowania

Logowanie odbywa się dla odpowiedniego poziomu dla każdego bufora. Domyślny poziom to 9 (logowane są wszystkie wiadomości wyświetlane w buforze). Możesz zmienić poziom dla pojedynczego bufora lub grupy buforów.

Dostępne są poziomy od 0 do 9. Zero oznacza "nic nie loguj", a 9 oznacza "loguj wszystko".

Wtyczki wykorzystują różne poziomy dla wyświetlanych wiadomości. Wtyczka IRC używa następujących:

 • poziom 1: wiadomość od użytkownika (na kanale lub prywatnie)

 • poziom 2: zmiana nicka (twojego lub innego)

 • poziom 3: dowolna wiadomość serwera (poza wejściem/opuszczeniem/wyjściem z kanału)

 • poziom 4: wiadomości serwera o wejściu/opuszczeniu/wyjściu z kanału

Zatem jeśli ustawisz poziom 3 dla kanału IRC, WeeChat będzie logować wszystkie wiadomości, poza tymi o wejściu/opuszczeniu/wyjściu z kanału.

Kilka przykładów:

 • ustawienie poziomu 3 dla kanału IRC #weechat:

/set logger.level.irc.freenode.#weechat 3
 • ustawienie poziomu 3 dla buforu serwera freenode:

/set logger.level.irc.server.freenode 3
 • ustawienie poziomu 3 dla wszystkich kanałów na serwerze freenode:

/set logger.level.irc.freenode 3
 • ustawienie poziomu 2 dla wszystkich buforów IRC:

/set logger.level.irc 2

4.8.2. Maski dla nazw plików

Możliwe jest zdefiniowanie maski dla nazwy pliku z logiem dla każdego bufora i użycie do tego zmiennych lokalnych bufora. W celu wyświetlenia listy dostępnych zmiennych dla bufora wykonaj:

/buffer localvar

Maski zostaną dopasowane do opcji w kolejności malejącej specyficznie dla logger.mask.$plugin.*, z logger.file.mask jako opcją zapasową.

Na przykład, w buforze "irc.freenode.#weechat", WeeChat będzie szukał maski dla nazwy w takiej kolejności:

logger.mask.irc.freenode.#weechat
logger.mask.irc.freenode
logger.mask.irc
logger.file.mask

Oznacza to, że można mieć maski specyficzne tylko dla niektórych serwerów IRC ("logger.mask.irc.freenode") lub dla wtyczek ("logger.mask.irc").

Pliki z logami uporządkowane według daty

Żeby mieć pliki z logami uporządkowane według daty, możesz użyć specyfikatorów daty/czasu w masce (obsługiwane formaty można znaleźć w man strftime), na przykład:

/set logger.file.mask "%Y/%m/$plugin.$name.weechatlog"

Spowoduje powstanie następującej struktury:

~/.weechat
└── logs
  ├── 2010
  │  ├── 11
  │  │  ├── irc.server.freenode.weechatlog
  │  │  └── irc.freenode.#weechat.weechatlog
  │  └── 12
  │    ├── irc.server.freenode.weechatlog
  │    └── irc.freenode.#weechat.weechatlog
  ├── 2011
  │  ├── 01
  │  │  ├── irc.server.freenode.weechatlog
  │  │  └── irc.freenode.#weechat.weechatlog
  │  ├── 02
  ...
Pliki z logami IRC uporządkowane według serwera i daty

Jeśli chcesz mieć oddzielne katalogi dla serwerów IRC z oddzielnym plikiem dla każdego kanału:

/set logger.mask.irc "irc/$server/$channel.weechatlog"

Spowoduje powstanie następującej struktury:

~/.weechat
└── logs
  └── irc
    ├── freenode
    │  ├── freenode.weechatlog
    │  ├── #weechat.weechatlog
    │  └── #mychan.weechatlog
    ├── oftc
    │  ├── oftc.weechatlog
    │  ├── #chan1.weechatlog
    │  └── #chan2.weechatlog
    ...

4.8.3. Komendy

 • logger: konfiguracja wtyczki logera

/logger list
     set <poziom>
     flush
     disable

  list: pokazuje status logów dla otwartych buforów
  set: ustawia poziom logowania dla obecnego bufora
 poziom: poziom logowanych wiadomości (0 = wyłączone, 1 = kilka wiadomości (najważniejsze) .. 9 = wszystkie wiadomości)
 flush: zapisuje natychmiast wszystkie pliki z logami
disable: wyłącza logowanie dla obecnego bufora (ustawia poziom na 0)

Opcje "logger.level.*" oraz "logger.mask.*" mogą być użyte do ustawienia poziomu lub maski dla bufora lub buforów zaczynających się od nazwy.

Poziomy logowania używane przez wtyczkę IRC:
 1: wiadomości użytkowników (z kanałów i prywatne), powiadomienia (od serwerów i kanałów)
 2: zmiany nicków
 3: wiadomości serwera
 4: wejścia/opuszczenia/wyjścia
 9: wszystkie pozostałe wiadomości

Przykłady:
 ustawia poziom na 5 dla obecnego bufora:
  /logger set 5
 wyłącza logowanie w obecnym buforze:
  /logger disable
 ustawia poziom na 3 dla wszystkich buforów IRC:
  /set logger.level.irc 3
 wyłącza logowanie głównego bufora WeeChat:
  /set logger.level.core.weechat 0
 użyj oddzielnych katalogów dla serwerów IRC, oraz oddzielnych plików dla kanałów:
  /set logger.mask.irc "$server/$channel.weechatlog"

4.8.4. Opcje

Sekcje w pliku logger.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set logger.look.*

Wygląd.

color

/set logger.color.*

Kolory.

file

/set logger.file.*

Opcje dla plików z logami.

level

/set logger.level.*

Poziomy logowania dla buforów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

mask

/set logger.mask.*

Maski dla nazw plików dla buforów (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • logger.color.backlog_end

  • opis: kolor linii kończącej backloga

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • logger.color.backlog_line

  • opis: kolor linii backloga, używany tylko jeśli opcja logger.file.color_lines jest wyłączona

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • logger.file.auto_log

  • opis: automatycznie zapisuj zawartość buforów do plików (chyba, że bufor ma wyłączone logowanie)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • logger.file.color_lines

  • opis: użyj kodów kolorów ANSI w liniach zapisywanych do plików z logami oraz wyświetlaj linie backloga z tymi kolorami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.flush_delay

  • opis: ilość sekund pomiędzy zapisywaniem plików z logami (0 = zapisuj pliki natychmiast po pojawieniu sie każdej nowej linii)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 3600

  • domyślna wartość: 120

 • logger.file.fsync

  • opis: użyj fsync do synchronizacji plików z logami z zewnętrznym nośnikiem (zobacz man fsync); jest to wolniejsze ale powinno zapobiec utracie danych w przypadku zaniku napięcia podczas zapisu plików z logami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.info_lines

  • opis: zapisuje informacje w pliku z logami o rozpoczęciu i zakończeniu logowania buforu

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • logger.file.mask

  • opis: domyślna maska nazw plików z logami (format to "ścieżka/do/pliku" lub "plik", bez pierwszego "/" ponieważ opcja "path" jest użyta do stworzenia kompletnej ścieżki do pliku); lokalne zmienne buforów dozwolone; (powinno się używać tylko zmiennych zdefiniowanych dla wszytkich buforów, na przykład nie należy używać $server ani $channel); określenia dla daty są dozwolone (zobacz man strftime)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "$plugin.$name.weechatlog"

 • logger.file.name_lower_case

  • opis: używaj tylko małych liter dla nazw plików z logami

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • logger.file.nick_prefix

  • opis: tekst wyświetlany przed nickiem w przedrostku wiadomości, przykład: "<"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • logger.file.nick_suffix

  • opis: tekst wyświetlany za nickiem w przedrostku wiadomości, przykład: ">"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • logger.file.path

  • opis: ścieżka do plików z logami WeeChat; "%h" na początku ciągu zostanie zastąpione przez katalog domowy WeeChat (domyślnie "~/.weechat"); określenia dla daty są dozwolone (zobacz man strftime) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/logs/"

 • logger.file.replacement_char

  • opis: znak zastępczy dla znaków specjalnych w plikach stworzonych przy użyciu maski (jak separator katalogów)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "_"

 • logger.file.time_format

  • opis: format czasu użyty w plikach z logami (zobacz man strftime dla specyfikatorów daty/czasu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

 • logger.look.backlog

  • opis: maksymalna ilość linii wyświetlana z logu podczas tworzenia nowego bufora (0 = bez historii)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 20

 • logger.look.backlog_conditions

  • opis: warunki do wyświetlania backlogu (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval); pusta wartość wyświetla backlog we wszystkich buforach; na przykład żeby wyświetlić backlog tylko w prywatnych buforach: "${type} == private"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

4.9. Relay

Wtyczka relay jest używana do przekazywania danych przez sieć, z użyciem różnych protokołów:

4.9.1. Hasło

Zalecane jest ustawienie hasła dla pośrednika, za pomocą komendy:

/set relay.network.password "moje_hasło"

Hasło to używane jest przez protokoły irc i weechat.

4.9.2. TOTP

TOTP (Time-based One-Time Password) może zostać użyte jako drugi stopień uwierzytelnienia dla protokołu weechat, poza normalnym hasłem.

Jest to opcjomalne ale podnosi to poziom bezpieczeństwa. This is optional and increases the security level.

Hasła jednorazowe mogą być generowane między innymi za pomocą:

Ten sam sekret TOTP musi być utawiony w WeeChat i aplikacji używanej do generowania haseł.

Musi to być ciąg zakodowany za pomocą base32, zawierajcy tylko litery i liczby od 2 do 7, na przykład:

/set relay.network.totp_secret "secretpasswordbase32"

4.9.3. SSL

Możesz używać SSL poprzez utworzenie certyfikatu i klucza prywatnego, oraz użycie prefiksu "ssl." w nazwie protokołu.

Domyślna lokalizacja pliku z certyfikatem/kluczem to ~/.weechat/ssl/relay.pem (opcja relay.network.ssl_cert_key).

Możesz utworzyć certyfikat i klucz prywatny wykonując poniższe komendy:

$ mkdir -p ~/.weechat/ssl
$ cd ~/.weechat/ssl
$ openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout relay.pem -x509 -days 365 -out relay.pem

Jeśli WeeChat jest już uruchomiony, możesz przładować certyfikat i klucz prywatny za pomocą polecenia:

/relay sslcertkey

4.9.4. IRC proxy

Wtyczka relay może zachowywać się jak proxy dla IRC: będzie symulować serwer IRC, możesz się połączyć do niego za pomocą dowolnego klienta IRC (w tym WeeChat).

Możesz zdefiniować oddzielne porty dla serwerów IRC, lub jeden dla wszystkich.

Jeśli używasz jednego portu dla wszystkich serwerów, klient musi wysłać wewnętrzną nazwę serwera w komendzie IRC "PASS", zachowując format (zobacz poniższy przykład):

PASS serwer:hasło

Przykład: proxy IRC z SSL dla dowolnego serwera (klient wybiera):

/relay add ssl.irc 8000

Przykład: proxy IRC bez SSL tylko dla serwera "freenode":

/relay add irc.freenode 8000

Teraz możesz się połączyć na porcie 8000 za pomocą dowolnego klienta IRC używając hasła serwera "moje_hasło" (lub "freenode:moje_hasło" jeśli żaden serwer nie został podany w przekaźniku).

Na przykład jeśli używasz WeeChat jako klienta porednika IRC, z serwerem nazwanym "relay" i hasłem "secret", możesz ustawić hasło za pomocą tej komendy:

/set irc.server.relay.password "freenode:secret"

4.9.5. Protokół WeeChat

Wtyczka relay może wysyłać dane do zdalnego interfejsu korzystając z protokołu WeeChat.

Możesz połączyć się zdalnym inrerfejsem, listę znajdziesz w Relay.

WeeChat NIE MOŻE się połączyć z innym WeeChat za pomocą tego protokołu.

Na przykład:

/relay add weechat 9000

Teraz możesz się połączyć zdalnym interfejsem na porcie 9000 za pomocą hasła "moje_hasło".

4.9.6. WebSocket

Protokół WebSocket (RFC 6455) jest wspierany dla wszystkich protokołów.

Żądanie WebSocket jest automatycznie wykrywane i socket staje się gotowy do transmisji WebSocket jeśli wymagane nagłówki znajdują się w żądaniu oraz, gdy źródło jest dopuszczone (zobacz opcję relay.network.websocket_allowed_origins).

WebSocket może zostać otworzony w HTML5 za pomocą jednej linii w JavaScript:

websocket = new WebSocket("ws://server.com:9000/weechat");

Port (9000 w przykładzie) to port zdefiniowany we wtyczce relay. Adres URL musi się zawsze kończyć "/weechat" (dla protokołów irc i weechat).

4.9.7. Sockety UNIXowe

Używając opcji protokołu "unix" razem z komendą /relay, można nasłuchiwać dowolnego protokołu za pomocą socketu UNIXowego w podanej ścieżce. Na przykład:

/relay add unix.weechat %h/relay_socket

Pozwala to na połączenia od klientów za pomocą protokołu weechat do ~/.weechat/relay_socket. Jest to przydatne zwłaszcza jeśli chcemy tunelować klienty przez SSH, w przypadku, kiedy inne porty nie moga być otwierane. Za pomocą OpenSSH:

$ ssh -L 9000:.weechat/relay_socket user@hostname

Przekerowuje to połączenia lokalnych klientów łączących się na port 9000 do intancji WeeChat uruchomionej na "hostname".

4.9.8. Komendy

 • relay: zarządzanie przesyłaniem

/relay list|listfull|listrelay
    add <nazwa> <port>|<ścieżka>
    del|start| restart|stop <nazwa>
    raw
    sslcertkey

     list: wyświetla klienty pośrednika (tylko aktywne)
   listfull: wyświetla klienty pośrednika (wszystkie)
  listrelay: wyświetla pośredników (nazwa i port)
     add: dodaje relay (nasłuchuje na porcie)
     del: usuwa relay (klienty zostają połączone)
    start: nasłuchuje na porcie
   restart: zamyka porta serwera i otwiera go ponownie nasłuchując na nim (klienty zostają połączone)
     stop: zamyka gniazdo serwera (klienty zostają połączone)
    nazwa: nazwa pośrednika (format poniżej)
     port: port używany przez pośrednika
     ścieżka: ścieżka używana przez pośrednika (tylko dla socketów UNIXowych); "%h" na początku ciągu jest zastępowane katalogiem domowym WeeChat (domyślnie "~/.weechat"), zawartość jest przetwarzana (zobacz /help eval)
     raw: otwiera bufor z nieprzetworzonymi danymi pośrednika
  sslcertkey: ustawia certyfikat SSL/hasło używając ścieżki w opcji relay.network.ssl_cert_key

Nazwa pośrednika to: [ipv4.][ipv6.][ssl.]<protokół.nazwa> lub unix.[ssl.]<protokół. nazwa>
     ipv4: wymusza użycie IPv4
     ipv6: wymusza użycie IPv6
     ssl: włącza SSL
     unix: używa socketu UNIXowego
protokół.nazwa: protokół i nazwa do przekazywania:
         - protokół "irc": nazwą jest serwer do współdzielenia (opcjonalne, jeśli nie podane, nazwa serwera musi być wysłana przez klienta w komendzie "PASS", format: "PASS serwer:hasło")
         - protokół "weechat" (nazwa nie jest używana)

Protokół "irc" pozwala dowolnemu klientowi IRC (włączając w to WeeChat) połączyć się na ustawionym porcie.
Protokół "weechat" pozwala na połączenie się zdalnym interfejsem, lista dostępna pod adresem: https://weechat.org/about/interfaces

Bez argumentu komenda otwiera bufor z listą klientów.

Przykłady:
 pośrednik irc dla serwera "freenode":
  /relay add irc.freenode 8000
 pośrednik irc dla serwera "freenode", z SSL:
  /relay add ssl.irc.freenode 8001
 pośrednik irc dla wszystkich serwerów (klient wybiera) z SSL:
  /relay add ssl.irc 8002
 protokół weechat:
  /relay add weechat 9000
 protokół weechat z SSL:
  /relay add ssl.weechat 9001
 protokół weechat z SSL, używający tylko IPv4:
  /relay add ipv4.ssl.weechat 9001
 protokół weechat z SSL, używający tylko IPv6:
  /relay add ipv6.ssl.weechat 9001
 protokół weechat z SSL, używający IPv4 + IPv6:
  /relay add ipv4.ipv6.ssl.weechat 9001
 protokół weechat po sockecie UNIXowym:
  /relay add unix.weechat %h/relay_socket

4.9.9. Opcje

Sekcje w pliku relay.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set relay.look.*

Wygląd.

color

/set relay.color.*

Kolory.

network

/set relay.network.*

Opcje sieci.

irc

/set relay.irc.*

Opcje specyficzne dla protokołu irc (pośrednik irc).

port

/relay add
/set relay.port.*

Porty używane do przekazywania (protokoły irc i weechat) (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • relay.color.client

  • opis: kolor tekstu dla opisu klienta

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • relay.color.status_active

  • opis: kolor statusu "connected"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • relay.color.status_auth_failed

  • opis: kolor statusu "authentication failed"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • relay.color.status_connecting

  • opis: kolor statusu "connecting"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • relay.color.status_disconnected

  • opis: kolor statusu "disconnected"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • relay.color.status_waiting_auth

  • opis: kolor statusu "waiting authentication"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • relay.color.text

  • opis: kolor tekstu w buforze pośrednika

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • relay.color.text_bg

  • opis: kolor tła w buforze pośrednika

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • relay.color.text_selected

  • opis: kolor tekstu zaznaczonej linii w buforze pośrednika

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • relay.irc.backlog_max_minutes

  • opis: maksymalna ilość minut w historii każdego bufora dla kanału IRC (0 = bez ograniczeń, przykłady: 1440 = dzień, 10080 = tydzień, 43200 = miesiąc, 525600 = rok)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 0

 • relay.irc.backlog_max_number

  • opis: maksymalna ilość linii w historii każdego bufora dla kanału IRC (0 = bez ograniczeń)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 1024

 • relay.irc.backlog_since_last_disconnect

  • opis: wyświetlaj backlog zaczynając od ostatniego rozłączenia klienta

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • relay.irc.backlog_since_last_message

  • opis: wyświetlaj backlog zaczynając od twojej ostatniej wiadomości

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • relay.irc.backlog_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów dla wiadomości, które są wyświetlane w backlogu dla kanałów IRC (wspierane tagi: "irc_join", "irc_part", "irc_quit", "irc_nick", "irc_privmsg"), "*" = dla wszystkich wspieranych tagów

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "irc_privmsg"

 • relay.irc.backlog_time_format

  • opis: format czasu wiadomości w backlogu (zobacz man strftime dla formatu) (nie używane jeśli dla serwera ustawiono "server-time" przez klienta, ponieważ czas jest wysyłany jako tag irc); pusty ciąg = wyłącza znacznik czasu w backlogu

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "[%H:%M] "

 • relay.look.auto_open_buffer

  • opis: automatycznie otwiera bufor kiedy podłącza się nowy klient

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • relay.look.raw_messages

  • opis: ilość nieprzetworzonych wiadomości do zachowania w pamięci, kiedy zamknięty jest bufor nieprzetworzonych danych (wiadomości zostaną wyświetlone po otworzeniu dla nich bufora)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 65535

  • domyślna wartość: 256

 • relay.network.allow_empty_password

  • opis: zezwala na puste haslo dla pośrednika (zaleca się włączać tylko dla testów albo dla sieci lokalnej)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • relay.network.allowed_ips

  • opis: rozszerzone wyrażenia regularne POSIX z adresami IP dozwolonymi dla pośrednika (nie wrażliwe na wielkość znaków, umieszczenie "(?-i)" na początku sprawi, że wielość znaków będzie miała znaczenie), przykład: "^(123\.45\.67\.89|192\.160\..*)$"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • relay.network.auth_timeout

  • opis: timeout (in seconds) for client authentication: connection is closed if the client is still not authenticated after this delay and the client status is set to "authentication failed" (0 = wait forever)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 60

 • relay.network.bind_address

  • opis: adres do przypisania (jeśli puste, połączenie jest możliwe na wszystkich interfejsach, użyj "127.0.0.1", aby pozwolić tylko na połączenia z tej maszyny)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • relay.network.clients_purge_delay

  • opis: opóźnienie, z jakim zostaną skasowane rozłączone klienty (w minutach, 0 = natychmiast, -1 nigdy)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 43200

  • domyślna wartość: 0

 • relay.network.compression_level

  • opis: stopień kompresji pakietów wysyłanych do klienta za pomocą protokołu WeeChat (0 = kompresja wyłączona, 1 = niska kompresja ... 9 = najwyższa kompresja)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 9

  • domyślna wartość: 6

 • relay.network.ipv6

  • opis: nasłuchuj domyślnie na gnieździe IPv6 (w dodatku do domyślnego IPv4); protokoły IPv4 i IPv6 mogą być wymuszane (pojedynczo lub razem) w nazwie protokołu (zobacz /help relay)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • relay.network.max_clients

  • opis: maksymalna ilość klientów łączących się na port (0 = brak limitu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 5

 • relay.network.nonce_size

  • opis: size of nonce (in bytes), generated when a client connects; the client must use this nonce, concatenated to the client nonce and the password when hashing the password in the "init" command of the weechat protocol

  • typ: liczba

  • wartości: 8 .. 128

  • domyślna wartość: 16

 • relay.network.password

  • opis: hasło wymagane od klientów do połączenia z tym pośrednikiem (pusta wartość oznacza brak hasła, zobacz opcję relay.network.allow_empty_password) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • relay.network.password_hash_algo

  • opis: comma separated list of hash algorithms used for password authentication in weechat protocol, among these values: "plain" (password in plain text, not hashed), "sha256", "sha512", "pbkdf2+sha256", "pbkdf2+sha512"), "*" means all algorithms, a name beginning with "!" is a negative value to prevent an algorithm from being used, wildcard "*" is allowed in names (examples: "*", "pbkdf2*", "*,!plain")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "*"

 • relay.network.password_hash_iterations

  • opis: number of iterations asked to the client in weechat protocol when a hashed password with algorithm PBKDF2 is used for authentication; more iterations is better in term of security but is slower to compute; this number should not be too high if your CPU is slow

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 1000000

  • domyślna wartość: 100000

 • relay.network.ssl_cert_key

  • opis: plik z certyfikatem SSL i kluczem prywatnym (dla obsługi klientów poprzez SSL)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/ssl/relay.pem"

 • relay.network.ssl_priorities

  • opis: ciąg z priorytetami dla gnutls (składnię można znaleźć w dokumentacji gnutls dla funkcji gnutls_priority_init, często używane ciągi to: "PERFORMANCE", "NORMAL", "SECURE128", "SECURE256", "EXPORT", "NONE")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "NORMAL:-VERS-SSL3.0"

 • relay.network.totp_secret

  • opis: sekret do generowania Time-based One-Time Password (TOTP), zakodowany w base32 (tylko litery i cyfry od 2 do 7); używany jako drugi składnik uwierzytelniania przez protokół weechat, dodatkowo do hasła, które nie może być puste (pusta wartość oznacza brak TOTP) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • relay.network.totp_window

  • opis: liczba Time-based One-Time Passwords do zaakceptowania przez i po obecnym: 0 = akceptuj tylko obecne hasło, 1 = akceptuj jedno wcześniejsze obecne i następne hasło, 2 = akceptuj dwa wcześniejsze obecne i dwa następne hasła, ...; wysoka liczba obniża poziom bezpieczeństwa (0 lub 1 to zalecane wartości)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 256

  • domyślna wartość: 0

 • relay.network.websocket_allowed_origins

  • opis: rozszerzone wyrażenia regularne POSIX ze źródłami dozwolonymi dla gniazd webowych (nie wrażliwe na wielkość znaków, umieszczenie "(?-i)" na początku sprawi, że wielość znaków będzie miała znaczenie), przykład: "^http://(www\.)?przykład\.(com|org)"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • relay.weechat.commands

  • opis: oddzielona przecinkami lista poleceń dozwolonych/zakazanych kiedy dane (tekst lub polecenia) zostaną odebrane od klienta; "*" oznacza dowolną komendę, nazwa zaczynająca się od "!" oznacza nie dozwoloną komendę, znak "*" dozwolony jest w nazwach; ta opcja powinna być ustawiona jeśli pośrednik nie jest bezpieczny (ktoś może go użyć do wykonywania poleceń); na przykład "*,!exec,!quit" zezwala na wszystkie polecenia poza /exec i /quit

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

4.10. Skryptowe

WeeChat posiada 8 wtyczek skryptowych: Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Guile (scheme), JavaScript i PHP. Wtyczki te potrafią ładować, wykonywać i wyładowywać skrypty w tych językach.

Inna wtyczka nazwana "script" jest managerem skryptów i jest używana do ładowania/wyładowywania skryptów w dowolnym języku, oraz do instalacji/usuwania skryptów z repozytorium skryptów WeeChat, dostępnego pod adresem: https://weechat.org/scripts

Więcej informacji o tym jak pisać skrypty lub o API WeeChat dla skryptów można znaleźć w Poradniku pisania skryptów.

4.10.1. Komendy wtyczki script

 • script: Manager skryptów WeeChat

/script list [-o|-ol|-i|-il]
     search <tekst>
     show <skrypt>
     load|unload|reload <skrypt> [<skrypt>...]
     autoload|noautoload|toggleautoload <skrypt> [<skrypt>...]
     install|remove|installremove|hold [-q] <skrypt> [<skrypt>...]
     upgrade
     update

     list: lista załadowanych skryptów (wszystkie języki)
      -o: wysyła listę skryptów do bufora (po angielsku)
      -ol: wysyła listę skryptów do bufora (przetłumaczoną)
      -i: kopiuje listę skryptów do wiersza poleceń (do wysłania do bufora)(po angielsku)
      -il: kopiuje listę skryptów do wiersza poleceń (do wysłania do bufora)(przetłumaczone)
    search: wyszukuje skryptu po tagach, języku (python, perl, ...), rozszerzeniu pliku (py, pl, ...) lub tekście; wynik jest wyświetlany w buforze skryptów
     show: pokazuje dokładne informacje o skrypcie
     load: ładuje skrypt(y)
    unload: wyładowuje skrypt(y)
    reload: przeładowuje skrypt(y)
   autoload: automatyczne ładowanie skryptu
  noautoload: nie ładuj automatycznie skryptu
toggleautoload: przełącza automatyczne logowanie
    install: instaluje/uaktualnia skrypt(y)
    remove: usuwa skrypt(y)
 installremove: instaluje lub usuwa skrypt(y), w zależności od obecnego stanu
     hold: przełącza stan wstrzymania skrypt(y) (wstrzymany skrypt nie będzie aktualizowany ani nie może zostać usunięty)
      -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
    upgrade: aktualizuje wszystkie zainstalowane skrypty, które są przestarzałe (nowa wersja jest dostępne)
    update: aktualizuje lokalna listę dostępnych skryptów

Bez żadnego argumentu, komenda otwiera bufor z listą skryptów.

W buforze skryptów, możliwe statusy dla każdego ze skryptów:
 * i a H r N
 | | | | | |
 | | | | | przestarzały (dostępna jest nowa wersja)
 | | | | działający (załadowany)
 | | | wstrzymany
 | | automatycznie ładowany
 | zainstalowany
 popularny skrypt

Skróty klawiszowe w buforze skryptów:
 alt+i instaluje skrypt
 alt+r usuwa skrypt
 alt+l ładuje skrypt
 alt+L przeładowuje skrypt
 alt+u wyładowuje skrypt
 alt+A automatyczne ładowanie skryptu
 alt+h przełącza stan wstrzymania skryptu
 alt+v wyświetla skrypt

Dozwolone komendy z linii poleceń w buforze skryptów:
 i/r/l/L/u/A/h/v akcje dla skryptu (takie same jak skróty klawiszowe powyżej)
 q        zamknij bufor
 $        odśwież bufor
 s:x,y      sortuj bufor używając klawiszy x i y (zobacz /help script.look.sort)
 s:        resetuj sortowanie (użyj domyślnego)
 słowo(a)     filtruj skrypty: szukaj słowa(ów) w skryptach (opis, tagi, ...)
 *        usuń filtr

Akcje myszy w buforze skryptów:
 kółko      przewija listę
 lewy przycisk  wybiera skrypt
 prawy przycisk instaluj/usuń skrypt

Przykłady:
 /script search url
 /script install go.py urlserver.py
 /script remove go.py
 /script hold urlserver.py
 /script reload urlserver
 /script upgrade

4.10.2. Komendy wtyczki python

 • python: list/load/unload skrypt

/python list|listfull [<nazwa>]
     load [-q] <nazwapliku>
     autoload
     reload|unload [-q] [<nazwa>]
     eval [-o|-oc] <kode>
     version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.3. Komendy wtyczki perl

 • perl: list/load/unload skrypt

/perl list|listfull [<nazwa>]
    load [-q] <nazwapliku>
    autoload
    reload|unload [-q] [<nazwa>]
    eval [-o|-oc] <kode>
    version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.4. Komendy wtyczki ruby

 • ruby: list/load/unload skrypt

/ruby list|listfull [<nazwa>]
    load [-q] <nazwapliku>
    autoload
    reload|unload [-q] [<nazwa>]
    eval [-o|-oc] <kode>
    version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.5. Komendy wtyczki lua

 • lua: list/load/unload skrypt

/lua list|listfull [<nazwa>]
   load [-q] <nazwapliku>
   autoload
   reload|unload [-q] [<nazwa>]
   eval [-o|-oc] <kode>
   version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.6. Komendy wtyczki tcl

 • tcl: list/load/unload skrypt

/tcl list|listfull [<nazwa>]
   load [-q] <nazwapliku>
   autoload
   reload|unload [-q] [<nazwa>]
   eval [-o|-oc] <kode>
   version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.7. Komendy wtyczki guile

 • guile: list/load/unload skrypt

/guile list|listfull [<nazwa>]
    load [-q] <nazwapliku>
    autoload
    reload|unload [-q] [<nazwa>]
    eval [-o|-oc] <kode>
    version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.8. Komendy wtyczki javascript

 • javascript: list/load/unload skrypt

/javascript list|listfull [<nazwa>]
       load [-q] <nazwapliku>
       autoload
       reload|unload [-q] [<nazwa>]
       eval [-o|-oc] <kode>
       version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.9. Komendy wtyczki php

 • php: list/load/unload skrypt

/php list|listfull [<nazwa>]
   load [-q] <nazwapliku>
   autoload
   reload|unload [-q] [<nazwa>]
   eval [-o|-oc] <kode>
   version

  list: lista załadowanych wtyczek
listfull: lista załadowanych wtyczek (szczegółowa)
  load: ładuje wtyczkę
autoload: automatycznie ładuje wtyczki w katalogu systemowym lub użytkownika
 reload: przeładuje pojedynczą wtyczkę (jeśli nie podano nazwy, wyładuje wszystkie wtyczki, następnie automatycznie załaduje wtyczki)
 unload: wyładowuje jedną albo wszystkie wtyczki
nazwa_pliku: skrypt (plik) do załadowania
   -q: tryb cichy: nie wyświetla wiadomości
  nazwa: nazwa skryptu (nazwa użyta do wywołania funkcji "register")
  eval: wykonuje kod źródłowy i wyświetla wynik w obecnym buforze
   -o: wysyła wynik do bufora bez wykonywania komend
   -oc: wysyła wynik do bufora i wykonuje komendy
  code: kod źródłowy do wykonania
 version: wyświetla wersję używanego interpretera

Bez argumentów ta komenda wyświetli wszystkie załadowane wtyczki.

4.10.10. Opcje wtyczki script

Sekcje w pliku script.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set script.look.*

Wygląd.

color

/set script.color.*

Kolory.

scripts

/set script.scripts.*

Opcja dla pobierania skryptów.

Opcje:

 • script.color.status_autoloaded

  • opis: kolor dla statusu "automatycznie ładowany" ("a")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • script.color.status_held

  • opis: kolor dla statusu "wstrzymany" ("H")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.status_installed

  • opis: kolor dla statusu "zainstalowany" ("i")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • script.color.status_obsolete

  • opis: kolor dla statusu "przestarzały" ("N")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • script.color.status_popular

  • opis: kolor dla statusu "popularny" ("*")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • script.color.status_running

  • opis: kolor dla statusu "uruchomiony" ("r")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • script.color.status_unknown

  • opis: kolor dla statusu "nieznany" ("?")

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • script.color.text

  • opis: kolor tekstu w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_bg

  • opis: kolor tła w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_bg_selected

  • opis: kolor tła dla zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • script.color.text_date

  • opis: kolor dat w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_date_selected

  • opis: kolor daty w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.text_delimiters

  • opis: kolor ograniczników w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_description

  • opis: kolor opisu w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_description_selected

  • opis: kolor opisu w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.text_extension

  • opis: kolor rozszerzenia w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_extension_selected

  • opis: kolor rozszerzenia w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.text_name

  • opis: kolor nazwy skryptu w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • script.color.text_name_selected

  • opis: kolor nazwy skryptu w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • script.color.text_selected

  • opis: kolor tekstu w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.text_tags

  • opis: kolor tagów w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: brown

 • script.color.text_tags_selected

  • opis: kolor tagów w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • script.color.text_version

  • opis: kolor wersji w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: magenta

 • script.color.text_version_loaded

  • opis: kolor wersji załadowanego skryptu w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • script.color.text_version_loaded_selected

  • opis: kolor załadowanej wersji skryptu w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • script.color.text_version_selected

  • opis: kolor wersji w zaznaczonej linii w buforze skryptów

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • script.look.columns

  • opis: format kolumn wyświetlanych w buforze skryptów: następujące identyfikatory kolumn są zastępowane przez ich wartość: %a=autor, %d=opis, %D=data dodania, %e=rozszerzenie, %l=język, %L=licencja, %n=nazwa z rozszerzeniem, %N=nazwa, %r=wymagania, %s=status, %t=tagi, %u=data wgrania, %v=wersja, %V=załadowana wersja, %w=min_weechat, %W=max_weechat)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%s %n %V %v %u | %d | %t"

 • script.look.diff_color

  • opis: koloruj wyjście diffa

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.look.diff_command

  • opis: komenda używana do pokazania różnic pomiędzy załadowanym skryptem i nową wersją w repozytorium ("auto" = automatyczna detekcja polecenie diff (git albo diff), pusta wartość = wyłączenie diffa, inny ciąg = nazwa komendy, na przykład "diff")

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "auto"

 • script.look.display_source

  • opis: wyświetl kod źródłowy skryptu w buforze ze szczegółami o skrypcie (skrypt jest pobierany do pliku tymczasowego, kiedy pokazywane są szczegółowe informacje na jego temat)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.look.quiet_actions

  • opis: ciche akcje na buforze skryptów: nie wyświetlaj wiadomości w głównym buforze, kiedy skrypty są instalowane/usuwane/ładowane/wyładowywane (wyświetlane są tylko błędy)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.look.sort

  • opis: domyślne sortowania dla skryptów: oddzielona przecinkami lista identyfikatorów: a=autor, A=automatycznie ładowany, d=data dodania, e=rozszerzenie, i=zainstalowany, l=język, n=nazwa, o=przestarzały, p=popularność, r=uruchomiony, u=data aktualizacji; znak "-" może zostać użyty przed identyfikatorem w celu odwrócenia kolejności; przykład: "i,u": najpierw zainstalowane skrypty, sortowane po dacie aktualizacji

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "i,p,n"

 • script.look.translate_description

  • opis: przetłumaczony opis skryptu (jeśli tłumaczenie jest dostępne w twoim języku, w przeciwnym wypadku zostanie użyta angielska wersja)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.look.use_keys

  • opis: użyj skrótu alt+X w buforze skryptów, aby wykonać akcję na skrypcie (alt+i = zainstaluj, alt+r = usuń, ...); jeśli wyłączone dozwolone jest tylko wprowadzanie: i, r, ...

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.scripts.autoload

  • opis: automatycznie ładuj zainstalowane skrypty (tworzy link w katalogu "autoload" do skryptu w katalogu nadrzędnym)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • script.scripts.cache_expire

  • opis: lokalnie zapisany czas wygaśnięcia, w minutach (-1 = nigdy nie wygasa, 0 = zawsze wygasa)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 525600

  • domyślna wartość: 1440

 • script.scripts.download_enabled

  • opis: enable download of files from the scripts repository when the /script command is used (list of scripts and scripts themselves); the list of scripts is downloaded from the URL specified in the option script.scripts.url; WeeChat will sometimes download again the list of scripts when you use the /script command, even if you don't install a script

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • script.scripts.download_timeout

  • opis: czas oczekiwania (w sekundach) na pobranie skryptu i listy skryptów

  • typ: liczba

  • wartości: 1 .. 3600

  • domyślna wartość: 30

 • script.scripts.hold

  • opis: skrypty do "wstrzymania": oddzielona przecinkami lista skryptów, które nigdy nie zostaną zaktualizowane i nie mogą być usunięte, na przykład: "go.py,urlserver.py"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • script.scripts.path

  • opis: lokalny katalog z cache skryptów; "%h" na początku ciągu zostanie zastąpione przez katalog domowy WeeChat (domyślnie "~/.weechat") (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/script"

 • script.scripts.url

  • opis: adres URL pliku z listą skryptów

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "https://weechat.org/files/plugins.xml.gz"

4.10.11. Opcje dla języka Python

Sekcje w pliku python.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set python.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • python.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • python.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.12. Opcje dla języka Perl

Sekcje w pliku perl.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set perl.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • perl.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • perl.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.13. Opcje dla języka Ruby

Sekcje w pliku ruby.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set ruby.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • ruby.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • ruby.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.14. Opcje dla języka Lua

Sekcje w pliku lua.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set lua.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • lua.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • lua.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.15. Opcje dla języka Tcl

Sekcje w pliku tcl.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set tcl.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • tcl.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • tcl.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.16. Opcje dla języka Guile

Sekcje w pliku guile.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set guile.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • guile.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • guile.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.17. Opcje dla języka Javascript

Sekcje w pliku javascript.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set javascript.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • javascript.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • javascript.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.10.18. Opcje dla języka PHP

Sekcje w pliku php.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set php.look.*

Wygląd.

Opcje:

 • php.look.check_license

  • opis: sprawdza licencję skryptów podczas ich ładowania: jeśli licencja jest inna niż licencja wtyczki wyświetlane jest ostrzeżenie

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • php.look.eval_keep_context

  • opis: przechowuj kontekst pomiędzy dwoma odwołaniami do wykonania tego samego kodu źródłowego (opcja "eval" komendy script lub info "%s_eval"); ukryty sktypt jest używany do wykonania kodu skryptu; jeśli ta opcja jest wyłączona, ukryty skrypt jest wyładowywany po każdym wykonaniu: zajmuje to mniej pamięci, ale jest wolniejsze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

4.11. Spell

Wtyczka spell pozwala na sprawdzanie pisowni w linii poleceń. Możliwe jest ustawienie wielu języków dla bufora.

Sprawdzenie pisowni jest domyślnie wyłączone i możę być przełączone za pomocą Alt+s.

4.11.1. Słowniki

Przed użyciem sprawdzania pisowni należy zdefiniować słowniki można to zrobić zarówno globalnie jak i dla poszczególnych buforów.

Możliwe jest użycie kilku słowników równocześnie: WeeChat sprawdzi słowa we wszystkich słownikach.

Na przykład dla angielskiego i francuskiego:

/set spell.check.default_dict "en,fr"

Możliwe jest użycie innego słownika dla konkretnego buforu, na przykład na kanale niemieckojęzycnzym:

/spell setdict de

Możesz również ustawić słownik dla grupy buforów, na przykład angielski dla wsystkich kanałów na serwerze IRC freenode:

/set spell.dict.irc.freenode en

Więcej informacji można znaleźć w opisie komendy /spell.

4.11.2. Opcje słowników

Opcje słowników mogą zostać zdefiniowane poprzez dodanie opcji w sekcji "option" dla konfiguracji aspell.

Nazwa opcji to nazwa opcji konfiguracyjnej aspell. Listę opcji można uzyskać wykonując w powłoce następującą komendę:

$ aspell config

Na przykład, aby włączyć opcję "ignore-case":

/set spell.option.ignore-case "true"

4.11.3. Sugestie

Sugestie są wyświetlane w elemencie paska "spell_suggest". Ilość wyświetlanych sugestii można ustawić za pomocą opcji spell.check.suggestions.

Aby włączyć sugestie trzeba ustawić opcję spell.check.suggestions na liczbę ≥ 0 i dodać element "spell_suggest" do jakiegoś paska, jak status.

Przykład sugestii z angielskim słownikiem (en):

│[12:55] [6] [irc/freenode] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune]          │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Przykład sugestii ze słownikami angielskim i francuskim (en,fr):

│[12:55] [6] [irc/freenode] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune/prime,primer,primé] │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.11.4. Komendy

 • spell: konfiguracja wtyczki spell

/spell enable|disable|toggle
    listdict
    setdict <język>[,<język>...]
    deldict
    addword [<język>] <słowo>

 enable: włącza sprawdzanie pisowni
 disable: wyłącza sprawdzanie pisowni
 toggle: przełącza sprawdzanie pisowni
listdict: pokazuje zainstalowane słowniki
 setdict: ustawia słownik dla obecnego buforu (kilka słowników może być podanych po przecinku)
 deldict: usuwa słownik używany w obecnym buforze
 addword: dodaje słowo do osobistego słownika

Jeśli wprowadzany tekst zaczyna się od '/' nie będzie on sprawdzany, za wyjątkiem kilku komend (zobacz /set spell.check.commands).

W celu włączenia sprawdzania pisowni dla wszystkich buforów, należy użyć opcji "default_dict", następnie włączyć sprawdzanie pisowni, na przykład:
 /set spell.check.default_dict "en"
 /spell enable

W celu wyświetlenia listy sugestii na pasku, użyj elementu "spell_suggest".

Domyślny skrót klawiszowy przełączający sprawdzanie pisowni to alt-s.

4.11.5. Opcje

Sekcje w pliku spell.conf:

Sekcja Komenda Opis

color

/set spell.color.*

Kolory.

check

/set spell.check.*

Opcje do kontrolowania sprawdzania pisowni.

dict

/spell setdict
/set spell.dict.*

Słowniki używane w buforze (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

look

/set spell.look.*

Wygląd.

option

/set spell.option.*

Opcje słowników (opcje w tej sekcji mogą być dodawane/usuwane).

Opcje:

 • spell.check.commands

  • opis: oddzielona przecinkiem lista komend, dla których sprawdzana jest poprawna pisownia (sprawdzanie pisowni jest wyłączone dla pozostałych komend)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "away,command,cycle,kick,kickban,me,msg,notice,part,query,quit,topic"

 • spell.check.default_dict

  • opis: domyślny słownik (lub oddzielona przecinkami lista słowników) używany, kiedy bufor nie ma zdefiniowanego słownika (zostaw puste, aby wyłączyć sprawdzanie pisowni w buforach, w których nie zostało to włączone)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • spell.check.during_search

  • opis: sprawdzaj słowa podczas wyszukiwania tekstu w buforze

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.enabled

  • opis: włącza sprawdzanie pisowni dla linii komend

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.real_time

  • opis: sprawdzanie pisowni w czasie rzeczywistym (wolniejsze, wyłączone domyślnie: słowa są sprawdzane tylko jeśli za nimi znajduje się separator)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • spell.check.suggestions

  • opis: numer podpowiedzi wyświetlanych w elemencie paska "spell_suggest" dla każdego słownika ustawionego w buforze (-1 = wyłącza podpowiedzi, 0 = wyświetla wszystkie możliwe podpowiedzi dla każdego języka)

  • typ: liczba

  • wartości: -1 .. 2147483647

  • domyślna wartość: -1

 • spell.check.word_min_length

  • opis: minimalna długość słowa do sprawdzenia ( 0 - sprawdzaj wszystkie słowa)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 2

 • spell.color.misspelled

  • opis: kolor używany dla błędnie zapisanych słów (pasek wprowadzania)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • spell.color.suggestion

  • opis: kolor tekstu sugestii dla błędnie wprowadzonego słowa w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • spell.color.suggestion_delimiter_dict

  • opis: kolor tekstu separatorów wyświetlanych pomiędzy dwoma słownikami w elemenci paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • spell.color.suggestion_delimiter_word

  • opis: kolor tekstu dla separatorów wyświetlanych pomiędzy dwoma słowami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • spell.look.suggestion_delimiter_dict

  • opis: separator wyświetlany pomiędzy dwoma słownikami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: " / "

 • spell.look.suggestion_delimiter_word

  • opis: separator wyświetlany pomiędzy dwoma słowami w elemencie paska "spell_suggest"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ","

4.12. Trigger

Trigger to scyzoryk szwajcarski dla WeeChat: może być podpięty do wielu rzeczy (sygnał, modyrikator, wyśiwrtlanie, …​), zmieniać zawartość danych, oraz wykonać jedną lub więcej komend. Można użyć warunków w celu ograniczenia działania w określonych przypadkach.

Używanie triggerów wymaga znajomości jak działają sygnały, modyfikatory, …​ . Warto rozważyć przeczytanie Opisu Api wtyczek WeeChat / Hooks (Angielski).

4.12.1. Domyślne triggery

WeeChat tworzy domyślnie 5 triggerów, które mogą zostać wyłączone, zaktualizowane lub usunięte:

 • trigger beep dla powiadomień

 • cztery pozostałe triggery służą ukrywaniu haseł na ekranie

Lista domyśłnych triggerów:

Nazwa Hook Opis

beep

print

Powiadamiaj o podświetleniach/prywatnej wiadomości.

cmd_pass

modifier

Ukrywa hasło w komendach: /msg nickserv id|identify|set password|ghost|release|regain|recover, /oper, /quote pass, /secure passphrase|decrypt|set.

cmd_pass_register

modifier

Ukrywa hasło w komendzie /msg nickserv register.

msg_auth

modifier

Ukrywa hasło w wiadomości IRC auth (wiadomość otrzymana od serwera po wykonaniu komendy przez użytkownika).

server_pass

modifier

Ukrywa hasło serwera w komendach /server i /connect.

4.12.2. Anatomia triggera

Trigger posiada następujące opcje (nazwy to trigger.trigger.<nazwa>.<opcja>):

Opcja Wartość Opis

enabled

on, off

Kiedy wartość ustawiona jest na off, trigger jest wyłączony i akcje nie będą więcej wykonywane.

hook

signal, hsignal, modifier, line, print, command, command_run, timer, config, focus, info, info_hashtable

Zdarzenia używane przez trigger. Więcej informacji można znaleźć w WeeChat Plugin API Reference / Hooks (Angielski).

arguments

string

Argumenty dla zdarzenia, zależą od jego typu.

conditions

string

Waruki do wykonania triggera; są one przetwarzane (zobacz komendę /eval).

regex

string

Jedno lub więcej rozszerzonych wyrażeń regularnych POSIX, do zamiany danych otrzymanych w odpowiedzi od podpiętego zdarzenia (i trochę rzeczy dodanych przez wtyczkę trigger) zobacz regular expression.

command

string

Komenda do wykonania (wiele komend należy oddzielić średnikiem); jest to przetwarzane (zobacz komendę /eval).

return_code

ok, ok_eat, error

Kod wiadomości zwrotnej (domyślnie jest to ok, które powinno być używane dla większości triggerów, pozostałe wartości są sporadycznie używane).

post_action

none, disable, delete

Akcja wykonywana na triggerze po jego wykonaniu (domyślna wartość none powinna być użyta dla wszystkich triggerów, pozostałe wartości są sporadycznie używane).

Na przykład, domyślny trigger beep ma następujące opcje:

trigger.trigger.beep.enabled = on
trigger.trigger.beep.hook = print
trigger.trigger.beep.arguments = ""
trigger.trigger.beep.conditions = "${tg_displayed} && (${tg_highlight} || ${tg_msg_pv})"
trigger.trigger.beep.regex = ""
trigger.trigger.beep.command = "/print -beep"
trigger.trigger.beep.return_code = ok
trigger.trigger.beep.post_action = none

4.12.3. Wykonywanie

Kiedy wywoływany jest trigger, następujące akcje są wykonywane, dokładnie w takiej kolejności, jeśli triggery są globalnie włączone i jeśli sam trigger jest włączony:

 1. sprawdzenie warunków triggera: jeśli nie jest spełniony następuje wyjście

 2. zastępowanie tekstu w triggerze za pomocą wyrażenia

 3. wykonanie komend(-y)

 4. wyjście z kodem poweoru (nie dotyczy hooków modifier, line, focus, info i info_hashtable)

 5. wykonanie akcji kończącej (jeśli inna niż none).

4.12.4. Argumenty uchwytów

Argumenty zależą od rodzaju uchwytu. Są oddzielane średnikami.

Uchwyt Argumenty Przykłady Dokumentacja (API)

signal

1. nazwa sygnału (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. nazwa sygnału (dozwolony priorytet)
3. …​

*,irc_in_privmsg
*,irc_in_privmsg;*,irc_in_notice
signal_sigwinch

hook_signal (Angielski)

hsignal

1. nazwa sygnału (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. nazwa sygnału (dozwolony priorytet)
3. …​

nicklist_nick_added

hook_hsignal (Angielski)

modifier

1. nazwa modyfikatora (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. nazwa modyfikatora (dozwolony priorytet)
3. …​

weechat_print
5000|input_text_display;5000|history_add

hook_modifier (Angielski)

line

1. typ bufora
2. nazwa bufora
3. tagi

formatted
free
*;irc.freenode.*
*;irc.freenode.#weechat
formatted;irc.freenode.#weechat;irc_notice

hook_line

print

1. nazwa buforu
2. tagi
3. wiadomość
4. odrzucić kolory (0/1)

irc.freenode.*
irc.freenode.#weechat
irc.freenode.#weechat;irc_notice
*;;;1

hook_print (Angielski)

command

1. nazwa komendy dozwolony priorytet) (wymagane)
2. opis (evaluated, zobacz komendę /eval)
3. argumenty (evaluated, zobacz komendę /eval)
4. opis argumentów (evaluated, zobacz komendę /eval)
5. dopełnienie (evaluated, zobacz komendę /eval)

test
5000|test
test;test command;arg1 arg2;arg1: description 1${\n}arg2: description 2

hook_command (Angielski)

command_run

1. komenda (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. komenda (dozwolony priorytet)
3. …​

/cmd argumenty

hook_command_run (Angielski)

timer

1. interwał w milisekundach (wymagane)
2. wyrównanie na sekundę (domyślnie: 0)
3. maksymalna ilość wywołań (domyślnie: 0, co oznacza "brak końca")

3600000
60000;0;5

hook_timer (Angielski)

config

1. nazwa opcji (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. nazwa opcji (dozwolony priorytet)
3. …​

weechat.look.*

hook_config (Angielski)

focus

1. nazwa obszaru (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. nazwa obszaru (dozwolony priorytet)
3. …​

buffer_nicklist

hook_focus (Angielski)

info

1. info name (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. info name (dozwolony priorytet)
3. …​

my_info

hook_info (Angielski)

info_hashtable

1. info name (dozwolony priorytet) (wymagane)
2. info name (dozwolony priorytet)
3. …​

my_info

hook_info_hashtable (Angielski)

4.12.5. Warunki

Warunki są używane do kontynuowania przetwarzania w triggerze, lub zatrzymania wszystkiego.

Są one przetwarzane i dane dostępne w callbackach mogą zostać użyte (zobacz dane w callbackach oraz komendę /eval).

Przykład: domyślny trigger beep używa tego warunku do wywołania dźwięku tylko w przypadku podświetlenia lub otrzymania prywatnej wiadomości:

${tg_displayed} && (${tg_highlight} || ${tg_msg_pv})

4.12.6. Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne są używane do zmiany zmiennych w tablicy hashy callbacka.

Format: "/wyrażenie/zamień" lub "/wyrażenie/zamień/zmienna" (gdzie zmienna to zmienna tablicy hashy).

Jeśli zmienna nie istnieje w tablicy haszy zostanie automarycznie utworzona bez wartości. Pozwala to tworzyć dowolne zmienne tymczasowe.

Jeśli zmienna nie zostanie podana, użyta zostanie domyślna zmienna, zależy ona od typu uchwytu:

Uchwyt Domyślna zmienna Dozwolona aktualizacja (1)

signal

tg_signal_data

hsignal

modifier

tg_string

tg_string

line

message

buffer, buffer_name, y, date, date_printed, str_time, tags, notify_level, highlight, prefix, message

print

tg_message

command

tg_argv_eol1

command_run

tg_command

timer

tg_remaining_calls

config

tg_value

focus

info

tg_info

tg_info

info_hashtable

wszytkie zmienne otrzymane w tablicy hashy

(1) Wszystkie zmienne mogą zostać zaktualizowane, jednak tylko te zmienne mają wpływ na zmienne zwrócone i użyte przez WeeChat.

Wiele wyrażeń może być oddzielonych spacją, na przykład: "/regex1/zamień1/zmienna1 /regex2/zamień2/zmienna2".

Znak "/" może zostać zastąpiony dowolnym znakiem (jednym lub kilkoma identycznymi znakami).

Dopasowane grupy, które mogą zostać użyte w "zamień":

 • ${re:0} to ${re:99}: ${re:0} to pełne dopasowanie, ${re:1} do ${re:99} to przechwycone grupy

 • ${re:+}: ostatnie dopasowanie (z najwyższym numerem)

 • ${hide:c,${re:N}}: dopasowanie "N" z wszystkimi znakami zastąpionymi "c" (przykład: ${hide:*,${re:2}} to grupa #2 ze znakami zastąpionymi *).

Przykład: użyj pogrubienia dla słów pomiędzy *:

/\*([^ ]+)\*/*${color:bold}${re:1}${color:-bold}*/

Przykład: domyślny trigger server_pass używa tego wyrażenia do ukrycia hasła w komendach /server i /connect (znaki haseł są zastępowane przez *):

==^(/(server|connect) .*-(sasl_)?password=)([^ ]+)(.*)==${re:1}${hide:*,${re:4}}${re:5}
W tym przykładzie, użyty jest separator "==" ponieważ w wyrażeniu występuje "/".

4.12.7. Komenda

Komenda jest wykonywana po zastąpieniu tekstu przez wyrażenie regularne. Wiele komend może być oddzielonych średnikiem.

Komendy są przetwarzane (zobacz komendę /eval) i tekst zastępowany wyrażeniem może zostać użyty w komendzie.

Przykład: domyślny trigger beep używa tej komendy do wydania dźwięku (BEL):

/print -beep

4.12.8. Dane w callbackach

Dane otrzymane w callbackach są przechowywane w tablicach hashy (wskaźniki i ciągi) i mogą zostać użyte w następujących opcjach:

 • warunki

 • wyrażenia

 • komendy

Zawartość tablicy hashy zależy od typu uchwytu.

Przystępną drogą do zobaczenia danych w triggerze jest otworzenie buforu monitorującego, za pomocą komendy:

/trigger monitor
Sygnał

Callback "signal" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_signal

ciąg

Nazwa sygnału.

tg_signal_data

ciąg

Dane wysłane z sygnałem.

Jeśli sygnał zawiera wiadomość IRC, wiadomość jest parsowana i następujące dane są dodawane do tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

irc_server

wskaźnik

Wskaźnik na serwer IRC (można użyć zmiennych hdata typu "irc_server" jak ${irc_server.name}).

irc_channel

wskaźnik

Wskaźnik na kanał IRC (można użyć zmiennych hdata typu "irc_channel" jak ${irc_channel.name}).

server

ciąg

Nazwa serwera (przykład: "freenode").

tags

ciąg

Tagi w wiadomości (rzadko używane).

message_without_tags

ciąg

Wiadomość bez tagów.

nick

ciąg

Nick.

host

ciąg

Nazwa hosta.

command

ciąg

Komendy IRC (na przykład: "PRIVMSG", "NOTICE", …​).

channel

ciąg

Kanał IRC.

arguments

ciąg

Argumenty komendy (razem z wartością channel).

text

ciąg

Tekst (na przykład wiadomość użytkownika).

pos_command

ciąg

Indeks command w wiadomości ("-1" jeśli command nie zostanie znalezione).

pos_arguments

ciąg

Indeks arguments w wiadomości ("-1" jeśli arguments nie zostaną znalezione).

pos_channel

ciąg

Indeks channel w wiadomości ("-1" jeśli channel nie został znaleziony).

pos_text

ciąg

Indeks text w wiadomości ("-1" jeśli text nie został znaleziony).

Kiedy dane są wskaźnikiem, zmienna tg_signal_data może zostać użyta do odczytania pola w hdata (w tym przypadku jest to wskaźnik na bufor):

${buffer[${tg_signal_data}].full_name}
Hsignal

Callback "hsignal" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_signal

ciąg

Nazwa sygnału.

Tablica zawiera wszystkie klucze/wartości z otrzymanej tablicy hashy (typ: ciąg/ciąg).

Modyfikator

Callback "modifier" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_modifier

ciąg

Nazwa modyfikatora.

tg_modifier_data

ciąg

Dane wysłane z modyfikatorem.

tg_string

ciąg

Ciąg mogący zostać zmodyfikowany.

tg_string_nocolor

ciąg

Ciąg bez kodów kolorów.

Dla modyfikatora weechat_print, są dodawane zmienne używające tagi wiadomości zobacz hook print poniżej), oraz następujące zmienne:

Zmienna Typ Opis

buffer

wskaźnik

Bufor, w którym wiadomość jest wyświetlana.

tg_plugin

ciąg

Wtyczka bufora z wyświetlana wiadomością.

tg_buffer

ciąg

Pełna nazwa bufora z wyświetlana wiadomością.

tg_prefix

ciąg

Prefiks wyświetlanej wiadomości.

tg_prefix_nocolor

ciąg

Prefiks bez kodów kolorów.

tg_message

ciąg

Wyświetlana wiadomość.

tg_message_nocolor

ciąg

Wiadomość bez kodów kolorów.

Jeśli modyfikator zawiera wiadomość IRC, wiadomość jest parsowana i dodawane są dodatkowe dane do tablicy hashy (zobacz hook signal).

Line

Callback "line" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

buffer

wskaźnik

Bufor.

buffer_name

ciąg

Nazwa bufora.

buffer_type

ciąg

Typ bufora ("formatted" lub "free").

y

ciąg

Numer linii bufora z wolną zawartością (≥ 0), -1 dla bufora ze sformatowaną zawartością.

date

ciąg

Linia z datą (timestamp).

date_printed

ciąg

Data, kiedy linia została wyświetlona (timestamp).

str_time

ciąg

Date do wyświetlenia. Może zawierać kody kolorów.

tags

ciąg

Tagi wiadomości (z przecinkiem dodanym na początku/końcu ciągu).

displayed

ciąg

"1" jeśli wyświetlono, "0" jeśli nie wyświetlono.

notify_level

ciąg

"-1" = brak powiadomienia, "0" = poziom niski, "1" = wiadomość, "2" = wiadomość prywatna, "3" = podświetlenie

highlight

ciąg

"1" jeśli podświetlenie, inaczej "0".

prefix

ciąg

Prefiks.

tg_prefix_nocolor

ciag

Prefiks bez kodów kolorów.

message

ciąg

Wiadomość.

tg_message_nocolor

ciag

Wiadomość bez kodów kolorów.

Zmienne ustawiane za pomocą tagów w wiadomościach:

Zmienna Typ Opis

tg_tags_count

ciąg

Liczba tagów w wiadomości.

tg_tag_nick

ciąg

Nick (z tagu "nick_xxx").

tg_tag_prefix_nick

ciąg

Kolor nicka w prefiksie (z tagu "prefix_nick_ccc").

tg_tag_host

ciąg

Nazwa użytkownika i host, format: username@host (z tagu "host_xxx").

tg_tag_notify

ciąg

Poziom powiadomień (none, message, private, highlight).

tg_notify

ciąg

Poziom powiadomień, jeśli różny od none.

tg_msg_pv

ciąg

"1" dla prywatnej wiadomości, inaczej "0".

Print

Callback "print" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

buffer

wskaźnik

Bufor.

tg_date

ciąg

Data/czas wiadomości (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss).

tg_displayed

ciąg

"1" jeśli wyświetlone, "0" jeśli linia odfiltrowana.

tg_highlight

ciąg

"1" jeśli higlight, inaczej "0".

tg_prefix

ciąg

Prefiks.

tg_prefix_nocolor

ciąg

Prefiks bez kodów kolorów.

tg_message

ciąg

Wiadomość.

tg_message_nocolor

ciąg

Wiadomość bez kodów kolorów.

Zmienne ustawiane za pomocą tagów w wiadomościach:

Zmienna Typ Opis

tg_tags

ciąg

Tagi wiadomości (z przecinkiem dodanym na początku/końcu ciągu).

tg_tags_count

ciąg

Liczba tagów w wiadomości.

tg_tag_nick

ciąg

Nick (z tagu "nick_xxx").

tg_tag_prefix_nick

ciąg

Kolor nicka w prefiksie (z tagu "prefix_nick_ccc").

tg_tag_host

ciąg

Nazwa użytkownika i host, format: username@host (z tagu "host_xxx").

tg_tag_notify

ciąg

Poziom powiadomień (none, message, private, highlight).

tg_notify

ciąg

Poziom powiadomień, jeśli różny od none.

tg_msg_pv

ciąg

"1" dla prywatnej wiadomości, inaczej "0".

Command

Callback "command" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

buffer

wskaźnik

Bufor.

tg_argvN

ciąg

Argument #N.

tg_argv_eolN

ciąg

Od argumentu #N do końca argumentów.

Command_run

Callback "command_run" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

buffer

wskaźnik

Bufor.

tg_command

ciąg

Wykonana komenda.

Timer

Callback "timer" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_remaining_calls

ciąg

Liczba pozostałych wywołań.

tg_date

ciąg

Obecna data/czas (format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss).

Config

Callback "config" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_option

ciąg

Opcja.

tg_value

ciąg

Wartość.

Focus

Callback "focus" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

window

wskaźnik

Okno.

buffer

wskaźnik

Bufor.

Tablica zawiera wszystkie klucze/wartości z otrzymanej tablicy hashy (typ: ciąg/ciąg).

Info

Callback "info" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_info_name

string

Name of info.

tg_arguments

string

Arguments.

tg_info

string

Empty string (the info to return).

Info_hashtable

Callback "info_hashtable" ustawia następujące zmienne w tablicy hashy:

Zmienna Typ Opis

tg_info_name

string

Name of info.

Tablica zawiera wszystkie klucze/wartości z otrzymanej tablicy hashy (typ: ciąg/ciąg).

4.12.9. Przykłady

Kolory dla URLi

Wyświetlanie URLi na zielono:

/trigger add url_color modifier weechat_print "${tg_notify}" "==[a-zA-Z0-9_]+://[^ ]+==${color:green}${re:0}${color:reset}=="
Proste wyrażenie użyte do wykrycia URLa może nie łapać wszstkich URLi, ale jest szybsze od złożonego wyrażenia.
Automatyczna odpowiedz pong na zapytania ping

Kiedy ktoś wyśle "ping" w prywatnym buforze, ten trigger odpowie automatycznie pong:

/trigger add pong print "" "${type} == private && ${tg_message} == ping" "" "pong"
Responsywny układ

Następujące triggery mogą zostać użyte do zmiany rzeczy wyświetlanych, kiedy nastąpi zmiana rozmiaru terminala:

/trigger add resize_small signal signal_sigwinch "${info:term_width} < 100" "" "/bar hide nicklist"
/trigger add resize_big signal signal_sigwinch "${info:term_width} >= 100" "" "/bar show nicklist"

Triggery przechwytują sygnał "signal_sigwinch", który jest wysyłany przez WeeChat, kiedy sygnał SIGWINCH zostanie otrzymany (kiedy rozmiar terminala się zmieni).

Warunek z ${info:term_width} sprawdza szerokość terminala (możesz również użyć ${info:term_height} w razie potrzeby).

W przykładzie, kiedy terminal stanie się mały, ukrywana jest lista nicków. Jest ona przywracana, kiedy szerokość jest większa lub równa 100 znakom.

Automatyczne zapisywanie konfiguracji

Możesz automatycznie zapisywać pliki konfiguracyjne (*.conf), na przykład co godzinę:

/trigger add cfgsave timer 3600000;0;0 "" "" "/mute /save"

Argumenty dla uchwytu timera to:

 • 3600000: 3600 * 1000 milisekund, callback wywoływany jest co godzinę

 • 0: wyrównanie sekund (nie ustawione)

 • 0: maksymalna ilość wywołań (0 = brak ograniczenia ilości wywołań)

Komenda /mute /save zapisze po cichu pliki konfiguracyjne (nic się nie wyświetli w buforze rdzenia).

4.12.10. Komendy

 • trigger: zarządzaj triggerami, scyzorykiem WeeChat

/trigger list|listfull|listdefault
     add|addoff|addreplace <nazwa> <hook> ["<argumenty>" ["<warunki>" ["<regex>" ["<komenda>" ["<zwracany_kod>" ["<post_action>"]]]]]]
     addinput [<hook>]
     input|output|recreate <nazwa>
     set <nazwa> <opcja> <wartość>
     rename|copy <nazwa> <nowa_nazwa>
     enable|disable|toggle [<nazwa>|-all [<nazwa>...]]
     restart <nazwa>|-all [<nazwa>...]
     show <nazwa>
     del <nazwa>|-all [<nazwa>...]
     restore <nazwa> [<nazwa>...]
     default -yes
     monitor [<filtr>]

    list: list triggers (without argument, this list is displayed)
  listfull: list triggers with detailed info for each trigger
listdefault: list default triggers
    add: add a trigger
   addoff: add a trigger (disabled)
 addreplace: add or replace an existing trigger
    name: name of trigger
    hook: signal, hsignal, modifier, line, print, command, command_run, timer, config, focus, info, info_hashtable
 arguments: arguments for the hook, depending on hook (separated by semicolons):
       signal: name(s) of signal (required)
       hsignal: name(s) of hsignal (required)
       modifier: name(s) of modifier (required)
       line: buffer type ("formatted", "free" or "*"), list of buffer masks, tags
       print: buffer, tags, message, strip colors
       command: command (required), description, arguments, description of arguments, completion (all arguments except command are evaluated, see /help eval)
       command_run: command(s) (required)
       timer: interval (required), align on second, max calls
       config: name(s) of option (required)
       focus: name(s) of area (required)
       info: name(s) of info (required)
       info_hashtable: name(s) of info (required)
 conditions: evaluated conditions for the trigger
   regex: one or more regular expressions to replace strings in variables
  command: command to execute (many commands can be separated by ";")
return_code: return code in callback (ok (default), ok_eat, error)
post_action: action to take after execution (none (default), disable, delete)
  addinput: set input with default arguments to create a trigger
   input: set input with the command used to create the trigger
   output: send the command to create the trigger on the buffer
  recreate: same as "input", with option "addreplace" instead of "add"
    set: set an option in a trigger
   option: name of option: name, hook, arguments, conditions, regex, command, return_code
       (for help on option, you can type: /help trigger.trigger.<name>.<option>)
   value: new value for the option
   rename: rename a trigger
    copy: copy a trigger
   enable: enable trigger(s) (without arguments: enable triggers globally)
  disable: disable trigger(s) (without arguments: disable triggers globally)
   toggle: toggle trigger(s) (without arguments: toggle triggers globally)
  restart: restart trigger(s) (recreate the hooks)
    show: show detailed info on a trigger (with some stats)
    del: delete a trigger
    -all: do action on all triggers
  restore: restore trigger(s) with the default values (works only for default triggers)
  default: delete all triggers and restore default ones
  monitor: open the trigger monitor buffer, with optional filter:
   filter: filter hooks/triggers to display (a hook must start with "@", for example "@signal"), many filters can be separated by commas; wildcard "*" is allowed in each trigger name

When a trigger callback is called, following actions are performed, in this order:
 1. check conditions; if false, exit
 2. replace text using POSIX extended regular expression(s) (if defined in trigger)
 3. execute command(s) (if defined in trigger)
 4. exit with a return code (except for modifier, line, focus, info and info_hashtable)
 5. perform post action

Examples (you can also look at default triggers with /trigger listdefault):
 add text attributes *bold*, _underline_ and /italic/ (only in user messages):
  /trigger add effects modifier weechat_print "${tg_tag_nick}" "==\*([^ ]+)\*==*${color:bold}${re:1}${color:-bold}*== ==_([^ ]+)_==_${color:underline}${re:1}${color:-underline}_== ==/([^ ]+)/==/${color:italic}${re:1}${color:-italic}/"
 hide nicklist bar on small terminals:
  /trigger add resize_small signal signal_sigwinch "${info:term_width} < 100" "" "/bar hide nicklist"
  /trigger add resize_big signal signal_sigwinch "${info:term_width} >= 100" "" "/bar show nicklist"
 silently save config each hour:
  /trigger add cfgsave timer 3600000;0;0 "" "" "/mute /save"
 open trigger monitor and show only modifiers and triggers whose name starts with "resize":
  /trigger monitor @modifier,resize*

4.12.11. Opcje

Sekcje w pliku trigger.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set trigger.look.*

Wygląd.

color

/set trigger.color.*

Kolory.

trigger

/trigger add
/trigger set
/set trigger.trigger.*

Opcje triggerów.

Opcje:

 • trigger.color.flag_command

  • opis: kolor tekstu dla flag komend (w /trigger list)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • trigger.color.flag_conditions

  • opis: kolor tekstu dla flag warunków (w /trigger list)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • trigger.color.flag_post_action

  • opis: kolor tekstu dla flagi końca akcji (w /trigger list)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightblue

 • trigger.color.flag_regex

  • opis: kolor tekstu dla flag wyrażeń regularnych (w /trigger list)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • trigger.color.flag_return_code

  • opis: kolor tekstu dla flagi zwracanego kodu (w /trigger list)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightmagenta

 • trigger.color.regex

  • opis: kolor tekstu dla wyrażeń regularnych

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • trigger.color.replace

  • opis: kolor tekstu dla tekstu zastępczego (dla wyrażeń regularnych)

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: cyan

 • trigger.color.trigger

  • opis: kolor tekstu dla nazwy triggera

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: green

 • trigger.color.trigger_disabled

  • opis: kolor tekstu dla nazwy wyłączonego triggera

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: red

 • trigger.look.enabled

  • opis: włącza wsparcie dla triggerów

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • trigger.look.monitor_strip_colors

  • opis: usuń kolory w wartościach tablic haszy wyświetlanych w buforze monitorującym

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

4.13. Xfer

Wtyczka xfer zapewnia:

 • bezpośrednią rozmowę (pomiędzy dwoma hostami, bez serwera): na przykład "DCC Chat" przez wtyczkę IRC

 • transfer plików, na przykład "DCC" przez wtyczkę IRC

4.13.1. Komendy

 • me: wysyła akcję CTCP do zdalnego hosta

/me <wiadomość>

wiadomość: wiadomość do wysłania
 • xfer: kontrola xfer

/xfer [list|listfull]

  list: wyświetla xfer
listfull: wyświetla xfer (ze szczegółami)

Bez argumentów komenda otworzy bufor z listą xfer.

4.13.2. Opcje

Sekcje w pliku xfer.conf:

Sekcja Komenda Opis

look

/set xfer.look.*

Wygląd.

color

/set xfer.color.*

Kolory.

network

/set xfer.network.*

Opcje sieci.

file

/set xfer.file.*

Opcje dla plików odbieranych/wysyłanych.

Opcje:

 • xfer.color.status_aborted

  • opis: kolor statusu "aborted"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • xfer.color.status_active

  • opis: kolor statusu "active"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightblue

 • xfer.color.status_connecting

  • opis: kolor statusu "connecting"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: yellow

 • xfer.color.status_done

  • opis: kolor statusu "done"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightgreen

 • xfer.color.status_failed

  • opis: kolor statusu "failed"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightred

 • xfer.color.status_waiting

  • opis: kolor statusu "waiting"

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: lightcyan

 • xfer.color.text

  • opis: kolor tekstu w buforze xfer

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • xfer.color.text_bg

  • opis: kolor tła w buforze xfer

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: default

 • xfer.color.text_selected

  • opis: kolor tekstu zaznaczonej linii w buforze xfer

  • typ: kolor

  • wartości: nazwa koloru WeeChat (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), numer koloru terminala albo alias; atrybuty dozwolone przed kolorem (tylko dla kolorów testu, nie tła): "*" pogrubienie, "!" odwrócenie, "/" pochylenie, "_" podkreślenie

  • domyślna wartość: white

 • xfer.file.auto_accept_chats

  • opis: automatycznie akceptuj prośby o rozmowę (ostrożnie!)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • xfer.file.auto_accept_files

  • opis: automatycznie akceptuj pliki przychodzące (ostrożnie!)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • xfer.file.auto_accept_nicks

  • opis: oddzielona przecinkami lista nicków, od których przychodzące pliki i rozmowy są automatycznie akceptowane; format to "serwer.nick" (dla konkretnego serwera) lub "nick" (dla wszystkich serwerów; przykład "freenode.FlashCode,andrew"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • xfer.file.auto_check_crc32

  • opis: automatycznie sprawdzaj sumę CRC32 dla pliku, jeśli znajduje się ona w jego nazwie (osiem znaków heksadecymalnych)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: off

 • xfer.file.auto_rename

  • opis: zmień nazwę pliku przychodzącego jeśli juz istnieje (dodaj ".1", ".2", ...)

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.file.auto_resume

  • opis: automatycznie wznów przesył po utracie połączenia

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.file.convert_spaces

  • opis: zamień spacje na podkreślenia podczas wysyłania i odbierania plików

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.file.download_path

  • opis: ścieżka, do której zapisywane będą pliki przychodzące; "%h" na początku ciągu zostanie zastąpione przez katalog domowy WeeChat (domyślnie "~/.weechat") (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "%h/xfer"

 • xfer.file.download_temporary_suffix

  • opis: sufiks tymczasowego pliku użyty podczas pobierania pliku, zostanie usunięty po pomyślnym transferze; pusty ciąg oznacza, że nie zostanie użyty żaden przyrostek podczas transferu pliku

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ".part"

 • xfer.file.upload_path

  • opis: ścieżka do wysyłanych plików (jeśli nie zostanie ona podana przez użykownika); "%h" na początku ciągu zostanie zastąpione przez katalog domowy WeeChat (domyślnie "~/.weechat") (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "~"

 • xfer.file.use_nick_in_filename

  • opis: użyj nicku nadawcy jako przedrostka w nazwie odebranego pliku

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.look.auto_open_buffer

  • opis: automatycznie otwieraj bufor xfer, kiedy nowy xfer zostanie dodany do listy

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.look.progress_bar_size

  • opis: rozmiar paska postępu, w znakach (jeśli 0 pasek postępu zostanie wyłączony)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 256

  • domyślna wartość: 20

 • xfer.look.pv_tags

  • opis: oddzielona przecinkami lista tagów użytych w prywatnych wiadomościach na przykład: "notify_message", "notify_private" or "notify_highlight"

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: "notify_private"

 • xfer.network.blocksize

  • opis: rozmiar bloku dla wysyłanych pakietów, w bajtach

  • typ: liczba

  • wartości: 1024 .. 102400

  • domyślna wartość: 65536

 • xfer.network.fast_send

  • opis: nie czeka na potwierdzenie podczas wysyłania pliku

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.network.own_ip

  • opis: adres IP lub DNS użyty do wysłania pliku/rozmowy (jeśli pusty zostanie użyty adres IP lokalnego interfejsu)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • xfer.network.port_range

  • opis: ogranicza wychodzące pliki/rozmowy do używania tylko portów w podanym zakresie (przydatne dla NAT) (składnia: pojedynczy port, np. 5000 lub zakres portów, np. 5000-5015, pusta wartość oznacza dowolny port, zaleca się stosowanie portów powyżej 1024, ponieważ niższe porty mogą być użyte tylko przez roota)

  • typ: ciąg

  • wartości: dowolny ciąg

  • domyślna wartość: ""

 • xfer.network.send_ack

  • opis: wysyła ack podczas odbierania plików; jeśli wyłączone przesyłanie może się zawiesić jeśli nadawca czeka na ack (na przykład WeeChat wysyłający plik z opcją xfer.network.fast_send ustawioną na off); z drugiej strony, wyłączenie tej opcji może zapobiec zawieszeniu jeśli ack nie zostaną wysłane od razu do nadawcy

  • typ: bool

  • wartości: on, off

  • domyślna wartość: on

 • xfer.network.speed_limit_recv

  • opis: limit prędkości odbierania plików, w kilobajtach na sekundę (0 oznacza brak limitu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 0

 • xfer.network.speed_limit_send

  • opis: limit prędkości wysyłania plików, w kilobajtach na sekundę (0 oznacza brak limitu)

  • typ: liczba

  • wartości: 0 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 0

 • xfer.network.timeout

  • opis: czas oczekiwania na żądanie xfer (w sekundach)

  • typ: liczba

  • wartości: 5 .. 2147483647

  • domyślna wartość: 300

5. Wsparcie

Przed pytaniem o pomoc upewnij się, że przeczytałeś dokumentację i FAQ dostarczone z WeeChat.

Wsparcie w sieci IRC na serwerze chat.freenode.net:

 • oficjalne kanały (z developerami):

  • #weechat (Angielski)

  • #weechat-fr (Francuski)

 • nieoficjalne kanały:

  • #weechat-de (Niemiecki)

  • #weechat-fi (Fiński)

Inne sposoby na uzyskanie pomocy można znaleźć pod adresem: https://weechat.org/about/support