Tłumaczenie:

1. Uruchamianie WeeChat

Zalecanym emulatorem terminala dla X (ale nieobowiązkowym) jest rxvt-unicode: posiada dobre wsparcie UTF-8, oraz nie ma problemów z domyślnymi skrótami klawiszowymi.

Wywołaj z terminala:

$ weechat

2. Pomoc online

WeeChat posiada pomoc dla wszystkich komend, wystarczy wywołać:

/help

Aby otrzymać pomoc dla konkretnej komendy wpisz:

/help komenda

Pomoc dostępna jest równiez dla opcji:

/help config.section.option

(gdzie config jest nazwą konfiguracyjną (weechat dla rdzenia, lub nazwa wtyczki), sekcja sekcja pliku konfiguracyjnego, oraz opcja nazwa opcji).

3. Ustawianie opcji

Do ustawiania opcji służy:

/set config.sekcja.opcja wartość

WeeChat natychmiast używa nowej wartości (nigdy nie musisz restartować WeeChat po zmianach w ustawieniach).

Wszystkie ustawienia są zapisywane podczas wyjścia z WeeChat (lub za pomocą komendy /save, która wymusza zapisanie opcji).

Nie zaleca się ręcznie edytować plików konfiguracyjnych, ponieważ WeeChat może je nadpisać w dowolnej chwili (na przykład podczas /quit), oraz po każdej zmianie musisz wykonać komendę /reload (ryzykując utratę zmian, które nie zostały zapisane za pomocą /save).
Możesz użyć komendy /set, która sprawdza wartość i nanosi od razu wymagane zmiany.

Wtyczka fset pozwala na łatwe przeglądanie i zmianę opcji.

Na przykład w celu wyświetlenia opci WeeChat:

/fset weechat.*

Opcji IRC:

/fset irc.*

Komenda /fset posiada uzupełanianie części nazw opcji, na przykład jeśli napiszesz /fset hot i naciśniesz Tab zostanie to uzupełnione do /fset hotlist. Jeśli wciśniesz Enter, zostaną wyświetlone opcje dotyczące hotlist.

Więcej informacji o komendzie /fset, można uzyskać wpisując /help fset.

4. Rdzeń vs wtyczki

"Rdzeń" WeeChat jest używany tylko do wyświetlania danych na ekranie oraz interakcji z użytkownikiem, oznacza to, że rdzeń weechat bez wtyczek jest bezużyteczny (wierni użytkownicy: IRC był częścią rdzenia dla wersji ≤ 0.2.6).

Wszystkie protokoły sieciowe jak IRC są dostarczane w oddzielnych wtyczkach.

Użyj komendy /plugin do wyświetlenia załadowanych wtyczek, powinieneś zobaczyć na liście "irc" oraz inne wtyczki.

5. Dodawanie serwera IRC

Możesz dodać serwer IRC za pomocą komendy /server, na przykład:

/server add libera irc.libera.chat/6697 -tls

W tej komendzie libera to nazwa wewnętrzna używana przez WeeChat: będziesz mógł połączyć się za pomocą /connect libera. Opcje serwera będą miały postać irc.server.libera.xxx.

Jak zawsze w razie wątpliwości dostępna jest pomoc:

/help server

6. Ustawianie własnych opcji dla serwerów IRC

WeeChat używa domyślnych wartości dla wszystkich serwerów ("fall backs"), jeśli nie określisz konkretnej wartości dla opcji serwera. Te domyślne opcje to "irc.server_default.*".

Dla każdej opcji serwera WeeChat używa jej wartości jeśli jest zdefiniowana (nie "null"). W przeciwnym przypadku WeeChat używa wartości domyślnych ("irc.server_default.xxx").

Na przykład znajdują się tam domyślne nicki (bazujące na Twoim loginie un*x), możesz je zmienić dla serwera libera następującą komendą:

/set irc.server.libera.nicks "mójnick,mójnick2,mójnick3,mójnick4,mójnick5"

Ustawienie nazwy użytkownika i imienia:

/set irc.server.libera.username "Moja nazwa użytkownika"
/set irc.server.libera.realname "Moje imię"

Aby włączyć automatyczne łączenie się z serwerem przy starcie:

/set irc.server.libera.autoconnect on

Jeśli SASL jest dostępny na serwerze, można użyć go do uwierzytelnienia (zostaniesz zidentyfikowany przed wejściem na kanał):

/set irc.server.libera.sasl_username "mójnick"
/set irc.server.libera.sasl_password "xxxxxxx"

Żeby wykonać komendę po połączeniu z serwerem, na przykład uwierzytelnienie przez nickserv (tylko jeśli nie uwierzytelniasz się przez SASL):

/set irc.server.libera.command "/msg nickserv identify xxxxxxx"
Opcja command może zawierać wiele komend, należy je oddzielić ; (średnik).

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje hasło podane w plikach konfiguracyjnych możesz użyć bezpiecznych danych.

Najpierw ustaw hasło:

/secure passphrase to jest moje tajne hasło

Następnie dodaj swoje hasło, np dla sieci libera:

/secure set libera_password xxxxxxx

Następnie możesz użyć ${sec.data.libera_password} zamiast swojego hasła dla opcji IRC omówionych wcześniej, na przykład:

/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera_password}"

Aby automatycznie wejść na kanały po połączeniu z serwerem:

/set irc.server.libera.autojoin "#kanał1,#kanał2"

Komenda /autojoin pozwala w łatwy sposów skonfigurować opcję autojoin (zobacz /help autojoin).

Możesz też skonfigurować WeeChat żeby sam aktualizował opcję autojoin kiedy wchodzisz i opuszczasz kanały:

/set irc.server_default.autojoin_dynamic on

Aby usunąć wartość dla opcji serwera, używając w zamian wartości domyślnej, na przykład, aby używać domyślnych nicków (irc.server_default.nicks):

/unset irc.server.libera.nicks

Inne opcje: możesz ustawić pozostałe opcje za pomocą komendy ("xxx" to nazwa opcji):

/set irc.server.libera.xxx wartość
Możesz dopełnić nazwę lub wartość opzji za pomocą klawisza Tab oraz Shift+Tab dla częściowego dopełnienia (przydatne dla długich nazw jak nazwy opcji).

7. Łączenie z serwerem IRC

/connect libera

Dzięki tej komendzie WeeChat łączy się z serwerem libera i automatycznie wchodzi na kanały skonfigurowane w opcji "autojoin" dla serwera.

Ta komenda może być użyta do utworzenia i połączenia się z nowym serwerem bez użycia komendy /server (zobacz /help connect).

Domyślnie bufory serwerów są połączone z buforem WeeChat core. Aby przełączać się pomiędzy buforem core a buforami serwerów możesz użyć Ctrl+x.

Jest możliwe wyłączenie automatycznego łączenia buforów serwerów, aby mieć oddzielne bufory dla serwerów:

/set irc.look.server_buffer independent

8. Wchodzenie/wychodzenie z kanałów IRC

Wejście na kanał:

/join #kanał

Wyjście z kanału (zostawiając otwarty bufor):

/part [wiadomość pożegnalna]

Zamknij serwer, kanał albo prywatny bufor (/close to alias dla /buffer close):

/close
Zamknięcie buforu serwera poskutkuje zamknięciem wszystkich buforów prywatnych/kanałów.

Rozłączanie się z serwerem, w buforze serwera:

/disconnect

9. Prywatne wiadomości IRC

Otworzenie bufora i wysłanie wiadomości do innego użytkownika (nick foo):

/query foo to jest wiadomość

Zamykanie prywatnego bufora:

/close

10. Zarządzanie buforami/oknami

Bufor jest to element łączący wtyczkę z numerem, kategorią, oraz nazwą. Zawiera on dane wyświetlane na ekranie.

Okno jest widokiem na bufor. Domyślnie jedno okno wyświetla jeden bufor. Jeśli podzielisz ekran, ujrzysz wiele okien z wieloma buforami jednocześnie.

Komendy do zarządzania buforami i oknami:

/buffer
/window

Na przykład, aby pionowo podzielić ekran na małe okno (1/3 szerokości), oraz duże okno (2/3), użyj komendy:

/window splitv 33

Usunięcie podziału:

/window merge

11. Skróty klawiszowe

WeeChat używa domyślnie wiele klawiszy. Wszystkie z nich są w dokumentacji, ale powinieneś znać przynajmniej kilka najprzydatniejszych:

  • Alt+ / Alt+ lub F5 / F6: przełącza na poprzedni/następny bufor

  • F1 / F2: przewija pasek z listą buforów ("buflist")

  • F7 / F8: przełącza na poprzednie/następne okno (jeśli ekran jest podzielony)

  • F9 / F10: przewija pasek z tematem kanału

  • F11 / F12: przewija listę z nickami

  • Tab: dopełnia tekst w pasku danych wejściowych, dokładnie jak w terminalu

  • PgUp / PgDn: przewija tekst w obecnym buforze

  • Alt+a: skocz do bufora z aktywnością (w hotliście)

Zgodnie z Twoją klawiaturą i/lub potrzebami, możesz zmienić przypisanie dowolnego klawisza do komendy używając komendy /key. Przydatnym skrótem jest Alt+k do odnajdywania kodów klawiszy.

Na przykład, aby przypisać Alt+! do komendy /buffer close:

/key bind (wciśnij alt-k) (wciśnij alt-!) /buffer close

Otrzymasz w linii poleceń:

/key bind meta-! /buffer close

Aby usunąć klawisz:

/key unbind meta-!

12. Wtyczki/skrypty

W niektórych dystrybucjach, jak np Debian, wtyczki są dostarczane jako oddzielne pakiety (jak weechat-plugins). Wtyczki są automatycznie ładowane, kiedy zostaną wykryte (proszę spojrzeć do dokumentacji WeeChat, aby się dowiedzieć jak ładować/wyładowywać wtyczki lub skrypty).

Dostępne jest wiele zewnętrznych skryptów (od społeczności), możesz je pobrać i zainstalować za pomocą komendy /script, na przykład:

/script install go.py

Więcej informacji można uzyskać wykonując komendę /help script.

Listę skryptów możesz zobaczyć w WeeChat za pomocą polecenia /script lub na tej stronie .

13. Więcej dokumentacji

Możesz teraz zacząć używać WeeChat i przeczytać FAQ/dokomentacje  w razie dalszych pytań.

Miłej pracy z WeeChat!