WeeChat 2.7-rc1

screenshot_2019-12-04_strykar.png
screenshot_2019-12-04_strykar.png